Risiko set fra investors side

Investering handler dybest set om at tage en kalkuleret risiko for at opnå et forventet afkast. Normalt måles risiko som udsving i investeringens værdi på forskellige tidshorisonter. Men set fra den langsigtede investors side er det mere relevant at se på risikoen for store tab. Når Formuepleje gør det, har en langsigtet investering i Formuepleje Penta en lavere forventet tabsrisiko end en tilsvarende investering i en global aktieportefølje.

Risiko fra en investors perspektiv

Hvad er det, en investor frygter mest? Større eller mindre udsving i kursen dag til dag? Eller at kursen pludselig dykker 30 eller 40 procent på kort tid? Svaret er oplagt, da de fleste investorer gerne lever med de daglige udsving i begge retninger.

Men det, der for alvor kan få investorer til at ligge vågne om natten, er, når stormen raser på de finansielle markeder, og kurserne bliver ved med at falde over flere dage eller uger. De daglige kursbevægelser lever den oplyste investor fint med, men det er de store uventede tab, alle frygter.

Hos Formuepleje deler vi denne opfattelse af risiko. Det er derfor, Formuepleje har en stram risikostyring, der har fokus på at skabe langsigtet værdi og samtidig forsøge at undgå de store huller i vejen. Men lad os også slå fast, at Formuepleje tager risici i sine porteføljer - ellers kan vi ikke levere afkast.

De cirka 20 medarbejdere omkring Formuepleje, der direkte beskæftiger sig med investeringerne, afvejer hele tiden nøje disse risici i forhold til, hvilket forventet afkast disse velvalgte påtagne risici kan forventes at levere - både i form af negativt og positivt forventet afkast.

Færre formelle risici

Efter 2008 er risikostyringen for Formueplejes gearede fonde Pareto, Safe, Epikur og Penta blevet fokuseret i en retning, hvor der arbejdes med flere forskellige tabsbegrænsende strategier - uden at det går ud over et fortsat attraktivt langsigtet afkast. Med andre ord, så sætter vi ind på flere forskellige fronter for samlet at kunne levere en attraktiv investering, hvor der er styr på risikoen. Det er investors aftale med Formuepleje - at vi leverer investeringsløsninger med det bedste mulige risikojusterede afkast.

På det formelle plan har Formuepleje indføjet i vedtægterne for de gearede fonde, at der kun kan lånes i danske kroner og euro. Dermed er valutakursrisikoen på lånesiden reduceret ganske betragteligt i forhold til tiden før 2009, hvor der kunne lånes i flere valutaer. Samtidig har Formuepleje formaliseret styringen af gearingen, så den fortsat holdes i kort snor, hvis værdien af aktierne og obligationerne falder i værdi.

Stærkere investeringsstrategier

På investeringssiden arbejdes der med risikostyringen inde i selv porteføljerne, idet Formueplejes samlede globale aktieportefølje med en volumen på mere end 10 milliarder kroner er investeret i en bredt diversificeret portefølje af cirka 65 forskellige globale aktier. Tilsvarende er den samlede obligationsportefølje på godt 24 milliarder kroner investeret i nøje udvalgte danske realkreditobligationer, hvor løbetiden og dermed risikoen holdes i kort snor.

Aktierne

Aktierne udvælges nøje af Formueplejes aktieforvalter, CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S, der har den klare ramme for udvælgelsen af aktierne, at porteføljen ikke må være eksponeret over for en bestemt stil som for eksempel value, vækst, small cap, regioner, sektorer og lignende.

Der investeres i selskaber, som er billige målt på værdien af den forventede fremtidige pengestrøm. Selskaberne har en lavere gældsætning end tilsvarende virksomheder i samme branche. De har bevist, at de tjener flere penge i nedgangstider, end andre i samme branche, og selskaberne har et mere stabilt afkast på den investerede kapital. Yderligere fører de en aktionærvenlig politik med aktietilbagekøb og forhøjet udbytte, hvis der ikke er oplagte investeringsmuligheder.

Effekten af den måde, porteføljen er sammensat på, giver nogle stærke formuebevarende egenskaber i både op- og nedgangstider. Det har vi blandt andet set tidligere i år, hvor aktieporteføljen i form af Formuepleje LimiTTellus år-til-dato har leveret et merafkast efter omkostninger på mere end 1 procent. På langt sigt er det Formueplejes overbevisning, at den aktuelle aktiestil vil have tabsbegrænsende egenskaber i negative markeder og gevinstgivende egenskaber i såvel positive som neutrale markeder. Det er blandt andet beskrevet i FORMUE 4 // 2015 i en artikel af aktiestrateg Otto Friedrichsen.

Her er det vigtigt at forstå, at effekterne af denne stil kan udfolde sig med 1-2 måneders forsinkelse. Det betyder, at på korte tidshorisonter på under tre måneder vil aktieporteføljen typisk følge det generelle marked, men i takt med, at markederne sætter sig på lavere eller højere niveauer, vil kvaliteten af porteføljen blive synlig i form af et merafkast i forhold til verdensaktieindekset (MSCI World AC NDR i DKK).

Historien viser, at sandsynligheden for et merafkast efter seks måneder er hele 90 procent ved et generelt fald i aktiemarkederne på 10 procent. Modsat er sandsynligheden for et merafkast 73 procent i tilfælde af en stigning på de generelle markeder på 10 procent.

Obligationerne

Formuepleje investerer for alle de blandede porteføljer i danske realkreditobligationer samt for Optimum, Pareto og Safe en mindre del i globale virksomhedsobligationer.

Risikostyringen i realkreditobligationsporteføljen koncentrerer sig om at være rigtigt placeret på rentekurven i forhold til de forventede rentebevægelser samt en omhyggelig udvælgelse af de bedste realkreditobligationer. Desuden opnås der et løbende renteafkast ved, at der i øjeblikket lånes til negative renter og investeres i obligationer med positiv rente.

Over en økonomisk konjunkturcyklus forventer Formuepleje, at den ugearede obligationsportefølje leverer et årligt afkast på 1,5 procent over lånerenten. Porteføljen er for en mindre del også investeret i obligationer med lang løbetid, men her er kursrisikoen aktuelt begrænset gennem investering i finansielle instrumenter. Aktuelt indebærer dette, at Formuepleje investerer ud fra den forudsætning, at den lange rente vil være stigende, mens den korte rente vil forblive lav gennem flere år.

Aktivfordelingen

I Formueplejes blandede porteføljer har investeringskomitéen ansvaret for at optimere sammensætningen af fondene med den bedst mulige fordeling blandt aktier og obligationer samt obligationsporteføljens overordnede rentefølsomhed. Hertil kommer eventuelle muligheder for at afdække valutarisici - primært over for amerikanske dollar. Det betyder alt i alt, at investor kan forvente en slags totalløsning, hvor Formuepleje skruer op og ned for risikoen inde i de blandede fonde afhængigt af, hvordan komitéen tolker det aktuelle investerings- og risikobillede.

Konkret for investorerne i for eksempel Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta betyder det, at man kan regne med, at der hele tiden aktivt bliver taget stilling til risikoen på forskelligt niveau. Investor behøver derfor som udgangspunkt ikke selv at købe og sælge for at forsøge at time bevægelserne på markederne, idet det er investeringskomitéens ansvar at skrue op og ned for risikoen.

Styringen sker på både et strategisk langsigtet niveau samt på et taktisk mellemlangt niveau og dernæst på det helt tætte operationelle daglige niveau. Samspillet og rammerne besluttes af investeringskomitéen på faste møder, der afholdes med to ugers mellemrum. Aktuelt har investeringskomitéen reduceret aktieeksponeringen i de blandede porteføljer med 10 procent i slutningen af april, da der forventes nogen markedsuro og høj volatilitet resten af 2016.

Risikostyring fra mange sider

Formueplejes risikostyring er altså vedtægtsbefæstet ved forbud på lån i andet end danske kroner og euro, og der er formaliseret gearingskontrol, der sørger for tilpasninger ved kursfald. Der er risikostyring inden for alle aktivklasserne i form af særlige tabsbegrænsende strategier, og på toppen har vi en aktiv investeringskomité, der justerer fordelingen mellem aktier og obligationer samt den overordnede rentefølsomhed over for rentestigninger i forhold til de aktuelle investeringsudsigter.

"Med denne flerdimensionelle risikostyring har Formuepleje skabt et stærkt fundament for at fastholde et fortsat attraktivt langsigtet afkast for de blandede porteføljer. Kombinationen af vores særlige investeringsmodel med anvendelse af gearing af lavrisiko-porteføljer betyder, at Formuepleje kan bygge investeringsløsninger, der leverer maksimalt afkast i forhold til en given risiko. Resultatet er, at Formueplejes mest gearede fond, Penta, over en treårig investeringshorisont faktisk har en væsentlig lavere tabsrisiko og samtidigt et væsentligt højere forventet afkast end en tilsvarende investering i en global aktieportefølje," siger administrerende direktør Niels B. Thuesen.

Penta har lavere risiko end globale aktier

Den værdiskabende risikostyring og unikke gearede investeringsmotor er den samlede investeringsløsning, som investor siger ja til, når han investerer i de blandede fonde Pareto, Safe, Epikur og Penta. Og det er hele baggrunden for, at investor på langt sigt kan forvente et afkast, der for Formueplejes mest risikoeksponerede fond, Penta, har et varedeklareret afkastmål på 100 procent i akkumuleret afkast over fem år og med en 5 procent tabsrisiko målt over tre år på 25 procent. Men lad os stille skarpt på Penta, for tallene er faktisk bedre end de ser ud på overfladen. Det særlige ved Penta er, at fonden er eksponeret med typisk 120 procent i globale aktier og cirka 370 procent over for obligationer. Det betyder alt andet lige, at Penta på overfladen ser ud til at være mere risikofyldt end en investering i en global aktieportefølje som følge af eksponeringen på mere end 100 procent over for aktier.

Samspil reducerer risikoen

Men denne ekstra risiko bliver modvirket af den relativt meget større investering i obligationer. Både teori og praksis viser, at aktier og obligationer over længere horisonter har en klar tendens til ikke at svinge i takt med hinanden. Ofte svinger de netop modsat - og især ved store aktiekursfald.

Det giver den unikke formuebevarelse ved store aktiekursfald. Det modvirker også, at der kommer store tab, for i perioder, hvor aktier er udsat for kursfald, vil obligationer som minimum virke stabiliserende, men ofte tilføre kompenserende positivt afkast. Det betyder alt i alt, at når Formuepleje kører Penta gennem sine avancerede risikomodeller, så har Penta godt nok en tabsrisiko, som er på niveau med eller endda lidt større end en tilsvarende investering i en global aktieportefølje, når tidshorisonten er under et år. Men på tre og fem år slår de langsigtede effekter af både blandingen mellem obligationer og aktier samt de tabsbegrænsende aktive strategier i selve aktie- og obligationsporteføljerne igennem, hvilket tydeligt fremgår af tabellerne nedenfor. Yderligere har den aktive og løbende omfordeling mellem obligationer og aktier, som nvesteringskomitéen har ansvaret for, også en risikobegrænsende effekt.

Lavere tabsrisiko

Konkret vurderes risikoen for det maksimale tab med 95 procent sandsynlighed ved en horisont på tre år for globale aktier til 23,3 procent, mens den kun er 15,5 procent for Penta. Udvider vi horisonten til fem år, vurderes den maksimale tabsrisiko med 95 procent sandsynlighed til 5,5 procent for Penta, mens den vurderes til 22 procent for globale aktier.

Penta bedre end globale aktier

Investorer, der ønsker en investering med en risiko på niveau med globale aktier, bør overveje ikke at investere i globale aktier, men i stedet at investere i Penta, idet den maksimale tabsrisiko vurderes til at være lavere og det forventede afkast højere. Men det betyder også, at investeringshorisonten ved investering i Penta såvel som i globale aktier bør være lang og som minimum fem år og gerne længere. Endelig skal investeringer i det hele taget naturligvis vurderes sammen med den enkelte investors øvrige investeringer, risikoprofil og økonomi.

  ÅTD 2016 1 år 3 år AKK 5 år AKK 7 år AKK
Formuepleje Penta 2,1% 4,2% 48,3% 171,5% 314,4%
MSCI World AC NOR -,3,% -5,7% 40,0% 70,6% 133,0%

 

  Værste måned Værste 12 måneder Værste 36 måneder
Formuepleje Penta -9,9% -8,9% 42,5%
MSCI World AC NDR -8,1% -10,1% 27,1%

Kilde: Morningstar opdateret 20-06-2016. Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>