Ny honorarstruktur i Merkur

Bestyrelsen for kapitalforeningen Formuepleje Merkur har sammen med Formuepleje valgt pr. 1. januar 2015 at nedsætte det faste løbende administrationsbidrag på 1,0 procent til 0,2 procent. Samtidig øges resultathonoraret fra 10 procent til 15 procent. Metodikken med High Water Mark bibeholdes. Ændringerne indebærer samlet set et lavere honorar for investorerne fremadrettet.

Omkostningerne er tilpasset strategien

Baggrunden for ændringen er, at Merkur fremover i overvejende grad vil investere i eksterne investeringsfonde, hvor afkastet først tilkommer Merkurs investorer efter afregning af honorarer til disse eksterne parter. Det faste løbende administrationsbidrag til Formuepleje dækker derfor udelukkende over de omkostninger, som Formueplejekoncernen har til den daglige porteføljeadministration, forvaltning og risikostyring, herunder beregning af indre værdier, udarbejdelse af regnskaber samt øvrigt kommunikationsmateriale til investorerne. Der betales fortsat ingen dobbelthonorarer for investeringer i foreninger administreret af Formuepleje.

Da Formuepleje ud over det lave basishonorar kun modtager resultathonorar, indeholder strukturen et klart incitament til, at Formuepleje, på vegne af investorerne, sørger for, at honorarerne til de eksterne investeringsfonde bliver så lave som muligt.

Investeringsstrategi

Merkur har, siden Formuepleje gennemførte overgangen fra aktieselskaber til investerings- og kapitalforeninger, tilpasset sin investeringsstrategi inden for de gældende rammer i vedtægterne. Merkur er dermed fortsat en attraktiv investeringsmulighed med unikke afkast- og risikoegenskaber. Det betyder, at når Merkur kombineres med en bestående portefølje af Formueplejes øvrige investerings- og kapitalforeninger, kan der bygges en ny portefølje med lavere risiko, dog uden at det forventede afkast reduceres.

Merkur investerer sine midler i fire investeringsområder:

 1. Markedsuafhængig - alternative produkter. Vægt: Op til 50 procent af porteføljen
  Fællesbetegnelsen er investering i aktivklasser, der ikke kan sammenlignes med traditionelle værdipapirer og derfor har anderledes afkast- og risikoegenskaber. For eksempel kan Merkur investere i særlige fonde med forsikringsrisici inden for livs-, skades- og genforsikring.
 2. Alfa-strategier. Vægt: Op til 50 procent af porteføljen
  I denne del af strategien investeres i en porteføljemanagers evne til at levere merafkast, for eksempel i forhold til et aktieindeks. Disse investeringer vil således ikke være forbundet med nogen markedsrisiko, men derimod kun med en risiko koblet på, hvorvidt porteføljemanageren er i stand til at klare sig bedre end indekset eller ej.
 3. Markedsimperfektioner. Vægt: Op til 20 procent af porteføljen
  Formueplejes indsigt i udviklingen på finansielle markeder betyder, at vi indimellem støder på skævheder i prissætningen af forskellige typer af værdipapirer, som, vi forventer, vil udligne sig over tid. Det kan for eksempel være at købe børsnoterede likvide investeringsforeninger og selskaber, som handles til under indre værdi på børsen. Før eller siden vil den underliggende værdi afspejle sig i børskursen.
 4. Opportunisme. Vægt: Op til 20 procent af porteføljen
  Denne del minder lidt om ovenstående (punkt 3), men vil typisk være mere kortsigtet. Der opstår af og til kortsigtede gevinstmuligheder ved at deltage i positioner i finansielle aktiver i markedet, når virksomheder laver transaktioner. Ofte sker dette, når selskaber gennemfører kapitaludvidelser, køber konkurrenter eller fokuserer forretningen ved at skille sig af med et datterselskab. Forståelse af transaktionen og en afvejning af afkast og risiko er dog afgørende for succes.
Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>