Spring til indhold

25. januar 2022

Formuepleje justerer omkostningsstrukturen

Af Kommunikation

Med afsæt i nye EU-regler og Finanstilsynets præcisering af disse opdaterer Formuepleje sin honorarmodel, så den er ajour med de nye retningslinjer. Formuepleje vil som hidtil arbejde med resultathonorar for at sikre interessefællesskabet med kunderne, og det bliver ikke dyrere at være kunde i Formuepleje. Ændringerne får således ikke betydning for det samlede omkost­nings­niveau. Det er alene fordelingen af omkostninger på faste omkostninger og resultat­honorar, der fremover vil være anderledes. Den nye model er gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022 og vil ikke være kurspåvirkende.

Nye retningslinjer for kapitalforvalteres resultathonorar betyder, at Formuepleje justerer måden, omkostningerne opkræves på, men samtidig sikrer, at det sker på en måde, så omkostningerne ved at være kunde i Formuepleje ikke bliver højere end ved at anvende den hidtidige omkostnings­model.

Den nye honorarmodel træder i kraft fra 1. januar 2022 og virker dermed med tilbagevirkende kraft i de syv ud af Formueplejes 18 foreninger, der opererer med resultathonorar.

”I Formuepleje vil vi selvsagt overholde gældende regler på området, men samtidig er det også en del af vores DNA, at vi på alle områder søger interessefællesskabet med vores kunder – og resultat­honorar er et vigtigt element heri. Sådan har det været siden Formuepleje blev grundlagt i 1986, og vi mener, at det er vigtigt for at sikre fælles interesser mellem os som kapitalforvalter og vores kunder. Derfor er vi tilfredse med, at vi har kunnet finde frem til en model, der bevarer interesse­fælles­skabet med vores kunder, og som samtidig ikke betyder nogen reel ændring i det samlede omkostningsniveau. Derudover kan jeg ikke understrege nok, at det med den nye honorarmodel aldrig kan blive dyrere at blive kunde i Formuepleje,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Konkret betyder den nye omkostningsmodel, at det faste honorar i de berørte foreninger forhøjes, og at der bliver indlagt en hurdlerate, når resultathonoraret skal udregnes. En hurdlerate betyder, at afkastet i den enkelte fond skal nå et vist niveau, før der kan opkræves resultathonorar. Som noget nyt indføres der mulighed for både negativt og positivt resultathonorar, og vi fastholder princippet med High Water Mark. Derfor stiger det samlede omkostningsniveau ikke.

”For vores investorer kommer denne justering derfor ikke til at få nogen betydning i praksis, og prisen for at være kunde i Formuepleje vil over et kalenderår ikke være højere, end den har været hidtil – i nogle situationer endda en spids lavere. Fremover betaler vores kunder et fast fee, og derudover sikrer vi interessefællesskabet med kunderne ved kun at tage resultathonorar, når vi efter alle omkostninger leverer et afkast over hurdlerate og over seneste High Water Mark. Sker det, at vi leverer et afkast under hurdlerate eller High Water Mark, udløser det et negativt resultathonorar til vores kunder. At det ikke har nogen betydning for selve omkostningsniveauet, kan man se ved, at ændringerne sker med tilbagevirkende kraft fra årsskiftet, men på trods af det forbliver indre værdi den samme i de pågældende foreninger,” forklarer Søren Astrup.

En mere kompliceret model, men med fordele

Modellen er lidt mere kompliceret end den hidtidige, men de nye guidelines fra ESMA (Den europæiske myndighed for værdipapir- og markedstilsyn) betyder, at der skal være en såkaldt hurdlerate, hvis man skal opkræve resultathonorar.

”Selvom den nye model er mere kompliceret, er det også en fordel for investor, at investor nu gennem prospekt eller investoroplysninger præsenteres for argumentationen for, hvad der er en relevant hurdlerate og fastsættelsen af det faste fee. Vi har tillige udbygget disse informations­materialer med, hvordan Formuepleje i øvrigt søger at fremme interessefælles­skabet med vores kunder,” forklarer Søren Astrup.

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne var fortsat med den hidtidige honorarmodel, som vi har opereret med i mere end 35 år og som er lettere at forklare. Derfor har det også ligget os på sinde at finde en ny model, hvor vi fortsat sikrer samme interesse­fæl­lesskab, som hidtil via honorarmodellen.  Det vil vi ikke gå på kompromis med,” slutter Søren Astrup.

De nye regler påvirker omkostningsstrukturen i syv af Formueplejes 18 foreninger, og det drejer sig om Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Fokus og LimiTTellus. Du kan se de konkrete ændringer i skemaet herunder:

Faktaboks om den nye honorarmodel:

Den nye honorarmodel i foreningerne Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Fokus og LimiTTellus betyder konkret:

  • Forhøjelse af det faste fee. Til gengæld indføres mulighed for såvel negativ som positivt resultathonorar = 10 procent af (Indre Værdi-High Water Mark)

  • Et negativt resultathonorar per måned vil maksimalt kunne andrage forhøjelsen af det faste fee per måned. Er det negative resultathonorar større, vil det blive udbetalt i de kommende perioder, idet High Water Mark-princippet fastholdes.
  • High Water Mark fastholdes, dog med løbende opskrivning ultimo hver måned til næste måneds HWM (t+1), der fastsættes som det højeste af enten HWM(t) eller IV opskrevet med hurdleraten én måned frem. Det indebærer, at HWM aldrig vil kunne falde.

  • Giver samme omkostningsniveau for kunden.

  • Der vil kunne være en mindre forskel, men det vil over en 12 måneders periode typisk maksimalt slå igennem på femte eller sjette betydende ciffer på den indre værdi – og dermed hverken være væsentligt eller synligt for kunden. Og ALTID til kundens fordel.

  • Ekstern revision vil ved årets udgang kontrollere, at ændringen af honorarmodellen ikke er til ugunst for vores foreninger – ellers betaler Formuepleje forskellen tilbage til foreningerne.

 

Om Formuepleje

  • Formuepleje har ved udgangen af 2021 samlet set 120 milliarder kroner under forvaltning.

  • Formuepleje har i alt 18 børsnoterede investeringsløsninger, hvoraf syv af foreningerne har en honorarmodel, hvor der arbejdes med resultathonorar.

  • Formuepleje blev grundlagt i 1986 og har fra begyndelsen arbejdet med interessefællesskab med kunder og aktionærer bl.a. i form af resultathonorar og uden transaktionsindtjening.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver