Spring til indhold

12. januar 2022

Det globale aktiemarked 2021 og 2022

Af viceinvesteringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen Otto Friedrichsen

Aktiemarkederne gennem 2021 har leveret stærke afkast i niveauet 38 procent til 5 procent. På det regionale plan har udviklingen været stærkest i USA (38%) efterfulgt af Europa (22%), Japan (11%) og sidst Emerging markets (5%).

Samlet har det globale aktiemarked leveret et afkast på 28 procent målt i danske kroner. Året har været kendetegnet ved de fortsatte følgevirkninger af den økonomiske genopretning i kølvandet på 2020, som generelt har været understøttende for risikoaktiver og herunder aktiemarkedet.

Fortsat historisk lempelig penge- og finanspolitik, mærkbar effekt af vaccineaktiviteten på globalt plan, et voksende efterspørgsels- og kapacitetspres på dele af energiområdet og sidst, men ikke mindst introduktionen af de to mest kendte varianter af covid-19 nemlig delta og omikron har været retningsgivende for de sektor- og faktorforskydninger, der har kendetegnet 2021, og som i høj grad ligger til grund for den ovenstående regionale afkastudvikling.

Selv om 2021 har været opdelt i faser, hvor inflations- og vækstforventninger har defineret udviklingen på rente- og aktiemarkedet, har aktiemarkedets sektor- og faktorafkast over året generelt været positivt. I et globalt perspektiv har samtlige 11 sektorer i aktiemarkedet leveret et positivt afkast anført af Energi (49%), IT (37%) og Finans (34%), mens Forsyning, Stabilt Forbrug og Cyklisk Forbrug har været placeret i bunden med afkast på mellem 15 til 18 procent.

Hovedscenarie – Tre fokusområder for 2022

Overordnet set vil konjunkturbilledet for 2022 fortsat være understøttende for aktier omend det globale vækstniveau vil blive lavere, dog i flere dele af den dominerende del af verden fortsat over trend. Øget global mobilitet og frigørelse af opsparet forbrug gennem eksempelvis rejseaktivitet og serviceefterspørgsel generelt og fra virksomheder
gennem lagre, investeringer og aktietilbagekøb, vil understøtte indtjeningen og aktieafkastet gennem 2022.

Som investor er det dog afgørende at holde sig for øje, at det mere modne konjunkturforløb sideløbende stadig begunstiges af historisk lempelig penge- og finanspolitik. Det er et forhold, der gennem året vil skulle tilpasses, og som vil blive et afgørende parameter for aktiemarkedets absolutte og relative performance. Det gælder både på det overordnede niveau, men i høj grad også mellem aktiemarkedets sektorer og faktorer.

Gennemgående kan der for aktiemarkedet opstilles tre overordnede temaer, som vil blive afgørende for afkaststien for 2022:

 • Fortsat normalisering af global økonomi
  Siden april 2020 har global økonomi set en stærk økonomisk rekyl trukket først og fremmest af fremstillingssektoren og senere gennem 2021 i tiltagende grad serviceøkonomien. Et opsparet serviceforbrug hos den globale forbruger vil i 2022 understøtte denne fortsatte udvikling. Det aggregerede vækstniveau i global økonomi vil forventeligt være lavere end i perioden ud af marts 2020, men ikke desto mindre et vækstniveau og konjunkturmiljø, der historisk har leveret attraktive aktieafkast. Normaliseringsprocessen vil således fortsat i 2022 være et af de væsentligste omdrejningspunkter i estimering af global økonomisk aktivitet og derigennem også afkaststien for aktier.

 • Forsyningskæder, energipriser og inflation
  Den hastige økonomiske genopretning over de seneste knap 24 måneder har medført et væsentligt pres på de globale forsyningskæder og inputomkostninger som følge af en ekstraordinær efterspørgsel i primært fremstillingssektoren. En del af dette pres vil være midlertidigt og vil i takt med normaliseringsprocessen aftage gennem 2022 og ikke
  resultere i varige prisstigninger. Dog vil et inflationsområde som arbejdsmarkedet kunne opleve en mere varig prisstigningseffekt over tid, som, hvis ikke disse bliver imødegået af produktivitetsforbedringer i virksomhederne, vil kunne udfordre de aktuelt høje overskudsgrader.

  På forbrugersiden vil specielt inflationskomponenten fra boligomkostninger kunne reducere købekraft over tid – specielt med den aktuelt negative reallønsfremgang. Dynamikken mellem midlertidige prisstigninger og varig inflationsfremgang vil påvirke aktieselskaber gennem overskudsgraden og pricing power samt i et overordnet perspektiv i forhold til centralbankernes handlemønstre.

 • Centralbanker i et skiftende konjunkturmiljø
  Centralbankernes rolle i et skiftende konjunkturmiljø har mod afslutningen af 2021 allerede været iøjnefaldende. Denne rolle forventes ikke at være mindre i 2022, hvor balancegangen mellem lavere vækst, fortsatte høje inputomkostninger og tiltagende pres på inflationens kerneelementer vil definere hastigheden og graden af skifte væk fra den tidligere historisk lempelige pengepolitik.

  Med de seneste års højere værdiansættelse i aktiemarkedet generelt og i særdeleshed inden for store dele af vækstområderne samt ikke mindst den tiltagende positive følsomhed over for fortsat lave renter, er det afgørende at forholde sig til muligheden for højere renter og derigennem mere attraktive alternativer til bl.a. vækstaktier, end hvad der tidligere har været tilfældet.

  Formueplejes hovedscenarie er kendetegnet ved forventningen om fortsat robust global vækst kombineret med gradvist højere renter, specielt de amerikanske, hvorfor områder i aktiemarkedet, der i højere grad kompenserer investor for højere frem for lavere renter, synes oplagte gående ind i 2022.

  Det drejer sig om dele af de mere konjunkturfølsomme sektorer som Finans, Industri og Cyklisk Forbrug samt value og kvalitetsfaktorerne. Det er forventningen, at disse områder gennem stærk drift, mere attraktiv værdiansættelse og en højere grad af positive driftsforbedringer ved højere renter vil være attraktive i et miljø, hvor centralbanker forventes
  at agere i et økonomisk miljø med en højere grad af kapacitetspres.

Opsamling

Samlet ser Formuepleje et gunstigt miljø for risikoaktier, herunder aktier – dog med et forventet aktieafkast, der forventeligt vil være lavere end i 2021, og i højere grad et spejl af den realiserede indtjeningsvækst i underkanten af 10 procent.

Et mere modent konjunkturmiljø kombineret med tiltagende pres på kapaciteten gør, at centralbanker og geopolitik over året forventes at øge volatiliteten i aktiemarkedet og gradvist vil kunne åbne for investeringsalternativer til aktier.

Her ved indgangen til 2022 er Formuepleje LimiTTellus eksponeret mod attraktivt værdisatte kvalitetsselskaber og dertil områder i aktiemarkedet, der i højere grad kompenserer investor ved højere renter. Det drejer sig om amerikanske og europæiske valueselskaber samt en solgt position i det amerikanske teknologiindeks, Nasdaq.

Alle afkast er opdateret den 13.12.2021.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 01//2022

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver