Kvartalsopdatering: Flotte afkast i Formueplejeforeningerne trods politisk uro

På trods af usikkerhed i kølvandet af handelskrig og italiensk valg har andet kvartal budt på rigtig flotte afkast i de fleste Formueplejeforeninger. Topscoreren er Formuepleje Penta med et afkast på næsten 9 procent i kvartalet. Der har været et positivt bidrag fra aktier og realkreditobligationer generelt, men også udvælgelsen af de enkelte aktier og obligationer har været en væsentlig bidragsyder til det positive afkast. Vores forventning om en dollarstyrkelse har dertil båret frugt og givet et højt afkast på beholdningen af amerikanske aktier. Endelig har strategien med overvægt af små og mellemstore amerikanske virksomheder også været en positiv bidragyder.

I det seneste kvartal har især den politiske situation sat dagsordenen på de finansielle markeder. Det er især eskaleringen af den amerikanske handelskrig, der har skabt øget usikkerhed. Donald Trump har indført toldafgifter på udvalgte varer fra især Kina, men også Europa, Canada og Mexico er blevet ramt. Det har medført ”gengældelsesaktioner”, hvilket blot har fået USA til at indføre flere toldafgifter for et endnu større beløb. Trumps agenda er helt klart at reducere handelsunderskuddet, der ligger i omegnen af 375 milliarder dollar årligt, og han går hårdt til værks i håb om at få nogle indrømmelser fra især Kina, så han kan fremvise resultater inden det amerikanske midtvejsvalg i november. Derfor er der umiddelbart udsigt til, at handelskrigen vil være et vedvarende tema frem mod november.

I Europa har der også været røre i den politiske andedam, hvor det italienske valg endte med en overraskende regeringsdannelse af de to EU-kritiske fløjpartier Femstjernebevægelsen og Lega. Det medførte kortvarigt en del usikkerhed, blandt andet steg de korte italienske renter med næsten 2 procentpoint i løbet af få dage, og det smittede også af på de europæiske aktier. Uroen omkring Italien er dog delvist neutraliseret, men den kan blusse op igen, da den italienske regering har en klar agenda om at øge det offentlige forbrug, og det kan give udfordringer i forhold til samarbejdet med EU.

Den amerikanske økonomi er fortsat i kraftig fremgang, og finanspolitiske lempelser samt fortsat stigende beskæftigelse har været med til at løfte aktivitetsniveauet. Billedet er lidt anderledes i Kina, hvor det ser ud til, at vækstindikatorerne bøjer lidt af, hvilket kan skyldes usikkerhed i kølvandet af handelskrigen med USA. Tilsvarende ser det også ud til, at aktivitetsniveauet i Euroland er lidt aftagende, men den samlede vækst ligger dog fortsat på et meget fornuftigt niveau.

Den Amerikanske Centralbank har også i andet kvartal hævet renten, hvilket skyldes kombinationen af højere inflation og en lav arbejdsløshed. Der er et lille flertal blandt medlemmerne for yderligere to renteforhøjelser i år, og det er i et vist omfang også i tråd med markedsforventningerne. På den anden side af Atlanten annoncerede Den Europæiske Centralbank, at den forventer at halvere sit obligationsopkøb fra oktober og forventer at afslutte det helt ved udgangen af året. Samtidig gjorde centralbanken også klart, at den tidligst forventer at hæve renten i efteråret 2019. Formuepleje vurderer dog, at det ikke er usandsynligt, at den første renteforhøjelse kan komme endnu senere, da inflationsudsigterne i Euroland fortsat er lave.

Det seneste kvartal har generelt budt på faldende renter især i Tyskland og Danmark. Usikkerheden efter det italienske valg fik investorerne til at søge mod sikker havn i tyske og danske obligationer, og det er blevet forstærket i slutningen af kvartalet, hvor eskaleringen af handelskrigen har medvirket til god efterspørgsel efter sikre papirer. En anden væsentlig faktor er også, at ECB har meldt ud, at den ikke har travlt med at hæve renterne. Så set over kvartalet har obligationsporteføljerne bidraget med fornuftige afkast i Formueplejeforeningerne.

En væsentlig bidragsyder til afkastene i andet kvartal har også været udviklingen i dollarkursen, der er steget med omkring 5,5 procent. Det skyldes i første omgang forventninger om flere amerikanske renteforhøjelser i kølvandet af højere amerikansk inflation, og efterfølgende har uroen omkring det italienske valg været med til at svække euroen og derved styrke dollarkursen. Samtidig har det fortsat høje amerikanske aktivitetsniveau været med til at styrke dollaren også i den relative sammenligning, hvor de europæiske nøgletal modsat har bøjet af i de seneste par måneder.

Gennem andet kvartal 2018 har aktiemarkedet bølget frem og tilbage inden for 1-5 procent. Det er især retorikken omkring toldbarrierer og eventuel handelskrig, der har været dominerende for den udvikling. Relativt set har USA klaret sig bedst med et afkast i den øvre ende af ovenstående interval, mens Europa leverede et afkast på lidt over 4 procent i kvartalet. Japan leverede et beskedent afkast i niveauet 1,5 procent.

Den store taber har dog været aktier i Emerging Markets, som er faldet med knap 8 procent påvirket af en højere amerikansk dollar og ikke mindst udsigten til fortsatte amerikanske rentestigninger. Derudover har specielt de kinesiske aktier været ramt af handelsretorikken og udsigten til yderlige toldbarrierer på kinesiske varer.

Også områder som stål, bilindustrien og IT-selskaber har periodevist og i varierende omfang været udfordret af udsigten til potentiel told. For især IT-selskaberne er der også risiko for en markant opstramning i forhold til udlandets adgang til amerikanske teknologirettigheder.

I forhold til kapitalforeningernes aktieportefølje har LimiTTellus været begunstiget af sin eksponering mod små og mellemstore amerikanske virksomheder (Russell 2000). Denne gruppe af selskaber er fortsat blevet begunstiget af den amerikanske skattereform, der blev vedtaget ved udgangen af 2017. En markant reduktion i den amerikanske selskabsskat har således været understøttende for gruppens indtjening. Derudover har den styrkede dollar og handelsretorikken fjernet fokus fra de større amerikanske eksportører til de små og mellemstore amerikanske virksomheder, der netop ikke eksporterer, men afsætter til det indenlandske amerikanske marked.

Hvor verdensmarkedsindekset i andet kvartal er steget med 1,8 procent, er de små og mellemstore amerikanske selskaber steget med knap 10,5 procent. Dertil kan man lægge udviklingen i den amerikanske dollar.

Kursudviklingen i Formueplejes kapitalforeninger i andet kvartal 2018

Kilde: Formuepleje

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>