Opsparing for børn

Giv dit barn en god start på livet
Få mere viden om pension

Hvad er børneopsparing?

Den traditionelle børneopsparing er en særlig opsparingsform, hvor forældre eller bedsteforældre eksempelvis hver måned kan indsætte et beløb på opsparingen, som gennem investering og afkast kan være med til at skabe den bedste økonomiske start på barnets liv.

Børneopsparingen kan udbetales, når barnet er mellem 14 og 21 år og kan dermed være en solid økonomisk hjælp under studietiden, når barnet flytter hjemmefra eller bruges til at realisere rejsedrømme i ungdommen.

Det er dog ikke kun den traditionelle børneopsparing, der kan benyttes til at hjælpe børn godt på vej i livet. Her kigger vi nærmere på de bedste måder at spare op for dit barn:

 • Den traditionelle børneopsparing
 • Opsparing gennem gavereglerne
 • Aktiesparekonto
 • Aldersopsparing til børn

Den klassiske børneopsparing

Når man vil oprette en børneopsparing til sit barn eller barnebarn, er der en række regler og forhold, man skal overveje. I 2018 blev der samtidig indført nye regler på området, som gør det endnu mere attraktivt at spare op til sine børn og gå nuværende opsparinger igennem for at se, om de er optimalt tilrettelagt.

Fakta om den klassiske børneopsparing

 • Børneopsparingen kan oprettes fra barnet er 0 til 14 år
 • Der må maksimalt oprettes én opsparing pr. barn (yderligere vil ikke være skattefri)
 • Der må maksimalt indbetales 6.000 kroner årligt, samlet set 72.000 kroner i hele opsparingsperioden
 • Både forældre og alle bedsteforældre kan oprette en børneopsparingskonto, og begge parter må indbetale
 • Indbetalinger på opsparingen er ikke fradragsberettigede
 • Børneopsparingen er bundet i mindst 7 år, og kan udbetales fra barnet er 14 til 21 år
 • Det er barnet, der opspares til, som ejer kontoen
 • Det er muligt at investere indestående på kontoen og dermed opnå afkast ved langsigtet investering

Skattefri pengegaver til børn

Ved opsparing inden for den skattefrie gavegrænse kræver det for at opnå en skattemæssig fordel, at barnets bedsteforældre er villige til at hjælpe med indbetaling. På denne måde udnyttes mulighederne for at give skattefrie pengegaver til børn inden for gavegrænsen, og beskatningen af et eventuelt afkast (i form af kapitalindkomst) fra investering af midlerne, vil kunne dækkes af barnets frikort.

Med en gavegrænse i 2021 på 68.700 kroner og muligheden for at samtlige af barnets bedsteforældre hver kan indbetale dette beløb som pengegave til barnet hvert år, er der potentiale for at barnet vil kunne få en særdeles stærk økonomisk start på livet. Spærres udbetalingen fra kontoen samtidig, indtil barnet når en ønsket alder, vil opsparingen yderligere kunne investeres langsigtet.

I artiklen nedenfor får du den komplette guide til de forskellige typer børneopsparinger, og Formuepleje giver en prioriteret rækkefølge over, hvordan forældre og bedsteforældre kan skabe den bedste børneopsparing og give sine børn en solid økonomisk start på livet. 


Aldersopsparing til børn

Med aldersopsparing til børn er det muligt for forældre at indbetale på denne ordning, som gennem langsigtet investering og rentes-rente effekten kan blive til rigtig mange penge den dag, barnet skal pensioneres.

Aldersopsparingen kan oprettes allerede fra barnet er 0 år, hvor både forældre og bedsteforældre kan indbetale op til 5.400 kroner årligt. Den helt store fordel ved denne type opsparing er, at aldersopsparingen vil komme dine børn til gode sent i livet, når de skal pensioneres. Som reglerne er lige nu, kan aldersopsparingen udbetales på én gang eller i mindre portioner, når barnet går på pension og modregnes ikke i folkepensionen eller andre ydelser.

Ved investering og rentes-rente kan selv mindre beløb indbetalt på en aldersopsparing i barnets tidlige år være med til at skabe en god pensionisttilværelse for dit barn.

De bedste opsparinger til børn

Af Gitte Brøgger Led, senior formuerådgiver

Ønsker du at give en del af din formue videre til børn og børnebørn i levende live, er der forskellige måder, du kan gøre det på - alle har klare økonomiske fordele.

At give børn og børnebørn et trygt økonomisk fundament i livet er mange forældres og bedsteforældres ønske, og det kan nemt opnås med brug af fornuftige opsparingsformer. Der er grundlæggende fire måder at spare op til børn og børnebørn på:

 • Traditionel opsparing inden for gavereglerne
 • Traditionel børneopsparing i et pengeinstitut
 • Den lidt særlige opsparing via en aldersopsparing
 • Senest er det også blevet muligt at oprette en aktiesparekonto 

Fælles for opsparingsmetoderne er, at alle kan bringes i spil samtidigt, og der for alle opsparingsmodeller er klare fordele ved at investere i en eller flere af Formueplejes fonde.

Opsparing inden for gavereglerne

Mange forældre, der vælger at spare op på en almindelig konto oprettet i barnets navn i et pengeinstitut med fuldmagt, er ikke opmærksomme på de gældende skatteregler. Der er nemlig lige en finte, man skal være opmærksom på, når man sætter pengene ind på sit barns konto.

Hvis forældrene løbende sætter egne penge ind på en almindelig opsparing i deres børns navn, så kan afkastet blive beskattet hos forældrene, hvilket normalt ikke er en fordel. Er der tale om gaver, som barnet har fået af venner, bekendte og bedsteforældre, så er forældrene ikke skattepligtige af afkastet. Derfor bør det være bedsteforældrene, der indsætter pengene på opsparingen, så der ikke opstår et tvivlsspørgsmål om, hvor pengene stammer fra.

Udnyt frikortet

Det kan være en fordel at investere pengene i lagerbeskattede investeringsfonde, således at afkastet kommer i form af kapitalindkomst. Det betyder nemlig, at barnet (under 18 år) kan benytte sit personfradrag, der i 2021 er på 36.900 kroner. Afkastet er dermed skattefrit, så længe det årlige afkast holder sig under frikortsgrænsen, og der ingen anden indkomst er.

Investerer barnet i aktier og udbyttebetalende aktiebaserede investeringsbeviser, er afkastet ikke skattefrit. Afkast i form af udbytte eller realiseret afkast vil blive beskattet som aktieindkomst. Aktieindkomst under 56.500 kroner (2021) årligt beskattes med 27 procent. Skatteværdien af barnets personfradrag kan ikke benyttes i denne indkomst. Aktieindkomst udover 56.500 kroner beskattes med 42 procent, dog med mulighed for udnyttelse af barnets personfradrag.

Benyt aktiesparekontoen

Investerer barnet i aktier og udbyttebetalende aktiebaserede investeringsbeviser via aktiesparekontoen vil der være en særlig skattefordel. Aktiesparekontoen bliver kun beskattet med 17 % i afkastskat, og det er betydeligt lavere end den almindelige aktiebeskatning af frie midler. Kontoen bliver beskattet efter lagerbeskatningsprincippet. I slutningen af året opgøres den totale værdi, og værdistigningen på kontoen bliver beskattet.

Bedsteforælderen eller gavegiver kan med fordel i samarbejde med forældrene oprette en almindelig konto i et pengeinstitut og få tilknyttet en fuldmagt. Dog har visse pengeinstitutter særlige bedsteforældreordninger, også kaldet gavekonti, hvor pengene kan undergives forskellige begrænsninger for udbetaling til barnet. Men uanset om man anvender et særligt bankprodukt eller ej, så er skattereglerne ens.

Brug gavegrænsen

Alle fire bedsteforældre kan indbetale op til den skattefrie gavegrænse på 68.700 kroner (2021) på kontoen. Da en opsparingskonto giver et meget beskedent renteafkast i disse tider, så bør der oprettes et værdipapirdepot til kontoen, så pengene kan investeres fremfor at stå kontant. Dette passer godt sammen med, at investeringshorisonten for børn er lang, og det giver mulighed for et solidt langsigtet afkast.

Vælg Formueplejefonde

Et godt alternativ til at placere pengene til en lav kontorente, i lavt forrentede obligationer eller obligationsbaserede investeringsbeviser er Formueplejes forskellige moderat gearede fonde. Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta er alle lagerbeskattede, hvilket betyder, at årets realiserede og urealiserede afkast beskattes som kapitalindkomst. Samtidig gælder, at opsparing til børn ofte er langsigtet, det vil sige mere end 5 år, hvilket betyder, at der er plads til at tage lidt mere risiko og dermed investere i fonde som Safe, Epikur og Penta.

Hvis bedsteforælderen har oprettet både værdipapirdepot og konto, kan der handles nemt og billigt via netbanken. Overvej at sætte en spærring på kontoen så pengene først frigives til barnebarnet på det tidspunkt, hvor det ønskes og med tilladelse fra den glade giver. Dette aftales med banken. Denne form for opsparing er især velegnet for velhavende bedsteforældre, der gerne vil give barnebarnet en god start i livet ved at give mulighed for eksempelvis køb af en lejlighed, når de fraflytter hjemmet. Pengene kan skattefrit benyttes af barnebarnet.

Regneeksempel

Indbetales der 68.700 kroner 18 år i træk, og der opnås et årligt gennemsnitligt afkast på 4 procent efter inflation, så er der 1,8 millioner 2021-kroner på kontoen på barnebarnets 18 års fødselsdag. Husk, at når det årlige afkast overstiger frikortgrænsen, skal der betales kapitalindkomst skat.

Fordele ved gavereglerne:

 • Bedsteforældrene kan hver indbetale 68.700 kroner (2021). Er alle fire bedsteforældre formuende, kan der sættes fire gange 68.700 kroner ind om året
 • Der kan oprettes flere parallelle ordninger
 • Afkast i form af kapitalindkomst er skattefrit op til frikortets grænse på 36.900 kroner (2021). Grænsen øges lidt hvert år
 • Investér langsigtet i en eller flere af Formueplejes kapitalfonde, som for eksempel Formuepleje Safe, Epikur og/eller Penta
 • Nemt at administrere via fuldmagt i egen netbank
 • Lave administrationsomkostninger til bank og værdipapirdepot

Ulemper ved gavereglerne:

 • Medmindre kontoen spærres, kan pengene frit hæves af barnet
 • Investering i individuelle aktier og aktiebaserede investeringsbeviser er ikke skattefrie inden for frikortgrænsen
 • Forældrene kan ikke indbetale, da afkastet af pengene i så fald kan blive beskattet hos forældrene

Børneopsparing

Den almindelige børneopsparing i pengeinstituttet er en meget populær ordning, der kan oprettes af enten forældre eller bedsteforældre. Der kan kun oprettes én ordning pr. barn. Der kan maksimalt indskydes 6.000 kroner om året og maksimalt 72.000 kroner i alt. Mindste bindingsperiode er 7 år, dog kan børneopsparingen tidligst udbetales ved barnets 14. år og seneste 21. år. Når barnet er fyldt 18 år, skal banken sikre sig, at pengene udbetales direkte til barnet. Al afkast – uanset om det er fra renter, aktier eller lagerbeskattede investeringsbeviser – er skattefrit. Der kan tilknyttes et børneopsparingsdepot til kontoen, men der er forskel fra pengeinstitut til pengeinstitut i hvor høj grad, det tillader handel med værdipapirer.

Nogle tillader kun investering i egne investeringsforeninger/puljer, og andre har ingen begrænsninger. Tjek derfor med pengeinstituttet inden du opretter kontoen.

Investering af børneopsparingsmidler er undergivet den såkaldte 20-procents regel, hvilket betyder, at der er krav til spredningen. Dog må midler placeret på børneopsparingskonti svarende til to års indskud altid investeres i en aktie eller i et kapitalforeningsbevis, som for eksempel Formuepleje Penta.

Er der tale om en almindelig investeringsforening som for eksempel Formuepleje LimiTTellus eller Absalon Invest Global High Yield obligationer, er der ingen begrænsninger.

Da der er tale om langsigtet investering, er det oplagt at kigge i retning af Formuepleje Safe, Epikur og Penta.

Regneeksempel

Indsættes 6.000 kroner på børneopsparingen i 12 år, og opnås der et afkast på 4 procent efter inflation, så vil der, når barnet fylder 21 år, stå cirka 123.000 2021-kroner på børneopsparingen.

Fordele ved børneopsparing:

 • Skattefrit afkast uanset om det er aktie- eller kapitalindkomst
 • Pengene er bundet til barnet fylder mindst 14 år
 • Opsparingen kan investeres i værdipapirer
 • Det er muligt at starte opsparingen helt indtil barnet fylder 14 år, hvis der ikke er økonomisk råderum i barnets tidlige år

Ulemper ved børneopsparing:

 • Der er en beløbsbegrænsing på 6.000 kroner om året og 72.000 kroner i alt
 • Pengene er bundet til det fyldte 14. år og ellers mindst 7 år. Udbetales senest når barnet fylder 21 år
 • Visse pengeinstitutter kan have begrænsninger på investeringsmulighederne

Aldersopsparing

Der er ingen nedre aldersgrænse for oprettelse af en alderspension, og da der samtidig ikke er fradragsret for indskud, kan det være en fordel for forældre og bedsteforældre at oprette en alderspension på vegne af børn eller børnebørn og indskyde penge.

Der kan i 2021 maksimalt indbetales 5.400 kroner, og selvom der godt kan være flere alderspensioner, så gælder loftet for alle under et. Uanset typen af afkastet beskattes det med PAL-skatten på aktuelt 15,3 procent. Det er en såkaldt lagerbeskatning, som betyder, at kalenderårets værditilvækst beskattes med de nævnte 15,3 procent. Skatten trækkes på alderspensionen midt i januar, og be- og afregnes af pengeinstituttet.

Alderspensionen oprettes i et pengeinstitut og med tilhørende værdipapirdepot. Der er tale om en pensionsordning, hvor pengene tidligst kan udbetales 3 år før barnets folkepensionsalder (5 år hvis opsparingen er oprettet før 1. januar 2018). Udbetalingen er skattefri. Dog kan hele eller dele af aldersopsparingen udbetales i utide ved at betale en afgift på 20 procent af det hævede beløb. Pengene er derfor bundet hårdere end ved en almindelig opsparing.

Regneeksempel

Lad os forestille os, at der betales 5.400 kroner ind om året frem til 20 år på en aldersopsparing, og alle pengene investeres til et årligt afkast på 4 procent efter skat og inflation. Efter 20 år er beløbet vokset til cirka 167.000 2021-kroner. Henstår opsparingen uden yderligere indbetalinger til en alder på 60 år, vil der stå cirka 800.000 kroner i 2020-kroner på aldersopsparingen.

Fordele ved aldersopsparing:

 • Lav beskatning på kun 15,3 procent (lagerskat)
 • Pengene kan investeres i alle typer af værdipapirer
 • Opsparing er bundet til 3 år, inden barnet når folkepensionsalderen (5 år hvis opsparingen er oprettet før 1. januar 2018)
 • Nemt at oprette og administrere via pengeinstitut
 • Kan ophæves før tid – og mod betaling af 20 procent i afgift
 • Der kan indbetales af både barnet, forældrene og bedsteforældrene

Ulemper ved aldersopsparing:

 • Der er en beløbsbegrænsning på 5.400 kroner om året (2020)
 • Pengene er bundet og kan kun hæves før tid ved betaling af 20 procent i afgift
 • Nye pensions- og skatteregler kan ændre fordelagtigheden af ordningen
 • Der kan reelt oprettes flere alderspensioner, men indbetalingsloftet gælder for alle ordninger
 • Man kan højst købe for 20 procent af de samlede midler på hver af ens pensionsdepoter (kapitalpension, ratepension og aldersopsparing) i én aktie eller kapitalforening

Et beløb svarende til opfyldningsfradraget på 53.800 kroner (2021) kan dog altid anbringes i én aktie eller én kapitalforening, herunder Formueplejes kapitalforeninger.

Prioritering af metoder til børneopsparing

Skal der foretages en prioritering af, hvorpå der skal spares penge op til børn og børnebørn ud fra en skattemæssig synsvinkel, så er rækkefølgen som tommelfingerregel:

 1. Skattefrie gevinster er altid at fortrække

  • Frie midler indbetalt af bedsteforældre – indtil afkastet overskrider frikortgrænsen
  • Børneopsparing indbetalt af forældre/bedsteforældre

 2. Aldersopsparing indbetalt af forældre/bedsteforældre

 3. Aktiesparekontoen

 4. Alm. aktieindkomst

Men ovenstående kan ikke stå alene, da det ofte handler om de personlige forhold, hvorved vi meget gerne tager dialogen og give vores bud på hvad der passer bedst. D

Du er derfor altid velkommen til at kontakte en rådgiver i Formuepleje og få vores råd med på vejen – du finder rådgiverteamet her

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 02 // 2017 | Opdateret i januar 2021 | Se artiklen som PDF


Store formuer har også været små engang

 • Kan det svare sig at lægge penge fra til mine børn hver måned?
 • Bliver de småpenge jeg sætter til side nogensinde til noget, børnene kan få gavn af?
 • Giver det mening, at bedsteforældrene også sætter penge til side?
 • Er det overhovedet besværet værd?

Spørgsmålene kan være mange. Hver gang er svaret dog et entydigt ja - det kan godt svare sig.

De penge, der i barnets tidlige år sættes til side, kan endda i høj grad blive til noget, barnet kan få gavn af senere i livet. Det kan være, barnet kan bruge pengene, når det bliver tid til at rejse i et sabbatår, når studietiden melder sig eller når det bliver tid til første ejendomskøb. Det handler blot om én ting, og det er tid.

Med en langsigtet investeringshorisont hvor en børneopsparing kan få lov til at stå investeret helt frem til barnets 21. leveår, vil opsparingen i løbet af denne årrække kunne udvikle sig til en betragtelig størrelse.

Alternativt kan selv en beskeden årlig indbetaling på en aldersopsparing, der kan være investeret frem til pensionsalderen, på sigt komme til at gøre en stor forskel i dit barns liv, når den investerede opsparing falder til udbetaling mange år frem i tiden.


Personlig rådgivning om børneopsparing

De viste regneeksempler i artiklen skal alene vise styrken i den opsparing, forældre og bedsteforældre kan give til deres børn og børnebørn. Har du lyst til at vide mere om, hvordan du giver børn den bedste økonomiske start på livet, yder Formuepleje personlig rådgivning om mulighederne samt investering af børneopsparing.

Der er desuden flere måder til at optimere opsparingen på vegne af børn og børnebørn via arveforskud og testamente, hvor vi samarbejder med eksterne eksperter.