Det nye Formuepleje: Sådan beskytter vi vores investorer

Der er sket rigtig meget på de indre linjer i Formuepleje de seneste tre år. Selskaberne er blevet til foreninger, Alfred Berg Danmark er købt og integreret og institutionelle kunder er kommet til. Fokus er dog uændret. Formuepleje er organiseret, så kunderne hele tiden kan være trygge og opnå et attraktivt risikojusteret afkast på langt sigt.

Som Danmarks største privatejede kapitalforvalter er netop kapitalforvaltningen naturligt nok en af de mest solide grundsten i Formueplejes fundament. Der er her afkastet skabes, og formuer bevares. Men at investere og forvalte de mange milliarder hver eneste dag kræver et omfattende maskineri, der er sammensat på en måde, der både understøtter kapitalforvaltningen bedst muligt, men også lever op til gældende lovgivning, regnskabskrav, detaljerede forretningsgange, kontroller og tilsyn fra eksterne parter som Finanstilsynet og revisorer.

Derfor gælder det for Formuepleje ikke alene om at leve op til målsætningen om at bevare og øge formuer. Det er lige så vigtigt, at det bagvedliggende arbejde opfylder en række krav, der sikrer, at værdierne er til stede, og at risikostyringen er under kontrol.

OktMagasin_hjul

Kapitalforvaltningen skaber værdi på langt sigt

I kapitalforvaltningen sidder Formueplejes aktie- og obligationsteam, som blandt andet står for den daglige styring og rebalancering af porteføljerne. Derudover har de ansvaret for lånoptagelse, valutahandel, udviklingen af nye og eksisterende afdelinger og for at informere om udviklingen på de finansielle markeder både internt og eksternt. Erik Bech er en af Formueplejes senior porteføljemanagere, og han fortæller, at selvom kapitalforvaltningens opgaver spænder vidt, så er det vigtigt at holde fokus på den makroøkonomiske udvikling:

"I vores analyser kigger vi blandt andet på udviklingen i vækst og inflation. Vi holder også øje med, hvad verdens centralbanker foretager sig og med udviklingen inden for både økonomi og finanspolitik hos verdens store økonomiske spillere."

På baggrund af den viden danner kapitalforvaltningen sig en holdning i forhold til, hvad der for eksempel skal ske med renten samt hvilke risikoscenarier og investeringsmuligheder, udviklingen skaber.

"Vi beskæftiger os med alle de faktorer, der på sigt kan påvirke afkastet, og derudfra vurderer vi, hvilke konkrete værdipapirer, Formuepleje skal inkludere i sine porteføljer," forklarer Erik Bech.

Kapitalforvaltningen sidder dog ikke alene med ansvaret for Formueplejes porteføljer. Den endelige afgørelse ligger hos investeringskomitéen, som træffer alle overordnede beslutninger i forhold til fordelingen mellem aktier og obligationer. Denne struktur sikrer, at de porteføljeforvaltere, der sidder med det daglige ansvar, ikke forelsker sig i en bestemt aktivklasse.

Investeringskomitéen diskuterer og vurderer flere forskellige risikoscenarier og muligheder for afkast, og det er på den baggrund, at alle beslutninger om at investere træffes. Men det at beskytte investorerne mod unødig risiko er andet og mere end at forholde sig kritisk til den aktuelle markedsudvikling.

Det er også at sikre, at de processer, der omhandler de investeringer, kapitalforvaltningen laver, stemmer overens med den gældende lovgivning - både for Formueplejes, men i mindst lige så høj grad for investorernes skyld.

Kontrol af kapitalforvaltningen

Derfor har vi en funktion, vi kalder Operations. I den afdeling bruger medarbejderne en stor del af deres tid og ressourcer på løbende at stille priser på Formueplejes forskellige foreninger. Det sker på baggrund af ændringer i aktier, obligationer, futures, valutaterminer og andre typer værdipapirer.

Jon Pihl-Andersen er controller i afdelingen, og han fortæller, at det er afgørende, at der løbende stilles korrekte priser for udviklingen i foreningernes indre værdier:

"Det er vigtigt, at de ændringer, der sker på de finansielle markeder, afspejler sig korrekt i udviklingen i Formueplejeforeningerne, så emission og indløsning sker på de rigtige vilkår. Hvis ikke vi sørger for løbende at beregne nye priser, kan det i sidste ende betyde, at de priser, investorerne køber og sælger deres investeringsbeviser til, ikke afspejler den prisudvikling, der er i markedet. Ifølge lov om investeringsforeninger er det ikke tilladt med større afvigelser" siger Jon Pihl-Andersen.

Betegnelsen Operations kan nemmest oversættes til fondsadministration, og når kapitalforvaltningen har truffet en beslutning om, at der skal laves ændringer i en portefølje - det vil sige, at der skal købes eller sælges ud af de værdipapirer, porteføljen består af - er det som sagt den afdeling, der kontrollerer overskridelsen af risikorammerne. Den ekstra kontrol er en fast del af forretningsgangen, og den er indført for at sikre, at alle gennemførte handler overholder de love og regler, der gælder på området, men også at de lever op til alle fastsatte investeringsrammer og vedtægter.

Derfor tjekker Operations forholdene omkring handlen både før og efter, transaktionen er gennemført. Denne dobbeltkontrol kaldes i fagsprog for pre- og post-compliance. Hvis Jon Pihl-Andersen eller en af de andre controllere for eksempel opdager, at et køb af en aktie medfører, at en investeringsramme vil blive overskredet, får kapitalforvalterne ikke tilladelse til at gennemføre den.

"Når vi afvikler handler, er det vores opgave at sørge for, at alt i forbindelse med handlen falder på plads, som det skal. Hvis kapitalforvaltningen for eksempel gerne vil købe et værdipapir, er det Operations, der sørger for, at vi så også får det værdipapir, og at omstændighederne omkring det er i orden," siger Jon Pihl-Andersen.

Hvis Operations derimod bliver opmærksom på en fejl i løbet af sin post-compliance-kontrol - altså når handlen allerede er gennemført - sørger afdelingen for at rette op på fejlen, så den samme fejl ikke sker igen. Desuden kan manglende kontrol og overblik over interne processer og fejl have alvorlige konsekvenser for enhver finansiel virksomhed. Det kan føre til påtaler og strenge straffe, og bare tanken er noget, der giver bekymrede panderynker hos direktionen - og ikke mindst i Formueplejes juridiske afdeling, Legal and Compliance.

Investorernes mand

Den juridiske afdeling sørger for, at Formuepleje overholder den relevante lovgivning. Populært sagt er Legal and Compliance investorernes mand i huset. Afdelingen har rapporteringspligt til både ledelsen og bestyrelsen og sikrer, at både investorer og bestyrelse kan stole på, at de mange forskellige enheder i Formuepleje holder sig inden for lovens rammer.

"Siden finanskrisen er der kommet mere og mere lovgivning omkring det at drive finansiel virksomhed. Det har gjort det sværere og mere kompliceret at drive en finansiel forretning, men den øgede fokus på området er omvendt med til sikre, at investorerne er beskyttet så godt som muligt, og det er faktisk også et af de primære formål med vores afdeling," siger Legal and Compliance Officer, Line Mølgaard Henriksen.

"I store træk kan man sige, at Legal and Compliance kontrollerer, at de interne apparater er i orden og kører, som de skal. Operations kontrollerer, at vores eksterne procedurer i forbindelse med handler og lignende overholder de nødvendige love og regler, men vores opgave er at sikre, at Formueplejes eget lovmæssige fundament også er på plads internt," forklarer Line Mølgaard Henriksen.

Af samme grund udfører afdelingen løbende stikprøvekontroller for at garantere, at handler og indberetning af priser er sket inden for grænserne af, hvad Formuepleje må. Denne kontrol strækker sig ud i alle kroge af organisationen, herunder også til investorsekretariatet.

"Hvad kan vi hjælpe med?"

Opgaverne i Formueplejes sekretariat spænder vidt, og det travle team tager sig dagligt af alt fra investorkontakt til kundefuldmagter og handelstransaktioner.

"Vi har en meget varieret hverdag, men en stor del af vores tid går med at tale med kunder. Det kan være i forhold til generelle spørgsmål omkring Formueplejes historie og måde at investere på, men også i forhold til direkte handler med vores investeringsbeviser," siger Thomas Baisgaard, som er fuldmægtig i sekretariatet.

Han tilføjer, at man som både ny og eksisterende investor altid har mulighed for at købe og sælge investeringsbeviser gennem netbank eller direkte via Formuepleje. Læs eventuelt hvordan på formuepleje.dk.

Thomas Baisgaard fortæller, at han og hans kolleger dagligt modtager fondsordreblanketter fra både nye og eksisterende investorer, og selvom selve handlen går hurtigt, er der en række krav, som både sekretariatet og den enkelte investor skal være opmærksomme på:

"Vælger man at handle gennem Formuepleje, er det for eksempel et krav fra Finanstilsynet, at vi som finansiel virksomhed skal kende vores kunder," siger Thomas Baisgaard.

Når oplysningerne er hentet ind, registrerer sekretariatet dem i Formueplejes database over kunderelationer, så det hele tiden fremgår klart og tydeligt, hvad den enkelte investor har givet tilladelse til. Denne information er altafgørende, for der kan være stor forskel:

"Flere af vores kunder har indgået det, der hedder en fuldmagtsaftale. Det vil sige, at de har givet Formuepleje mandat til at handle på deres vegne, så længe det ligger inden for de aftalte rammer og den enkelte kundes risikoprofil," siger Thomas Baisgaard.

Han tilføjer, at handlerne naturligvis aldrig må falde uden for de rammer, der er fastlagt i fuldmagtsaftalen. Sker der trods de mange sikkerhedsforanstaltninger alligevel fejl, er de stikprøvekontroller, den juridiske afdeling løbende udfører overalt i organisationen med til, at der hurtigt kan blive rettet op på fejlen.

"Når man har med personfølsomme informationer at gøre, og når man forvalter andre folks penge, har man naturligvis en forpligtelse til at behandle disse oplysninger fortroligt og korrekt," forklarer Legal and Compliance Officer Line Mølgaard Henriksen og tilføjer, at der også er en anden grund:

"Med vores procedurer og kontroller er det hele tiden vores mål at beskytte investorerne bedst muligt. Det gør vi blandt andet ved løbende at opretholde og forbedre de elementer, der skal til for, at de får den service, de regner med. Det vil sige, at handler selvfølgelig sker på de aftalte vilkår i forhold til pris og tidspunkt for transaktionen, og at de oplysninger, vi deler med vores investorer - for eksempel prospekter, faktaark, nøgletal og indre værdier - er korrekte," siger hun og tilføjer:

"På den måde sikrer vi, at vores investorer er så godt rustet som overhovedet muligt til at træffe velovervejede investeringsbeslutninger på et oplyst grundlag. Det er helt afgørende for, at de fortsat kan have tillid til Formuepleje," siger hun.

Ansigtet udadtil

Netop tillid er også et nøgleord for en anden del af Formuepleje. Rådgiverne er de medarbejdere i Formuepleje, som har den daglige kontakt til de mennesker, der har valgt at lade Formuepleje forvalte hele eller dele af deres formue.

"Uanset om vi møder folk for første gang, eller om vi servicerer investorer, som har været hos os i mange år, er det altafgørende, at de har tillid til, at vi rådgiver ud fra deres individuelle behov og handler i deres bedste interesse," siger senior formuerådgiver Anders Bjørnager.

Rådgiverne er bindeleddet mellem investorerne og resten af Formuepleje, og det sikrer, at der hele tiden er overensstemmelse mellem det, kunderne forventer, og det, Formuepleje gerne vil give dem.

"Som rådgivere er vi selvfølgelig løbende i tæt dialog med vores kunder, men vi har en lige så tæt intern dialog med kapitalforvaltningen og ledelsen. Vi ved, hvad der optager kunderne, og det formidler vi videre, så Formuepleje hele tiden kan optimere og forbedre sig."

Alle formuerådgivere er certificerede. De har alle lang erfaring inden for rådgivning og investering, men derudover er de meget forskellige:

"Vi har alle det samme fundament, men derudover har vi hver vores forcer. De mange kompetencer sikrer, at vi er godt klædt på til at yde tillægsrådgivning, der rækker ud over Formueplejes egne investeringsprodukter, og at vi kan tage hånd om den enkelte investors konkrete behov og livssituation."

Artiklen blev bragt i FORMUE 4//2015.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>