Spring til indhold

Midler fra fonde

Generelt skal en almen fond anbringe sine midler forsvarligt og bedst muligt efter Anbringelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler” nr. 1525 af 28.oktober 2020), medmindre den almene fonds vedtægter bestemmer noget andet.

Har du brug for mere information om anbringelse af fondes midler, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Anbringelse af midler, overordnet (75%)

Som udgangspunkt, kan maksimalt 75% af midlerne anbringes i følgende.

 • Erhvervsobligationer og konvertible obligationer,
 • Udloddende UCITS, afdelinger eller andelsklasser af UCITS,
 • Sparekassers beviser for garantkapital og andelskassers beviser for andelskapital,
 • Aktier,
 • Alternative investeringsfonde (eks. kapitalforeninger) med markedsføringstilladelse i Danmark.
  • Maksimalt 15% af fondens midler må anbringes i disse investeringsfonde.

Herudover gælder det, at maksimalt 15% af fondens midler (akkumuleret) må anbringes i aktier, erhvervsobligationer og konvertible obligationer udstedt af samme selskab eller selskaber i samme koncern. Dette gælder ligeledes for udstedelser foretaget af samme sparekasse eller andelskasse.

De resterende 25% (eller en valgfri højere andel) kan under visse forudsætninger placeres i rentebærende obligationer, erhvervsobligationer eller udloddende og obligationsbaserede UCITS, som beskrives nærmere i det følgende.

Visse obligationer (100%)

Rentebærende obligationer

Alle midler kan anbringes i rentebærende obligationer, hvis obligationerne opfylder følgende kriterier:

 • Obligationen er rentebærende (dvs. har en rente på 0% eller derover)
 • Obligationen handles på en af følgende regulerede markeder,
  • Et reguleret marked inden for EU (eksempelvis Nasdaq Copenhagen, Euronext Paris m.fl.),
  • Et reguleret marked uden for EU, hvor markedet er medlem af The World Federation of Exchanges (WFE) og befinder sig i et OECD-land (eksempelvis Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange m. fl).
 • Obligationen skal have samme møntenhed som det land, hvori det handles, dvs. en obligation handlet på et reguleret marked i Danmark skal være nomineret i danske kroner.

En obligation, der opfylder ovenstående kriterier, er eksempelvis en dansk realkreditobligation.

Rentebærende erhvervsobligationer

Alle midlerne kan anbringes i rentebærende erhvervsobligationer – også kaldet virksomhedsobligationer, hvis obligationerne opfylder følgende kriterier:

 • Obligationen er rentebærende (dvs. har en rente på 0% eller derover),
 • Obligationen skal mindst være investment grade (Alle kreditvurderinger skal opfylde dette, hvis vurderet af flere kreditvurderingsbureauer),
 • Der må højst erhverves erhvervsobligationer og konvertible obligationer fra det samme selskab svarende til 15% af selskabets aktiekapital,
 • Ved investering i aktier, erhvervsobligationer eller konvertible obligationer fra samme udsteder må disse investeringer tilsammen maksimalt være 15%.

En erhvervsobligation er en obligation udstedt af et selskab, eksempelvis DSV eller Novo Nordisk.

Udloddende UCITS, afdelinger eller andelsklasser af UCITS

Den almene fond kan anbringe op til 75% af sine midler i udloddende UCITS, afdelinger eller andelsklasser heraf, hvis UCITS’en opfylder følgende kriterier:

 • UCITS’en skal være omfattet af lov om investeringer m.v. eller tilsvarende regler i andre EU-lande,
 • UCITS’ens vedtægter må ikke indeholde bestemmelser om
  • at UCITS’en kan give et årligt bidrag af formuen til humanitære eller almennyttige organisationer,
  • at UCITS’en må udlodde af sin formue i de år, hvor investeringsafkastet ikke modsvarer indtjeningsbehovet,
  • at indløsning af fondsbeviser ikke kan finde sted i en forud fastlagt periode.

De ovennævnte UCITS kan anvende såkaldte afledte finansielle instrumenter på dækket basis, og som handles Over the Counter (OTC).

Den almene fond kan anbringe alle sine midler (100%) i de nævnte UCITS, hvis en eller flere af følgende kriterier også opfyldes:

 • UCITS’ens vedtægter angiver,
  • at der kun kan investere i rentebærende obligationer handlet på et reguleret marked,
  • at der højst kan investeres 75% i erhvervsobligationer, medmindre der er tale om rentebærende erhvervsobligationerne,
  • at der ikke kan investeres i konvertible obligationer.
 • UCITS’en investerer alle midlerne i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt eller garanteret af en stat eller international institution af offentlig karakter, samt foretage indskud i kreditinstitutter,
 • UCITS investerer i overensstemmelse med Anbringelsesbekendtgørelsens §§ 5-7 og §§ 11-12 (dvs. både aktier og obligationer).

En UCITS (i Danmark ofte kendt som en investeringsforening) er eksempelvis Investeringsforeningen Formuepleje, afdeling Globale Aktier.

Sparekassers beviser for garantkapital og andelsklassers beviser for andelskapital

Op til 75% af den almene fonds midler må investeres i sparekassers beviser for garantkapital og andelsklassers beviser for andelskapital, såfremt beviserne er omsættelige. Anbringelsen må ikke overstige 15% af spare-/andelskassens kapital, og spare-/andelskassen skal mindst én gang inden for de sidste tre år have givet udbytte.

Aktier

Op til 75% af den almene fonds midler må investeres i aktier. Der må dog i ét selskab højst erhverves aktier svarende til 15% af selskabets aktiekapital, og selskabet skal mindst én gang inden for de sidste tre år have givet udbytte.

Herudover skal aktien opfylde følgende kriterier.

 • Aktien handles på en af følgende regulerede markeder,
  • Et reguleret marked inden for EU/EØS (eksempelvis Nasdaq Copenhagen, Euronext Paris m.fl.),
  • Et reguleret marked uden for EU, hvor markedet er medlem af The World Federation of Exchanges (WFE) og befinder sig i et OECD-land (eksempelvis Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange m. fl).
 • Aktien skal have samme møntenhed som det land, hvori den handles, dvs. en aktie handlet på reguleret marked i Danmark skal være nomineret i danske kroner.

En aktie, der opfylder ovenstående kriterier, er eksempelvis aktier i Vestas A/S eller Sony Corporation.

Alternative investeringsfonde (herunder kapitalforeninger)

Det er muligt for almene fonde at placere op til 15% af fondens midler i en alternativ investeringsfond (”AIF”).

Den almene fond må dog maksimalt erhverve ejerandele i AIF’ens underliggende aktiver (Selskaber, da AIF’ens investeringer i obligationer ikke er omfattet af 5% reglen for underliggende investeringer) på 5% (dvs. indirekte ejerskab via investering i AIF’en).

Herudover er det et krav, at selve AIF’en må markedsføres overfor detailinvestorer i Danmark. Alternative investeringsfonde, der opfylder dette kriterie, er eksempelvis Formueplejes kapitalforeninger, herunder Safe og Penta.

De fleste almene fonde kan som udgangspunkt placere op til 15% af deres midler i Formueplejes kapitalforeninger uden at få en ejerandel over 5% i nogen af kapitalforeningernes underliggende aktiver.

Hvilke Formuepleje-løsninger kan fonde investere i?

Nedenstående oversigt viser, hvilke af Formueplejes løsninger fondes midler kan investeres i og gælder for almene fonde, hvor midlerne skal anbringes efter anbringelsesbekendtgørelsen.

 

AFDELING

MULIGHED FOR INVESTERING?

MAX GRÆNSE FOR INVESTERING

Kapitalforeningerne

 

Penta

Ja

Op til 15%

Epikur

Ja

Op til 15%

Safe

Ja

Op til 15%

Pareto

Ja

Op til 15%

Fokus

Ja

Op til 15%

Investeringsforeningen Formuepleje

 

Globale Aktier

Ja

Op til 75%

Globale Aktier - Akkumulerende

Nej

-

LimiTTellus

Nej

-

Global High Yield

Ja

Op til 75%

EM Virksomhedsobligationer

Ja

Op til 75%

Obligationer

Ja

Op til 75%

Better World Environmental Leaders

Nej

-

Better World Global Opportunities

Nej

-

Mix Low

Nej

-

Mix Medium

Nej

-

Mix High

Nej

-

Global Future

Nej

-

Note: Bemærk at grænsen er for fondens samlede investering i UCITS samt en række andre aktivtyper. Dvs. at alle fondens investeringer i UCITS og kapitalforeninger mv. max må udgøre 75% af fondens midler.

Undtaget dog er visse UCITS, der investerer i obligationer, hvor der kan investeres op til 100%. Ingen af Formueplejes afdelinger opfylder kravene til investering over 75%.

Højst 15% af alle midlerne må anbringes i alternative investeringsfonde, herunder kapitalforeninger. Herudover skal grænsen på 75% ligeledes overholdes. En indirekte ejerandel over 5% vil kræve en større investering fra den almene fond, eksempelvis skal der investeres over 800 millioner i Kapitalforeningen Formuepleje Safe, førend denne grænse potentielt overskrides.

Eksempel på investering i Formueplejes investeringsløsninger

En almen fond har en samlet formue på 8.000.000 kr. Den almene fond kan samlet investere 15% af sin formue svarende til 1.200.000 kr. i Formueplejes kapitalforeninger. Den almene fond kan maksimalt investere 75% af sin formue svarende til 6.000.000 kr. i Formueplejes investeringsløsninger.

En investering i Formueplejes investeringsløsninger kan for eksempel sammensættes på denne måde:

 

AFDELING

INVESTERET BELØB

FORDELING AF INVESTERING

Kapitalforeningerne

 

Penta

400.000 kr.

Svarende til 15% af fondens formue (1,2 mio. kr.)

Safe

800.000 kr.

Investeringsforeningen Formuepleje

 

Globale Aktier

2.000.000 kr.

Svarende til 60% af fondens formue (4,8 mio. kr.)

Global High Yield

800.000 kr.

EM Virksomhedsobligationer

800.000 kr.

Obligationer

1.200.000 kr.

I alt

 

Samlet investering

6.000.000 kr.

Svarende til 75% af fondens formue

Har du spørgsmål til investering af midler fra fonde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Relateret indhold

Personlig rådgivning

Får du den rigtige rådgivning?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont
Læs om vores rådgivningsmuligheder

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept

Viden

Ansvarlige investeringer

Formuepleje er Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter med 99 mia. kr. under forvaltning. Derfor har vi et ansvar at løfte overfor vores medarbejdere, vores 12.000 investorer og overfor de samfund, vi driver forretning i.
Læs om vores ansvar