Volatil oktober med stærk relativ performance i Formuepleje

Oktober blev præget af store kursudsving på tværs af de finansielle markeder. Kursfaldene kan dog ikke begrundes med fundamentalt ændrede markedsvilkår. Formuepleje har derfor øget sin aktieeksponering to gange i oktober.

Nervøsitet og store kursudsving på tværs af de finansielle markeder har kendetegnet oktober som samlet set sluttede med et negativt aktieafkast på cirka 5 procent målt på verdensmarkedsindekset MSCI World All Countries. Sikre statsobligationer, amerikanske dollar, japanske yen og guld oplevede derimod fremgang som konsekvens af investorernes bevægelse imod sikkerhed.

Baggrunden for den finansielle uro skal findes i en række forhold, hvor de tre dominerende er:

  1. Bekymring om lavere global vækst og fremtidsudsigterne for global økonomi
  2. En behersket start på den amerikanske regnskabssæson med fokus på omsætning og overskudsgrader
  3. Højere amerikanske renter og det gradvise investeringsalternativ til aktier

Udsigt til lavere vækst samt lavere PMI’ere (temperaturmåling) for service- og fremstillingssektoren specielt uden for USA har været medvirkende til en tiltagende frygt for, at det aktuelle lavere vækstniveau var en del af en større vækstnedgang. De fleste makroøkonomiske variabler befinder sig dog fortsat på et robust niveau, men stigningstakten er blevet mindre over en række kvartaler. I forhold til USA skal en lavere vækst også ses i forhold til den amerikanske skattereform, der nu gradvist udvandes, når vi går ind i 2019.

De amerikanske regnskaber har været fornuftige, men regnskabssæsonen startede behersket med fokus på en gennemsnitlig evne til at overraske forventningerne – både på indtjening og omsætning. Specielt inden for teknologi var der selskaber som oplevede pres på omsætningen og evnen til at overgå markedets forventninger. Samtidig lagde det aktuelle og forventede omkostningstryk fra bl.a. told, metaller, transport og lønninger pres på de forventede overskudsgrader. Udviklingen har dog rettet sig mod det bedre i takt med, at flere selskaber har rapporteret frem mod udgangen af oktober.

Ovenstående skal ses i et miljø, hvor de amerikanske statsrenter gradvist er kommet op på et højere niveau, og hvor de i tiltagende grad begynder at fungere som et reelt investeringsalternativ til aktier. Et alternativ der har været fraværende i en årrække på grund af det meget lave renteniveau. Netop forholdet mellem frygten for en vækstopbremsning på den ene side og højere renter og mulige investeringsalternativer på den anden har været overskriften for udviklingen i oktober.

Markedsreaktionen står ikke mål med fundamentalerne

Holdningerne til hvor verden skal hen er mange, hvilket også ses i kursudviklingen i oktober. Formuepleje følger udviklingen tæt og har benyttet kursfaldene i aktiemarkedet til at øge aktieeksponeringen – en eksponering der var blevet nedbragt i slutningen af juli.

Formueplejes aktieportefølje, givet ved Formuepleje LimiTTellus, har således øget aktieeksponeringen den 11. oktober og 26. oktober med i alt 10 procentpoint eller hvad der svarer til cirka 1,5 milliarder kroner. Den øgede aktieeksponering er sket i det europæiske Stoxx Europe 600-indeks.

Beslutningen er i korte træk sket med udgangspunkt i en forventning om, at den globale vækst fortsat vil være robust om end lavere end tidligere. Samtidig er det forventningen, at selskabernes indtjening og ikke mindst omsætning vil understøtte afkastgenereringen i aktiemarkedet og kompensere aktieinvestorerne for gradvist højere amerikanske renter. Afslutningsvist er det værd at fremhæve, at værdiansættelsen af aktiemarkedet er kommet ned over de seneste uger.

En lang række risikoelementer er fortsat til stede i markedet. Det gælder handelskrigen mellem USA og Kina, den italienske budgetsituation samt hele håndteringen af brexit. I næste uge afholdes desuden det amerikanske midtvejsvalg i forhold til den politiske sammensætning af den amerikanske kongres’ to kamre. Risikoelementerne er som sagt i varierende omfang inddiskonteret i markederne, hvorfor det i højere grad er negative overraskelser til de nuværende forventninger, der vil afgøre den fremtidige retning på markederne.

Stærk relativ performance i aktieporteføljen

Formueplejes aktieportefølje har leveret negativt afkast i oktober, men specielt porteføljens eksponering mod selskaber af høj kvalitet og attraktiv værdiansættelse har været medvirkende til et betydeligt merafkast over måneden sammenlignet med verdensmarkedsindekset. Således har Formuepleje LimiTTellus givet et samlet afkast på 3,5 procent i år, hvilket er 1,5 procentpoint bedre end aktiemarkedet som helhed. 

Mere ro på obligationsmarkedet

Sammenlignet med turbulensen i aktiemarkedet var oktober en fredelig måned på obligationsmarkederne. Godt nok steg de 10-årige DKK-renter med 0,09 procent i begyndelsen af måneden på baggrund af stigninger i de lange amerikanske renter. Men denne udvikling gik hurtigt i sig selv igen og de 10-årige DKK-renter endte med et minimalt fald på 0,02 procent set over hele måneden. Dette afspejlede sig også i det danske realkreditobligationsindeks, der endte oktober oppe med 0,04 procent, mens Formueplejes obligationsfond, Formuepleje Fokus, steg med 0,25 procent.

Afkastudvikling år til dato

Afkastudvikling år til dato

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>