Sådan får Formuepleje mere afkast ud af din risiko

Formueplejes velgennemprøvede investeringskoncept har en unik egenskab, der betyder, at vi kan generere ekstra meget forventet afkast ud af vores investeringsmodel i forhold til risikoen. Investorerne kan dermed få mere forventet afkast for den samme eller lavere risiko.

Der er en markant forskel på at investere traditionelt i værdipapirer og gennem Formueplejes investeringsløsninger. Formueplejes udgangspunkt er optimale porteføljer kombineret med tangentporteføljeteorien. Konstruktionen af optimale porteføljer med cirka 20-30 procent i globale aktier og 70-80 procent i danske realkreditobligationer kombineret med lånefinansiering er det investeringsmæssige idégrundlag, Formueplejeselskaberne hviler på og har gjort det siden 1988.

Det lyder enkelt, men der er mange facetter i dets praktiske udførelse, der fører til det resultat, som investorerne kan nyde godt af - højt risikojusteret afkast. For at forstå, hvordan Formuepleje kan vride mere afkast ud af sin investeringstilgang end andre traditionelle kapitalforvaltere, er det nødvendigt at stille skarpt på de fire vigtigste facetter:

1. Aktiv allokering

Vores fortolkning af optimale porteføljer tager udgangspunkt i cirka 20-30 procent globale aktier og 70-80 procent obligationer. Den fordeling betyder, at porteføljen opnår et optimalt forhold mellem afkast og risiko ifølge den anerkendte investeringsteori. Aktiernes højere forventede afkast og risiko bliver balanceret af, at vi gennem gearing af primært obligationerne forstørrer obligationernes risiko og dermed skaber en passende risikomæssig modvægt til aktierne.

Samlet set betyder aktierisikoen og den via gearing forstærkede obligationsrisiko, at den samlede gearede portefølje opnår et forbedret forventet afkast. Målt over lang tid og udsat for forskellige op- og nedture på de finansielle markeder har netop denne fordeling vist sig at være både optimal og robust. Investeringskomitéen i Formuepleje har ansvaret for at justere den helt præcise fordeling af henholdsvis aktier, obligationer og gearing. Komitéen mødes hver anden uge og analyserer nøje de aktuelle retninger på de finansielle markeder og tilpasser porteføljerne.

2. Likviditet

Da fem af Formueplejeselskaberne opererer med lånefinansiering er det et ufravigeligt krav, at de aktier og obligationer, der investeres i, er superlikvide. Den test bestod porteføljer med glans i de hektiske dage i efteråret 2008. I takt med, at kurserne på obligationer og aktier faldt, var det nødvendigt at sælge ud for at bevare egenkapitalen intakt i selskaberne. På trods af hundredeårsstormen på de finansielle markeder lykkedes det at sælge ud af både aktier og
obligationer i et tempo, der betød, at selskaberne ikke var truet af konkurs.

Det er klart, at det førte til store kurstab for investorerne - det gjaldt jo alle, der havde investereret i almindelige værdipapirer det efterår. Men på trods af den høje gearing i det mest risikofyldte selskab, Formuepleje Penta, så over­levede selskabet, netop fordi værdipapirerne i praksis viste sig at kunne sælges hurtigt og nemt, selvom finansmarkederne var meget tæt på at være frosset helt til. Det er en lære af finanskrisen, som i dag fortsat er dybt indlejret i Formueplejes investeringskoncept og den måde, Formuepleje i dag håndterer risiko.

3. Låneoptagelse

Formueplejes måde at tilføre risiko til porteføljerne sker gennem gearing. Og her skal risiko forstås neutralt på den måde, at øget risiko øger chancen for et højere afkast, ligesom det øger risikoen for et dårligt afkast.

Den gængse tilgang til at øge risikoen i en portefølje sker ved at øge andelen af aktier. Men da vi operer med den optimale portefølje, så er løs­ningen ikke at gøre porteføljen inoptimal ved at øge aktieandelen, men derimod at øge risikoen ved at have mere af den optimale portefølje. Det sker gennem gearing, hvor Formuepleje Pareto aktuelt har den laveste gearing på en gange egenkapitalen, mens Penta har en gearing på fire gange egenkapitalen. Låneoptagelsen sker inde i selskaberne og kan, fordi selskaberne pantsætter deres værdipapirer til banken, ske til et meget lav rente, der aktuelt ligger på cirka 0,3 procent. En anden vigtig lære fra finanskrisen er at eliminere valutakursrisikoen på gælden. I 2008 var en stor del af gælden i schweizerfranc. Den steg markant og gav tab. Siden 2009 har Formueplejeselskaberne kun måttet have lån, der er afdækket i euro og/eller danske kroner.

4. Risikostyring

Der er tre ben at holde styr på: Aktier, obligationer og lån. Alle tre dele kræver høj opmærksomhed.

Aktieporteføljen består af cirka 60 globale selskaber håndplukket af CPH Capital. Langt de fleste er amerikanske og europæiske virksomheder plus en mindre del i virksomheder på vækstmarkederne, de såkaldte emerging markets. Risikostyringen tager udgangspunkt i, at langt de fleste selskaber skal være store likvide markedsledende virksomheder med en stærk og solid kapitalstruktur, gode produkter og dygtige ledelser. Det centrale er høj kvalitet i indtjeningen, det betyder, at aktierne klarer sig relativt bedre i dårlige tider end andre aktier. Det giver en god robusthed i det langsigtede afkast.

Obligationsporteføljen spiller på flere strenge, da Formuepleje forfølger en aktiv obligationsstrategi. Det betyder, at kapitalforvalterne tilrettelægger investeringerne i obligationerne alt efter, hvordan de ser på udviklingen i renten. Aktuelt forventes en stigende lang rente og en fortsat stabil rente i den korte ende. Det betyder, at porteføljen er skærmet over for rentestigninger på obligationer med lang løbetid, mens der høstes afkast fra obligationer med løbetider på op til tre-fire år. Risikostyringen består i hele tiden at holde skarpt øje med, hvad der sker på finansmarkederne og reagere hurtigt og i tide, så porteføljen ikke taber værdi.

Lånestyringen sørger for, at selskabernes finansiering fornyes løbende til de mest attraktive renter. Normalt er låneoptagelsen sikret cirka et halvt år frem, men der holdes hele tiden øje med lånemarkederne, så Formuepleje kan profitere af de bevægelser, der hele tiden præger finansiering med kort løbetid.

Investeringskonceptets styrke

Samlet betyder valget af den optimale portefølje med forøgelse af risikoen gennem moderat lånefinansiering, vores holdning til allokeringen af aktiverne, den nøje udvælgelse af de bedste aktier og en klar holdning til rentemarkederne, at Formueplejeselskaberne er i stand til at levere et meget attraktivt forhold mellem afkast og risiko. Det kan meget tydeligt illustreres ved at se på, hvor meget afkast investorer får pr. risikoenhed. Det lyder måske lidt kryptisk, men forestil dig, at du siger til din rådgiver: "Jeg kan acceptere, at det forventede afkast med 68 procents sandsynlighed svinger plus/minus 6 procentpoint i forhold til mit forventede afkast". Med andre ord, hvis du forventer et afkast på 8 procent, så er du tilfreds, hvis det i to ud af tre år ligger mellem 2 og 14 procent.

Lad os antage af det er dit udgangspunkt. Du siger så frejdigt til din investeringsrådgiver: "Vælg en investering, der giver mig mest muligt afkast for denne risikotolerance på 6 procent."

Her er svaret, at hvis rådgiveren vælger at anbefale en gennemsnitlig investeringsforening, kan du forvente cirka 6 procent i afkast pr. 6 procents risiko. Vælger du derimod Formuepleje Safe, så får du 15,3 procent i forventet afkast for hver 6 procents risiko. Med andre ord, Formuepleje Safe leverer et ganske højt risikojusteret afkast, når vi kigger på udvik­lingen de seneste tre år. Formueplejes investeringsdirektør, Leif Hasager, sammenfatter årsagerne til det høje risikojusterede afkast på denne måde:

"Formueplejeselskaberne profiterer af det merafkast, der opstår, når der investeres i optimale porteføljer med gearing, der tilmed er billig. Desuden har afkastet fået medvind af de store rentefald de seneste fem år, hvor det er lykkedes at tage de rigtige rentepositioner. På aktiesiden har CPH Capital siden sommeren sidste år leveret et merafkast på cirka 10 procent efter omkostninger som følge af kompetent udvælgelse af de rigtige aktier."

Leif Hasager tilføjer, at hvis vi ser på det imponerende afkast, Formuepleje Safe har leveret over de seneste godt 25 år på cirka 13 procent i årligt gennemsnit, så forventer han ikke, at Safe de næste 25 år kan levere det samme høje afkast. "Det skyldes, at renteniveauet aktuelt og fremadrettet efter alt at dømme vil ligge på et lavere niveau end i de foregående 25 år," siger han.

Prisen for det højere afkast

Formuepleje kan ikke trylle, og vi er ligesom alle andre bundet på hænder og fødder af de samme investeringslove som alle andre. Love, der bestemmer, at afkast kun kan opnås med en vis risiko. Vores høje risikojusterede afkast skyldes dels, at vi har en meget præcis porteføljeoptimeringsstrategi, dels at vi har en klar holdning i vores investeringsstrategi.

Det betyder, at hvis vi tager fejl, så risikerer investorerne at blive ramt negativt på afkastet. Derfor er en investering i Formueplejeselskaberne også en tilkendegivelse af tillid til, at investeringskomitéen gør sit arbejde godt. Desuden betyder Formueplejes aktive risikostyring, at ambitionen og målet er, at vi i dårlige investeringsår taber mindre end markedet, mens vi i gode år gør det bedre.

Hvad betyder det for din portefølje?

Når rådgiverne i Formuepleje analyserer nye kunders værdipapirporteføljer, er målet at introducere en eller flere Formueplejeselskaber i porteføljen med det klare mål at øge den samlede porteføljes risikojusterede afkast. Arbejdet med at analysere og optimere kundernes porteføljer varetages af de cirka ti erfarne seniorrådgivere, som Formuepleje råder over i Aarhus og København.

Kundedirektør i Formuepleje, Claus Richardt Holm, opsummerer tilgangen til rådgivningen på denne måde: "Vores opgave som rådgivere er først og fremmest at finde ud af, hvilken risiko kunden er villig til at påtage sig. Vi analyserer kundens nuværende værdipapirportefølje og går i dialog med kunden om den aktuelle risiko. Hvis kunden ønsker uændret risiko, er opgaven at få mest muligt afkast ud af det valgte risiko­niveau."

For at kunne komme med forslag til salg og køb benytter Formueplejes rådgivere sig af et avanceret analyseredskab, Formueanalysen. Her ana­lyseres den nuværende værdipapirportefølje, og ved at lade Formue-­plejeselskaberne og investeringsforeninger fra CPH Capital samt eksterne fonde/investeringsfore­ninger indgå i porteføljen opnås en robust og optimal porteføljesammensætning.

figur_max_afkast

Eksempel - lavere risiko mere afkast (figur)

Ovenfor ses et eksempel på en portefølje, som den kunne se ud for en ny kunde. Porteføljen består af 60 procent individuelle aktier og rene aktiebaserede investeringsforeninger. 20 procent udenlandske kreditobligationer og 20 procent danske obligationer med lang løbetid.

"Det er en ganske traditionel porteføljesammensætning, som vi ofte ser det. Kunden her ønsker, at risikoen ikke bliver større, men at det forventede afkast øges. Det er en individuel analyse, hvor vi tager hensyn til kundens samlede formueforhold og planer med investeringerne og altid i forhold til den konkrete risikoprofil og afkastforventning, som kunden har," siger Claus Richardt Holm. Som det fremgår, så foreslås det at sælge hele den gamle portefølje og erstatte den med en ny.

"Det er forskelligt fra kunde til kunde, om det kan svare sig at etablere en helt ny portefølje eller tilpasse den nuværende med en delvis omlægning," siger Claus Richardt Holm. Den nye anbefalede portefølje har nogle ganske stærke egenskaber i forhold til den oprindelige.Det samlede forventede afkast stiger fra 6 til 8,1 procent. Det er en forøgelse på over 30 procent. Risikoen falder en smule, men det vigtigste er, at risikoen udtrykt ved et Worst case scenario på tre år og ved 90 procent sandsynlighed falder fra 11,3 til 7,9 procent. Det fortæller, at tabet over tre år med 90 procents sandsynlighed ikke bliver mindre end minus 7,9 procent. Resultatet er alt i alt, at kunden i den nye porteføljesammensætning opnår en lavere risiko og et forventet højere afkast.

"Investorer, der har en investerbar formue på mindst fem millioner kroner, vil opleve et mere nuanceret investeringsunivers ved at kombinere Formueplejeselskabernes høje risikojusterede afkast med flere aktivklasser både internt fra Formueplejegruppen, men også fra eksterne fonde/investeringsforeninger, hvor vi udvælger de bedste forvaltere i verden og på en måde, hvor det samlede forventede afkast øges og tilmed, hvis det ønskes, til en lavere risiko," afslutter kundedirektør Claus Richardt Holm.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>