Spring til indhold

12. maj 2021

Nervøsitet præger i øjeblikket de finansielle markeder

Af Formueplejes investeringskomite

De finansielle markeder er p.t. præget af en vis nervøsitet, som kom til udtryk tirsdag med relativt markante kursfald. Formueplejes investeringskomite peger i sin vurdering af situation på to afgørende forhold, der ligger til grund for nervøsiteten.

Tirsdag startede med relativt store kursfald på det amerikanske aktiemarked, særligt teknologiaktierne i Nasdaq-indekset som på et tidspunkt var nede med 3%. Aktierne rettede sig igen, og Nasdaq-indekset sluttede stort set uændret, mens det bredere S&P-indeks faldt med knapt 1% over dagen.

De amerikanske renter steg også lidt, og det samme gjorde sig gældende for renterne på de danske realkreditobligationer, som indgår i Formueplejes kapitalforeninger. Samlet set var effekten af aktiekursfaldene og de mindre kursfald på de danske realkreditobligationer, at der tirsdag var moderate kursfald i Formueplejes kapitalforeninger, hvor f.eks. Formuepleje Penta faldt med over 3%.

En nervøs dag på de finansielle markeder som trods alt sluttede relativt udramatisk. Men tirsdagens turbulens på de finansielle markeder er alligevel værd at bemærke, da det vidner om nogle underliggende forhold, som ligger til grund for nervøsiteten.  

Store sektorforskydninger i aktiemarkedet

Set over den seneste uges tid er amerikanske aktier faldet tilbage med -0,5 procent, mens amerikanske renter i samme periode er steget med cirka 0,03 procentpoint til en samlet 10-årig statsrente på 1,62 procent. En forstærkende effekt for danske investorer er et dollarfald på 1,0 procent over for danske kroner. Samlet set er der tale om relativt beskedne bevægelser på de finansielle markeder. Men underliggende er der betydeligt større bevægelser. Forskydningerne i aktiemarkedets 11 sektorer vidner om væsentlige større bevægelser, idet der i samme periode er en forskel på op mod 10 procentpoint mellem den dårligste og bedste sektor. I front med positive afkast ligger Energi, Materialer og Finanssektorerne, mens de teknologirelaterede områder af aktiemarkedet ligger i bund med negative afkast på op mod 3,5 procent.

To dominerende forhold ligger til grund for aktuel nervøsitet

To forhold er aktuelt omdrejningspunktet for den seneste uges nervøsitet. For det første har den økonomiske genopretning i kølvandet på COVID-19 over længere tid medført en massiv efterspørgsel efter energi, metaller og andre råvarer. Denne efterspørgsel, og på nogle områder kombineret med det knappe udbud, har medført ganske kraftige prisstigninger, som af investorer indarbejdes i inflationsforventningerne. Netop stigningen i disse inflationsforventninger er omdrejningspunktet for de højere renter, der er set i USA og Europa gennem de seneste måneder. De højere renter giver obligationsejerne kurstab og udfordrer dele af aktiemarkedet, der aktuelt er anstrengt prisfastsat.

For det andet har investorerne i tiltagende grad været vidne til makroøkonomiske nøgletal, der ikke længere overrasker markedet positivt, som det har været tilfældet gennem andet halvår af 2020 og første kvartal af 2021. Selv om der fortsat er ledig kapacitet i de ledende økonomier, og genopretningen endnu ikke er afsluttet, har det økonomiske rekyl fra COVID-19, foranlediget af verdens centralbanker og politikkerne gennem hjælpepakker, medført endog meget høje vækstrater i flere områder af den globale økonomi. Alene det, at sammenligningsgrundlaget ved den årlige vækstberegning over de kommende måneder sandsynligvis vil reducere den årlige vækstrate, bliver i øjeblikket sammenholdt med den værdiansættelse, der aktuelt er gældende i aktie-, rente- og kreditmarkederne.

Forhold der hver især giver nervøsitet, men specielt kombinationen af potentielt tiltagende inflation og lavere økonomisk vækst er et scenarie, der af mange investorer kræver tilpasning – derfor den seneste tids kursudsving på flere af de primære aktivklasser.

Langsigtet fokus på aktie- og obligationsinvestering

I takt med at det nuværende konjunkturmiljø modnes og økonomiernes kapacitet udnyttes, ser Formuepleje dette afspejlet i gradvis højere inflation og amerikanske renter i hovedscenariet. De nuværende markante prisstigninger på materialer og råvarer vil over de kommende måneder kunne have en betydelig midlertidig effekt på inflation og ikke mindst inflationsforventningerne, men vil over tid normaliseres.

På kapitalforeningernes aktieeksponering er der allerede gennem september og marts 2021 gjort tiltag til i højere grad at øge eksponeringen mod valueselskaber, der i væsentligt omfang kompenserer investorerne for højere renter i det nuværende konjunkturmiljø. I marts 2021 blev den samlede aktieeksponering reduceret med salg af Nasdaq-selskaber – selskaber der i Formueplejes optik vil opleve modvind ved højere renter.

På rentesiden er kapitalforeningerne komfortable med en relativ høj obligationsvægt i porteføljerne. Dels som følge af de europæiske renteforventninger, men også obligationsporteføljens relative værdiansættelse samt diversificerende effekt mod aktier. Øget robusthed overfor højere europæiske renter samt forventningen om et langsigtet attraktivt obligationsafkast på de nuværende renteniveauer ligger til grund for dette.

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver