Merkurs unikke risikoegenskaber

Formuepleje Merkur har siden sin fødsel i 1998 altid investeret investorernes penge på sin helt egen måde. Overgangen til kapitalforeninger betyder, at Merkur videreudvikles inden for de bestående rammer og nu fokuserer endnu mere på at optimere sine unikke risikoegenskaber og levere et fortsat højt forventet risikojusteret afkast.

Merkur blev i 1998 oprindeligt skabt som et selskab, der skulle udnytte mere kortsigtede muligheder for at købe og sælge værdipapirer med henblik på at høste en kursgevinst. Denne strategi har Merkur altid haft, og det vil den fortsat have. De seneste mange år har Merkur i overensstemmelse med denne strategi blandt andet købt og solgt andele i de daværende unoterede Formueplejeselskaber, som senere blev børsnoterede. Dermed kunne Merkur tjene penge til investorerne på den forskel, der var på købs- og salgskurserne.

Merkur kunne også høste afkast ved at udnytte, at Formueplejeselskaberne i årene 2008-2014 handlede under indre værdi på børsen. I dag, hvor alle Formueplejeforeninger - inklusive Merkur - enten er investerings- eller kapitalforeninger med daglig indløsning og emission, har Merkur af naturlige grunde ikke den kilde til indtjening mere.

Godt afkast - lav risiko

Merkur har over sin 16-årige levetid leveret et årligt gennemsnitligt afkast på 6,8 procent, hvilket skal ses i forhold til en tilsvarende investering i en global aktieportefølje,der i samme periode har leveret et årligt gennemsnitlig afkast på 4,1 procent.

Merkurs afkast skyldes dels den særlige strategi, dels at Merkur i perioder har investeret i enkeltaktier og obligationer, når de syntes særligt attraktive. Risikoen har - når der måles over de seneste fem år - været cirka 20 procent lavere end ved en investering i en global aktieportefølje. Alt i alt er det egenskaber, som har betydet, at Merkur i samspil med andre værdipapirer i en portefølje har unikke risikoegenskaber. Det er disse risikoegenskaber, der bevares og forstærkes.

Bestyrelsen for Merkur har inden for de gældende rammer i vedtægterne og i samarbejde med Formueplejekoncernen og investeringskomitéen videreudviklet investeringsstrategien, så den på den ene side er tro over for sit ophav, og på den anden side tilbyder forbedrede afkast- og risikoegenskaber til gavn for investorerne. Investeringskomitéen har dokumenterede kompetencer til at kunne forvalte strategien ud fra det mandat, som bestyrelsen har givet.

Merkurs strategi

Al investering indebærer risiko - forstået som udsving i afkastet i både negativ og positiv retning. Den langsigtede investor har to kerneinteresser: Højt positivt afkast og lav risiko. For at opnå det, kræver det, at investor bygger sin portefølje på en måde, så porteføljens samlede risiko bliver så lav som muligt i forhold til det forventede afkast. Her kommer Merkur ind i billedet som det risikostabiliserende værdipapir, der både i sig selv kan generere attraktivt afkast, og som især i samvariation med investors øvrige portefølje tilfører den samlede portefølje en markant lavere risiko - vel at mærke uden, at det forventede afkast nødvendigvis reduceres.

Det er en helt unik investeringsløsning på det danske investeringsmarked. Merkur er dermed konstrueret ud fra et klart ønske om lav risiko og en risiko, der ikke svinger i takt med aktier og obligationer. Det kan kun lade sig gøre, fordi Merkur investerer i andre typer af finansielle aktiver end netop obligationer og aktier.

Fire søjler

På det konkrete plan udmøntes Merkurs justerede investeringsstrategi i form af fire søjler, hvor afkastet fra hver søjle ikke svinger i takt med hinanden og heller ikke i takt med aktier og obligationer. Summen bliver fortsat en forholdsvis kursstabil investeringsløsning med attraktive risikoegenskaber - men nu med endnu klarere fokus.

Bestyrelsen for Merkur og Formuepleje vil i løbet af tredje kvartal informere investorerne yderligere om Merkur og muligheden for individuel rådgivning.

DE FIRE SØJLER

Merkurs investeringer består af fire dynamiske søjler, der er kendetegnet ved, at de hver især ikke svinger i takt med hinanden. Det praktiske ansvar med at udvælge eksterne managere for de enkelte strategier har bestyrelsen for Merkur delegeret til investeringskomitéen, der har mange års dokumenteret erfaring og dybt kendskab til denne disciplin. 

 1. Børsintroduktioner og virksomhedshandler
  Formuepleje Merkur vil udnytte, at der på de globale finansmarkeder med jævne mellemrum kan investeres i aktier i forbindelse med notering på børser til priser, der ligger under det niveau, som Formueplejes investeringskomité vurderer, at aktierne reelt er værd. Investeringerne vil som hovedregel være kortsigtede med en horisont på op til et år. Maksimalt 5 procent af Merkurs formue vil blive investeret i en given aktie på investeringstidspunktet. Merkur vil også kunne udnytte eventuelle arbitragegevinster i forbindelse med virksomhedshandler, idet der af og til opstår muligheder, hvor der er aftalt en købspris for en virksomhed, men hvor børskursen ikke har tilrettet sig fuldt ud. I alt vil investering i denne strategi udgøre højst 20 procent af den samlede formue i Merkur. Op til 8 procent af formuen på investerindstidspunktet vil kunne investeres i aktier, som er unoterede, men hvor der er planlagt en børsnotering indenfor ti måneder.
 2. Markedsuafhængig
  For op til 50 procent af formuen kan Merkur investere i særlige investeringsfonde, der er kendetegnet ved, at de ikke svinger i takt med aktier og obligationer, dog maksimalt 20 procent i hver enkelt investeringsfond. De enkelte fondes investeringsstrategier kan være vidt forskellige, men fællestrækket er, at risiko og afkast ikke kommer fra traditionelle værdipairer, men derimod for eksempel fra handlen med forskellige typer af futures/optioner, hvor managerens indsigt i markedet betyder, at han konsistent kan opnå et fornuftigt langsigtet afkast i forhold til risikoen. Det kan også være investering i en slags genforsikringsrisici, hvor investor for eksempel påtager sig forsikringsrisiko i forhold til ekstreme vejrfænomener eller andre typer af specifikke forsikringsrisici, som store forsikringsselskaber ønsker at dele - det vil sige sælge til andre for at undgå for stor risiko. Gennem spredning og nøje udvælgelse vil sådanne strategier i gennemsnit levere et attraktivt afkast i forhold til risikoen på langt sigt. 
 3. Alfa
  Formuepleje Merkur kan for op til 50 procent af formuen investere i strategier, der genererer et afkast fra aktiver, der som hovedregel svinger modsat de finansielle markeder. Dog maksimalt 20 procent i hver enkelt investeringsfond. Det kan for eksempel være i såkaldte alfaaktiestrategier, hvor der investeres i, at en porteføljemanager er særligt dygtig til konsistent over lang tid at levere merafkast, og hvor markedsrisikoen fjernes ved at anvende finansielle instrumenter. Det gode ved disse strategier er, at de typisk vil generere positivt afkast ved store kursfald på aktiemarkederne. Samme type alfa-strategier kan udføres på obligations- og rentemarkedet samt inden for energi og råvarer. Fælles for disse alfa-strategier er dog, at de også løbende skal kunne levere et attraktivt afkast i forhold til risikoen. Udvælgelsen af de rigtige managere er her meget vigtig. 
 4. Markedsimperfektioner
  På de finansielle markeder opstår der med jævne mellemrum skævheder i prissætningen - såkaldte imperfektioner - som det er muligt at udnytte. For eksempel har Merkur gennem sin levetid investeret i såkaldte "closed end-investeringsfonde" med henblik på at udnytte, at fondene handlede under indre værdi, og hvor en realisering af værdierne ville betyde en gevinst til investorerne. Disse fonde var Formueplejeselskaberne. Strategien kan ikke længere forfølges for så vidt angår Formueplejeselskaberne, da disse er afnoterede fra børsen, og Formueplejeforeningerne handler med mindre spreads. Men denne strategi kan dog forfølges i andre eksterne inveringsfonde. Yderligere kan der være tale om særlige investeringer i såkaldte "lav-betaanomalier". Det vil sige investeringer, der har en lav risiko, men et højt afkast - det kan være monopol-selskaber og lignende. Det kan også være fonde, der investerer i misligholdt gæld, hvor ledelsens særlige evne til at kreditvurdere betyder, at der kan leveres et godt langsigtet afkast.

Fire søjler, der høster forskelligt afkast

Som det fremgår, består Merkur af fire meget forskellige strategier, der hver især og indbyrdes ikke svinger i takt med hinanden. Det betyder, at Merkur i sig selv forventes at blive ganske kursstabil og tilmed vil kunne levere et godt attraktivt afkast på 50 procent akkumuleret over fem år. Samtidig må det maksimale tab med 95 procent sandsynlighed på tre år ikke overstige 10 procent.

Merkur vil fortsat være en superlikvid kapitalforeningsafdeling, hvor investorerne på daglig basis vil kunne købe og sælge deres investeringsbeviser uanset, hvor mange penge der handles for.

Ønsker du at høre mere om Formuepleje Merkur, er du velkommen til at kontakte Formuepleje. Tjek også Formueplejes hjemmeside, formuepleje.dk for yderligere oplysninger.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>