Spring til indhold

21. maj 2021

Formuepleje reducerer renterisikoen

Af Formueplejes investeringskomite

Formueplejes investeringskomite vurderer på baggrund af kraftig stigende vækst i kølvandet på genåbningerne samt heraf følgende risiko for stigende inflation, at der er en risiko for, at yderligere rentestigninger i USA vil trække renterne i Europa med op og har af den årsag nedbragt rentefølsomheden i obligationsporteføljerne.

Renten på danske realkreditobligationer er steget markant i løbet af 2021, og det har resulteret i betydelige kursfald på konverterbare realkreditobligationer. Eksempelvis er realkreditobligationen 1% 2053 faldet med 7 kurspoint fra kurs 101 ved årets indgang til kurs 94 i dag.

Da Formueplejes kapitalforeninger som for eksempel Safe og Penta har en væsentlig andel af kapitalen placeret i danske realkreditobligationer, har kursfaldene bidraget negativt til afkastene i de balancerede fonde.

En del af rentestigningen på dansk realkredit kan tilskrives generelt stigende renter globalt som følge af accelererende økonomisk aktivitet og forventninger om højere inflation. Langt størstedelen af rentestigningen – og dermed kursfaldene på realkreditobligationerne – skyldes imidlertid en stigning i merrenten på dansk realkredit. Det er der, som også kaldes OAS.

Det er vores klare overbevisning, at stigningen i merrenten på realkreditobligationer (OAS) er både overgjort og midlertidig, og at den med stor sandsynlighed vil falde igen. Det vil isoleret set medføre, at en stor del af kurstabene vil blive genvundet. Derfor ønsker vi at bevare eksponeringen til OAS.  

Udsigten til høj global vækst og deraf øget sandsynlighed for stigende inflation gør dog, at der er risiko for yderligere stigninger i de lange renter. Det gælder særligt i USA, hvor vi forventer, at den 10-årige statsobligationsrente, som pt. er på ca. 1,7 procent, vil stige til mindst 2 procent i løbet af 2021. Situationen i Europa er som udgangspunkt anderledes, og her er der ikke, isoleret set, samme rationale for rentestigninger.

Nedbringelse af renterisikoen i porteføljerne

Men vurderingen i Formueplejes investeringskomite er, at der er en ikke ubetydelig risiko for, at rentestigningerne i USA kan trække de europæiske renter med op, herunder de danske renter.

På den baggrund har vi torsdag den 20. maj afdækket renterisikoen og købt beskyttelse mod stigninger i de europæiske renter. På den måde har vi nedbragt renterisikoen i obligationsporteføljerne samtidig med, at vi har bevaret eksponeringen imod OAS.

I Formueplejes kapitalforeninger er renterisikoen blevet reduceret fra 4,7 til 2,8, og i Formuepleje Fokus er renterisikoen reduceret fra 4,7 til 2,9 (begge på ugearet basis). Med den reducerede renterisiko er tabsrisikoen selv ved større rentestigninger kraftigt reduceret ved en tidshorisont over 1 år.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver