Vi vil undgå tab

Formuepleje tager målsætningen om at bevare og øge formuer meget alvorligt og ganske bogstaveligt. Det betyder, at vi fokuserer benhårdt på risikostyring gennem tabsbegrænsende investeringsstrategier.

Investering handler dybest set om at få mest muligt afkast ved en given risiko. For Formuepleje betyder det, at vores rådgivning og anbefalinger tager udgangspunkt i at afdække kundernes risiko bedst muligt. Først når rådgiveren har et klart billede af evnen til at tackle risiko og lysten til at opleve risiko på godt og ondt, kan vi rådgive og vejlede kunderne til de rigtige investeringsprodukter. Samme centraleholdning til at sætte risiko i centrum gælder Formueplejes forvaltning af investorernes penge.

Overordnede rammer

Når Formueplejes investeringsteam arbejder med at kontrollere risikoen i selskaberne, tages der udgangspunkt i de rammer, som Formueplejes investeringsforum udstikker. Det betyder konkret fastlæggelse af grænserne for graden af gearing i de enkelte selskaber, fordelingen mellem aktier og obligationer i porteføljen, afdækning af valutakursrisiko og beslutninger om løbetiden for den aktuelle finansiering.

"I øjeblikket kigger vi nøje på obligationerne og risikoen for rentestigning. Det betyder, at vi i porteføljerne fokuserer på at minimere risikoen fra obligationer og kun høster det merafkast, vi kan opnå gennem gearingen, hvor vi låner næsten gratis," siger investeringsdirektør Leif Hasager.

Aktuelt her primo april er følsomheden på obligationsbeholdningerne reduceret mest muligt, og samtidig er der investeret i finansielle instrumenter, der giver positive afkast ved rentestigninger, supplerer Leif Hasager.

På aktiesiden styres porteføljerne af datterselskabet CPH Capital, der med sin meget professionelle og modstandsdygtige investeringsstil har dokumenteret et akkumuleret merafkast på over 60 procent de seneste 13 år ved samme risiko som en bred global aktieportefølje. Aktuelt har Formuepleje ikke iværksat tabsbegrænsende strategier, der kan afdække aktierisikoen, men mulighederne overvåges hele tiden.

Risikostyring

Hovedscenarie

Udover de overordnede rammer arbejder investeringsforummet også med forskellige scenarier for, hvordan den globale økonomi kan udvikle sig på kort og mellemlangt sigt. "Her er det vigtigt ikke at fokusere på alt muligt, men at skære ind til benet og kun fokusere på, hvad der betyder noget for vores porteføljer," siger Leif Hasager.

Det hovedscenarie, som Formueplejes investeringer er optimeret efter, tegner et billede af stigende renter i form af en mere stejl rentekurve. Det betyder, at de korte renter vil holde sig nogenlunde i ro, måske nok stige lidt, men de vil blive holdt nede af centralbankernes pengepolitik, mens renter på de mellemlange og lange obligationer forventes at stige mindst 1 procentpoint i løbet af 2013. "Vi begrunder stigningen med flow af penge fra obligationer til aktier i takt med, at den globale vækst øges. Samtidig truer stigende inflation ude i horisonten, " siger Leif Hasager.

Den helt centrale faktor i udviklingen er jagten på et lidt højere afkast. Renten på statsobligationer er i bund, og renterne på kreditobligationer er faldet en del. Aktuelt ser Formuepleje, at investorerne i stigende grad ønsker at påtage sig lidt mere risiko i jagten på et højere afkast. Denne rotation af penge fra renteaktiver til reale aktiver som aktier og ejendomme har været i gang de seneste måneder og ses at fortsætte.

Aktierne har Formuepleje en grundlæggende positiv holdning til over en bred front. Det bliver drevet af fortsat pæn, men moderat vækst i den amerikanske økonomi og en gunstig udvikling i emerging markets-landene.

Sidescenarier

Formuepleje forventer, at økonomien følger hovedscenariet, men har også defineret en række mulige afvigelser i form af sidescenarier. Et af scenarierne er endnu kraftigere rentestigninger. Det vil sige et hop på 2-3 procent i den lange rente. Dette scenarie kan udløses af de cirka 40.000 milliarder kroner, de internationale centralbanker har pumpet ud i systemet de seneste fem år for at håndtere finans- og gældskrisen. Disse penge skal suges op igen af centralbankerne, og sker det ikke i det rigtige tempo, kan det føre til massive stigninger i renten.

"Men den største risiko er det faktum, at USA ikke magter at betale sin gæld, med mindre den kan bruge inflationen til at mindske byrden. Når de finansielle markeder begynder at indse den problemstilling, vil investorerne kræve en højere rente for at kompensere for den forventede øgede inflation," siger Leif Hasager.

Formuepleje er i stand til at tackle kraftigt stigende renter. Men da det ikke er et hovedscenarie, er obligationsporteføljerne kun forsikret mod rentestigninger på cirka 1½ procent. Formuepleje forbliver dog særdeles årvågen ved at bevare en meget lav rentefølsomhed i porteføljerne. Formuepleje Fokus, der alene investerer i obligationer med en vis gearing, er i øjeblikket helt neutral over for rentestigninger, idet varigheden er nul.

Alligevel leverer Fokus et fornuftigt positivt afkast, fordi forskellen mellem renteudgiften på lånene og afkastet på obligationerne giver overskud.

Flere scenarier

Investeringsforummet har identificeret en lang række andre og mere eller mindre usandsynlige sidescenarier. Et af dem er et kollaps på det danske boligmarked, der skaber usikkerhed om realkreditobligationernes sikkerhed. Udløsningen af et sådant kollaps kan komme fra stigende arbejdsløshed som følge af negativ vækst. En anden risiko er begrænsede muligheder for, at Formuepleje kan låne tilstrækkeligt meget og til acceptable renter. Og sidst men ikke mindst risici som følge af en krig mod Iran eller andre vigtige steder på kloden, kollaps af euroen, naturkatastrofer af forskellig art, det vil sige jordskælv, epidemier, tsunamier, meteornedslag, orkaner med mere.

Mod flere af disse risici er det faktisk muligt at købe finansielle instrumenter, der giver positivt afkast, når finansmarkederne går i sort. Aktuelt er disse instrumenter dyre, men Formuepleje holder øje med prisen og vil måske investere i dem, hvis det giver mening i forhold til at bevare formuerne i Formuepleje så intakte som muligt.

Mest avancerede risikostyring

Formuepleje erkender, at styring af risiko i en kompliceret og uforudsigelig verden er meget kompliceret, men ikke desto mindre utrolig vigtigt. Netop derfor har Formuepleje ansat en erhvervs-PhD, der får til opgave over de kommende tre år at udvikle og implementere et af Danmarks mest avancerede risikostyringssystemer. Uden at gå helt ned i detaljen så er den største udfordring ved vurdering og analyse af risiko at vælge de rigtige statistiske og økonomiske modeller til at afspejle risikoen og derefter at tolke resultaterne korrekt for til sidst at omsætte viden til konkrete tabsbegrænsende strategier.

Et godt eksempel på den svære opgave kommer fra finanskrisen, hvor kreditvurderingsbureauet S&P inden krisen beregnede den forventede risiko over en femårig horisont for tab på puljer af såkaldte subprimelån med pant i amerikanske boliger til at være kun 0,12 procent.

Der var tale om lånepuljer, der var ratet bedst muligt, AAA. Senere har det vist sig, at det realiserede tab ved disse lånepuljer var 28 procent. Det er 233 gange højere end vurderet. Denne eklatante fejlvurdering af risiko skyldes netop fejlagtige statistiske modeller.

Avancerede modeller

Formuepleje har ambitioner om at råde over de bedste og mest avancerede risikostyringsværktøjer med det klare formål at undvige nedturene på de finansielle markeder.

"Med andre ord, hellere vige førstepladsen, hvis vi helt kan undgå sidstepladserne. På den lange bane betyder en sådan strategi, at vi netop ender på førstepladsen," siger Leif Hasager.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>