Spring til indhold

6. oktober 2021

Formueplejes kreditteam lægger ikke vægt på benchmark

Af Formuepleje

Formueplejes kreditteam, der står bag de to fonde Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer, har investeret i virksomhedsobligationer efter den samme filosofi i 15 år. Filosofien handler om ikke at lægge vægt på, hvor meget en investering fylder i forhold til benchmark, men i stedet om at gå målrettet efter undervurderede investeringer uanset marked.

Fire erfarne porteføljeforvaltere med mere end 15 års erfaring i gennemsnit, to strategier med afsæt i samme investeringsfilosofi, som begge har topplaceringer hos det uafhængige analysehus Morningstar. Det er den korte præsentation af Formueplejes kreditteam, der sidder med porteføljeansvaret for henholdsvis Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer, som begge investerer i kreditobligationer og udgør en del af porteføljen i Formueplejes balancerede løsninger; Optimum, Pareto og Safe.

Og så har det i parentes bemærket været et rigtig godt år indtil videre for både Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer, der begge ligger markant foran deres respektive sammenligningsindeks. Global High Yield har siden nytår således leveret 8,72 procent i afkast og ligger næsten 6 procentpoint foran indeksets 2,87 procent (opgjort ved udgangen af 3. kvartal 2021, 30. september). EM Virksomhedsobligationers forspring har ikke helt samme omfang, men er dog med 4,72 procent næsten 4 procentpoint foran indeksets 1,00 procent i samme periode.

Så vidt de kortsigtede afkast, men også på de lange stræk leverer de to fonde varen. På det femårige afkast er EM Virksomhedsobligationer (24,26 procent i afkast) cirka 8,5 procentpoint foran sit indeks (15,75 procent), mens Global High Yield med 35,25 procent de seneste fem år er mere end 13 procentpoint foran sit indeks (21,79 procent). Det er afkast i den kaliber, der sikrer både Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer placeringer blandt de allerbedste inden for sit felt i Europa.

”Hemmeligheden ligger i, at vi ikke lader os styre af et benchmark, når vi investerer. Når vi sammensætter porteføljen, er fokus på den gode investering i undervurderede obligationer i undervurderede markeder og ikke på, om det fylder meget i benchmark. Vores portefølje adskiller sig på den måde markant fra indekset,” forklarer Klaus Blaabjerg, der er chef for kreditteamet, som også består af porteføljemanagerne Sune Højholt Jensen, Peter Dabros og Toke Katborg Hjortshøj samt Morad Echkantana, der er analytiker.

Enorm forskel til benchmark

Aktuelt fremhæver han som den helt store forskel på kreditteamet i forhold til marked og konkurrenter, at eksempelvis Global High Yield-fonden er markant undervægtet i amerikanske kreditobligationer, som ellers fylder 53 procent af markedet.

”Vores eksponering i USA er tværtimod historisk lav og udgør kun 6 procent af vores portefølje, efter at vi har reduceret eksponeringen i USA yderligere over de seneste måneder. Man kan spørge sig selv, om det amerikanske high yield-marked virkelig repræsenterer 53 procent af de bedste investeringsmuligheder for high yield-investorer? Det mener vi ikke, og vi synes, at man kan finde bedre værdi andre steder i det globale high yield-marked. Det er vores investeringsfilosofi og -strategi, der tillader os, at vi kan lade være med at fokusere på at have en andel, der svarer til benchmark, og det forklarer vores meget markante undervægt i USA,” forklarer Klaus Blaabjerg og fremhæver desuden, at det amerikanske high yield-marked er blevet mindre attraktivt siden corona, da kreditspændet er indsnævret til niveauer, som man så det før coronapandemien.

Der er dog også andre gode forklaringer på, at amerikanske virksomhedsobligationer kun har en lille vægt i kreditteamets investeringer.

”På det seneste har vi – især i USA – atter set en stigning i aktietilbagekøbsprogrammer, der er gældsfinansieret. Under corona blev aktietilbagekøbene næsten sat i bero, fordi alt handlede om at sikre likviditet og overlevelse, men der er i den grad kommet fart i aktietilbagekøbene igen. I 2. kvartal i år steg omfanget af aktietilbagekøb til 200 milliarder dollars, og Goldman Sachs forudser i sine prognoser for resten af 2021, at der vil ske aktietilbagekøb for yderligere 460 milliarder dollars. Aktietilbagekøb er godt for aktieinvestorer, men for os, der køber gæld og investerer i virksomhedsobligationer, er det med til at øge konkursrisikoen,” forklarer Klaus Blaabjerg.

Kreditteam med 15 års historik

Kreditteamet har været en del af Formuepleje siden 2015, men holdet har været samlet og samlet om investeringsstrategien i endnu længere tid:

”Vi har investeret på denne måde siden 2006, hvor vores team lancerede denne strategi, som gør os i stand til at investere uden den spændetrøje, det er at skulle investere op imod et indeks. Når vi i stedet kan fokusere på den konkrete mulighed, der foreligger, øger vi sandsynligheden for at finde den undervurderede virksomhedsobligation, som giver det langsigtede merafkast,” forklarer Klaus Blaabjerg.

Når kreditteamet leder efter investeringsmuligheder, er det dog mere end geografien, der spiller ind. Det enkelte selskab må heller ikke være for højt gældsat i forhold til gennemsnittet af højrenteselskaber. Derved kan konkursaktiviteten i porteføljen forblive lav. På den måde undgås permanente tab af kapital, ligesom merrenten fra de undervurderede obligationer kan opsamles over tid. Der kan også sagtens være undervægt i specifikke sektorer.

Det er for eksempel tilfældet med investeringer i ejendomsmarkedet, hvor Formueplejes kreditteam også er undervægtet. Det er især Kinas ejendomsmarked, der skræmmer – bedst eksemplificeret ved den kritiske situation i Evergrande, landets næststørste ejendomsudviklingsselskab, der har været flittigt omtalt dette efterår og også medført visse dønninger i de finansielle markeder.

”Den politiske risiko i form af politisk indblanding er også høj, og det har ikke historisk afspejlet sig i den merrente, der har været tilstede. Markedet er bestemt blevet betydeligt billigere, men vi mener stadig, at usikkerheden i de underliggende forretninger overskygger de relativt høje merrenter, man nu kan få, så vi er meget tilbageholdende med investeringer i denne sektor bortset fra de allermest solide på markedet,” oplyser Klaus Blaabjerg.

Cirka 100 virksomhedsobligationer i hver portefølje

Både Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer består af cirka 100 virksomhedsobligationer. Teamet undlader at investere i high yield-obligationer med de laveste kreditvurderinger, dvs. CCC+ eller derunder. I tilfælde af nedgraderinger er det dog tilladt at beholde CCC-obligationer, så man undgår tvangssalg, hvis det vurderes, at investeringen fortsat er fornuftig.

”Risikoen for konkurs er typisk for stor, og så får vi ikke vores penge tilbage, hvis det sker. Men ligesom vi ikke er styret af benchmark, er ratingen heller ikke alt, fordi den nogle gange medtager ting, som vi ikke tillægger stor værdi. Derfor kommer det altid an på en konkret vurdering af hvert enkelt selskab, så der kan være argumenter for at investere i et selskab med en lav kreditrating, selv om det sker i meget begrænset omfang,” siger Klaus Blaabjerg og forklarer, at teamet lægger stor vægt på eksempelvis nettogælden, og at den skal være rigtig i forhold til indtjening og egenkapital, der er de to vigtigste nøgletal:

”Nøgletallene i sig selv er imidlertid heller ikke tilstrækkelige til at konkludere, om investeringscasen holder. Vi skal også have en god formodning om, at fremtidsudsigterne er gode, fordi de viser, om selskabet bevæger sig på rette kurs. Det hele skal være på plads, når vi forsøger at finde skævhederne, der er i markedet. Skævheder kan for eksempel være de såkaldte fallen angels, hvor investment grade-virksomhedsobligationer, der er blevet nedgraderet til high yield, bliver tvungent frasolgt i investment grade-fonde. Så stiger kreditspændet uforholdsmæssigt meget, og pludselig står vi med en interessant high yield-case, der er værd at investere i. Det er sådan nogle muligheder, vi går målrettet efter.”

2021 – et godt år for virksomhedsobligationer

Klaus Blaabjerg og kreditteamet kan indtil videre se tilbage på et 2021, der har udviklet sig meget tilfredsstillende bedømt på afkastet.

”Generelt er vi meget tilfredse med den udvikling, vi har haft i år. Konkursaktiviteten i vores portefølje er fortsat lav, og vi er i stand til at følge den beskrevne strategi, som handler om at være aktive og systematiske i vores langsigtede investeringstilgang, så vi over tid opnår et merafkast i forhold til marked og konkurrenter,” nævner Klaus Blaabjerg, som dog godt kunne ønske sig, at der generelt var mere fokus på virksomhedsobligationer som aktivklasse i og med, at de er et godt alternativ til at være eksponeret udelukkende i aktier.

”Det er typisk en aktivklasse, der kommer hurtigt tilbage oven på nedture i markedet. Det så vi efter corona, og det gælder også, hvis man kigger 10 år tilbage. Det er en god form for risikospredning, som man med fordel kan overveje at have med i sin portefølje af investeringer,” konstaterer Klaus Blaabjerg og fremhæver, at den nuværende markedssituation for virksomhedsobligationer flugter perfekt med kreditteamets investeringsstrategi:

”Markedsforholdene nu og her ligger i tråd med vores bottom-up-tilgang i udvælgelsesfasen. Fokus bør ligge på muligheden i det enkelte selskab frem for vægten i et indeks. Vores konklusion er, at 53 procent af de bedste muligheder ikke ligger i USA, som indekset tilsiger, men vi gør også en dyd ud af ikke at følge med flokken. Vores track record med at opsamle overskydende kreditspænd og samtidig holde konkursraten i porteføljen lav er derfor et stærkt fundament for fremtidige merafkast.”

KORT OM VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER

  • De fleste kender aktier og obligationer som aktivklasser, men herimellem findes der også virksomhedsobligationer, som man kunne kalde for en slags hybrid mellem de to. Her låner investor penge til den pågældende virksomhed, som man kender det fra stats- eller realkreditobligationer, men investeringen foregår i et selskab, ligesom man kender det fra aktier. Ideen er at opnå et godt afkast, men med en lavere risiko end ved eksempelvis aktieinvesteringer. 
  • Som så meget andet var USA først med virksomhedsobligationer i sin tid. Aktivklassen har været et alternativ til bankfinansiering i USA i mere end 100 år, men kom først til Europa og Danmark langt senere. 
  • Virksomhedsobligationer er inddelt i investment grade og high yield, hvor investment grade er de mest sikre og rates AAA, AA, A og BBB, mens high yield rates som BB, B, C, CC og CCC (af og til også med et plus eller minus). De lavest ratede kaldes i folkemunde for junk bonds.

FAKTA OM KREDITTEAMETS PERFORMANCE 

  • Formueplejes kreditteam har siden lanceringen i 2015 vundet talrige priser for sin langsigtede performance, og p.t. ligger Formuepleje Global High Yield nummer to blandt 460 fonde i Tyskland målt på det femårige afkast.

  • Tilsvarende ligger EM Virksomhedsobligationer nummer fem ud af 280 fonde ligeledes i Tyskland – og nummer et i Danmark blandt 107 fonde. Begge placeringer målt på det femårige afkast.

 

 

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver