Når det absolutte er bedre end det relative

Vi mennesker måler ofte værdier ved at se på, hvad alternativet koster. Sådan er det også med afkast. Vil du være tilfreds med 2 procent i afkast? De fleste synes nok, det er lidt pauvert, men det kan faktisk både være et fantastisk godt og et utroligt dårligt resultat.

Afkast s 10

Når vi køber kaffe i de moderne kaffebarer, får vi ofte valget mellem en lille kop til 34 kroner eller en stor til 38 kroner. Som udgangspunkt er det egentlig en lille, vi går efter, men købet af den store virker pludselig mere fornuftigt. Den ekstra portion koster jo kun 4 kroner! Med så meget ekstra for så lille et beløb er det nemt at føle, at man har gjort en god handel. Men hvis vi forlader kaffebaren og ser, at vi kunne have fået samme store kop kaffe og en nybagt croissant også til 38 kroner på cafeen ved siden af, vil de fleste nok føle sig snydt.

Mønsteret skyldes, at mennesket har en relativ tilgang til de fleste spørgsmål. Når vi vurderer indtægter eller afkast, er problemstillingen den samme. Er du tilfreds med din løn? Det kan du først svare på, når du ved, hvad de andre tjener. Er du tilfreds med den pris, du fik for huset, der er solgt? Det ved du først, når du kender prisen, naboen har solgt til. Er du tilfreds med afkastet? Det kan du lettere svare på ved at sammenligne med andre investeringer. Traditionelle investeringsforeninger investerer inden for et relativt univers. Deres evne måles på afkast i forhold til det marked, de opererer på, ofte i forhold til et såkaldt benchmark eller en homogen gruppe af tilsvarende investeringsforeningsafdelinger. Et afkast på minus 2 procent kan derfor være fint nok, hvis blot markedet er faldet med 4 procent. Til gengæld er et afkast på 7 procent ikke godt nok, hvis markedet er steget med 10 procent.

Eksempel: Danske aktier

Hvis du som investor hos Formuepleje vil investere bredt i danske aktier, peger vi på investeringsforeningen Absalon Invest Danske Aktier. Fonden har de seneste fem år givet et akkumuleret afkast på 162 procent. Det danske aktieindeks, som den skal måles op imod, er steget med 160 procent i samme periode. Resultatet må alt i alt siges at være tilfredsstillende.

Afdelingen har over en længere årrække leveret et højere afkast end indekset, og det team hos vores eksterne forvalter SEB, som aktuelt udvælger aktierne, leverer dermed et fornuftigt stykke arbejde. Absalon Invest Danske Aktier har slået indekset, når alle omkostninger er betalt, og skulle man selv have købt porteføljen af danske aktier, ville omkostningerne til depot og kurtager med mere have medført et afkast markant lavere end aktieindekset - især når den tid og det arbejde, der ville skulle bruges på at passe en aktiv portefølje med danske aktier, også regnes med.

Relativt kontra absolut

Almindelige investeringsforeninger er altså optaget af at forsøge at slå markedet/indekset. Derudover bestemmer den aktuelle lovgivning, at en investeringsforening skal være investeret inden for det investeringsområde, som fonden har valgt. Det betyder for eksempel, at en dansk investeringsforening, der investerer i danske obligationer med lang løbetid, overvejende skal ligge investeret i disse meget rentefølsomme obligationer - også selvom porteføljemanageren bag fonden måske er overbevist om, at renten skal stige, hvilket dermed vil påføre fonden og dens investorer et tab. Den aktive forvaltning i en investeringsforening er på den måde afgrænset inden for sit investeringsområde.

Men hvad er afkastforventningen til fremtiden? En investering i en investeringsforening har ikke nogen absolut målsætning om afkast. Målsætningen er blot at fortsætte med at slå indekset. Hvis indekset giver et afkast på -10 procent, er målsætningen at give et afkast, der er bedre end minus 10 procent. Dermed kan et akkumuleret afkast over tre år på minus 20 procent med de relative briller på sagtens være et godt afkast. For en kapitalforvalter som Formuepleje med blandede fonde, der har absolutte afkastmål, vil det dog være utilfredsstillende.

Formueplejes kapitalforeninger er absolutte

Formueplejes blandede fonde Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta investerer både i aktier og obligationer med forskellig grad af gearing. Målsætningen er at skabe et bestemt positivt afkast over en femårig investeringshorisont - uanset hvordan markedet arter sig. For eksempel er afkastmålet for Penta at skabe et afkast på 100 procent over de kommende fem år, uanset hvordan markedet udvikler sig. For Optimum er målet 25 procent. Den overordnede styring af aktier og obligationer er forankret i Formueplejes investeringskomité. Det betyder, at der er afgørende fokus på, om aktier vil udvikle sig fornuftigt fem år frem i tiden - absolut set.

Vurderes det, at aktier går en svær tid i møde, kan investeringskomitéen både vælge at nedbringe aktieandelen og anvende finansielle instrumenter, der kan forbedre det langsigtede afkast. Formuepleje er dermed ikke tilfreds med kun at tabe 15 procent på aktieporteføljen, bare fordi markedet er faldet med 20 procent. Hensigten er at undgå så meget af tabet på de 15 procent som overhovedet muligt - målt over længere horisonter.

Formueplejes varedeklaration

  Optimum Pareto Safe Epikur Penta Merkur
Afkast 5 år* 25% 50% 70% 85% 100% 50
Risiko 3 år** -5% -10% -15% -20% -25% -10

*Formueplejes afkastmål er fastsat som et akkumuleret forventet afkast over en investeringshorisont på fem år.
**Risikomålet måles over tre år med en sandsynlighed på 95 procent. Det betyder, at der målt over tre år er en sandsynlighed på 5 procent for, at for eksempel Formuepleje Safe leverer et afkast på -15 procent eller mindre.
Formueplejes varedeklaration blev opdateret i efteråret 2018. Se den opdaterede varedeklaration.

Aktiv styring

Investorerne hos Formuepleje har altså en berettiget forventning om, at Formuepleje hele tiden agerer proaktivt og justerer forholdet mellem forventet afkast og risiko for at ramme eller overgå de fastsatte absolutte afkastmål. Senest har Formuepleje for eksempel nedbragt aktieandelen i de blandede porteføljer med 10 procent i april og yderligere 10 procent i juli for at imødegå den forventede markedsuro resten af 2016. Men større ændringer i de fem porteføljer vil også forekomme.

Spørgsmålet nogle stiller er her: "Men hvis man i en periode har nedbragt aktieandelen, kan man så ikke risikere, at de absolutte afkastmål ikke bliver indfriet?" Svaret er, at jo, det kan man godt. For det første vil investeringskomitéen næppe arbejde med en meget lav aktieandel i fem år, og for det andet skabes der løbende afkast på investering i andre aktivklasser. Der lånes for eksempel midler til negative renter, der placeres i realkreditobligationer, som dermed giver et positivt afkast over længere horisonter. Desuden investeres der for eksempel også i globale virksomhedsobligationer, der er kendetegnet ved en relativt høj rente.

Afkastet de seneste fem år

Tabellen nedenfor viser afkastet de seneste fem år for de blandede fonde. Alle ligger over målet i deres individuelle varedeklarationer, mens de øvrige ligger langt over. Danske aktier har i samme periode givet 162 procent, men det betyder ikke, at vi kun er tilfredse med Epikur og Penta, som begge har givet mere end danske aktier, da risikoen for store tab ved at investere smalt i danske aktier er meget højere end ved en tilsvarende investering i en moderat gearet lavrisikoportefølje som Epikur eller Penta.

Faktisk kan man ved at sammenligne med den ugearede portefølje Formuepleje Optimum se, hvor effektivt gearingen bidrager til det langsigtede afkast. Målet for de blandede fonde er ikke at slå danske aktier. Når der kommer en femårig periode, hvor danske aktier klarer sig dårligere end resten af verden, vil vi derfor heller ikke være tilfredse med at slå danske aktier. Målet skal forstås absolut, og det er altså slet ikke relativt. Målet er at levere et positivt afkast, som lever op til varedeklarationsafkastet over fem år, som for Optimum er 25 procent og 100 procent for Penta.

Graf over de seneste fem års afkastudvikling

Hvad skal man vælge?

Når investor vælger en aktivt styret blandet fond med forskellige grad af gearing, er risikovalget naturligvis afgørende. Skal det være Optimum med den laveste risiko eller Penta med den højeste risiko? Et lige så afgørende spørgsmål er, om du skal vælge en almindelig investeringsforening eller en af Formueplejes gearede fonde. Altså skal du vælge en relativ investering eller en absolut investeringsløsning?

Skal du vælge for eksempel Penta, som går efter 100 procent i akkumuleret afkast over de kommende fem år - uanset markedet, eller Absalon Danske Aktier som "bare" går efter at være bedre end danske aktier de næste fem år? Begge afdelinger har leveret stærke resultater i forhold til deres målsætning de seneste fem år, men i kroner og øre målt på din opsparing vil resultatet givetvis være vidt forskelligt.

Tag derfor en dialog med Formueplejes rådgivere om spørgsmålet. De er alle certificerede, veluddannede og erfarne rådgivere, der kan analysere din samlede formuesammensætning. I analysen afklares investeringshorisonten og risikoprofilen med henblik på at guide dig til den bedst mulige portefølje.

Afkast, data med mere er opdateret pr. den 15.08.16.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 03//2016

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>