Spring til indhold

Formue Update

Ændrede renteforventninger påvirkede månedens afkast negativt

1. maj 2024

Af investeringsdirektør Rasmus Cederholm og viceinvesteringsdirektør og strateg Otto Friedrichsen

Mens uroen i Mellemøsten fik begrænset effekt på de finansielle markeder i april, fik en genopblussen af amerikansk inflation betydning for renteforventningerne. Situationen lægger pres på aktivklasserne over en bred kam.

Højdepunkter fra april

  • Markant ændring i renteforventningerne på baggrund af inflationsudvikling
  • Højere markedsrenter lægger pres på både obligationer, aktier og virksomhedsobligationer
  • Geopolitik havde begrænset effekt på den finansielle udvikling i april

Nervøsitet for kerneinflationen var hovedfokus for makronøgletal og renteforventninger

Udviklingen på tværs af de finansielle markeder har måneden igennem været påvirket af bevægelserne i renteforventningerne og de afledte bevægelser i specielt de amerikanske statsrenter, som er steget med op mod 0,50%-point. Der har været tale om et signifikant skifte i forhold til markedets tidligere forventninger til centralbankernes rentesti, hvor markante rentesænkninger tidligere har kendetegnet markedskonsensus. Siden årsskiftet er der således sket et markant skifte i forhold til antallet af forventede rentesænkninger i både USA og Europa, hvilket også har kendetegnet udviklingen i april. Ved indgangen til 2024 forventede markedet, at den amerikanske centralbank (FED) og den europæiske (ECB) skulle sænke renten henholdsvis 6,3 gange og 6,5 gange mod udgangen af året. Den forventning er nu reduceret til cirka en enkelt rentesænkning i USA og 2,6 i Europa. Alene i april har markedet fjernet 1,5 forventet rentesænkning i USA og knap en i Europa.

Forventningstilpasningen i rentemarkedet og ikke mindst tilpasningen i de europæiske og amerikanske markedsrenter har også været omdrejningspunktet for udviklingen i aktiemarkedet og i markedet for virksomhedsobligationer. Usikkerheden går på, at højere renter skaber et mere attraktivt alternativafkast, specielt målt i risikotermer, men udfordrer samtidig den globale forbruger (låntager) over tid. Denne efterspørgselseffekt rammer potentielt virksomhedernes omsætning, og sammen med højere renter vil det over tid kunne udfordre indtjeningsforventningerne, og derigennem påvirke afkastudviklingen i aktiemarkedet og til dels også i markedet for virksomhedsobligationer. Derfor har vi set de markante bevægelser på de fleste aktivklasser gennem måneden.

Med renteudviklingen som katalysator for den seneste måneds bevægelser i de finansielle markeder er det naturligt at fokusere på baggrunden – og igen er det inflationsudviklingen, særligt den amerikanske, som er på spil. Inflationsudviklingen (varige ændringer i prisindekset) har gennem en række kvartaler vist et markant fald i stigningstakt (lavere inflation). Det samme har været tilfældet, når man ser på kerneinflationen, som er den generelle inflationsmåling renset for prisudviklingen i energi og fødevarer. Kerneinflationen er dog gennem de seneste måneder og igen i april fortsat opad og har udvist en højere stigningstakt, end både analytikerne og investorer havde forventet.

Således steg den amerikanske kerneinflation overraskende til 3,8% i april, mens yderligere dekomponering af data viste, at servicekomponenterne steg med 5,4% sammenlignet med samme periode sidste år. En udvikling der også blev gentaget sidst på måneden, hvor kerneinflationskomponenten i den amerikanske BNP-rapport steg til 3,7%. Analytikerne havde ventet en stigning til 3,4% fra tidligere 2,0%. Særligt priserne på bilforsikringer trak op i april (+22%), mens huslejeomkostninger, restaurationsbesøg og transport fortsat ligger højt med årlige stigningstakter i niveauet +4,0 til +5,7%. Omvendt falder priserne på udlejningsbiler, flybilletter og boliginventar i øjeblikket.

Udvikling i amerikansk kerneserviceinflation

Udviklingen i den økonomiske vækst – og vækstforventningerne for hele 2024 – ser forsat robuste ud, hvilket i kombination med en relativt stærk amerikansk/global forbruger, lav arbejdsløshed og en overordnet positiv regnskabssæson har været understøttende for risikoaktiver specielt mod månedens afslutning, hvor årets bedste aktieuge også blev en realitet i USA. Udviklingen var dog ikke tilstrækkelig til at fjerne månedens negative afkast på tværs af både obligationer, aktier og virksomhedsobligationer.

Geopolitisk usikkerhed og højere råvarepriser gennem måneden

Også den geopolitiske situation i Mellemøsten og særligt Irans missilangreb på Israel den 13. april har optaget analytikere og investorer. Angrebet kom i kølvandet på det israelske angreb på det iranske konsulat i Syriens hovedstad Damaskus den 1. april, som kostede højtstående iranske militære ledere livet. Med støtte fra Israels allierede lykkedes det dog at afværge det iranske modangreb, og den efterfølgende israelske magtdemonstration i at sende droner mod Irans atomfaciliteter syd for Teheran har umiddelbart medført en deeskalering af spændingerne mellem de to lande.

Regionens geopolitiske spændinger rammer de finansielle markeder gennem olieprisen, primært som følge af Hormuzstrædets udskibningsfaciliteter af olie fra hele regionen. Olieprisen kan derfor også, i et vist omfang, bruges som en kortsigtet indikator på markedets opfattelse af den geopolitiske risiko i Mellemøsten. Usikkerheden i forbindelse med Irans missilangreb og Israels ”gengældelse”, kunne da også tydeligt aflæses i de daglige udsving omkring begivenhederne. Over måneden har olieprisen dog været stort set uændret omkring $82 pr. tønde amerikansk råolie. Hvor triste begivenhederne i Israel, Palæstina og Iran end er, har det været de finansielle markeders opfattelse, at spændingerne siden midten af april er blevet mindre.

Også andre områder af råvareuniverset har tiltrukket sig opmærksomhed, herunder både metaller og fødevarer. Metaller til brug i den grønne omstilling, som for eksempel kobber, har i april vist stigninger på op mod 14%, og særligt to tendenser kendetegner udviklingen: 1) Den stigende efterspørgsel er et resultat af investeringsaktiviteten i den grønne omstilling, og 2) Kinas økonomiske situation har  i de seneste måneder stabiliseret sig, samtidig med at landet gennem en længere periode netop har opkøbt en lang række af disse metaller med udgangspunkt i landets rolle inden for alternativ energi og elektriske biler.

Udvikling i råvareindeks

Inden for landbrugsvarer har der særligt været fokus på kaffe og kakao, som udgør en relativ lille del af råvareuniverset, men som med stigninger på henholdsvis 16% og 4% har oplevet betydelig fremgang. Udviklingen skyldes især udbudsproblemer som følge af vejrsituationen i Vestafrika.

Selvom højere råvarepriser periodevis understøttede inflationsbekymringen i markedet, har det været Formueplejes overbevisning, at inflationsproblematikken for nuværende koncentrerer sig om kerneinflationen og specielt servicekomponenterne.

Formupelejes aktieporteføljer er aktuelt ikke eksponeret mod energi og i begrænset omfang mod øvrige råvarer, men har eksponering mod den grønne omstilling gennem blandt andet teknologi og industrielle virksomheder. Undervægt i energi og eksponeringen i materialer bidrog svagt negativt til den samlede performance, mens overvægt mod industriselskaberne var månedens største positive bidragsyder til aktieperformance.

Formue Update

Aktier

Stærkere amerikansk dollar og robust regnskabssæson afbødede negativ udvikling
Samlet set har det globale aktiemarked i april leveret et moderat negativt afkast efter at være faldet med op mod 4% i løbet af måneden. Det globale aktieindeks, MSCI World All Countries, faldt med 2,3% i april målt i danske kroner, dollarudviklingen afbødede dog slutresultatet gennem en styrkelse af den amerikanske dollar over for den danske krone på 1%.
 
Alle udviklede markeder leverede negative afkast i april målt i danske kroner. Værst gik det ud over Japan (-3,9%), der dog til en vis grad skyldtes en 3%-point svækkelse af japanske yen over for danske kroner i løbet af måneden, mens USA faldt med 3,2% og Europa med 0,9%. I den anden ende af skalaen lå Emerging Markets, som leverede et positivt afkast på 1,5%, primært båret af bl.a. Kina med et afkast på +7,7%.
 
Mens fokus i høj grad har været rettet mod den geopolitiske og makroøkonomiske udvikling, som omtalt ovenfor, har de aktiefokuserede markedsdeltagere samtidig holdt et vågent øje med aflæggelsen af regnskaber for det netop overståede første kvartal. Efter fem måneder i træk med positive afkast var forventningerne høje, hvorfor der da også var nervøsitet at spore i markedet forud for vigtige regnskaber inden for bl.a. IT- og kommunikationsservicesektoren. Selskaberne inden for disse sektorer, som på nuværende tidspunkt har aflagt regnskab, har dog indtil videre leveret varen og bekræftet, at deres investeringer inden for kunstig intelligens betaler sig, hvilket har udmøntet sig i kraftig vækst i omsætning og indtjening.

Ser man bredt på de amerikanske selskaber, har lidt over halvdelen af det amerikanske indeks aflagt regnskab. Overordnet ligger tallene højere end de på forhånd reviderede forventninger, det gælder både på omsætning og indtjening, samtidig med at der er tale om fremgang set i forhold til samme periode sidste år. I Europa har lidt under halvdelen af det europæiske indeks aflagt regnskaber og bekræfter, som markedet forventede, en tilbagegang i både omsætning og indtjening. Stabiliseringen af den europæiske økonomi begynder dog at afspejle sig i de fremtidige forventninger, hvor der allerede fra næste kvartal forventes positiv vækst i både omsætning og indtjening for de europæiske selskaber, efter fire kvartaler i træk med negativ omsætnings- og indtjeningsvækst.

Obligationer

Amerikansk inflationsudvikling satte også sine spor i europæiske og danske renter
Renterne steg igen i april, hvilket, som tidligere omtalt, primært skyldtes udviklingen i USA, som smittede af på markederne i Europa.
 
Når både den amerikanske centralbank (FED) og den europæiske ditto (ECB) selverklæret er ’dataafhængige’, ændrer markedets forventninger til renterne sig naturligvis i takt med udviklingen i de økonomiske nøgletal. Og de amerikanske nøgletal for april pegede som sagt ikke frem mod en snarlig rentenedsættelse. Først og fremmest indikerede inflationstallene, at inflationen ikke er besejret, og at målsætningen om 2% årlige prisstigninger kan tage længere tid. For det andet viste især detailsalgstallene, at de amerikanske forbrugere fortsat har et højt forbrug, mens regnskaberne indikerer, at virksomhederne planlægger at øge investeringerne. Alt i alt en amerikansk økonomi, der p.t. har det godt. FED’s formand Powell og andre medlemmer var derfor i medierne og kommunikere, at rentenedsættelser ikke nødvendigvis var snarligt forekommende, og at de muligvis slet ikke ville finde sted i 2024.

I Europa viste nøgletallene også moderat fremgang i april. Det ændrer dog ikke på, at den europæiske økonomi fortsat befinder sig i slæbesporet, og at inflationen fortsat er faldende i eurozonen. Markedet er derfor ikke i tvivl om, at ECB og præsident Christine Lagarde sænker renten ved det næste rentemøde i juni – til gengæld hersker der tvivl om hastigheden, hvormed ECB ønsker at sænke renterne. En stærkere amerikansk vækst kan have en positiv effekt på den europæiske økonomi, og høje FED-renter vil kunne styrke USD, hvilket kan medvirke til at øge inflationen i Europa.

Summa summarum er, at de 10-årige og de 2-årige renter i Europa steg med hhv. ca. 0,28%-point og 0,18%-point i april.

Positive afkast til både aktier, obligationer og virksomhedsobligationer
På baggrund af en fortsat forventning om en blød økonomisk landing, et stærkt arbejdsmarked og en inflation, der gradvis vil nærme sig centralbankernes målsætning, har der ikke været ændringer i Formueplejes overordnede aktivallokering gennem april. Der er fortsat fuld eksponering mod obligationer, en neutral aktieeksponering og en svag undervægt mod virksomhedsobligationer i Formueplejes kapital- og investeringsforeninger med blandede porteføljer.

Udviklingen i inflationsnøgletallene, som gennemgået ovenfor, har været omdrejningspunktet for de finansielle markeders bevægelse over måneden. Som det har været tilfældet for de fleste aktivklasser, har Formueplejes eksponering mod obligationer, aktier og virksomhedsobligationer alle bidraget til et negativt afkast i den forgangne måned.   

Samlet betød dette også negative afkast i formueplejes klassiske investeringsløsninger gående fra et afkast på -1,1% i Mix Low og -5,2% for henholdsvis Formuepleje Penta. De opnåede afkast ligger i måneden på niveau eller lavere end afdelingernes respektive risikoindeks.

Investeringsstrategi ultimo april 2024

Globale aktier

Globale aktier

 

Neutralvægt. Prioritering af kvalitetsaktier og ESG-relaterede aktier.

Virksomheds-obligationer

Virksomheds-obligationer

Undervægt og lav eksponering til de mest forgældede high yield-selskaber. Overvægt af emerging markets og Europa på bekostning af USA. 

Obligationer med gearing

Obligationer med gearing

Maksimal eksponering med neutral varighed over for benchmark samt overvægt af spændrisiko. 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver