Sådan investerer Formuepleje i aktier

For at slå det generelle aktiemarked er det ikke nok at basere sin portefølje på kortsigtede løsninger, held og eksponering mod enkelte faktorer. Det kræver derimod en modstandsdygtig portefølje, der er faktorneutral i forhold til markedet og sammensat, så den er overlegen i forhold til de selskaber, den består af.

For den langsigtede investor er der ved første øjekast en række ligheder mellem Formueplejes aktieportefølje og aktiemarkedet som helhed: Risikoen er den samme, og det er eksponeringen mod forskellige sektorer i store træk også. Ser man på afkastet, er der dog en tydelig forskel.

Historien viser nemlig, at strategien i Formueplejeforeningernes porteføljer over længere perioder har genereret et attraktivt merafkast i forhold til det generelle aktiemarked. Og det er der ifølge Formueplejes aktiestrateg, Otto Friedrichsen, en klar årsag til:

”Formueplejes aktieportefølje har en meget høj sandsynlighed for at skabe merafkast, hvilket også underbygges af historien. Sammensætningen af aktieporteføljen fokuserer nemlig på det enkelte selskabs evne til at generere indtjening, og denne egenskab er altafgørende, når man som investor skal positionere sig rigtigt i aktiemarkedet,” forklarer han.

Afkast i forhold til benchmark

Fordi Formuepleje er en langsigtet investor, er det også på den lange bane, at aktieporteføljen skal vise sit værd og levere det attraktive merafkast til investorerne. Figuren længere nede i artiklen viser udviklingen i aktieporteføljens merafkast i stigende og faldende markeder. De grønne prikker angiver de perioder på seks måneder, hvor porteføljen har leveret et højere afkast end sit benchmark, mens højre side af grafen repræsenterer stigende markeder og venstre repræsenterer faldende.

Især kvadranterne til venstre, der viser porteføljens resultater i faldende markeder, er interessante. Som det fremgår, har Formueplejes aktieportefølje nemlig cirka 90 procent sandsynlighed for at gøre det bedre end det generelle marked i nedgangstider.

Statistikken er et udtryk for kvalitet i de fundamentale egenskaber i de selskaber, der indgår i porteføljen.

For at leve op til Formueplejes kvalitetskrav skal selskaberne blandt andet kunne fremvise et stærkt cash-flow og en solid balance, varig værdiskabelse som følge af et robust forretningsgrundlag og en stærk ledelse.

Desuden foretrækkes selskaber, der som et led i en langsigtet investeringsstrategi har mulighed for at sende indtjeningen retur til aktionærer i form af udbytter eller aktietilbagekøb ud over at tilgodese det langsigtede investeringsbehov.

Graf der viser udviklingen i Formueplejes aktieporteføljes merafkast i henholdsvist stigende og faldende markeder

Grundlæggende kvalitet

Selskaberne bliver altså ikke udvalgt efter deres evne til at generere afkast her og nu, men i højere grad ud fra deres langsigtede kvaliteter, og det er det, der sikrer Formueplejes investorer et højere afkast i det lange løb. Ikke mindst i nedgangstider, hvor det netop er den type af fundamentale kvaliteter, markedet vægter højest (læs mere i artiklen Sådan sammensætter Formuepleje den optimale aktiestrategi i Magasinet FORMUE 04//2015).

”Når frygten er den primære årsag til investeringsbeslutninger, sælger investorer både de dårlige og de gode selskaber. I takt med, at aktiekursfaldene fortsætter over længere perioder, fokuserer investorerne i højere grad på, hvad der skal trække aktiemarkedet over tid. Frygt og eufori er forholdsvis kortsigtede drivere i aktiemarkedet, hvorimod virksomhedernes indtjening er afgørende for aktieafkastet på længere sigt,” siger Otto Friedrichsen.

Styring af porteføljerisiko

For at sammensætte en portefølje, der er stærk nok til at slå markedet, er det dog nødvendigt at forholde sig til mere end det forventede afkast. Også den forventede udvikling i risikobilledet spiller en afgørende rolle. Her skal man især være opmærksom på to forhold. Det første er i relation til selve porteføljen. Det vil sige at optimere risikoen i aktieudvælgelsen inden for den definerede risikoramme. For at sammenligne Formueplejes aktieportefølje med det generelle aktiemarked, som vi gerne vil slå, er det i Formueplejes optik derfor vigtigt, at risikoen i porteføljen er på niveau med risikoen i markedet.

”Når vi siger, at Formueplejes aktieportefølje er faktorneutral, betyder det, at den ikke kan tage en risiko, der afviger markant fra de faktorer, der definerer markedsrisikoen. Porteføljen kan altså ikke øge faktorrisikoen ud over de fastsatte rammer i forsøg på at skabe yderligere merafkast. Porteføljen har et klart defineret mandat, og det skal vi holde os inden for,” forklarer Otto Friedrichsen.

For at leve op til den målsætning er det nødvendigt, at porteføljen er eksponeret mod de samme faktorer som det globale aktieindeks. Hvis det generelle marked indeholder selskaber inden for eksempelvis Value, Large Cap, Vækst og Emerging Markets med flere, skal Formueplejes portefølje indeholde det samme.

Den afgørende forskel er størrelsen og det, at vi styrer porteføljen aktivt. Det vil sige, at hvor det generelle aktiemarked indeholder 2.472 selskaber, består Formueplejes aktieportefølje altid kun af mellem 50 og 80 nøje udvalgte selskaber.

”Aktiemarkedet indeholder så mange selskaber, at der i sagens natur både indgår gode og dårlige selskaber i indekset. I Formuepleje vælger vi aktivt selskaber til og fra, og derfor har vi en anden mulighed for kun at inkludere de stærkeste selskaber inden for hver enkelt kategori i porteføljen. Investerer man i aktieindekset, får man et bredt og meget diversificeret produkt, men kvaliteten er svingende,” siger Otto Friedrichsen og tilføjer, at Formuepleje også altid har muligheden for at vælge selskaber til, der ikke indgår i det generelle aktiemarked.

Den overordnede aktierisiko

Det andet element i risikostyringen relaterer sig til den overordnede risiko forbundet med Formueplejes blandede mandater.

”Hvis man vil slå markedet på længere sigt og skabe attraktive merafkast, er det aldrig nok blot at kigge på selskabernes fundamentale egenskaber. Vi skal i høj grad også forholde sig til udviklingen i det overordnede risikobillede for på den baggrund at optimere det risikojusterede afkast i vores blandede foreninger, hvor aktier indgår sammen med obligationer” siger Otto Friedrichsen og tilføjer:

”Efter en lang periode, hvor centralbankerne har holdt en hånd under de finansielle markeder, skal man som investor nu forberede sig på, at risikoen igen vender tilbage til det normale. Fremover vil der være større udsving i aktiemarkedet og langt flere korrektioner, end vi har set siden finanskrisen. Denne udvikling stiller store krav til en aktieportefølje og den overordnede allokering”.

Af samme grund er Formuepleje en såkaldt aktiv kapitalforvalter – både i selve sammensætningen af aktieporteføljen, men også i den overordnede aktivallokering. Det betyder i praksis, at vi for eksempel altid har mulighed for at nedbringe andelen af aktier i de blandede porteføljer, hvis vi vurderer, at aktier går en sværere tid i møde. Den mulighed har vi i 2016 benyttet os af to gange, og samlet set er aktieandelen blevet nedbragt med 20 procentpoint hen over sommeren.

”Formuepleje er en langsigtet kapitalforvalter. Vi spekulerer ikke i kortsigtede events, og derfor er det vigtigt at understrege, at vi ikke alene har nedbragt andelen af aktier i vores portefølje på grund af brexit eller muligheden for, at Donald Trump kan løbe med titlen som den næste præsident i USA.”

”Disse er sammen med den amerikanske pengepolitik elementer i allokeringsbeslutninger. For at slå markedet og skabe merafkast på aktier handler det om at balancere afkast- og risikoforventninger. Vi har set en reduktion i det forventede risikojusterede afkast, og derfor har vi mindsket andelen af aktier i porteføljen, så aktieudsvingene imødegås med en balanceret aktieandel, hvor der er mulighed for at udnytte aktievolatiliteten,” siger Otto Friedrichsen.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 04//2016.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>