Spring til indhold

29. oktober 2020

Notat fra investeringskomiteen: øget smittespredning udløser aktiekursfald

Af Formueplejes investeringskomite

Fornyet frygt for nedlukninger verden over i takt med stigende COVID-19-smitte og et præsidentvalg i USA, der på kort sigt udsætter en ny amerikansk hjælpepakke, har midt i regnskabssæsonen medført aktiekursfald den seneste uge. Formueplejes investeringskomite vurderer, at udsvingene skal tages alvorligt, men dog er af midlertidig karakter.

Over den seneste uge og specielt de seneste dage har aktier på langt de fleste markeder oplevet tilbagegang i form af kursfald på op mod 5 procent. Tilbagegangen i aktier er relativt bredt funderet og ikke koncentreret om få sektorer, industrier eller andre grupperinger. Tilbagegangen minder således mere om en generel reduktion af risiko frem for en egentlig rotation i aktiemarkedet.

Den seneste uges kursfald betyder, at de globale aktiemarkeder er sat tilbage på niveauet fra oktobers start. Årsagen til kursfaldene og udsvingene bunder i frygt og usikkerhed, hvor stigende COVID-19-smittetal, frygt for øgede nedlukninger, præsidentvalg i USA og ikke mindst blandede signaler i regnskaberne fra globalt ledende selskaber har efterladt mange investorer i vildrede.

Set i det lys er det naturligt, at flere markedsdeltagere og især spekulative investorer bliver nervøse. I vores optik ændrer det dog ikke ved det faktum, at den ekstremt ekspansive pengepolitik og diverse hjælpepakker i kombination med viden om, hvordan COVID-19 kan håndteres, betyder, at der er tale om en midlertidig reaktion.

Formuepleje forventer fortsættelse af ekspansiv finans- og pengepolitik

Da vi i Formuepleje samtidig har drejet vores globale aktieportefølje i retning af aktier med en forholdsvis lav prisfastsættelse og væk fra de mest abnormt prisfastsatte teknologiselskaber, er det vores overbevisning, at vi er godt positioneret.

I den sammenhæng kan uklarhed om udfaldet af det amerikanske præsidentvalg forlænge nervøsiteten på markederne, men som enkeltstående faktor er udfaldet af præsidentvalget ikke altafgørende for de finansielle markeder.

Langt vigtigere er det, at der globalt er sat en klar retning for ekspansiv penge- og finanspolitik således, at der ikke kan opstå en ”ny jagt” på likviditet, som vi så det i foråret. I tillæg hertil skal man huske, at vi dag for dag kommer tættere på virksomme vacciner mod COVID-19, ligesom vi verden over bliver bedre og bedre til at behandle og forstå smitten.

Af disse årsager skal man se igennem den nuværende uro og fastholde en høj aktieandel i sin portefølje naturligvis i balance med andre aktiver.

De aktuelle kilder til usikkerheden på de finansielle markeder skal på ingen måder negligeres. COVID-19-smittestigningen kan endnu ikke sammenlignes med udbruddet i starten af 2020, men er ikke desto mindre en potentiel udfordring til den aktuelle økonomiske genopretning.

Baggrunden for den seneste tids aktiekursfald og bevægelsen mod mere sikre aktiver skal derfor ses med udgangspunkt i tre forhold:

  1. Re-acceleration i COVID-19-smitte

De seneste ugers re-acceleration i COVID-19-smitten i Europa, USA og udvalgte Emerging Markets-lande har været en tiltagende kilde til den aktuelle markedsnervøsitet. Re-accelerationen af pandemien er en alvorlig situation, som øger risikoen for yderligere restriktioner samt delvise nedlukninger af økonomierne. Presset på sundhedssystemet og ikke mindst antallet af dødsfald relativt til smittetrykket kan dog endnu ikke sammenlignes med situationen i marts og april.

  1. Kortsigtet manglende politisk opbakning til endnu en amerikansk hjælpepakke

Uenighed blandt republikanere og demokrater har gennem de seneste uger udskudt en ellers planlagt hjælpepakke til det amerikanske erhvervsliv. Det er usandsynligt med en vedtagelse af en amerikansk hjælpepakke før valget på tirsdag, men vælges Joe Biden til præsident og bliver der demokratisk flertal i begge Kongressens kamre, forventer vi en meget stor hjælpepakke på 3000 milliarder dollars senest til februar. Der er ikke tradition for at lave lovgivning mellem valget og indsættelsen af præsidenten den 20. januar, men i Formuepleje vurderer vi, at der på grund af de særlige omstændigheder er en mulighed for, at det kan ske i en eller anden form i denne periode. 

  1. Det forestående amerikanske præsidentvalg

Sidst, men ikke mindst er næste uges amerikanske præsidentvalg ganske naturligt, og som det har været tilfældet historisk, en kilde til forhøjet udsving i aktiemarkedet. Investorer i de finansielle markeder forholder sig løbende til udfaldsrummene for næste uges valg. Mulige overraskelser i forhold til den aktuelle markedskonsensus, en længere periode med manglende afklaring på valget og ikke mindst manglende anerkendelse af valgresultatet, er nogle af de faktorer, der afholder mange aktieinvestorer i at positionere sig entydigt op til valget på tirsdag.

Udsving kommer midt i ellers fornuftig regnskabssæson

Investorernes fokus på de nævnte usikkerhedsforhold kommer ovenikøbet midt i rapporteringen af de amerikanske selskabers regnskaber for 3. kvartal. Generelt har de rapporterede regnskaber set ganske fornuftige ud i forhold til forventningerne, så det er ikke her, man skal finde årsagerne til kursfaldene.

Formuepleje forholder sig langsigtet til investering og har gennem de seneste måneder positioneret aktieporteføljen til tiden efter det amerikanske præsidentvalg og ikke mindst i relation til den tiltagende polarisering og risikokoncentration blandt få områder i aktiemarkedet.

Det har betydet, at aktieporteføljen på det taktiske niveau i tiltagende grad er blevet drejet væk fra vækst- og teknologiselskaber og i retning mod de langt lavere prissatte amerikanske valueselskaber. Den samlede aktieandel ligger aktuelt på 95 procent af maksimal aktieandel, hvilket kan give mulighed for yderligere at udnytte de aktuelle markedsudsving i et langsigtet perspektiv. En overvægt mod dollar og ikke mindst obligationsporteføljens eksponering mod dansk realkredit fungerer som risikoreducerende elementer mod aktieporteføljen på tværs af Formueplejes kapitalforeninger.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver