Kvartalsopdatering: Stærk afslutning på året

Formueplejeforeningerne har i det forgangne år leveret flotte afkast, og tendensen fortsatte i årets fjerde kvartal, hvor Formuepleje Penta var topscoreren med et afkast på knap 5,5 procent.

Det er primært stigende aktiekurser, der har bidraget til afkastet de seneste måneder, hvilket blandt andet skyldes stærke regnskaber fra især amerikanske virksomheder samt ikke mindst vedtagelsen af en amerikanske skattereform.

Derudover har såvel danske realkreditobligationer og globale virksomhedsobligationer også understøttet afkastet. Der har været udsving på rentemarkederne, men alligevel endte renterne nogenlunde uforandret set over hele kvartalet. Til gengæld har dollarkursen tabt terræn til sidst i kvartalet og sluttede med et fald på godt 1,7 procent set over de seneste tre måneder.

Opsvinget i den globale økonomi er fortsat intakt, og tillidsindikatorerne peger i den rigtige retning, så de fundamentale forhold ser stadig lyse ud. På den politiske front har præsident Trump fået sin første store sejr i form af den amerikanske skattereform, også selvom der er usikkerhed om, hvor stor effekten vil være. I Tyskland er der fortsat ikke dannet en ny regering efter valget i september, men der er håb om en koalitionsregering mellem Merkels kristendemokrater og socialdemokraterne.

I december hævede Den Amerikanske Centralbank som forventet renten for tredje gang i 2017, og samtidig er banken i fjerde kvartal startet med at nedbringe sin historisk store beholdning af amerikanske stats- og realkreditobligationer. Det har ikke haft den store effekt på de lange amerikanske renter, men udsigten til yderligere renteforhøjelser i det kommende år har bevirket, at de korte amerikanske renter er steget. Den Europæiske Centralbank har annonceret, at den fra årsskiftet vil halvere sit opkøbsprogram af europæiske obligationer fra 60 til 30 milliarder euro hver måned. Samtidig har centralbanken meddelt, at der går meget lang tid, inden den begynder at hæve renten, så derfor har effekten på de europæiske markedsrenter været begrænset.

Flotte afkast i 2017

Generelt set har 2017 været et godt investeringsår, hvor der har været medvind til de fleste aktivklasser. Det skyldes ikke mindst, at der er et bredt funderet globalt opsving, der er understøttet af lave renter, lav arbejdsløshed og beskeden inflation, så det er nærmest et drømmescenarie. I denne del af økonomiens cyklus vil centralbankerne normalt begynde at træde på bremsen for at undgå overophedning og høj inflation, men langt de fleste centralbanker har fortsat speederen i bund i form af en meget lempelig pengepolitik.

Det har været den rette medicin for risikoaktiver, hvilket har udmøntet sig i stigende aktiekurser og spændindsnævring på stort set alle kreditobligationer. Der er masser af likviditet, der skal investeres, og med meget lave statsrenter – i nogle tilfælde endda negative – leder investorerne med lys og lygte efter afkast. Det har medført øget interesse for globale virksomhedsobligationer og aktier, som har leveret flotte afkast i det forgangne år og været en vigtig bidragsyder til afkastene i Formueplejeforeningerne.

Det skyldes blandt andet, at Formueplejes investeringskomite har haft fuld eksponering mod aktier og virksomhedsobligationer i hele 2017, men det skyldes også, at både Formueplejes kreditteam og aktieteam har haft en dygtig hånd i forbindelse med udvælgelsen af kreditobligationer og aktier, så der er både flotte absolutte og relative afkast. Det er især værd at fremhæve Absalon High Yield Obligationer, hvor afkastet i 2017 har været markant højere set i forhold til både markedet og konkurrenterne. Disse virksomhedsobligationer indgår også i Formueplejeforeningerne Optimum, Pareto og Safe.

Tilsvarende har der både absolut og relativt været et væsentligt bidrag fra beholdningen af danske realkreditobligationer. Det skyldes blandt andet fortsat stor efterspørgsel efter danske konverterbare realkreditobligationer fra især udenlandske investorer, der har været på jagt efter meget sikre obligationer, hvor det samtidig er muligt at få et fornuftigt løbende afkast. I de fleste Formueplejeforeninger er realkreditobligationerne lånefinansieret, og derfor er lånerenten ligeså vigtig. Formueplejes obligationsteam har optimeret på såvel lånebenet som på obligationsbenet, hvilket har medført, at den obligationsbaserede Formuepleje Fokus har leveret et afkast på cirka 6,7 procent i 2017. Denne strategi indgår også i de fleste andre Formueplejeforeninger.

Samlet set har det været rigtig godt år for Formueplejeforeningerne, hvor det igen har været Formuepleje Penta, der har leveret det højeste afkast med knap 16 procent.

Stadig mudret politisk billede

Selvom der var mørke skyer over Euroland ved årets begyndelse på grund af stor politisk usikkerhed, har især valget af Emmanuel Macron som fransk præsident fjernet den største bekymring for et snarligt sammenbrud af det europæiske projekt. Macron er både reformvillig og pro euroen, hvilket har givet store forhåbninger for fremtiden for såvel Frankrig som Euroland.

De nationalistiske undertoner er dog fortsat intakt i mange lande, hvilket afspejlede sig ved, at der var stor opbakning til de nationalistiske partier ved valgene i både Holland, Frankrig og Tyskland, selvom disse partier ikke kom til magten. Tilsvarende viser ønsket om selvstændighed i Catalonien, at der er en stor del af vælgerne, som er trætte af de etablerede politikere men også i høj grad af stigende politisk centralisering. Det er helt i tråd med begivenhederne i 2016 i form af Brexit og valget af Trump som amerikansk præsident.

På den politiske front retter fokus sig mod valget til det italienske parlament den 4. marts. Ud fra meningsmålinger ser det ud til, at det euro-skeptiske parti Femstjernebevægelsen vil få flest stemmer, men efter den italienske valglov for nylig blev ændret, er der dog ikke udsigt til, at partiet vil komme til magten. Det vil dog højst sandsynligt give en del usikkerhed op til valget.

Centralbanker

Selvom den politiske dagsorden periodevis står højt på lystavlen, er det fortsat centralbankerne, der uden sammenligning er den vigtigste faktor på de finansielle markeder. Centralbankerne har i en årrække ført en historisk lempelig pengepolitik, der har stimuleret finansielle aktiver. I USA er dette eksperiment ved at nærme sig afslutningen i USA, efter at Den Amerikanske Centralbank hævede renterne tre gange i løbet af 2017. Samtidig er den så småt begyndt at nedbringe sin rekordstore beholdning af amerikanske stats- og realkreditobligationer. Denne ændring har indtil videre ikke haft den store indvirkning på markederne, hvilket i høj grad skyldes, at såvel den europæiske som den japanske centralbank hver måned fortsat pumper masser af likviditet ud til de finansielle markeder.

Det var bemærkelsesværdigt, at flere centralbanker i midten af 2017 ændrede retorikken i retning af mindre lempelig pengepolitik. Det virkede koordineret efter et fælles centralbankmøde i juni i den portugisiske by Sintra, og det gav lidt bølgeskvulp i form af stigende renter i en kort periode. Det var dog ikke ønskværdigt, og da inflationen samtidig forblev på et meget lavt niveau, trak især Den Europæiske Centralbank signalerne tilbage og meldte klart ud, at der går meget lang tid, inden den overvejer at hæve renten.

Inflation

Det er et globalt fænomen, at inflationen fortsat er lav, selvom arbejdsløsheden er kommet langt ned i nogle lande, hvilket normalt ville medføre stigende lønninger. Der er mange mulige forklaringer på den lave inflation som eksempelvis øget globalisering, teknologisk udvikling, efterveer af finanskrisen med videre. Det er dog yderst vigtigt at holde øje med udviklingen i inflationen, for den er en meget vigtig parameter for centralbankerne. Så hvis inflationen begynder at kravle opad, kan det medføre, at centralbankerne skærer ned på deres stimulanser, og det kan få stor betydning for de finansielle markeder.

Konklusion

Som nævnt befinder de globale økonomier i et favorabelt scenarie med vækstfremgang, faldende arbejdsløshed og lav inflation, og der er udsigt til, at det fortsætter ind i 2018. Samtidig er der udsigt til, at centralbankerne kun meget langsomt drosler ned på deres stimulanser. De vil så vidt muligt undgå at skabe uro på de finansielle markeder. Derfor er det Formueplejes vurdering, at der også i 2018 kan opnås attraktive afkast på aktiemarkederne. Derudover kan der stadig skabes fornuftige afkast ved lånefinansieret køb af realkreditobligationer, selvom renteniveauet er lavt, da det fortsat er muligt for Formueplejeforeningerne at låne til negative renter – aktuelt i niveauet mellem -0,25 procent til -0,35 procent inklusiv marginal til bankerne. Endeligt er der også gode udsigter for globale virksomhedsobligationer, da konkursraten er lav, så der også er mulighed for fornuftige afkast på denne aktivklasse i 2018.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>