Februar: Fremgang i omsætningen

I februar 2014 steg aktierne på baggrund af flotte regnskaber, der giver indikationer om, at opsvinget har bredt sig til virksomhedernes omsætning. Desværre var der også fortsat uro i udviklingslandene, hvilket ramte aktierne i disse lande og sendte de lange danske renter nedad.

Læs månedsrapporten som pdf.

Pres på aktier

En række forhold har været toneangivende i forhold til markedsudviklingen i februar måned. På den positive side har de amerikanske selskaber afsluttet aflæggelsen af regnskaber for fjerde kvartal 2013. Overordnet set overrasker både omsætning indtjening positivt samtidig med, at vækstniveauerne fortsat går i den rigtige retning. Således stiger indtjeningen med cirka 8,5 procent i forhold til fjerde kvartal 2012, mens omsætningen stiger med knap 1 procent. Vi har i tidligere månedsopdateringer understreget vigtigheden af en fortsat positiv udvikling i omsætningsvæksten og hæfter os ved kvartalets overraskende høje omsætningsvækst på baggrund af et højt sammenligningsgrundlag i 2012.

Et andet dominerende tema i februar måned har været reaktionen på en række udviklingslandes budgetudfordringer. Udfordringerne er ikke nye, men er i høj grad blevet synliggjort af den amerikanske centralbanks nedskalering af de månedlige obligationsopkøb. Den mindre lempelige pengepolitik i USA har således ført til kapitaludstrømning af udviklingslande med faldende valuta til følge.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i februar været negativt påvirket af disse valutabevægelser både gennem den indirekte og direkte eksponering mod udviklingslandene. Samlet set er aktieporteføljen steget med 1,6 procent før omkostninger, hvilket dog er cirka 1 procentpoint dårligere end markedet. 

Renter ned på uro og manglende inflation

Også på obligationsmarkederne var begivenhederne i Emerging Markets (EM) et vigtigt tema i februar måned. "Safe-haven flows", hvilket dækker over investorernes gennemsnitlige ønske om at skifte usikre aktiver ud med sikre aktiver - for eksempel ved at sælge russiske statsobligationer og købe danske eller tyske obligationer - var med til at sende den toneangivende tiårige danske rente ned med 0,05 procentpoint.

Dette var dog ikke det eneste tema. Oven på den seneste tids lave inflationsnøgletal i Europa forventer markedet nu, at ECB på rentemødet i begyndelsen af marts bliver nødt til at reagere ved at sænke markedsrenterne. Dette kan ske enten ved direkte at sænke styringsrenten eller ved at pumpe yderligere likviditet ud i systemet - for eksempel via lange udlån til de europæiske banker eller ved at kopiere den amerikanske centralbanks QE-programmer, hvor man køber obligationer i markedet, hvilket både øger likviditeten i markedet og sender renterne nedad.

Alt i alt betød ovenstående, at obligations-porteføljernes afkast i februar måned blev svagt negative. Fremadrettet forventer vi, at de korte renter vil blive holdt tæt på 0 procent i en rum tid, mens de lange renter (eksempelvis renten på en tiårig statsobligation) forventes at stige markant, og obligationsporteføljerne er naturligvis positioneret i forhold til disse forventninger.

Læs månedsrapporten som pdf.