Sådan giver Formueplejes byggesten risiko og afkast

Formueplejes måde at investere på tager udgangspunkt i vores målsætning om at bevare og øge formuer. Dermed adskiller vi os markant fra andre investeringsforeninger og kapitalforvaltere, der har som mål at levere et markedsafkast i forhold til et benchmark eller i bedste fald et afkast, der er højere end et benchmark.

Formuepleje går efter at levere et absolut positivt afkast år efter år. Det mål forfølger vi ved at anvende aktiv styring af både aktie- og obligationsbeholdningen og af vores låneoptagelse. Ved hele tiden at optimere på disse tre hovedfaktorer er målet at styre uden om de huller, der med jævne mellemrum opstår på finansmarkederne. Senest, det lykkedes på aktiemarkedet, var i 2011, hvor vi forudså den europæiske gældskrise og undgik tab på vores aktieportefølje. I 2013 har vi undgået tab på obligationsbeholdningen som følge af den stigende rente, og vi har endda tjent så meget til investorerne, at Formuepleje Fokus i 2013 leverede et afkast på 11 procent.

Vi erkender, at der har været år, hvor det ikke lykkedes, men det får os kun til at arbejde endnu hårdere. Formuepleje Safe, der har eksisteret siden 1988, har kun fire gange i sin levetid oplevet år med negativt afkast. Det var i 1992, 1994, 2002 og 2008. Safe har over de seneste godt 25 år leveret et årligt gennemsnitligt afkast på over 13 procent. Så selvom der har været bump undervejs, kan de langsigtede investorer være tilfredse, idet Safe over en sammenhængende periode på fem år - uanset hvornår denne periode placeres inden for de seneste godt 25 år - har leveret positive afkast i cirka 96 procent af perioderne. Dog er historiske afkast ingen garanti for fremtidige afkast.

Grundidéen

Formuepleje bygger på teorien om optimale porteføljer og tangentporteføljeteorien. Det betyder i praksis, at en investering i et af Formueplejes klassiske løsninger - Pareto, Safe, Epikur og Penta - er en investering i en optimal portefølje, der består at cirka 15-30 procent store likvide globale aktier og 70-85 procent likvide danske realkreditobligationer kombineret med gearing på 1 til 4 gange. Når man skiller disse hedgeforeninger ad, er der tre faktorer, der hver især bidrager til risikoen og dermed afkastet. Her er det vigtigt at forstå, at Formuepleje arbejder ud fra grundidéen om, at man skal påtage sig en kalkuleret risiko for at få et afkast. Ved optimering af hver af de tre faktorer er målet at få mest muligt afkast ud af hver faktor, men også at have et fast blik på, hvordan de tre faktorer arbejder sammen om at påvirke både afkast og risiko.

Derfor har Formuepleje et avanceret afkast- og risikostyringssystem, der aktuelt er ved at blive yderligere udbygget og forfinet gennem ansættelsen af en dedikeret erhvervsPhD, Jesper Veng Pedersen, i Formueplejes investeringsafdeling. I tæt samarbejde med Aarhus Universitet er Formuepleje igang med at konstruere Danmarks mest avancerede risiko- og afkaststyringsmodel.

Aktiemotoren

Den ene faktor er aktieporteføljen, populært kaldet aktiemotoren. Det er den samme aktieportefølje, der ligger i alle Formueplejes klassiske investeringsløsninger. Udvælgelsen af aktierne foretages af Formueplejes datterselskab, CPH Capital, som har et meget erfarent team af topprofessionelle porteføljemanagere, der har arbejdet sammen i mere end ti år og dokumenteret, at de har kunnet levere merafkast år efter år. Porteføljen er konstrueret, så den i gode år giver et afkast på niveau med markedet, mens den i mindre gode år giver et højere afkast end markedet. Det er ud fra tesen om, at det på langt sigt er vigtigere at klare sig relativt godt i dårlige år end ekstraordinært godt i gode år.

I september 2013 fik CPH Capital den prestigefyldte tyske pris Sauren Gold Reward for ekstraordinært gode resultater og høj sandsynlighed for fortsat god performance. Der kan investeres rent i aktiemotoren ved at købe investeringsbeviser i Formuepleje LimiTTellus. Afkastet i 2013 endte på 23,4 procent.

Rentemotoren

Den anden faktor er obligationsporteføljen, populært kaldet rentemotoren. Det er også her den samme obligationsportefølje, der ligger i alle Formueplejes klassiske investeringsløsninger plus Formuepleje Fokus og Absalon Danske Obligationer. Udvælgelsen af obligationerne og især valget af løbetider og anvendelsen af finansielle kontrakter til styringen af renterisikoen varetages til dagligt af de to meget erfarne senior kapitalforvaltere, Réne Rømer og Erik Bech, som er ansat i Formuepleje Fondsmæglerselskab.

Rentemotoren arbejder med en konkret holdning til det aktuelle rentemarked. Det vil sige, at Formueplejes investeringskomite danner en renteforventning og nogle mulige udfald i samarbejde med kapitalforvalterne, som derefter fører strategien ud i livet. I 2013 er forudsigelsen af renteudviklingen gået på, at de korte renter skulle forblive lave, mens de lange renter skulle stige. Det har vist sig korrekt.

Ved at eksponere obligationsporteføljen over for mest muligt afkast fra de korte obligationer, afdække renterisikoen på de lange obligationer og ved yderligere at investere i en slags negative obligationer tjener investorerne på, at de lange renter stiger. I 2013 har rentemotoren leveret et meget tilfredsstillende positivt afkast på cirka 3 procent efter omkostninger i 2013. Gearet fire gange, som det sker i Formuepleje Fokus, giver det et afkast på 11 procent.

Funding

Formuepleje gearer i de fire klassiske investeringsløsninger - Pareto, Safe, Epikur og Penta - samt i den rene obligationshedgeforening, Fokus. Det vil sige, at Formuepleje aktuelt har lån for cirka 20 milliarder kroner i flere danske pengeinstitutter.

Da Formuepleje kan lægge de sikre danske realkreditobligationer til sikkerhed, kan vi aktuelt låne til knap 0,2 procent i danske kroner. Optimering og styring af låneporteføljen er en vigtig risiko og afkastfaktor, der styres intenst af Formuepleje, som har mere end 25 års erfaring og gode, tillidsfulde og professionelle relationer til de største danske banker i Skandinavien.

Byggesten

Formueplejes investeringsløsninger kan reelt anskues som en samling legoklodser, som vores rådgivere i samarbejde med investorerne kan bygge et hvilket som helst risiko- og afkast-hus af. I bunden har vi aktiemotoren Formuepleje LimiTTellus og rentemotoren Absalon Danske Obligationer. Begge er ugearede og dermed investeringsforeninger.

Absalon Danske Obligationer blev tilføjet til Formueplejes hus den 1. december 2013 efter, at vi i sommer købte Alfred Berg Danmark, der blev omdøbt til Absalon. Hvis man køber cirka 30 procent LimiTTellus og cirka 70 procent Absalon Danske Obligationer, har man Formuepleje Optimum, der også er en investeringsforening. Ønsker investor mere risiko og dermed mulighed for et større afkast, kan man investere i hedgeforeningerne Pareto, der gearer en gang, Safe, der gearer to gange, Epikur, der gearer tre gange og Penta, der gearer fire gange.

I periferien af den klassiske Formuepleje-løsning ligger to attraktive hedgeforeninger: Fokus, der er Absalon Danske Obligationer gearet fire gange, og Formuepleje Merkur, som er en helt særlig funds of fundshedgeforening, der dels investerer i Formueplejes øvrige investeringsløsninger, dels i andre aktivklasser for at opnå en anden type risiko, men stadig et højt risikojusteret afkast.

Rådgivning

Investorer, der potentielt har op imod fem millioner kroner at investere for, er meget velkomne til at kontakte en af vores rådgivere i Aarhus eller Hellerup for at modtage konkret rådgivning om, hvordan Formuepleje kan bygge det optimale hus.

Byggesten

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>