Attraktivt renteafkast med lav risiko

Formuepleje har lanceret den nye afdeling Absalon Obligationer, som på trods af meget lav risiko kan levere et forventet attraktivt positivt afkast.

Formuepleje lancerer Absalon Obligationer netop nu som et attraktivt alternativ til alle de investorer, der har investeret i danske obligationer gennem investeringsforeninger. Det aktuelt lave renteniveau betyder, at det kan være svært at se, at en investering i en obligationsportefølje med danske stats- og realkreditobligationer er en god ide, når der også skal tages højde for gennemsnitlige årlige administrationsomkostninger på cirka 0,6 procent for danske investeringsforeninger med kortløbende obligationer.

Det tager Formuepleje nu konsekvensen af og lancerer Absalon Obligationer, som har mulighed for at imødekomme udfordringen med de lave renter ved at tilbyde investorerne en lavrisikoinvestering med forventet positiv værdi efter alle omkostninger.

Investeringsområde

Absalon Obligationer investerer, som navnet antyder, kun i obligationer, men afdelingen kombinerer investering i danske realkreditobligationer med investering i forskellige typer af globale virksomhedsobligationer. Fordelingen mellem de to typer kan variere afhængigt af de aktuelle afkastforventninger.

Dog er der aktuelt investeret cirka 20 procent i globale virksomhedsobligationer med en rating, der ligger lige under såkaldt Investment Grade. Det vil sige virksomhedsobligationer, der har en forholdsvis fornuftig kreditkvalitet og et attraktivt forventet afkast.

Afkastforventning

Den aktuelle afkastforventning ved uændret renteniveau er på et års sigt cirka 1,5 procent efter omkostninger. Det lyder måske ikke af så meget, men det skal ses i lyset af det aktuelt meget lave renteniveau, hvor en dansk obligation med en løbetid på tre til fem år kan levere et afkast på cirka 0,5 procent årligt. Absalon Obligationer vil som nævnt fortrinsvis være investeret i danske realkreditobligationer for at sikre en forventet lav risiko, men investering i omhyggeligt udvalgte globale virksomhedsobligationer kan øge afdelingens samlede forventede afkast.

Det forventede afkast på den type virksomhedsobligationer, som afdelingen investerer i, er cirka 4-5 procent på et års sigt. Kombinationen af de danske real-kreditobligationer og de globale virksomhedsobligationer giver både en lav risiko og et forholdsvis fornuftigt renteafkast set i lyset af det historisk lave renteniveau.

Team

Udvælgelsen af de danske realkreditobligationer foretages af Formueplejes obligationsteam, som består af senior kapitalforvalterne René Rømer og Erik Bech. Virksomhedsobligationerne udvælges af Formueplejes kreditteam, der ledes af chefporteføljemanager Klaus Blaabjerg. Fordelingen mellem de forskellige aktiver og vægtningen af de forskellige obligationstyper besluttes af Formueplejes kapitalforvaltning.

Aktiv styring af renterisiko

Absalon Obligationer har mulighed for både at afdække valutakursrisikoen på de globale virksomhedsobligationer og renterisikoen på hele porteføljen. Beslutningen om afdækning af renterisikoen foretages af Formueplejes kapitalforvaltning og vil kunne etableres, når kapitalforvaltningen skønner, at prisen for at forsikre sig mod kursfald er attraktiv i forhold til det forventede afkast. Afdelingen er aktuelt skærmet mod moderate rentestigninger.

Kapitalforvaltningen har valgt at holde kursfølsomheden lav med en varighed på lidt mere end tre år. Det betyder i runde tal, at en rentestigning for de mellemlange obligationer på cirka et procentpoint giver et fald i indre værdi for afdelingen på godt 3 procent. Det primære afkastgivende element for afdelingen vil derfor være de kuponrenter, obligationer leverer. Det sekundære er kursgevinster som følge af renteændringer og løbetidsforkortelser.

Investering i afdelingen

Absalon Obligationer er som tidligere beskrevet velegnet til investorer, der ønsker formuebevarelse på mindst et års sigt, og som yderligere vurderer, at et forventet afkast på cirka 1,5 procent årligt er attraktivt, når den lave risiko tages med i betragtningen. Afdelingen udbetaler udbytte én gang om året i april og er derfor realisationsbeskattet. Det gør den velegnet til investering af både frie midler og pensionsmidler samt for selskaber. Midler under virksomhedsskatteordningen må ikke investeres i Absalon Obligationer, uden at det bliver betragtet som hævning. Absalon Obligationer er børsnoteret og kan handles via egen netbank og pengeinstitut, men også gennem Formuepleje.

Lave omkostninger

I forhold til lignende afdelinger har Absalon Obligationer relativt set meget lave omkostninger, idet tillægget til indre værdi ved køb aktuelt maksimalt udgør 0,25 procent og samme sats ved salg. De årlige løbende omkostninger udgør kun 0,5 procent. ÅOP er 0,57. Omkostningerne betyder dog, at helt kortsigtede investeringer i Absalon Obligationer på under et år ikke kan anbefales.

Du kan læse mere om Absalon Obligationer på formuepleje.dk. Læs også både faktaark og Central Investorinformation, inden eventuel investering foretages. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Formuepleje på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>