Spring til indhold

1. september 2023

Udsyn: Fortsatte udfordringer for europæisk økonomi

Af Formueplejes kapitalforvaltning

  • Global vækst under pres
  • Uændrede renter, men lavere aktier i kølvandet på vækstbekymring 
  • Kina ser ind i økonomiske udfordringer – ejendomssektoren er i fokus  

August var præget af feriestemning i Europa og specielt i centralbankerne. Så nye økonomiske nøgletal var der derfor ikke mange af, til gengæld var dem vi fik interessante. I Europa pegede de fortsat på afmatning – ledt an af de vigtige vækstindikatorer (PMI-nøgletal). De viste en forholdsvis kraftig tilbagegang i industrien i Europa, og specielt i tysk økonomi. PMI er en spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomhederne bliver spurgt om deres syn på økonomien. De har en stor vægt for finansmarkederne, da de giver et fingerpeg om, hvor aktiviteten i økonomien skal hen. Vi har i længere tid set ind i en tilbagegang for industrien i Europa, men lyspunktet har været en stærk servicesektor. Det nye i august var, at vi nu også her oplever en overraskende kraftig tilbagegang i Europa. 

Tysk økonomi har allerede været gennem en mild, teknisk recession med to på hinanden følgende kvartaler med økonomisk tilbagegang og nulvækst i seneste kvartal. Sygdom i tysk økonomi smitter historisk set af på resten af Europa, og det er også tilfældet denne gang. Europæisk økonomi balancerer på randen af en recession med kun meget svag økonomisk fremgang gennem de seneste 3 kvartaler. Med de seneste nøgletal er det vores vurdering, at europæisk økonomi måske allerede er i bakgear. 

Stærke tal for amerikansk økonomi, men så måske ikke alligevel

Anderledes ser det ud for amerikansk økonomi, hvor vi gennem august fik flere indikationer på robust vækst. Siden genåbningen oven på corona har specielt servicesektoren været usædvanlig stærk og givet en forklaring på den høje vækst.  

Sidst i august måned kom der også PMI for USA som pegede på en snarlig tilbagegang, hvilket sammen med tal for industrien tyder på, at den økonomiske aktivitet kunne være på vej ned. 

Stærkt amerikansk arbejdsmarked

Der er stor usikkerhed om den fortsatte vækst i USA, og i Formuepleje er vi stadig af den overbevisning, at en nedgang også vil ramme amerikansk økonomi. Fordi inflationen stadig er høj, arbejdsløsheden er meget lav, og lønvæksten er ikke forenelig med den amerikanske centralbanks (Fed) inflationsmål på 2 procent. Det går simpelthen for stærkt, og Fed vil fortsætte med at holde pengepolitikken stram, indtil der kommer en bedre balance på arbejdsmarkedet.  

Vi har endnu ikke set, at farten på arbejdsmarkedet og væksten tager af, men tal for august peger derhenad: Både antallet af åbne, ubesatte stillinger og antallet af frivillige opsigelser er faldet en tendens, der fortsatte i august og tyder på at arbejdsmarkedet er ved at køle af. 

Energi bliver atter et omdrejningspunkt

Her ved indgangen til vinterhalvåret står vi også foran vigtige begivenheder. For det første vender centralbankerne tilbage med møder i september. Det vender vi tilbage til i afsnittet om vores obligationsportefølje. For det andet vil spørgsmålet om energisituationen igen spøge, i takt med at temperaturerne falder. Vintervejret vil bestemme energiprisernes påvirkning af vækst og inflation i Europa. I en situation, hvor vi ikke mere har adgang til billig russisk gas, er vi afhængige af egne fyldte lagre. I Formuepleje er vores vurdering, at der vil være gas nok til at komme igennem selv en kølig vinter. Bliver den dog rigtig kold skal der hentes gas fra verdensmarkedet, og det bliver til højere priser.  

Derudover vil andre vigtige faktorer være omfanget af finanspolitiske hjælpepakker og geopolitik med krigen i Ukraine som omdrejningspunkt. 

Specielt andet halvår blive interessant i Kina

Til sidst spøger Kina igen, hvor det tyder på, at udfordringerne for økonomien til stadighed vokser sig større. Det omhandler specielt bolig- og ejendomsmarkedet. Det blev allerede rystet for år tilbage da det enorme ejendomsselskab Evergrande afslørede massive gældsproblemer. Det bredte sig som ringe i vandet til hele sektoren og forplantede sig senere i forbrugertilliden. Derfor skaber den nuværende uro i ejendomssektoren fornyet usikkerhed. 

Kina valgte, modsat det meste af den øvrige verden, at fastholde en stram corona-nedlukning langt længere end de fleste andre lande. Det fik konsekvenser for den økonomiske aktivitet, men skaber fortsat udfordringer for jobskabelsen blandt nyuddannede unge. Det giver stor usikkerhed omkring den fremtidige vækst i Kina.  

Med den nuværende situation bliver de kommende måneder interessante for kinesisk økonomi. Vores vurdering er, at det kan blive svært at opretholde tidligere tiders vækstrater, og potentielt kan recessionen blive hård. Det vil også betyde lavere vækst i verdensøkonomien. 

Investeringsstrategi ultimo august 2023

Aktier, globale

Undervægt (90 procent af maksimal eksponering). Prioritering af kvalitetsaktier og ESG-relaterede aktier.

Virksomhedsobligationer

Undervægt og lav eksponering til de mest forgældede high yield-selskaber. Overvægt af emerging markets og Europa på bekostning af USA.    

Obligationer, uden gearing

Overvægt og en varighed lidt højere end benchmark (4 år). Overvægt spændrisiko og ligelig fordeling mellem konverterbare og fleksobligationer.    

Obligationer, med gearing

Maksimal eksponering. Ugearet varighed over benchmark (2,4 år). Overvægt spændrisiko og ligelig fordeling mellem konverterbare og fleksobligationer.

AKTIER

Usikkerhed om væksten sendte aktierne i lavere niveau

Vækstbekymringen kombineret med specielt højere amerikanske statsrenter har været en af de væsentligste årsager til, at aktiemarkedet som helhed er faldet med 1,2 procent gennem august målt i danske kroner. Midt på måneden var tilbagegangen på knap 5 procent, hvorefter markedet rettede sig mod udgangen. Tiltagende tegn på afmatning i det amerikanske arbejdsmarked var medvirkende til den seneste uges bedring i aktiemarkedet med det markedsperspektiv, at et svagere amerikansk arbejdsmarked vil kunne give centralbankerne mere råderum til fremadrettet ikke at skulle hæve renterne i det omfang, man tidligere havde forventet.   

Månedens vækstbekymring satte tydelige spor i de enkelte områder af aktiemarkedet. Konjunkturfølsomme selskaber gjorde det generelt dårligere end de mere defensivt orienterede selskaber, hvilket også er synligt i sektorperformance. Materialer (-3,6%) og Cyklisk Forbrug (-2,0%) var således blandt de dårligst performende, mens Sundhed (+0,6%) blandt de defensive sektorer klarede sig bedst.  

Ses på regioner var det ligeledes tydeligt, at vækstnøgletallene var omdrejningspunktet. Her førte Kina (-7,6 procent) an og qua landets eksponering i Emerging Markets havde det også en betydelig rolle i, at regionen faldt med 4,7 procent. Europa (-2,5 procent) var blandt de dårligste i den vestlige region, mens USA (-0,15 procent) kom igennem måneden stort set uændret.  

En forsigtig tilgang til aktieallokering i Formueplejes aktieeksponering har været positiv gennem august, hvor Formuepleje LimiTTellus har klaret sig bedre end det generelle aktiemarked. Også et fravalg af direkte aktieinvesteringer i Kina har været understøttende for den relative udvikling.  

Tilbagefaldet frem mod midten af august blev benyttet til at skalere den aktuelle aktieeksponering fra 85 til 90 procent. Selvom der er blandede signaler fra amerikansk økonomi, er det fortsat den økonomi der relativt set er stærkest, og hvor en fortsat ekspansiv finanspolitik vil kunne have en positiv effekt. Dette kombineret med en moderation i inflationen samt en snarlig pause/stop for yderligere rentestigninger vil, kort fortalt, kunne have en positiv indvirkning på aktieafkastet på den korte til mellemlange bane.  

Det, at aktieeksponeringen ikke er øget mere, skyldes en fortsat tro på, at en tilpasning i arbejdsmarkedet er nødvendig for bringe inflationen tættere på centralbankens målsætning. En tilpasning der vil få en vækstmæssig konsekvens i et aktiemarked, der aktuelt ikke er billigt prisfastsat – både absolut og relativt.

RENTER

Svære centralbankbeslutninger i vente

I august endte de 10-årige og de 2-årige DKK-renter meget tæt på udgangspunktet (+/- 0,02 procentpoint), hvilket blev kopieret af merrenten på danske realkreditobligationer på både konverterbare obligationer og fleksobligationer, der udviste lignende ændringer. 

Det dækker dog over nogle ret store udsving i løbet af måneden, hvor bl.a. den 10-årige DKK-rente var oppe med hele 0,21 procentpoint. Årsagen til udsvingene skal fortsat findes i, at centralbankerne har erklæret sig for ”dataafhængige”, hvilket vil sige, at markedsforventningerne til centralbankrenterne ændrer sig, når der kommer positive eller negative økonomiske nøgletal.  

For centralbankcheferne bliver septembers rentebeslutninger på ingen måde nemme. Væksten er ikke faldet så hurtigt som håbet, inflationen er faldet mindre end forventet, og arbejdsmarkedet er ikke afkølet i nævneværdig grad.  

Men tillidsindikatorerne peger i retning af, at en opbremsning muligvis står for døren, og at udlånsvæksten i bankerne næsten er gået i stå. Derfor er det heller ikke bemærkelsesværdigt, at markederne er nogenlunde delte mellem, om renterne i både Europa og USA bliver hævet hen mod udgangen af året. 

Trods de marginale rente- og merrente bevægelser var der hen over måneden positive afkast i Formueplejes obligationsporteføljer. 

KREDIT

Med Kina som omdrejningspunkt

Vi har i Formuepleje længe været bekymrede for det kinesiske boligmarked og væksten i økonomien. Da vi samtidig ikke vurderer, at markedet i øjeblikket fuldt ud har indregnet risikoen for lav vækst i Kina, har vi fastholdt en eksponering med færre kinesiske obligationer i porteføljen end i vores benchmark. 

På trods af en del volatilitet på renter og kreditspænd i løbet af august lander afkastet på Global High Yield stort set uændret med et lille minus på 0,18 procent. Kreditspændet for det globale High Yield marked er også uændret på måneden, og ligger på en merrente på 4,27 procent i forhold til statsobligationer. Kreditspændene på underkomponenterne, US og EUR High Yield, flyttede sig heller ikke i løbet af måneden. Den effektive rente på Global High Yield ligger fortsat på 8,55 procent med en forholdsvis kort varighed på 3,63 år. 

Markedet for EM virksomhedsobligationer var svagt i august måned, hvor afkastet endte med minus 0,8 procent. Kreditspænd og effektivrente på EM high yield kreditobligationer er ved udgangen af august måned på 5,3 procentpoint og 9,7 procent.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver