3 måder at berige børn og børnebørn på

Ønsker du at give en del af din formue videre til børn og børnebørn i levende live, er der grundlæggende tre måder, du kan gøre det på - alle har klare økonomiske fordele.

Der er mange måder, at give sine børn den bedste økonomiske start på livet. Her giver Formuepleje overblikket over de tre bedste opsparingsmuligheder.

At give børn og børnebørn et trygt økonomisk fundament i livet er mange forældres og bedsteforældres ønske, og det kan nemt opnås med brug af fornuftige opsparingsformer. Der er grundlæggende tre måder at spare op til børn og børnebørn på. Der er traditionel opsparing inden for gavereglerne, der er den traditionelle børneopsparing i et pengeinstitut, og der er den lidt særlige via en aldersopsparing.

Fælles for de tre opsparingsmetoder er, at alle kan bringes i spil samtidigt, og der er ved alle opsparingsmodeller klare fordele ved at investere i en eller flere af Formueplejes fonde.

Mange forældre, der vælger at spare op på en almindelig konto oprettet i barnets navn i et pengeinstitut med fuldmagt er ikke opmærksom på de gældende skatteregler. Der er nemlig lige en finte, man skal være opmærksom på, når man sætter pengene ind på sit barns konto.

Hvis forældrene løbende sætter egne penge ind på en almindelig opsparing i deres børns navn, så bliver afkastet beskattet hos forældrene, hvilket normalt ikke er en fordel. Er der tale om gaver, som barnet har fået af venner, bekendte og bedsteforældre, så er forældrene ikke skattepligtige af afkastet. Derfor bør det være bedsteforældrene, der indsætter pengene på opsparingen, så der ikke opstår et tvivlspørgsmål om, hvor pengene stammer fra.

Udnyt Frikortet

Det kan være en fordel at investere pengene i lagerbeskattede investeringsfonde, således at afkastet kommer i form af kapitalindkomst. Det betyder nemlig, at barnet (under 18 år) kan benytte sit personfradrag, der i 2018 er på kroner 34.800 kroner. Afkastet er dermed skattefrit, så længe det årlige afkast holder sig under frikortsgrænsen, og der ingen anden indkomst er.

Investerer barnet i aktier og udbyttebetalende aktiebaserede investeringsbeviser er afkastet IKKE skattefrit. Afkast i form af udbytte eller realiseret afkast vil blive beskattet som aktieindkomst. Aktieindkomst under 52.900 kroner (2018) årligt beskattes med 27 procent. Skatteværdien af barnets personfradrag kan ikke benyttes i denne indkomst. Aktieindkomst udover 52.900 kroner beskattes med 42 procent, dog med mulighed for udnyttelse af barnets personfradrag.

Bedsteforælderen eller gavegiver kan med fordel i samarbejde med forældrene, oprette en almindelig konto i et pengeinstitut og få tilknyttet en fuldmagt. Dog har visse pengeinstitutter særlige bedsteforældreordninger, også kaldet gavekonti, hvor pengene kan undergives forskellige begrænsninger for udbetaling til barnet. Men uanset om man anvender et særligt bankprodukt eller ej, så er skattereglerne ens.

Udnyt gavegrænsen

Bedsteforældrene kan begge indbetale op til den skattefrie gavegrænse på 64.300 kroner (2018) på kontoen. Da en opsparingskonto giver et meget beskedent renteafkast i disse tider, så bør der oprettes et værdipapirdepot til kontoen, så pengene kan investeres fremfor at stå kontant. Dette passer godt sammen med, at investeringshorisonten for børn er lang, og det giver mulighed for et godt langsigtet afkast.

Vælg Formueplejefonde

Et godt alternativ til at placere pengene til en lav kontorente eller i lavt forrentede obligationer eller obligationsbaserede investeringsbeviser er Formueplejes forskellige moderat gearede fonde. Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta er alle lagerbeskattede, hvilket betyder, at årets realiserede og urealiserede afkast beskattes som kapitalindkomst. Samtidig gælder, at opsparing til børn ofte er langsigtet, det vil sige mere end 5 år, hvilket betyder, at der er plads til at tage lidt mere risiko og dermed investere i fonde som Safe, Epikur og Penta.

Hvis bedsteforælderen har oprettet både værdipapirdepot og konto, kan der handles nemt og billigt via netbanken. Overvej at sætte en spærring på kontoen, så pengene først frigives til barnebarnet på det tidspunkt, det ønskes og med tilladelse fra den glade giver. Dette aftales med banken. Denne form for opsparing er især velegnet for velhavende bedsteforældre, der gerne vil give barnebarnet en god start i livet ved at give mulighed for eksempelvis køb af en lejlighed, når de fraflytter hjemmet. Pengene kan skattefrit benyttes af barnebarnet.

Regneeksempel 

Indbetales der 64.300 kroner 18 år i træk, og der opnås et årligt gennemsnitligt afkast på 4 procent efter inflation, så er der 1,6 millioner 2018-kroner på kontoen på barnebarnets 18 års fødselsdag. Husk, at når det årlige afkast overstiger frikortgrænsen, skal der betales kapitalindkomst skat.

Fordele:

 • Bedsteforældrene kan hver indbetale 64.300 kroner (2018). Er alle fire bedsteforældre formuende, kan der sættes fire gange 64.300 kroner ind om året
 • Der kan oprettes flere parallelle ordninger
 • Afkast i form af kapitalindkomst er skattefrit op til frikortets grænse på 34.500 kroner (2018). Grænsen øges lidt hvert år
 • Investér langsigtet i en eller flere af Formueplejes kapitalfonde, som for eksempel Formuepleje Safe, Epikur og/eller Penta
 • Nemt at administrere via fuldmagt i egen netbank
 • Lave administrationsomkostninger til bank og værdipapirdepot

Ulemper:

 • Medmindre kontoen spærres, kan pengene frit hæves af barnet
 • Investering i individuelle aktier og aktiebaserede investeringsbeviser er ikke skattefrie inden for frikortgrænsen
 • Forældrene kan ikke indbetale, da afkastet af pengene i så fald beskattes hos forældrene

Børneopsparing

Den almindelige børneopsparing i pengeinstituttet er en meget populær ordning, der kan oprettes af enten forældre eller bedsteforældre. Der kan kun oprettes én ordning pr. barn. Der kan maksimalt indskydes 6.000 kroner om året og maksimalt 72.000 kroner i alt. Mindste bindingsperiode er 7 år, dog kan børneopsparingen tidligst udbetales ved barnets 14. år og seneste 21. år. Når barnet er fyldt 18 år, skal banken sikre sig, at pengene udbetales direkte til barnet. Al afkast – uanset om det er fra renter, aktier eller lagerbeskattede investeringsbeviser – er skattefrit. Der kan tilknyttes et børneopsparingsdepot til kontoen, men der er forskel fra pengeinstitut til pengeinstitut i hvor høj grad, det tillader handel med værdipapirer.

Nogle tillader kun investering i egne investeringsforeninger/puljer, og andre har ingen begrænsninger. Tjek derfor med pengeinstituttet, inden du opretter kontoen.

Investering af børneopsparingsmidler er undergivet den såkaldte 20-procents regel, hvilket betyder, at der er krav til spredningen. Dog må midler placeret på børneopsparingskonti svarende til to års indskud altid investeres i en aktie eller i et kapitalforeningsbevis, som for eksempel Formuepleje Penta.

Er der tale om en almindelig investeringsforening, som for eksempel Formuepleje LimiTTellus eller Absalon Invest Globale High Yield Obligationer er der ingen begrænsninger.

Da der er tale om langsigtet investering, er det oplagt at kigge i retning af Formuepleje Safe, Epikur og Penta.

Regneeksempel
Indsættes 6.000 kroner på børneopsparingen i 12 år, og opnås der et afkast på 4 procent efter inflation, så vil der, når barnet fylder 21 år, stå cirka 145.000 2018-kroner på børneopsparingen.

Fordele:

 • Skattefrit afkast uanset om det er aktie- eller kapitalindkomst
 • Pengene er bundet til barnet fylder mindst 14 år
 • Opsparingen kan investeres i værdipapirer

Ulemper:

 • Forholdsvis lille opsparingsmulighed med kun 6.000 kroner om året. 72.000 kroner i al
 • Pengene er bundet til det fyldte 14. år og ellers mindst 7 år. Udbetales senest ved 21. år
 • Visse pengeinstitutter kan have begrænsninger på investeringsmulighederne

Aldersopsparing

Der er ingen nedre aldersgrænse for oprettelse af en alderspension, og da der samtidig ikke er fradragsret for indskud, kan det være en fordel for forældre og bedsteforældre at oprette en alderspension på vegne af børn eller børnebørn og indskyde penge.

Der kan i 2018 maksimalt indbetales 5.100 kroner, og selvom der godt kan være flere alderspensioner, så gælder loftet for alle under et. Uanset typen af afkastet beskattes det med PAL-skatten på aktuelt 15,3 procent. Det er en såkaldt lagerbeskatning, som betyder, at kalenderårets værditilvækst beskattes med de nævnte 15,3 procent. Skatten trækkes på alderspensionen midt i januar og be- og afregnes af pengeinstituttet.

Alderspensionen oprettes i et pengeinstitut og med tilhørende værdipapirdepot. Der er tale om en pensionsordning, hvor pengene tidligst kan udbetales 5 år før barnets folkepensionsalder. Udbetalingen er skattefri. Dog kan der udbetales i utide ved at betale en afgift på 20 procent af det hævede beløb. Pengene er derfor bundet hårdere end ved en almindelig opsparing.

Regneeksempel 

Lad os forestille os, at der betales 5.100 kroner ind om året frem til 20 år på en aldersopsparing, og alle pengene investeres til et årligt afkast på 4 procent efter skat og inflation. Efter 20 år er beløbet vokset til cirka 155.000 2018-kroner. Henstår opsparingen uden yderligere indbetalinger til en alder på 60 år, vil der stå cirka 900.000 kroner i 2018-kroner på aldersopsparingen.

Fordele:

 • Lav beskatning på kun 15,3 procent (lagerskat)
 • Pengene kan investeres i alle typer af værdipapirer
 • Opsparing er bundet til 3 år, inden barnet når folkepensionsalderen
 • Nemt at oprette og administrere via pengeinstitut
 • Kan ophæves før tid – og mod betaling af 20 procent i afgift
 • Der kan indbetales af både barnet, forældrene og bedsteforældrene

Ulemper:

 • Forholdsvis lille opsparingsmulighed med kun 5.100 kroner om året (2018)
 • Pengene er bundet og kan kun hæves før tid ved betaling af 20 procent i afgift
 • Nye pensions- og skatteregler kan ændre fordelagtigheden af ordningen
 • Der kan reelt oprettes flere alderspensioner, men indbetalingsloftet gælder for alle ordninger
 • Man kan højst købe for 20 procent af de samlede midler på hver af ens pensionsdepoter (kapitalpension, ratepension og aldersopsparing) i én aktie eller kapitalforening

Et beløb svarende til opfyldningsfradraget på 50.400 kroner (2018) kan dog altid anbringes i én aktie eller én kapitalforening, herunder Formueplejes kapitalforeninger.

Prioritering

Skal der foretages en prioritering af de tre måde at spare penge op til børn og børnebørn ud fra en skattemæssig synsvinkel, så er rækkefølgen:

 1. Frie midler indbetalt af bedsteforældre – indtil afkastet overskriver frikortgrænsen
 2. Børneopsparing indbetalt af forældre/bedsteforældre
 3. Aldersopsparing indbetalt af forældre/bedsteforældre

Kontakt din rådgiver

De viste regneeksempler skal alene vise styrken i den opsparing, forældre og bedsteforældre kan give til deres børn og børnebørn. Har du lyst til at vide mere om, hvordan du giver dine børn eller børnebørn den bedste økonomiske start på livet, har du mulighed for at blive kontaktet af en formuerådgiver, der kan give dig individuel rådgivning om de forskellige muligheder. Der er desuden flere muligheder for at optimere opsparingen på vegne af børn og børnebørn via arveforskud og testamente, hvor vi samarbejder med eksterne eksperter.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 02 // 2017 | Oprindeligt udgivet i 2017, opdateret maj 2018