Spring til indhold

1. december 2023

UDSYN: Aktierne gør stærkt comeback

Af Formueplejes kapitalforvaltning

  • Bedste aktiemåned i 2023
  • Markant lavere renter blev omdrejningspunktet på tværs af alle aktivklasserne i november
  • Bad news is good news... derfor justerer Formuepleje aktieeksponeringen.

Markedsrentefaldene gennem november har været markante, ikke kun i USA, men også i Europa og flere øvrige regioner. Forklaringen er inflationen, udviklingen i øvrige makroøkonomiske variable og ikke mindst en række budskaber fra verdens centralbanker.

Lavere inflation + svagere økonomiske nøgletal = lavere renter

På tværs af regioner er inflationsudviklingen målt i både forbruger- og producentpriser fortsat faldende og har været mere nedadgående end analytikerne forventede. Kombineret med en række svagere end ventede nøgletal for arbejds- og boligmarkedet, en lavere aktivitet inden for service- og fremstillingserhvervene samt en tendens til dalende energipriser understøtter det markedets forventninger om den bløde økonomiske landing.

Altså en situation hvor specielt amerikansk økonomi kommer ned i gear uden væsentlige konsekvenser for beskæftigelsen og den øvrige økonomi, samtidig med at inflationen gradvist falder mod centralbankernes langsigtede målsætning.

Dermed er der også en forventning om, at renten er toppet, og markedet ser aktuelt op mod fire-fem rentesænkninger i både USA og Europa i 2024. Det sendte de amerikanske 10-årige statsrenter ned med 0,60 procentpoint i november. Meldinger om lavere end forventet udstedelsesaktivitet af statsobligationer fra den amerikanske stat i fjerde kvartal påvirkede også renten i nedadgående retning.

Bad news is good news... derfor justerer Formuepleje aktieeksponeringen

Formueplejes langsigtede hovedscenarie er fortsat en global økonomi, der gradvist vil bremse op. Sandsynligheden for en mild recession er stadig reel – om end en anelse lavere.

Tyskland og Europa er tæt på den milde recession, mens Kina ikke har oplevet den vækstopblomstring, der var ventet i kølvandet på genåbningen efter covid-19. Det kombineret med større strukturelle udfordringer gør aktuelt, at kinesisk bidrag til europæisk og global økonomi er begrænset.

Europa er dermed på flere fronter udfordret på væksten, og det vil de kommende kvartaler være toneangivende i en kombination med inflationen, hvor blandt andet lønudviklingen vil blive et centralt punkt. Men også i forhold til en vækst, der kan blive understøttet af en forventelig højere realindkomst.

USA har gennem sommeren og efteråret overrasket med en robust vækst. Formuepleje forventer dog fortsat en opbremsning over de kommende kvartaler. Udviklingen i de makroøkonomiske variable gennem november understøtter dog et miljø for risikoaktiver som aktier. Fordi vi fortsat er i en periode, hvor markedet ikke ser vækstopbremsningen og rentefaldene som udfordrende i forhold til markedsforventningen om den bløde landing.

På den korte til mellemlange bane er det Formueplejes forventning, at svagere økonomiske nøgletal i kombination med lavere inflation vil kunne understøtte centralbankerne i en bevægelse mod lavere renter. Det vil kunne understøtte risikoaktiver, og på den baggrund er aktieundervægten blevet lukket ad flere omgange i november ved at øge aktieeksponeringen til neutral. Overvægt mod varighed og spændvarighed i obligationsporteføljen er fastholdt, hvilket også er gældende for undervægten i virksomhedsobligationer.

Investeringsstrategi ultimo november 2023 

Aktier, globale 

Neutralvægt. Prioritering af kvalitetsaktier og ESG-relaterede aktier.  

Virksomhedsobligationer 

Undervægt og lav eksponering til de mest forgældede high yield-selskaber. Overvægt af emerging markets og Europa på bekostning af USA.

Obligationer, uden gearing 

Neutralvægt og en varighed højere end benchmark. Overvægt spændrisiko.  

Obligationer, med gearing 

Maksimal eksponering. Ugearet varighed over benchmark. Overvægt spændrisiko.   

 

AKTIER  

Bedste aktiemåned i 2023

Efter tre måneder med aktiekursfald sluttede det globale aktieindeks, MSCI World All Countries, med en samlet fremgang på 9,3 procent målt i USD. Dermed blev aktieafkastet i november den bedste måned i år. Målt i danske kroner blev afkastet 6,0 procent, som dermed afspejler et fald i den amerikanske dollar over for danske kroner på 3,0 procent.

De primære årsager bag den positive udvikling er en lavere end ventet inflation i både USA og Europa, samt  svagere nøgletal på en række områder, hvor specielt Europa er bremset op, mens USA fortsat bevarer et relativt højt, om end lavere aktivitetsniveau. Kort sagt har forventningen om en blød amerikansk økonomisk landing, med udsigt til lavere renter, sendt markedsrenterne kraftigt ned og understøttet aktier som helhed.

De lavere renter havde en positiv effekt på aktier som helhed, hvor alle regioner leverede positive afkast. Europa (+6,4%) og USA (+6,2%) outperformede det generelle aktiemarked, men også Japan (+5,1%) og Emerging Markets (+4,8%) målt i DKK.

Hvor risikoappetitten var relativt bredt funderet på tværs af regioner, var der på sektorniveau en væsentlig større spredning over måneden. Bedst gik det for de cyklisk orienterede sektorer samt sektorer, der i højere grad understøttes af lavere renter. Således lå teknologi afkastmæssigt i front gennem måneden med IT (+10,2%) efterfulgt af Industri (+7,1%).

Også ejendomssektoren blev understøttet af de lavere renter og leverede et samlet afkast på 8,0 procent. I bunden var energisektoren, der i kølvandet på en lavere oliepris gennem måneden opnåede et samlet afkast på -2,0 procent.

Forventningen om den bløde økonomiske landing gav også medvind til de mindre amerikanske selskaber. Selskaber der netop typisk har mere gæld, svagere forretningsmodeller i forhold til at tage priskonkurrencen op med de store selskaber og generelt mere eksponeret mod de cykliske dele af amerikansk økonomi. Russell 2000-indekset, som netop indeholder de små- og mellemstore amerikanske virksomheder, steg således 9,0 procent efter at være faldet med knap 20 procent de foregående tre måneder.

Som beskrevet i tidligere udgaver af udsyn har det gennem en længere periode været Formueplejes holdning, at inflationen for nuværende har toppet. Dette var også årsagen til at undervægten i aktier blev reduceret i midten af august og nu senest i to omgange gennem november. Aktiekursfaldene er således blevet brugt til at købe op i aktier og bringe eksponeringen på neutral i Formuepleje LimiTTellus samt de øvrige kapitalforeninger og investeringsforeninger med blandede porteføljer. Den nuværende allokering kan ændre sig i fremtiden, men afspejler aktuelt en situation, hvor markedet imødegår lavere inflation og renter ved at understøtte aktier.

 

RENTER 

Kraftige fald

På obligationsmarkedet er de meget markante og næsten uafbrudte rentefald, der har været siden rentemødet i Den Europæiske Centralbank, ECB, i slutningen af oktober, hovedtemaet.

De 10-årige renter herhjemme er faldet med knap 0,40 procentpoint, mens de 2-årige er faldet med godt 0,25 procentpoint i løbet af november. Samtidig er markedsforventningerne nu, at ECB i løbet af 2024 vil sænke styringsrenterne mellem 4 og 5 gange á 0,25 procentpoint.

De europæiske fald skyldes en kombination af flere faktorer:

For det første har kommunikationen fra ECB på rentemødet i oktober og i flere efterfølgende taler fjernet frygten for, at styringsrenterne ikke skulle have toppet.

For det andet har den tyske forfatningsdomstol sat en bremse for planlagte udgifter fra den tyske regering. Det sænker både behovet for obligationsudstedelser og væksten i Tyskland.

Og til sidst er både renterne og inflationen i USA også faldet. Tallene for måneden indikerer, at inflationen nu er under 3 procent, mens den for 12 måneder siden var over 10 procent.

Herhjemme var der ikke de helt store udsving på realkreditobligationernes merrente i forhold til statsobligationer. Det har også kunne aflæses i Formueplejes obligationsporteføljer, der har leveret pæne afkast i månedens løb, også hjulpet på vej af et pænt bidrag fra obligationsudvælgelsen.

 

KREDIT 

Stærk udvikling i markedet for virksomhedsobligationer

Stemningen på det globale high yield marked har været særdeles god, hvilket faldt sammen med de betydelige rentefald og stærke afkast på aktier. Kreditspændene på det globale high yield indeks faldt således med mere end 0,5 procentpoint, mens det samlede afkast var tæt på 4 procent (lavere rente og spænd). Amerikansk high yield var generelt en smule stærkere end Europæisk high yield, også understøttet af kraftigere rentefald, mens kreditspændene i Emerging Markets faldt med 0,17 procentpoint, dog med store udsving på tværs af lande og sektorer.

Især har der været høje positive afkast blandt kinesiske high yield obligationer, hvor kreditspændene kørte næsten 2 procentpoint ind. Nyhederne om en større redningspakke til den hårdtramte kinesiske ejendomssektor fik køberne tilbage på markedet. Desuden blev udfaldet af præsidentvalget i Argentina mødt positivt af markedet, hvor spændet på argentinske kreditobligationer kørte godt 1,5 procentpoint ind.

De globale konkursrater er fortsat stigende, men der ikke tale om en markant vækst, som det tidligere har været frygtet. Konkursaktiviteten er dermed også begrænset til de svageste selskaber som allerede handler på lave niveauer, hvilket lægger en dæmper på det forventede kredittab.

Vi vurderer, at den bedste kompensation for risiko fortsat findes blandt de højest ratede selskaber i high yield-segmentet.

Sidste Udsyn 

Dette var den sidste udgave af Udsyn, men glæd dig, til vi vender tilbage med en ny, revideret version af konceptet i starten af det nye år.  

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver