Det robuste Formuepleje

Formuepleje er en af de få danske kapitalforvaltere, der har været mere end 30 år på de finansielle markeder. Det skyldes, at vi løbende har skabt værdi for vores investorer, og at vi har formået at tilpasse os en foranderlig verden. Men det vidner i lige så høj grad om en grundlæggende robusthed i vores værdier og koncept.

Der er sket meget i den finansielle sektor og ikke mindst i Formuepleje, siden Claus Hommelhoff og Erik Møller (1948-2012) stiftede Formuepleje i 1986. Mest iøjnefaldende er den vækst, virksomheden har undergået de seneste år. Det, der engang startede ud som et visionært tomandsfirma, der ville være et alternativ til bankerne, er i dag en koncern med en ambition om at sætte barren højt og definere best practice i investeringsbranchen.

Kerneværdier

På ét punkt er alt dog ved det gamle: Efter 30 år ligger Formueplejes grundværdier stadig fast. Det vil sige, at vi stadig investerer sammen med vores investorer og dermed deler deres interesser i at skabe så højt et risikojusteret afkast som muligt. Det betyder også, at vi i modsætning til mange af vores konkurrenter ingen indtjening har fra transaktioner eller fra handel med værdipapirer.

Som altid er vores kapitalforvaltning og rådgivning uafhængig af bank og andre handelsinteresser, og vores omkostningsstruktur vil også i fremtiden være lige så gennemskuelig, som den altid har været. Netop kerneværdierne er ifølge administrerende direktør Niels B. Thuesen en af Formueplejes helt store styrker:

”Det er vigtigt, at vi fastholder og bevarer Formueplejes værdier, vores unikke investeringsmetode og de erfaringer, vi har høstet gennem 30 år. Det kræver dog, at vi opretholder en benhård selvdisciplin, så vi ikke mister fokus og glemmer vores erfaringsgrundlag, og at vi videreudvikler vores koncept, så vi hele tiden kan tilbyde bedre og bedre løsninger til vores investorer. Som seriøs kapitalforvalter på de finansielle markeder er det helt afgørende, at man løbende tilpasser sig udviklingen i en konstant foranderlig verden,” siger Niels B. Thuesen og tilføjer:

”Der vil altid være udsving på de finansielle markeder, og når man som Formuepleje har været i investeringsbranchen i 30 år, vil man komme ud for situationer, ingen havde forudset. Vi har lært af vores erfaringer og bruger dem aktivt for at beskytte vores investorer så godt som muligt samtidig med, at vi forsøger at identificere nye risikofaktorer for at beskytte investorerne endnu bedre,” siger Niels B. Thuesen.

Konkrete tiltag for at sikre den bedste kapitalforvaltning

For netop at leve op til den målsætning har Formuepleje indført en række tiltag. På investeringssiden har vi blandt andet oprustet med en række tunge investeringsprofiler og dannet en investeringskomité. Det vil sige et forum, hvor medlemmerne med kompetencer og erfaring fra hvert deres hjørne af finanssektoren diskuterer og evaluerer risikoscenarier og kommer hele vejen rundt om en mulig investering, før den endelige beslutning træffes.

”Det dybe erfaringsgrundlag og kombinationen af forskellige tilgange til investering giver en anden forståelse for risiko og asset allocation end blot den matematiske. Det giver også en bedre forståelse for, om den aktiestrategi, vi følger, er den rigtige,” siger Niels B. Thuesen og tilføjer:

”Når vi kombinerer teori og erfaring på den måde, giver det os de bedste forudsætninger for at gennemskue potentialet og ikke mindst faldgruberne ved konkrete investeringsmuligheder. På den baggrund kan vi fokusere på vores resultater, og det gør, at vi har bedre forudsætninger for levere et konkurrencedygtigt afkast end vores konkurrenter”.

Sikkerhed hele vejen rundt

Derudover har Formueplejes investorer mulighed for at sammensætte deres portefølje ud fra en bred vifte af investeringsprodukter. Udvalget gør, at vi kan sammensætte individuelle løsninger, hvor det forventede afkast er højere og risikoen lavere end ved at investere i en enkelt fond.

Bedre løsninger i form af investeringer, der hele tiden justeres og optimeres for at give det bedste afkast til den laveste risiko, er dog kun en del af de forbedringer, Formuepleje har indført gennem tiden. For os dækker ordet ”investorbeskyttelse” nemlig over meget mere end at skærme investorerne og deres porteføljer mod høj og unødvendig risiko.

Derfor har vi de seneste år afsat ekstra ressourcer for at øge sikkerheden i de processer, der omhandler investeringer i porteføljerne. Faktisk har vi sat barren så højt, at vi har en af branchens højeste standarder – hvis ikke den højeste. Det betyder blandt andet, at vi har oprustet i forhold til fondsadministration. Det vil sige, at når kapitalforvaltningen ønsker at købe eller sælge værdipapirer i en portefølje, skal det godkendes af en medarbejder i fondsadministrationen.

Den øgede kontrol er en fast del af forretningsgangen, og den er indført for at give ekstra sikkerhed for, at alle grænser i vores risikostyring er overholdt, og at vi selv overholder gældende love, regler og vedtægter i foreningerne. I sidste ende handler det om, at vi kan levere den bedste kvalitet, så investorerne altid er trygge ved at investere sammen med os. Et eksempel på, at vores kontroller og systemer skaber værdi, var i forbindelse med brexit. Dagen efter det overraskende udfald af den britiske afstemning var størstedelen af markedet for handel med investeringsbeviser suspenderet, men i Formuepleje sendte vi nye priser til markedet 25 gange for vores 19 fonde, så investorerne dagen igennem kunne købe og sælge deres investeringsbeviser til de rigtige priser.

Investorernes sikkerhed

Siden finanskrisen er der kommet mere og mere lovgivning omkring det at drive finansiel virksomhed. Det har gjort det sværere og mere kompliceret at drive en finansiel forretning, men det øgede fokus på området er samtidig med til sikre, at investorerne er beskyttet så godt som muligt. Af samme grund er Legal & Compliance et andet område, Formuepleje har afsat flere ressourcer til.

Den juridiske afdeling sørger for, at Formuepleje er på forkant med den relevante lovgivning og er populært sagt investorernes mand i huset. Afdelingen har rapporteringspligt til både ledelsen og bestyrelsen og sikrer, at både investorer og bestyrelse kan stole på, at de mange forskellige enheder i Formuepleje holder sig inden for lovens rammer.

Af samme grund udfører afdelingen også løbende en række stikprøvekontroller for at garantere, at handler og indberetning af priser er sket inden for grænserne af, hvad Formuepleje må.

Også i forhold til rådgivning er der sket en oprustning. Her gør både brede og specifikke kompetencer inden for privatøkonomiske forhold os i stand til at tage hånd om mere end vores kunders investeringer ved også at sparre om eksempelvis arv, ejendomme, skat og generationsskifte. Det er det, der gør, at vi adskiller os fra bankerne, og vi træder gerne ind i rollen som bankuafhængig rådgiver.

Vores rådgivere er vores ansigt udadtil. Det er dem, der løbende er i tæt dialog med vores kunder, men de har en lige så tæt intern dialog med kapitalforvaltningen og med ledelsen. Derfor er vi altid opmærksomme på, hvad der optager kunderne, og det er vi meget bevidste om at bruge konstruktivt, så Formuepleje hele tiden kan optimere og forbedre sig,” siger Niels B. Thuesen.

Blåstempling

Endelig har Formueplejekoncernen bredt investeringskonceptet ud og tilbyder det nu også til institutionelle kunder som for eksempel pensionskasser, kommuner og fonde i ind- og udland, der i branchen er kendt for at stille højere krav til processer og performance, end private investorer og ikke mindst det danske finanstilsyn.

”Vi er stolte af, at vores investeringskoncept er nået så bredt ud. Det er en blåstempling, som samtidig gør, at vi skal leve op til nogle standarder, som er langt højere end det, der forventes på det danske private marked. Så det gør vi. Vi hilser den øgede regulering velkommen, for i sidste ende er den med til at beskytte vores investorer, og det er det, det hele handler om,” slutter Niels B. Thuesen.

Læs mere i artiklen "Sådan beskytter vi vores investorer" i Magasinet FORMUE 04//2015.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 04//2016

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>