Investeringskomitéens 10 bud for 2018

Efter et godt 2017, hvor vi har oplevet et globalt synkront opsving, kigger investeringskomitéen ind i 2018 med fortsat optimisme. Den globale vækst er bredt funderet, beskæftigelsen i de vestlige økonomier er generelt stigende, og inflationen ser ud til at blive moderat.

Formueplejes investeringskomité giver 10 bud på udviklingen på finansmarkederne i 2018

Det er med stor tilfredshed, at investeringskomitéen ser tilbage på 2017. Bortset fra et uventet fald i dollar overfor danske kroner har investeringskomitéen alt i alt fået indfriet de væsentligste forventninger til året. Formueplejes investorer kan dermed se tilbage på et godt og solidt afkast i 2017, og den helt overordnede forventning til 2018 er, at de gode afkast fortsætter.

Dermed ikke sagt, at træerne vokser ind i himlen. Der er bestemt en del faktorer, der skal holdes øje med. For eksempel er det uafklaret, hvor meget den kommende skatte­reform i USA vil stimulere den amerikanske økonomi. En anden faktor er inflationen, der er et af de meget vigtige nøgletal i 2018 – især i USA. Vil den holde sig på det nuværende relativt lave niveau under 2 procent, når der samtidig er en ganske høj beskæftigelse? Eller vil den begynde at tikke opad i takt med, at manglen på arbejdskraft presser lønningerne i vejret? Udviklingen overvåges nøje af investeringskomitéen.

I USA kommer andet halvår i høj grad til at handle om midtvejsvalgene, hvor alle medlemmerne af Repræsentanternes Hus er på valg. I Senatet er hvert tredje medlem på valg. Det bliver en eksamen for præsident Donald Trump i forhold til at bevare det nuværende flertal i begge Kongressens kamre.

Mister Republikanerne flertallet, vil det skabe endnu flere problemer for Trump-administrationen i forhold til at få vedtaget sin politik.

I Europa ser væksten fortsat pæn og stærk ud, mens den politiske dagsorden er domineret af forhandlingerne om brexit og et spændende forårsvalg i Italien, hvor medlemskabet af euroen måske kan komme i spil. Investeringskomitéen kommer her med sine 10 bud for 2018:

1. Den tiårige amerikanske rente stiger

USA oplever aktuelt et solidt økonomisk opsving med en BNP-vækst på cirka 3 procent p.a. båret af både høj beskæftigelse, et stigende forbrug, stigende priser på boliger og stigende investeringer hos virksomhederne. Væksten vil fortsætte ind i 2018.

I 2018 har Den Amerikanske Centralbank annonceret, at den vil fortsætte sin normalisering af pengepolitikken og begynde at nedbringe den meget store beholdning af obligationer, som den opkøbte for år tilbage for at stimulere økonomien ved at holde renten lav. I første omgang vil centralbanken undlade at geninvestere udtrækninger og renter, men det ligger i kortene, at den på længere sigt vil sælge ud – dog uden at overraske markedet. Jerome Powell overtager efter årsskiftet formandsstolen i Den Amerikanske Centralbank efter Janet Yellen. Investeringskomitéen forventer kun marginale ændringer i den hidtidige politik.

Denne langvarige proces tilbage mod mere normale pengepolitiske tilstande forventes derfor stille og roligt at blive gennemført over de kommende år, hvilket betyder, at investeringskomitéen forventer, at den lange amerikanske rente langsomt vil stige som en naturlig reaktion på denne såkaldte kontraktive pengepolitik. Samtidig kan en måske stigende inflation som følge af høj beskæftigelse og efterspørgselspres også medvirke til at skubbe den lange rente lidt opad.

Den korte rente vil sandsynligvis blive sat 0,25 procentpoint op mindst et par gange i løbet af 2018, hvis den amerikanske økonomi fortsat viser den forventede styrke i vækst og jobskabelse.

2. Globale aktier leverer et afkast på mere end 5 procent målt i danske kroner

Det globale synkrone opsving fortsætter ind i 2018 og danner et solidt fundament for fortsatte aktiekursstigninger. Selvom aktier i et historisk perspektiv er prisfastsat lidt over gennemsnittet, så vil virksomhederne i 2018 opleve vækst i omsætningen og dermed øge deres indtjening. Det vil isoleret set løfte aktiekurserne og potentielt skabe et afkast på over 5 procent. Samtidig er virksomhedernes investeringer i ny kapacitet – maskiner, bygninger med mere – stigende, hvilket er et godt bevis for, at også virksomhederne har positive forventninger til salget i 2018.

Aktiekursstigningerne i 2018 vil derfor primært blive drevet af toplinjevækst og selv ved et uændret P/E-niveau, vil kurserne set over en bred kam alt andet lige påvirkes positivt. Dog er der sektorer, der aktuelt har det svært. Især detailhandlen er presset af stigende internethandel.

Investeringskomitéen anser det for sandsynligt, at der i løbet af 2018 kommer mindst én større aktiekorrektion, hvor aktierne falder mere end 10 procent på kort tid. En sådan korrektion kan blive udløst af bristede forventninger af forskellig art eller af geopolitiske stød. Men da der netop er tale om en korrektion, der efter komitéens opfattelse ikke bør knytte sig til den underliggende stærke økonomi, så vil markederne sandsynligvis genvinde det tabte inden for få måneder. Investeringskomitéen er i sin taktiske aktivallokering klar til at udnytte en eventuel korrektion til fordel for investorenes langsigtede afkast.

3. Vækst i Europa fortsætter

I 2017 har Europa generelt oplevet en ganske pæn vækst på cirka 2,3 procent ifølge Europakommissionens estimater. I forhold til USA, hvor et tilsvarende niveau ville være lidt til den sløje side, så er 2,3 procent ganske flot i Europa. Forventning­erne til 2018 ligger på 2,1 procent vækst ifølge Europakommissionens estimater.

Det er især den meget lave og negative korte rente, der sammen med de massive opkøb af obligationer fra Den Europæiske Centralbanks side (ECB), der understøtter og stimulerer europæisk vækst og beskæftigelse.

Rammebetingelserne i Europa blev i løbet af 2017 styrket gennem valget af Emmanuel Macron som præsident i Frankrig, idet Macron gik til valg på omfattende og nødvendige reformer af blandt andet det franske arbejdsmarked og pensionssystemet. Sammen med et stærkt Tyskland forventer investeringskomitéen, at EU vil udvikle sig stabilt og fortsat skabe gode vilkår for virksomheder og borgere.

4. Den korte danske rente forbliver lav helt ind i 2019

Aktuelt køber ECB stats- og virksomhedsobligationer for cirka 40 milliarder euro om måneden inklusive geninvesteringer. ECB har annonceret, at dette enorme opkøb mindst vil fortsætte indtil september 2018. ECB vil i 2018 begynde at forberede markederne på, hvordan den forsigtigt vil nedtrappe opkøbsprogrammet yder­ligere. Investeringskomitéen er dog ikke i tvivl om, at opkøbene gradvist vil blive reduceret henover de kommende to år. Målet er klart, men processen kan nemt blive langvarig for at undgå, at europæisk økonomi bliver unødigt bremset.

Det betyder, at den korte europæiske rente og dermed også den korte danske rente vil forblive lav i hvert fald i 2018 og sandsynligvis også ind i 2019. Dermed kan Formueplejes gearede investeringer i primært realkreditobligationer for femte år i træk fortsat nyde godt af meget billig (negativ rente) finansiering til fordel for investo­rernes langsigtede afkast. Formuepleje har afdækket risikoen for stigende lange renter i de store blandede porteføljer Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta og i den rene gearede obligationsportefølje Formuepleje Fokus.

5. Parlamentsvalget i Italien vil mod markedernes forventning ikke påvirke finansmarkederne

Italien har gennemført en længe ventet og vigtig reform af valgsystemet. Konsekvensen er, at det nye system kan være med til at fordele stemmerne mere jævnt og dermed indirekte forhindre, at den populistiske Femstjernebevægelse får så stor magt ved det kommende parlamentsvalg i foråret, at det kan udløse en folke­afstemning om Italiens medlemskab af euroen.

Men som vi har set gentagne gange de seneste år, så er valg uforudsigelige. Markederne forventer, at der op til valget i Italien til foråret med stor sandsynlighed opstår uro på de finansielle markeder. Der er ingen tvivl om, at en risiko for, at Italien forlader euroen, vil være negativt for både italiensk og europæisk økonomi, og det vil svække euroen over for dollar. Men investeringsko­mitéen forventer ikke, at der op til valget vil komme væsentlig uro, men nærmere at valget stort set vil blive et non-event på trods af markedets aktuelle forventninger. Komitéen er derfor klar til at udnytte eventuelle irrationelle udsving på finansmarkederne til at høste nogle eventuelle kortsigtede, opportunistiske gevinster.

6. Brexit-forhandlinger når i mål

I november 2017 var der ikke meget, der tydede på, at EU og Storbritannien ville nå deadline i forhold til en aftale for briternes exit fra EU og betingelserne for denne. Men i begyndelsen af december kom der pludselig skred i forhandlingerne, og EU og briterne har nu løst tre nøgleforhindringer: Briterne har accepteret, at de aftaler, som er indgået med 28 EU-lande, også skal betales af 28 EU-lande, det vil sige inklusiv Storbritannien. Derudover kan EU-borgere i Storbritannien blive boende under de samme betingelser som hidtil, og der kommer ingen ”hård” grænse med vagter mellem Irland og Nordirland. Den aftale er et gennembrud, der i modsætning til tidligere får Formueplejes investeringskomité til at tro på, at det faktisk lykkes EU og briterne at komme helt i mål med en brexitaftale, så betingelserne for landets udtræden er på plads eller tæt på at være det inden udgangen af 2018. En sådan aftale indebærer, at man er enige om det fremtidige forhold mellem de to parter, herunder en handelsaftale.

Lykkes det, vil vejen være banet for, at Storbritannien kan træde ud af EU i marts 2019 som besluttet ved afstemningen i 2016.

7. Den tiårige danske rente holder sig i ro i hele 2018

Vores bud på den lange danske rente er en gammel traver i de 10 bud. Formueplejes investeringskomité mener fortsat, at den lange danske rente på længere sigt skal stige i takt med, at inflationen langsomt tikker opad, og at den europæiske pengepolitik normaliseres, men der skal vi nok hen til 2019 eller senere, før det scenarie begynder at blive virkelighed.

I 2018 vil ECB fortsat købe obligationer op i milliardvis, og det betyder, at renten vil forblive lav – og endda kunstigt lav. Aktuelt ligger den tiårige danske rente på cirka 0,4-0,5 procent. Investeringskomitéen regner med, at den måske nok ligger en smule højere ved årets udgang, men det vil være marginalt, måske et nøk op på 0,1-0,2 procentpoint. Så sandsynligvis vil renten efter alt at dømme holde sig i ro.

For at beskytte investorernes afkast på kort sigt har Formuepleje afdækket risikoen for stigninger i den lange rente. Afdækningen er dermed ikke en spekulation i en rentestigning, men et værn mod en potentiel risiko, der ikke vurderes at være særlig stor, men som dog vil få relativt stor negativ indflydelse på afkastet på kort sigt, hvis det skulle ske hurtigt og uventet.

8. Fortsat lave realkreditspænd

Formuepleje investerer i realkreditobligationer for cirka 30 milliarder kroner på tværs af alle de forskellige fonde. Når man som investor investerer i realkreditobligationer i stedet for statsobligationer, så er afkastet lidt bedre, fordi kreditkvaliteten er en smule bedre for danske statsobligationer frem for realkreditobligationer. Begge typer har dog den højest mulige kreditrating.

Denne forskel kaldes for OAS-spread, eller mere populært realkreditspænd. Spændet er aktuelt cirka 0,4 procentpoint og har ikke været lavere siden 2014.

Formuepleje forventer, at dette merafkast forbliver nogenlunde konstant og lavt i 2018 som følge af fortsat købsinteresse for danske realkreditobligationer fra udlandet samt de fortsat store opkøb af forskellige andre typer af obligationer af ECB.

9. Fortsat god vækst i EM-landene

I 2017 er det brede aktieindeks for Emerging Markets steget cirka 20 procent målt i danske kroner. Den gode udvikling, forventer investeringskomitéen, vil fortsætte. Det vil være båret af fortsat synkron global vækst og en attraktiv prisfastsættelse af virksomhederne.

Formuepleje har cirka 15 procent af sin store globale aktieportefølje, Formuepleje LimiTTellus, investeret i virksomheder, der opererer inden for de såkaldte Emerging Markets, det vil sige lande, som ikke er på samme høje økonomiske udviklingsniveau som USA, Japan og Europa. Blandt Emerging Markets-landene finder vi blandt andre Mexico, Brasilien, Tyrkiet, Indonesien, Indien og Kina.

Landenes økonomier er typisk præget af relativt stor vækst, en ung ambitiøs befolkning, lave lønomkostninger, men også af dårlige arbejdsforhold, forurening, korruption og bureaukrati. Formuepleje følger de internationale standarder for etiske investeringer herunder UN PRI. Mange af landene har store forekomster af råvarer og er storproducenter af landsbrugsvarer og varer med højt indhold af arbejdskraft, som for eksempel tekstiler.

Landene er afhængige af eksport til de udviklede lande. Den globale efterspørgsel efter varer fra Emerging Markets-landene er god som følge af det globale syn-krone opsving, og Formuepleje investerer blandt andet i selskaber, der vurderes at få størst mulig gavn af den øgede globalisering. På trods af de gode vækstudsigter i Emerging Markets-selskaberne handles selskaber til lavere priser end selskaber i de udviklede lande, og dermed er det forventede afkast højere i Emerging Markets. Det er dog ikke alle lande, der er med på vognen, og Formuepleje er meget selektiv i sin investeringsudvælgelse.

10. Virksomhedsobligationer leverer fortsat attraktive afkast

Formuepleje forvalter investeringer i globale virksomhedsobligationer for flere milliarder kroner gennem en række forskellige danske og udenlandske fonde. Der er tale om investering i obligationer udstedt af virksom­heder over hele verden, idet virksomhederne via obliga­tionsmarkedet henter finansiering til deres drift og investeringer. Obligationerne har en løbende kuponrente og udstedes ofte under kurs 100 og indfries ved udløb til kurs 100 eller mere ved førtidig indfrielse.

Teamet bag udvælgelsen og plejen af porteføljerne med virksomhedsobligationer fokuserer på at investere i obligationer, hvor risikoen for konkurs er begrænset, og hvor der er en mulighed for at få et godt langsigtet afkast i form af en løbende rente og kursgevinst.

Formueplejes investeringskomité forventer, at afkas­tet for 2018 for de to typer af virksomhedsobligationer, der investeres i, Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer, vil lande på cirka 5 procent inklusiv omkostninger og inklusiv estimeret konkursrisiko.

Set i forhold til en tilsvarende investering i en stats- eller realkreditobligation på et pænt stykke under 1 procent er det et forholdsvist attraktivt forventet afkast med en middel risiko.

 Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 01//2018.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>