Spring til indhold

10. maj 2022

Recessionsfrygt skaber uro på de finansielle markeder

Af Formueplejes investeringskomite

De finansielle markeder gennemgår i øjeblikket nogle turbulente dage. Der er en række mulige årsager til dette, hvor den måske vigtigste er en øget recessionsfrygt. Denne frygt har gennem de seneste dage givet anledning til bevægelse både på aktiemarkedet, virksomhedsobligationer og på rentemarkedet, herunder det danske realkreditmarked.

Sandsynligheden for et stagflationsscenarie (det vil sige stagnerede vækst kombineret med tiltagende inflation) er tiltaget. Herudover er der en frygt for, at centralbankerne i dette krydsfelt vil træde for hårdt på den pengepolitiske bremse i form af renteforhøjelser. Den høje inflation er i høj grad foranlediget af det udbudschok, der fulgte i kølvandet på corona-nedlukningerne i 2020 og 2021, krigen i Ukraine og de fortsatte corona-nedlukninger i Kina.

Væksten aftager både på grund af disse begivenheder, men også på grund af at centralbankerne bekæmper den høje inflation med renteforhøjelser. Et muligt scenarie er, at krigen i Ukraine ophører, og Kina igen lemper corona-restriktionerne. Det vil afhjælpe de øjeblikkelige udfordringer med forsyningskæderne og mindske prispresset på især fødevarer og energi. Det vil også få centralbankerne til at løsne op for de pengepolitiske stramninger og give mere ro på finansmarkederne. Det er dog desværre næppe det mest sandsynlige scenarie.  

Store udsving på aktiemarkedet

Markante kursudsving præger de globale aktiemarkeder for tiden, hvor fald på op imod 5 procent ramte det amerikanske aktiemarked mandag. Forklaringen skal ses i den tiltagende recessionsrisiko. Effekterne på markedet forstærkes af en stigende korrelation mellem forskellige aktieklasser, der gør, at balancerede fonde skal reducere risikoen. Det øger salgspresset, som blandt andet kunne ses i danske, europæiske og amerikanske aktier i aftes. Vi forventer, at denne tætte korrelation i nærmeste fremtid vil aftage mod sit historiske gennemsnit. Dette vil dæmpe salgspresset og stabilisere priserne.

Kursfald på kreditmarkederne

År til dato har vi set en gevaldig stigning i den effektive rente på kreditmarkederne. Det skyldes en kombination af markant stigende statsrenter og moderat stigende kreditspænd. Den effektive rente på globale High Yield-obligationer (lavt ratede virksomhedsobligationer) er således steget fra 4% i sommeren 2021 til tæt på 8% i skrivende stund. Det er tæt på gennemsnittet siden 1998, hvor det globale High Yield-indeks blev lanceret.

Hvis vi kigger på kreditspændet på de globale High Yield-obligationer, der kan ses som en kompensation for at tage konkursrisiko, kan vi observere en moderat stigning på året. Mer-renten i forhold til statsrenten er på relativt kort tid steget fra 3,75% til 5%. Det synes måske ikke af meget, men skal ses i en sammenhæng med de meget lave konkursrater, vi ser pt. i USA og Europa.

Med konkursrater på ca. 2% i USA og Europa er 5% i merrente højt. I år er Formuepleje Global High Yield mere end 3 procentpoint foran sit sammenligningsindeks, mens Formuepleje EM Virksomhedsobligationer er lidt over 1 procentpoint foran sit sammenligningsindeks. Vi forventer også fremover gode afkast på vores kreditfonde.

Stigning i merrenten på danske realkreditobligationer

Der er to effekter, der kan forklare stigningen i kreditspændene (det vil sige merrenten). For det første betyder de faldende kurser på aktier og kreditobligationer, at investorer med en balanceret portefølje skal sælge mere sikre og/eller mindre volatile aktiver for at rebalancere porteføljerne. Det betyder salg af danske realkreditobligationer – præcist som vi oplevede i marts 2020. For det andet betyder de forøgede kreditspænd på de øvrige europæiske kreditobligationer, at alternativerne til investeringer i danske realkreditobligationer er blevet mere attraktive. Det kan også gå ud over interessen for de danske realkreditobligationer.

Kreditspændene på danske realkreditobligationer er fortsat høje og afkastudviklingen på danske realkreditobligationer skuffer derfor fortsat. Men selvom kreditspændet ikke er reduceret, sådan som vi havde forventet, så mener vi fortsat, at det mest sandsynlige er, at kreditspændet på danske realkreditobligationer vil falde tilbage til de niveauer, man har kunnet observere historisk. Turen derhen kommer dog ikke til at foregå uden tilbagefald, som dem vi har set de seneste dage.

Centralbankerne står med en stor udfordring

Vi anerkender, at centralbankerne står over for en stor udfordring i forhold til at bekæmpe den høje inflation uden at udløse en recession. Både krigen i Ukraine og nedlukninger i Kina har forlænget det inflationære pres i den globale økonomi, og det har gjort arbejdet for centralbankerne endnu vanskeligere. Risikoen for recession eksisterer, og det tager vi alvorligt. Men samtidig er der også mange virksomheder, hvor indtjeningen stadig er god, og aktier er i øjeblikket forholdsvis billige. Samtidig er langt størstedelen af de pengepolitiske stramninger allerede indpriset i markedet.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver