Spring til indhold

25. april 2022

Centralbanker og covid-nedlukninger i Kina presser kurserne

Af Formueplejes investeringskomite

Formueplejes investeringsløsninger har over den seneste uges tid oplevet kursfald efter en periode med kursstigninger. Vores balancerede løsninger er siden starten på 2022 typisk faldet fra 5%-19% afhængig af risikoniveau og andelen af dansk realkredit. Sammenlignet med markedet er det lidt bedre i vores lavrisikoforening, mens højrisikoforeninger er faldet mere end markedet. Det er både aktier og danske realkreditobligationer, der har bidraget til kursfaldene.

Såvel aktier som renter er naturligvis påvirket af begivenhederne i Ukraine, men på det seneste er det især covid-nedlukningerne i Kina, der presser aktie- og obligationsmarkederne. Det har nemlig forværret de flaskehalsproblemer i verdenshandlen, der var opstået i kølvandet på corona-nedlukningerne. De flaskehalsproblemer vil det nu tage længere tid at få afviklet.

Konsekvensen er et fortsat højt prisniveau, og kombineret med udbudschokket på mange råvarer, som en konsekvens af Ukraine-krisen bliver den midlertidige periode med højere inflation endnu længere. Konsekvensen er hurtigere rentestigninger og en væsentligt mere afdæmpet forbrugs­vækst, end der var lagt op til ved årets start. Til gengæld kan der forventes en længere periode med rekordhøje marginer for virksomheder samt et væsentligt vækstbidrag til økonomierne fra investeringer, der dog vil øge realrenter yderligere. Netop realrenteudviklingen og omlægningen af vækstbilledet har på det seneste påvirket aktiekurser negativt. Det gælder særligt de aktier, der er prissat efter en væsentlig vækst i indtjeningen de kommende år – og naturligvis kinesiske aktier.

Som det har været tilfældet i de seneste mange måneder, har obligationsporteføljerne i Formuepleje­for­ningerne dog i høj grad været beskyttet mod rentestigninger, således at en rentestigning vil være mere end tjent ind efter ca. 12-18 måneder. Hoved­årsagen til den negative kursudvikling fra obligationer skal derfor tilskrives en stigende merrente på dansk realkredit i forhold til statsobligationer. Efter at være faldet støt over den seneste måned er denne merrente i de seneste dage steget ganske kraftigt, hvilket har påvirket porteføljerne negativt. Dermed er merrenten i en historisk kontekst fortsat i et meget højt leje, hvorfor vi fortsat har positioneret porteføljerne mod uændret og/eller faldende merrente på danske realkreditobligationer i forhold til statsobligationer.

Forventninger til kursudviklingen for Formueplejes balancerede løsninger

Med udgangspunkt i en historisk set stor merrente på dansk realkredit forventes vores balancerede foreninger med høj andel af danske realkreditobligationer at få et meget stort afkastbidrag herfra. For Safe og Penta kan der alene fra obligationsinvesteringerne over en årrække forventes et afkastbidrag i henholdsvis niveauet 3% p.a. og 6-7% p.a.

Hertil kommer afkastbidraget fra aktieinvesteringerne. Der er generelt i verdensøkonomien et opspa­ret udskudt forbrug, der i et stort omfang imødegår de p.t. høje stigninger i forbrugerpriserne. Og med udsigt til en investeringsdrevet vækst i de vestlige økonomier er rammebetingelserne for virksomheder generelt gode. Dog vil udsigten til fortsat stigende realrente presse virksomheder med forventet høj vækst i indtjeningen samt virksomheder med høje marginer, der igen vil normaliseres i løbet af de kommende 24 måneder. Der forventes derfor et afkast på aktier, som ligger mere i tråd med de langsigtede afkastforventninger på aktier (6% p.a.). Der vil dog kunne forventes store afkastforskelle mellem brancher og geografier. Det burde skabe gode rammebetingelser for en aktiv aktiemanager som Formuepleje til at skabe et merafkast fra aktiemotoren.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver