Spring til indhold

10. august 2021

De bedste opsparinger til børn og børnebørn

Af Formuepleje

Ønsker du at hjælpe dine børn og børnebørn økonomisk, så findes der forskellige opsparingsformer, med klare økonomiske fordele, som du kan gøre brug af, imens du er i levende live.

For få generationer siden var det normen, at arven blev fordelt ved sidste forælders bortgåen. I dag er der et stort ønske om at give sine børn og børnebørn et løbende trygt økonomisk fundament, og det kan nemt opnås ved brug af fornuftige opsparingsformer. Der er grundlæggende fire måder at spare op til børn og børnebørn på:

 • Traditionel opsparing via gavebeløb.
 • Traditionel børneopsparing i eget pengeinstitut.
 • Opsparing gennem en aktiesparekonto.
 • En særlig langsigtet opsparing via en aldersopsparing

Fælles for opsparingsmetoderne er, at alle kan bringes i spil samtidigt, og der for alle opsparingsmodeller er klare fordele ved at investere i en eller flere af Formueplejes fonde.

Opsparing inden for gavereglerne 

Mange forældre, der vælger at spare op på en almindelig konto oprettet i barnets navn i et pengeinstitut med fuldmagt, er ikke opmærksomme på de gældende skatteregler. Det er nemlig ikke ligegyldigt om pengene gives af forældrene selv eller af andre.

Hvis forældrene løbende indsætter egne penge på en almindelig opsparing i deres børns navn, så kan afkastet blive beskattet hos forældrene, hvilket normalt hverken er en fordel for børnene eller forældrene. Men er der tale om gaver, som barnet har fået af venner, bekendte og bedsteforældre, så er forældrene ikke skattepligtige af afkastet. Derfor bør det være bedsteforældre, der indsætter pengene på opsparingen, så der ikke opstår tvivlsspørgsmål om, hvor pengene stammer fra.

Udnyt frikortet

Det kan være en fordel at investere pengene i lagerbeskattede investeringsfonde, således at afkastet kommer i form af kapitalindkomst. Det betyder, at barnet under 18 år kan benytte sit personfradrag, der i 2022 er på 37.000 kr. Så længe afkastet holder sig under frikortsgrænsen, og der ingen anden indkomst er, så er afkastet skattefrit.

Investeres der derimod i aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser, så bliver afkastet beskattet som aktieindkomst. Aktieindkomsten beskattes med 27 procent for op til 57.200 kr. (2022) årligt, og her kan skatteværdien af barnets personfradrag ikke benyttes. Først når aktieindkomsten udover 57.200 kr. opnås, vil der være mulighed for udnyttelse af barnets personfradrag, og ellers vil aktieindkomst blive beskattet med 42 procent.

Brug gavegrænsen

Forældre og bedsteforældre kan give op til den afgiftsfrie grænse på 69.500 kr. (2022) pr. år pr. forælder eller bedsteforælder. Hvis du ikke er barnets forælder, kan det være en fordel i samarbejde med forældrene at oprette en almindelig konto i et pengeinstitut med en tilknyttet fuldmagt til. De fleste pengeinstitutter har særlige opsparingskonti for bedsteforældre, også kaldet gavekonti, hvor pengene aftales frigivet på et valgfrit tidspunkt af barnets liv.

Men uanset hvilket bankprodukt man vælger, så er skattereglerne ens. Ligeledes giver de fleste opsparingskonti i pengeinstitutter nærmest intet renteafkast i disse tider, så der bør oprettes et depot til kontoen for investering af pengene fremfor den kontante placering. Det passer godt sammen med, at investeringshorisonten for børn er lang, og det giver mulighed for et solidt langsigtet afkast.

Fordele ved gavereglerne:

 • Bedsteforældrene kan hver især give 69.500 kr. (2022).
 • Afkast i form af kapitalindkomst er skattefrit op til frikortets grænse på 37.000 kr. (2022).
 • Investeringer er langsigtede.
 • Nemt at administrere via fuldmagt i netbanken.
 • Lave administrationsomkostninger til bank og værdipapirdepot.

Ulemper ved gavereglerne:

 • Medmindre kontoen spærres, kan pengene frit hæves af barnet og/eller barnets forældre indtil barnets 18. år.
 • Investering i aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser er ikke skattefrie inden for frikortsgrænsen.
 • Forældrene skal undgå at indbetale, da afkastet af pengene i så fald kan blive beskattet hos forældrene.

Benyt aktiesparekontoen

Aktiesparekontoen er en ny måde at opspare og investere pengene på. Fordelen er, at aktiebeskattede værdipapirer og investeringsbeviser kun beskattes med 17% i afkastskat efter lagerbeskatningsprincippet. Derfor må der også maksimalt indskydes 103.500 kr. (2022) på kontoen.

Vælg Formueplejefonde

Fremfor at investere pengene i lavt forrentede obligationer eller obligationsbaserede investeringsbeviser, så er et godt alternativ at vælge en af Formueplejes forskellige blandede investeringsfonde med moderat gearing.

Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta fungerer godt til udnyttelse af børnenes frikort, da de alle er lagerbeskattede. Lagerbeskatning betyder, at realiseret og urealiseret afkast fra kalenderårets start til kalenderårets slut beskattes som kapitalindkomst. Opsparinger til børn oprettes normalt også tidligt i barnets liv, og hvis disse er langsigtede, det vil sige mere end 5 år, så er der plads til at tage lidt mere risiko og dermed investere i fonde som Safe, Epikur og Penta. Fondene kan nemt handles via netbanken, så længe der er tilknyttet et depot og fuldmagt til kontoen.

Indbetales der derimod på aktiesparekontoen, kan de aktiebeskattede fonde benyttes: Såsom LimiTTellus og Globale Aktier eller fondene med bæredygtigt fokus kaldet Better World Environmental Leaders og Better World Global Opportunities.

Denne form for opsparing er især velegnet for velhavende bedsteforældre, der gerne vil give barnebarnet en god økonomisk start på livet til eksempelvis køb af lejlighed, når de skal flytte hjemmefra. Pengene kan skattefrit benyttes af barnebarnet.

Regneeksempel:
Indbetales der 69.500 kroner 18 år i træk, og der opnås et årligt gennemsnitligt afkast på 4 procent efter inflation, så er der 1,85 millioner 2022-kroner på kontoen på barnebarnets 18 års fødselsdag. Husk, at når det årlige afkast overstiger frikortgrænsen, skal der betales kapitalindkomst skat.

Børneopsparing

Den almindelige børneopsparing er en meget populær ordning for forældrene at oprette, da der kun kan oprettes én ordning pr. barn. Der kan maksimalt indskydes 6.000 kr. om året og maksimalt 72.000 kr. i alt. Mindste bindingsperiode er 7 år, men opsparingen kan tidligst udbetales ved barnets 14. år og senest ved det 21. år. Der kan tilknyttes et børneopsparingsdepot til kontoen og al afkast – uanset om det er renteindtægter, aktiegevinster eller lagerbeskattede investeringsbeviser – er skattefrit.

Investering af børneopsparingsmidler er underlagt den såkaldte 20-procents regel, hvilket betyder, at der er krav til, hvor stor en del af opsparingen man må opkøbe eksempelvis en type aktie for. Dog må midler placeret på børneopsparingskonti svarende til to års indskud altid investeres i en aktie eller i et kapitalforeningsbevis, som for eksempel Formuepleje Penta. Er der tale om en almindelig investeringsforening som for eksempel Formuepleje LimiTTellus, er der ingen begrænsninger.

Regneeksempel:

Indsættes 6.000 kroner på børneopsparingen i 12 år, og opnås der et afkast på 4 procent efter inflation, så vil der, når barnet fylder 21 år, stå cirka 134.000 2022-kroner på børneopsparingen.

Fordele ved børneopsparing:

 • Skattefrit afkast 
 • Pengene er bundet til barnet fylder mindst 14 år
 • Opsparingen kan investeres 
 • Opsparingen kan etableres til så sent som barnets 14. år

Ulemper ved børneopsparing:

 • Der er en beløbsbegrænsning på 6.000 kroner om året og 72.000 kroner i alt
 • Pengene er bundet som minimum til barnets 14. år og ellers mindst 7 år frem fra en eventuel ændring af udbetalingsalder foretages.
 • Visse pengeinstitutter kan have begrænsninger på investeringsmulighederne

Aldersopsparing

Der kan i 2022 maksimalt indbetales 5.500 kr. på en aldersopsparing, som er uden fradragsret, og som er et komplet indskudsloft pr. person, ligegyldigt hvor mange aldersopsparinger der oprettes. Al afkast beskattes med PAL-skat på 15,3%. Beskatningen foreligger som lagerbeskatning og trækkes direkte på pensionskontoen i midten af januar måned, hvert år.

Aldersopsparingen oprettes i et pengeinstitut og med tilhørende aldersopsparingsdepot. Det er tale om en pensionsordning, hvor pengene tidligst kan udbetales 3 år før barnets folkepensionsalder, når opsparingen er oprettet efter 1. januar 2018. Udbetalingen er skattefri. Dog kan hele eller dele af aldersopsparingen udbetales i utide ved at betale en afgift på 20% af det hævede beløb.

Regneeksempel:
Lad os forestille os, at der betales 5.500 kroner ind om året frem til 20 år på en aldersopsparing, og alle pengene investeres til et årligt afkast på 4 procent efter skat og inflation. Efter 20 år er beløbet vokset til cirka 170.000 2022-kroner. Henstår opsparingen uden yderligere indbetaling til en alder på 60 år, vil der stå cirka 820.000 kroner i 2022-kroner på aldersopsparingen.

Fordele ved aldersopsparing:

 • Lav beskatning på kun 15,3 procent 
 • Pengene kan investeres i alle typer værdipapirer
 • Nemt at oprette og administrere via pengeinstitut
 • Kan ophæves før tid – og mod betaling af 20 procent i afgift
 • Der kan indbetales af både barnet, forældrene og bedsteforældrene

Ulemper ved aldersopsparing:

 • Folkepensionsalder for de yngre generationer er ikke endeligt vedtaget endnu, hvorfor der ikke endeligt kan siges noget om, hvornår tidligste udbetalingsdato i tide foreligger.
 • Der er en beløbsbegrænsning på 5.500 kr. om året (2022).
 • Pengene er bundet meget længe og kan kun hæves før tid mod betaling af 20 procent i afgift.
 • Fremtidige ændringer af pensions- og/eller skatteregler kan nedbringe fordelagtigheden af ordningen.

Prioritering af metoder til børneopsparing

Skal der foretages en prioritering af, hvorpå der skal spares penge op til børn og børnebørn ud fra en skattemæssig synsvinkel, så er rækkefølgen som tommelfingerregel:

 1. Skattefrie gevinster er altid at fortrække
  • Frie midler indbetalt af bedsteforældre – indtil afkastet overskrider frikortgrænsen
  • Børneopsparing indbetalt af forældre/bedsteforældre
 2. Aldersopsparing indbetalt af forældre/bedsteforældre

 3. Aktiesparekontoen

 4. Alm. aktieindkomst

Men ovenstående kan ikke stå alene, da det ofte handler om de personlige forhold, hvorfor vi meget gerne tager dialogen og give vores bud på, hvad der passer bedst.

Du er derfor altid velkommen til at kontakte en rådgiver i Formuepleje og få vores råd med på vejen – du finder rådgiverteamet her.

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver