Formuepleje arbejder altid med sit investeringskoncept

Siden 1988 har Formuepleje løbende arbejdet med at forfine sit investeringskoncept. Vi har høstet erfaringer i takt med bølgegangen på de finansielle markeder og løbende justeret på investerings- og risikoknapperne. Målet har altid været at opnå et attraktivt langsigtet, risikojusteret afkast. Resultatet er en toptunet investeringsmotor, der stadig skrues på.

Formuepleje har som den eneste danske kapitalforvalter konsekvent valgt en gennemprøvet og nobelprisvindende investeringsteori, som hele fundamentet for investeringerne i de klassiske kapitalforeninger, Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta. Det betyder, at investorerne har adgang til et helt særligt investeringskoncept, der i sin konstruktion giver markante fordele i form af et højt risikojusteret afkast på langt sigt. Med et billede fra motorsporten kan vi lidt populært sige, at vores motor derfor er bedre end alternativet til at benytte denne investeringsteori. Det er Formueplejes fundament for at bevare og øge investorernes formuer.

Teorien om optimale efficiente porteføljer er udviklet for mere end 70 år siden af Harry Markowitz, William Sharpe og James Tobin. Alle tre økonomer fik nobelprisen i økonomi. Kort fortalt går teorien ud på, at investor gennem spredning af sine investeringer på forskellige aktivtyper kan øge det forventede afkast og reducere risikoen. Tangentporteføljeteorien, der er koblet ovenpå teorien om optimale porteføljer, siger, at risikoen - målt på udsving i kurserne - skal øges gennem låntagning og ikke ved at øge andelen af porteføljens mest risikofyldte aktiver. Dermed kan det forventede afkast øges, men det kræver omfattende risikostyring ved brug af avancerede værktøjer, klare investeringsrammer, konsekvent eksekvering og ikke mindst sund fornuft.

Sådan gør Formuepleje

Fundamentet i Formueplejes investeringsløsninger er de fem klassiske Formueplejeforeninger, Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta. Optimum har ingen gearing, mens Pareto har én gang, Safe har to gange, Epikur har tre gange og Penta har fire gange gearing. Risikoen er en funktion af, hvad man gearer, og hvor meget man gearer. Det forventede afkast er stigende med risikoen. Bemærk, at ingen investor personligt hæfter for foreningernes låntagning - alt er kapslet ind i foreningen. Det svarer til at være investeret i et aktieselskab, som har gæld. Ejer man for eksempel en aktie i Danske Bank, så hæfter man ikke for gælden i Danske Bank.

I princippet investerer alle fem foreninger i den samme optimale portefølje med aktuelt cirka 20-35 procent aktier og tilsvarende 65-80 procent obligationer. Den præcise allokering blandt aktiverne besluttes af investeringskomitéen. Aktieporteføljen udgøres af cirka 60 store likvide globale selskaber, der nøje udvælges ud fra deres individuelle evne til at skabe et langsigtet merafkast. Obligationerne er danske realkreditobligationer, der er blandt de højest ratede i verden og samtidig meget likvide. Obligationerne forvaltes aktivt, idet der i perioder anvendes finansielle instrumenter til at afdække uønskede risici. For eksempel er obligationsporteføljen aktuelt skærmet mod rentestigninger for langtløbende obligationer. Aktieporteføljen kan også skærmes mod større kursfald i velvalgte perioder.

Der er altså tale om en meget ren og logisk investeringsstrategi, som Formuepleje gennem de seneste mange år har opnået stor erfaring med i takt med udviklingen på de finansielle markeder. Det har vi tidligere i FORMUE beskrevet i en artikel om Formueplejes fire faser, der kan findes på formuepleje.dk.

Den hurtigste motor

Dette investeringskoncept har Formuepleje valgt, fordi det giver investorerne en ekstra fordel frem for andre investeringsstrategier. Det kan sammenlignes med at køre Formel 1. Alle hold har meget dygtige kørere og rutinerede teams, men det er over det lange stræk bilen, der gør forskellen. Det er dens kvaliteter og ikke mindst dens hurtighed, der betyder alt i sidste ende. Selv den dygtigste kører kan ikke vinde verdensmesterskabet, hvis ikke bilen er blandt de absolut hurtigste.

Formuepleje har qua sit nobelprisbelønnede investeringskoncept en af investeringsmarkedets bedste biler, som vi siden 1988 har opnået stor ekspertise i at tune. Men det betyder også, at tiden ikke står stille. Formuepleje kan kun blive ved med at være i front, hvis konceptet hele tiden justeres og udvikles. For eksempel har Formuepleje Safe over de seneste ti år leveret et årligt gennemsnitlig afkast på cirka 10 procent - og det er vel at mærke inklusive de markante kursfald i 2008. I samme periode har en global aktieportefølje leveret et afkast på 5,3 procent i årligt gennemsnit.

Nye tider

Som bekendt består Formuelejes klassiske porteføljer af aktier og obligationer. Det er et valg. Skulle Formuepleje i dag genopfinde sit klassiske investeringskoncept med den erfaring, vi har fra kriseårene 2008, 2000-2001, 1998, 1994 og 1987, ville vi ikke nå frem til, at den ugearede portefølje alene bestod af aktier og obligationer. Her ville vi af hensyn til spredning af risiko, likviditet og ønske om højt afkast sprede på flere aktivklasser på en måde, så porteføljerne stadig er superlikvide i forhold til deres gearingsniveau, men leverer endnu højere forventet afkast.

"Kigger vi på konceptet med friske øjne og stiller os selv spørgsmålet "Hvordan bør vi gøre det optimalt i dag?", er svaret, at vi ville inkludere andre typer af aktivklasser - men kun som et lille supplement til motorens krumtap, der er globale aktier og danske realkreditobligationer. Kobler vi det med erfaringerne fra tidligere kriser, betyder det, at det vil være helt naturligt at udvide investeringskonceptet ved at tilføre supplerende aktivklasser til den ugearede og de lavest gearede kapitalforeninger. Disse aktivklasser skal kun inkluderes, såfremt det kan øge det risikojusterede afkast, og vi vil stadig stille store krav til likviditeten. Likviditeten kan dog godt være en smule lavere end ultralikvide globale aktier eller dansk realkredit, idet det kun er et supplement til porteføljen," siger direktør for Formueplejeforeningerne, Søren Astrup og fortsætter:

"Overvejelser som denne og små løbende forbedringer har altid kendetegnet vores investeringskoncept. Og husk det altid er argumentet om at lave den bedste investering, der tæller. Det er Formueplejes ønske, men også et ønske og krav fra bestyrelserne i foreningerne," siger han.

Det klassiske investeringskoncept

Lavere risiko giver plads

Efter flere måneders analyse, research og stresstests har bestyrelserne i tæt samarbejde med Formueplejes investeringskomité dermed besluttet at forbedre det langsigtede afkast for de lavest gearede investeringsløsninger, Optimum, Pareto og Safe.

Dette sker under iagttagelse af meget strenge krav til fortsat høj likviditet, så porteføljerne kan håndtere en ny krise i samme skala som finanskrisen og lidt til. Dette er blevet muligt, fordi bestyrelserne for Formueplejeafdelingerne de seneste år har arbejdet indgående med forbedring af risikostyringen og stillet store krav til den daglige forvaltning. Konsekvensen er, at alle de klassiske Formueplejeforeninger i dag har en markant lavere risiko, end de havde før finanskrisen. Dette lavere risikoniveau åbner nu for at investere forsigtigt i andre aktivklasser, der på den ene side er mindre likvide, men på den anden side leverer et højere forventet afkast til Optimum, Pareto og Safe-porteføljerne.

Vores risikoanalyser viser, at den maksimale allokering til kreditobligationer kan være 10 procent i Optimum, 10 procent i Pareto og 5 procent i Safe, når vi skal maksimere afkast- risikoforholdet, under hensyntagen til likviditetsrestriktionerne. Allokeringen til emerging markets-aktier vil fortrinsvis ske inden for den overordnede allokering til Globale Aktier. Hverken Epikur eller Penta vil investere i kreditobligationer.

Spredning giver højere afkast

Kort fortalt kan investor i de tre foreninger opnå højere afkast med samme risiko, når porteføljen spredes på flere forskellige typer af aktiver, der hver især leverer afkast på baggrund af forskellige slags risici. Ved dermed at satse på "flere heste" og ikke "lægge alle sine æg i én kurv" bliver afkastet på langt sigt højere, og risikoen bevares.

Et er teori, noget andet er praksis. Teorien siger, at man bør investere i fem til ti forskellige aktivklasser, men Formuepleje forholder sig meget konkret til virkeligheden og tager få skridt ad gangen.

De nye aktivklasser

En af de nye aktivklasser vil være kreditobligationer - det vil sige obligationer udstedt af virksomheder. Formueplejes holdning til aktiv forvaltning betyder, at renterisikoen vil blive styret aktivt i modsætning til traditionen hos andre danske kapitalforvaltere. Dermed imødegås muligheden for tab som følge af forventede rentestigninger.

Formuepleje har netop ansat en meget erfaren og højt anerkendt kapitalforvalter inden for virksomhedsobligationer til at varetage denne opgave. Samtidigt er det en aktivklasse, som er velkendt af investeringskomiteen. En anden af de nye aktivklasser er emerging markets-aktier. Det investerer Formueplejes investorer i forvejen i via den globale aktieportefølje, men her er der et skrapt krav til likviditet.

Investeringsmæssigt er aktivklassen meget interessant med et stort afkastpotentiale over de kommende år. Dette potentiale kan forløses gennem en stærk selektiv aktieudvælgelse i regioner inden for emerging market-området. Investeringskomitéen vil med baggrund i sin lange dokumenterede erfaring og ekspertise nøje udvælge de dygtigste eksterne forvaltere på emerging market-aktier.

Investering i Alfa-strategi

Foruden investeringerne i aktivklassen, kreditobligationer og emerging marketaktier investerer alle de klassiske Formueplejeforeninger inklusive Epikur og Penta i en særlig merafkast-strategi - en såkaldt alfa-strategi (TAGE). Der er tale om en likvid investering, der høster sit afkast ved at satse på, at Formueplejes aktieteam, CPH Capital, på langt sigt kan levere et merafkast i forhold til markedet. Det gøres helt konkret ved at investere i CPH Capitals globale aktieportefølje samtidig med, at markedsrisikoen elimineres ved at "sælge" den risiko fra via et finansielt instrument. Merafkastet geares derefter to gange.

Beholdningsliste

Som investor i foreningerne vil man altid kunne se en beholdningsliste i de respektive faktaark. Når dette er sagt, er det også vigtigt at understrege, at Formueplejeforeningerne nu gør klar til at have muligheden for at investere lidt anderledes end tidligere. Noget andet er, at muligheden først bliver udnyttet, når vi vurderer, at værdiansættelsen er attraktiv og timingen god. For det vil altid være de gode investeringsargumenter, der driver alle beslutninger i Formueplejeforeningerne. Sund fornuft vil fortsat have det sidste ord.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>