Spring til indhold

13. april 2021

Virksomhedsordningen giver mange muligheder

Er du revisor, advokat eller anden form for selvstændig erhvervsdrivende vil det ofte være en fordel at benytte virksomhedsskatteordningen (VSO). Der er fortsat visse begrænsninger i, hvordan du kan bruge VSO-midlerne, men reglerne er blevet lempet en del i de senere år. Derfor er det en god ide at få undersøgt, hvilke muligheder du har for at investere dine opsparede midler i VSO.

Selv om mulighederne og fleksibiliteten ved at investere sine midler i værdipapirer via virksomhedskatteordningen (VSO) over årene er blevet mærkbart forbedret, er der stadig mange virksomhedsejere, som ikke er bekendt med disse muligheder.

Det er ærgerligt, at man ikke er opmærksom herpå, for sætter man sig ind i reglerne, er der rigtig gode muligheder. Har du midler opsparet i en virksomhedsskatteordning uden, at pengene er investeret, risikerer du at gå glip af potentielle gevinster og misse afkast ved ikke at sende pengene ud at arbejde.

For et par år siden opstod der ovenikøbet flere muligheder for at investere de opsparede midler i en VSO efter en afgørelse fra Landsskatteretten. Siden da har det i modsætning til før været muligt at investere i enkeltaktier, unoterede aktier og aktiebaserede fonde, hvis man forinden indskyder pengene på en kapitalforsikring – en såkaldt §53A-opsparing.

Efter afgørelsen i Landsskatteretten bliver investering i enkelt- og unoterede aktier og/eller aktiebaserede investeringsforeninger imidlertid ikke længere betragtet som private hævninger og beskattes dermed ikke som personlig indkomst, og det har åbnet dørene for flere investeringsmuligheder for VSO-midlerne.

Trods den relativt nyfundne fleksibilitet er der stadig mange erhvervsdrivende, som ikke er opmærksom på de eksisterende og nye muligheder, man har for at investere via VSO’en i værdipapirer og derfor ikke benytter muligheden for at optimere forholdet mellem afkast og risiko ved at sprede sine investeringer. I stedet står pengene og trækker nulrenter eller negative renter.

Hvilke investeringsmuligheder er der?

Det er ikke frit valg på alle hylder, hvor man kan gøre, som man vil i VSO’en, men fordelene er dog til at få øje på, så derfor gælder det om at benytte muligheden og optimere sine investerings- og formueforhold.

Man kan altid investere i investeringsforeninger og fonde underlagt reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 19 om skattefrie investeringsselskaber. Sagt med andre ord kan midler omfattet af virksomhedsordningen investeres i de såkaldte akkumulerende (lagerbeskattede) investeringsløsninger.

VSO-restriktionerne er trods de mere lempelige regler dog ikke helt passé, og en række begrænsninger er fortsat gældende. Investeres der i enkeltaktier og anparter (ikke ABL § 19) skal det eksempelvis ske igennem en §53-ordning. Et andet krav, der skal være opfyldt, er, at investeringen ikke kun har til formål at tjene privatøkonomiske interesser, og private forsikringsordninger må desuden ikke være tilknyttet.

Udsæt hævning og sænk skatten

Hvis man for eksempel vælger ikke at hæve hele overskuddet i virksomheden, er det muligt at spare det resterende beløb op i virksomhedsordningen. Det kræver dog, at man betaler en foreløbig acontoskat, som i skrivende stund er på 22 procent (2021).

Ved at man på opsparingstidspunktet kun skal betale en acontoskat af ens overskud, som ikke hæves, opnår man en likviditetsbesparelse. Hvis der havde været tale om, at hele det opsparede beløb skulle beskattes som personlig indkomst, ville man skulle betale helt op til 56 procent i skat af den sidst tjente krone.

I stedet for at trække overskuddet i virksomheden ud kan denne type erhvervsdrivende overveje at investere pengene og på den måde reducere skatten. Jo længere tid man kan vente med at trække pengene ud af VSO’en, desto større fordel vil man opnå, da topskattegrænsen stiger år for år.  

For erhvervsdrivende med svingende indkomst kan der også være et andet argument for at vælge VSO’en: Lader man overskuddet blive i virksomheden frem for at lade det glide ind i privatøkonomien, hvor beskatningen er hårdere, kan ordningen bruges til at udjævne beskatningen år for år.

En investering i aktier og obligationer kan være et godt supplement til for eksempel ejendomsinvestering, fordi en investering i værdipapirer – eksempelvis aktier – kan være medvirkende til at sikre, at den samlede balance har det optimale afkast-/risikoforhold.

Investér VSO-midler via Formuepleje

Hovedparten af Formueplejeforeningerne er underlagt reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 19 om skattefrie investeringsselskaber, og derfor kan midler omfattet af virksomhedsordningen investeres i Formueplejes akkumulerende (lagerbeskattede) investeringsløsninger. Virksomhedsskatteordningen: Sådan investerer du dine midler (formuepleje.dk)

Kontakt en af Formueplejes formuerådgivere for en uformel og uforpligtende gennemgang af mulighederne for at investere opsparing i virksomhedsordningen gennem de akkumulerende Formueplejeforeninger.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver