Topafkast hos Formuepleje i 2016

Formueplejes investorer bør alt i alt være tilfredse med det leverede afkast i det snart forgangne år. Cirka 2 milliarder kroner er investorernes formuer vokset med indtil videre i 2016. Afkastene skyldes ikke lun medvind på finansmarkederne – faktisk tværtimod. Det har været et investeringsmæssigt svært år, hvorfor det er Formueplejes aktive forvaltning, der er den direkte årsag til de gode resultater.

Formueplejes investeringsdirektør, Leif Hasager, kan se tilbage på et investeringsmæssigt udfordrende 2016. Året lagde hårdt ud med et fald for de globale aktier på cirka 15 procent frem til midten af februar, faldende oliepris og stigende vækst- og valutabekymringer i Kina. Senere på året kom brexit i juni og derefter det uforudsigelige præsidentvalg i november.

"Vi har været på overarbejde både i investeringskomitéen og kapitalforvaltningen, men det har båret frugt, og investorerne i især de store blandede fonde, Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta samt obligationsfonden Fokus og aktiefonden LimiTTellus, kan se tilbage på 2016 med gode afkast i bagagen. Endda også når investorerne sammenligner med mere risikofyldte investeringer i en bred global aktieportefølje" siger Leif Hasager.

Bred palette

Formuepleje og Absalon Invest har en omfattende palette af investeringsprodukter - alt fra russiske og danske aktier, til forskellige typer af virksomhedsobligationer, globale aktier, danske realkreditobligationer samt ikke mindst de store blandede og moderat gearede porteføljer, Pareto, Safe, Epikur og Penta.

Overordnet set har globale aktier klaret sig langt bedre end danske aktier. De meget risikable russiske aktier har leveret helt i top med et afkast på cirka 55 procent, mens de næsten ligeså risikable danske aktier er blevet trukket ned af især Novozymes, Coloplast og Novo Nordisk og ender året med negativt afkast.

Virksomhedsobligationer

Investering i virksomhedsobligationer har været meget givtigt i år, idet flere positive forhold har spillet sammen. Olieprisen har stabiliseret sig omkring 55 dollar pr. tønde, den globale vækst har været pæn uden at være prangende, og da den europæiske centralbank i foråret begyndte at opkøbe europæiske højkvalitetsvirksomhedsobligationer, påvirkede det hele aktivklassen positivt. Formueplejes fonde, Absalon Invest EM Virksomhedsobligationer og Global High Yield har begge leveret over 15 procent i afkast i 2016.

Danske realkreditobligationer

Investering i traditionelle obligationer som nordeuropæiske statsobligationer og danske realkreditobligationer er en investering med en lav rente. Hos Formuepleje kan vi alligevel finde attraktive afkast på disse obligationer, da vi investerer for lånte penge. Så vi fokuserer ikke så meget på det absolutte renteniveau, men mere på renteforskellen mellem lånerenten og placeringsrenten. Det er stadig en god forretning, da vi på vegne af investorerne kan låne til negative renter og placere til positive renter. Når vi samtidig gennem aktiv forvaltning dels vælger de mest attraktive obligationer, dels obligationer med optimale løbetider i forhold til renteskiftene i markederne opnås et godt merafkast. Desuden har et mindre rentefald for både de korte og mellemlange obligationer også hjulpet til afkastet i år.

Resultatet er meget synligt, idet Formuepleje Fokus har leveret et afkast på cirka 8 procent i 2016. Samme obligationsstrategi med forskellig grad af gearing indgår i Pareto, Safe, Epikur og Penta, hvilket også har bidraget positivt til afkastet i disse fonde.

Aktierne i 2016

Et andet vigtigt bidrag til det langsigtede afkast i Formueplejes blandende porteføljer kommer fra globale aktier. Her har 2016 budt på alt fra panik til eufori og dette inden for blot det første halvår, mens andet halvår generelt har været ganske stærkt på bagkant af brexit og efter valget af Donald Trump som USA’s nye præsident.

Året åbnede med deprimerende aktiemarkeder, der varede helt hen i midten af februar. Temaerne bag det generelle fald på cirka 15 procent var vækstopbremsning i Kina og deraf frygtet devaluering af den kinesiske yuan. Samtidig faldt olieprisen med omkring 25 dollar pr. tønde og skabte frygt for konkurser i energisektoren. Men frygten blev afløst af begejstring i slutningen af februar, hvor en række kinesiske tiltag målrettet mod håndteringen af den massive kapitaludstrømning fra Kina samt en generel faldende dollar var medvirkende til at sætte den kinesiske devalueringsfrygt i baggrunden. Dette kombineret med en stigende oliepris har resulteret i stigende aktiekurser mod niveauerne fra årets start.

Øget indtjening i virksomhederne

På selskabsfronten har regnskaberne i første halvår været kraftigt negativt påvirket af udviklingen i olieprisen. Energisektoren har således præsenteret en markant indtjeningstilbagegang, samtidig med at materiale- og industrisektorerne har været negativt påvirket af henholdsvis råvareprisfald og den faldende dollar. De amerikanske sektorer inden for blandt andet forbrug viser fortsat gradvist bedre takter, hvilket overordnet set fortsat bekræfter Formueplejes forventning om et opsving drevet af stigende indtjening i virksomhederne.

Fra brexit i slutningen af juni og ind i oktober har aktiemarkederne været ganske solide. Usikkerheden omkring det britiske valg lagde sig relativt hurtigt efter afstemningen, og en stigende oliepris fra slutningen af juli og frem mod udgangen af august støttede de globale aktier. Fra september og frem til udgangen af december har omdrejningspunkterne været omkring den amerikanske centralbank og forventningerne til rentestigninger i slutningen af året og ind i 2017, samt ikke mindst det amerikanske præsidentvalg. Desuden er kursen på den amerikanske dollar over for euro og danske kroner efter præsidentvalget steget cirka 5 procent drevet af forventninger om stigende amerikansk vækst, rente og inflation.

Et usædvanligt præsidentvalg

Det amerikanske præsidentvalg har været et forhold, der har rykket globale aktier. Det var et meget tæt løb mellem kandidaterne op til selve valgdagen, hvor markederne forventede, at Hillary Clinton vandt. Vi så i stedet, hvordan Donald Trumps voksende sejr hen over valgnatten udløste en klassisk uvilje til risiko, idet aktier og andre risikable aktiver blev solgt ud.

Efter europæisk åbningstid vendte stemningen i midlertidig gradvist, og aktiemarkederne begyndte i højere grad at forholde sig til valgresultatet og muligheden for de finanspolitiske stimuli, der ligger i Trumps politik. Da de amerikanske aktier lukkede, var nattens kursfald i Asien elimineret, og de finansielle markeder havde rettet sit fokus mod de potentielle finanspolitiske impulser, der forventeligt måtte komme.

Graf der viser afkastene i Formuepleje i 2016

Skift i sektorerne

På globalt sektorniveau har der været en ganske kraftig sektorrotation efter valget. Investorerne er i stor stil gået ud af sektorer med stabil indtjening som Stabile Forbrugsaktier, Forsyning og Tele. Modsat er investorerne gået massivt ind i Finans, Industri og Energi. Sektorrotationen har passet godt ind i Formueplejes sektoreksponering og understøttet performance. Samlet har afkast-bidraget fra den store globale aktieportefølje for de blandede fonde været cirka 10 procent inklusiv bidraget fra den stigende dollar på cirka 2 procentpoint. Porteføljen indgår i de store blandede fonde, Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta, samt Formuepleje Globale Aktier og selvsagt Formuepleje LimiTTellus.

De blandede fonde

Formueplejes vigtigste og største investeringsløsninger er de moderat gearede lavrisikoporteføljer, Pareto, Safe, Epikur og Penta. Alle fondene har i 2016 leveret meget tilfredsstillende afkast, når der henses til den relativt moderate risiko, som fondene har.

Pareto og Safe har især haft gavn af investeringerne i virksomhedsobligationer samt afkastet fra de lånefinansierede investeringer i danske realkreditobligationer. Aktieporteføljen har også leveret et positivt bidrag gennem et godt afkast fra de globale aktier.

Epikur og Penta har især høstet godt afkast fra de lånefinansierede investeringer i danske realkreditobligationer, den aktive allokering mellem aktiverne og afkastet fra aktieporteføljen.

Aktiv styring

Selvom bidragene fra de underliggende aktive investeringer i de blandede fonde ikke alene har været positive, men også samlet har leveret merperformance, så er den vigtigste faktor den aktive styring, som investeringskomitéen og den øvrige kapitalforvaltning har udført i 2016.

I slutningen af april og i midten af juli reducerede investeringskomitéen eksponeringen over for aktierne, idet det kortsigtede potentiale ansås for at være begrænset i forhold til den dengang aktuelle prisfastsættelse på aktier. Samtidig lurede der flere risici i horisonten i form af brexit-afstemningen og den fortsat moderate vækst i den globale økonomi. Efter den overraskende aktiekursstigning på bagkanten af Storbritanniens udmeldelse af EU reducerede investeringskomitéen yderligere aktieeksponeringen med 10 procentpoint i de blandede porteføljer og i Formuepleje LimiTTellus.

Reduktionen af aktieeksponeringen viste sig at være en rigtig beslutning, da det gav komitéen et råderum til at kunne øge eksponeringen på et tidspunkt, hvor aktierne enten vurdereres til at være mere attraktivt prisfastsat, eller hvis irrationelle kortsigtede grunde gav et aktiedyk, der kunne udnyttes.

Netop den sidste hændelse indtraf på valgnatten i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg, hvor investeringskomitéen eksekverede sin strategi og på vegne af investorerne tog en kortsigtet position i amerikanske aktier på cirka 900 millioner kroner. På et døgn gav denne isolerede investering et ekstraordinært afkast på 6 procent. En uges tid senere gennemførte investeringskomitéen en generel forøgelse af aktieeksponeringen på cirka 10 procentpoint som følge af en forventning om fortsatte aktiekursstigninger båret frem af, at præsident Trump annoncerede massive investeringer i veje, broer, hospitaler, lufthavne samt skattelettelser til borgere og virksomheder. Denne øgede aktieeksponering er dog af mere taktisk karakter og kan hurtigt ændres, hvis den positive "Trump-stemning" køler af, eller der opstår nye muligheder for yderligere forøgelser.

2017 bliver et godt aktieår

I artiklen med investeringskomitéens 10 bud for 2017 fremgår det, at Formuepleje forventer, at 2017 bliver et godt aktieår båret frem af vækst i USA, højere amerikansk rente, inflation og dollarkurs. Kommer den amerikanske forbruger for alvor i godt humør og begynder at forbruge samtidig med, at vi ser lønningerne stige, så er retningen sat for et godt aktieår.

Hent pdf-version af artiklen, der indgår i Magasinet FORMUE 1//2017

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>