Kvartalsopdatering: Stærkeste aktiekvartal siden 2013 trods behersket udvikling i september

I årets tredje kvartal var det handelskonflikten mellem USA og Kina, udviklingen i Emerging Markets og budgetforhandlingerne i Italien, der dominerede markedsudviklingen.

En forholdsvis behersket september måned med et samlet aktieafkast på lidt over 0,5 procent dækker over en periode, hvor en række større temaer har præget udviklingen, herunder specielt tre centrale forhold:

For det første tog Donald Trump næste skridt i handelskonflikten med Kina ved at indføre en 10 procent told på kinesiske varer til en samlet værdi på 200 milliarder dollar. Samtidig meddelte han, at 10 procent-tolden stiger til 25 procent ved starten af det nye år, hvis ikke der er indgået en aftale inden. Kina svarede umiddelbart igen med gengældelsestold på 60 milliarder dollar. Aktiemarkedet tog forholdsvis behersket imod nyheden, netop fordi den i vid udstrækning var ventet. Spørgsmålet er dog, hvornår og i hvilket omfang de sidste 267 milliarder dollar af det amerikanske handelsunderskud med Kina vil blive pålagt told.

Formueplejes aktieportefølje har gennem kvartalet fastholdt sin eksponering mod små og mellemstore amerikanske virksomheder, som indtil videre har oplevet medvind i forhold til den skarpere retorik mellem USA og Kina. Samlet er gruppen steget med 4,2 procent i kvartalet. 

For det andet har der været et stort fokus på Emerging Markets og specielt det tyrkiske og argentinske marked. Situationen, lidt forsimplet, er den samme for begge markeder. Den meget ekspansive amerikanske og globale pengepolitik er blandt andet af Tyrkiet er blevet benyttet til at finansiere den indenlandske vækst. Ved blandt andet at optage lån i amerikanske dollar til en lav rente har man haft mulighed for at sætte gang i den indenlandske investeringsaktivitet og dermed understøtte den tyrkiske vækst. Med en gradvis højere amerikansk rente og en stærke amerikansk valuta over for den tyrkiske skabte det pres på det tyrkiske marked. Det gav en kraftig valutasvækkelse og væsentlige fald i tyrkiske aktier. Situationen i Tyrkiet kan ikke overføres til Emerging Markets som helhed, men som vi tidligere har kommunikeret, er den gradvise likviditetsopstramning anført af USA noget, der berettiger en selektiv tilgang til Emerging Markets. Tyrkiske aktier faldt i kvartalet med 20 procent, mens Emerging Markets som helhed faldt med 1 procent målt i USD.

For det tredje fremlagde den italienske regering sit budgetforslag til 2019. Samlet set budgetterer Italien med et underskud på 2,4 procent af BNP i 2019, hvilket var højere end de 2,0 procent, som markedet ventede. Samtidig var det noget højere end sidste års budget, og hvad flere EU-politikere havde givet udtryk for, nemlig 1,6 procent af BNP. Markedsreaktionen kom prompte i form af en svækkelse af euroen, kraftigt stigende italienske renter og faldende italienske aktier anført af de italienske banker. Den 15. oktober skal budgettet indsendes til EU for videre godkendelse, hvorfor de kommende 14 dage sandsynligvis vil byde på usikkerhed i forhold til Italien.

Formuepleje benyttede uroen tidligere på måneden til at øge den taktiske aktieeksponering mod Europa. En eksponering, der i sommer var blevet nedbragt. Hovedscenariet er, at den italienske situation er isoleret, og at den økonomiske vækst, der trods alt er i Europa, over tid vil understøtte de europæiske renter og derigennem de europæiske banker. Netop en bedring blandt de europæiske banker er nøglen til at se et europæisk aktiemarked i fremgang, og man må konstatere, at værdiansættelsen af disse ligger til grund for, at europæiske aktier som helhed handler med en rabat til blandt andet USA.

Gående ind i fjerde kvartal vil fokus forsat være rettet mod handelsretorikken, potentielle yderligere handelsrestriktioner mellem USA og Kina - også i lyset af det kommende midtvejsvalg i USA. Med de netop indgåede aftaler mellem USA, Mexico og Canada, vil opmærksomheden naturligt også rette sig mod Japan og Europa.

Om kort tid starter de amerikanske virksomheder endvidere aflæggelsen af regnskaber for tredje kvartal. Fokus her vil rette sig mod tre ting: 1) begyndende modvind fra handelsrestriktioner, 2) effekterne af en gradvis stærkere amerikansk valuta og 3) den fortsatte medvind fra den amerikanske skattereform. Formueplejes forventning er fortsat en stærk amerikansk indtjeningsvækst i underkanten af 20 procent, der dog fremadrettet normaliseres i takt med at vi nærmer os starten af 2019.  

På obligationsmarkederne har rentebevægelserne i tredje kvartal været begrænsede i og med, at den europæiske centralbank i juni måned tog alt spænding ud af rentemøderne via sit løfte om at holde renten uændret til ”efter sommeren 2019”. Dette har afspejlet sig i en obligationsindeksudvikling på 0,03 procent i kvartalet.

I fjerde kvartal ser vi frem mod, at Den Europæiske Centralbank endeligt afslutter sit storstilede obligationsopkøbsprogram (QE) og offentliggør detaljerne omkring geninvesteringen af de udløbne obligationer under det nuværende program.

Formueplejes obligationsporteføljer er fortsat positioneret til, at de korte renter skal forblive lave, mens porteføljerne er beskyttede mod effekten af moderat stigende lange renter.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>