Migrering - med så få bekymringer og så lidt papir som muligt

Processen med at sikre investeringskonceptet bag Formueplejeselskaberne og migreringen af Formueplejeselskabernes investorer over i investeringsforeninger og kapitalforeninger bliver forventeligt afsluttet i 4. kvartal.

Formueplejeselskaberne har den seneste tid foretaget sine investeringer gennem investeringsforeninger og hedge-/kapitalforeninger, der præcis viderefører investeringsstrategien og risikorammerne fra de oprindelige selskaber. Helt konkret betyder det, at for eksempel Formuepleje LimiTTellus A/S har foretaget et såkaldt apportindskud af sine aktiver i afdeling LimiTTellus i investeringsforeningen Formuepleje mod til gengæld at modtage investeringsbeviser, som helt modsvarer værdien af aktiverne.

Formuepleje LimiTTellus A/S ejer således ikke længere enkeltaktier, men kun investeringsbeviser i afdeling LimiTTellus. Det er nu afdeling LimiTTellus, som ejer de enkelte aktier i porteføljen. Uanset dette er den enkelte investor fortsat aktionær i Formuepleje LimiTTellus A/S, hvor investeringsstrategien er den samme som før. For de øvrige Formueplejeselskaber er processen med apportindskuddet i princippet foregået på samme måde - dog naturligvis med respekt for forskellighederne med hensyn til aktivsammensætning og investeringsstrategi.

Merkur er undtagelsen

Det oprindelige formål med Merkur A/S var at købe og sælge aktier i de øvrige Formueplejeselskaber. I takt med migreringen over i det foreningsbaserede forsvinder denne mulighed, idet foreningerne nu selv - hvad enten der er tale om i nvesteringsforeninger eller kapital-/hedgeforeninger - kan lave emissioner og indløsninger på daglig basis. Den nye hedgeforening, som Formuepleje Merkurs aktionærer migreres over i, har således et andet indhold end det oprindelige selskab, dog med en række ligheder.

Merkur vil fremover være en såkaldt "funds of funds"-afdeling, som primært investerer sin formue i andre investeringsforeninger og strategier. Investeringer i andre hedge- og kapitalforeninger, hedgefonde, alternative investeringsfonde, investeringsselskaber og så videre kan også komme på tale. Det vigtigste er, at Merkur nu kan sammensætte en portefølje af investeringsprodukter og strategier, således at spredningsgevinsterne bliver størst mulige, og det risikojusterede afkast i endnu højere grad kan optimeres.

Likviditeten i Merkur vil naturligvis blive bevaret, så investorer kan købe og sælge på daglig basis, præcis som i de øvrige foreninger.

En mindre ændring i omkostningsstrukturen

Formueplejeselskaberne har altid ønsket delvist at aflønne forvalteren (Formuepleje) på baggrund af det resultat, der er blevet skabt. Årsagen er simpel: Det skaber et klart interessefællesskab mellem forvalteren og investorerne om, at der skal leveres et højt afkast inden for de aftalte risikorammer. Resultathonoraret i selskaberne udløses, når kursen er over et såkaldt "High Water Mark", hvilket er den højeste kurs, hvor der senest blev betalt resultathonorar. Det senest fastsatte High Water Mark i Formueplejeselskaberne videreføres i de nye afdelinger i investerings- og hedge-/kapitalforeningerne. Det betyder, at aktionærerne efter den planlagte migrering fortsat ikke skal betale resultathonorar, førend afdelingens indre værdi reelt er højere end senest, der blev betalt resultathonorar i det pågældende Formueplejeselskab.

Ændret honorarstruktur

Der er dog en ændring i honorarstrukturen i forhold til tidligere. Såfremt en afdeling skal betale resultathonorar, vil dette blive afregnet kvartårligt i afdelingen fremfor helårligt som tidligere. Set over en længere periode har dette ingen omkostningsmæssig betydning for investorerne. Samtidig skal det bemærkes, at ændringen har været en del af en forhandling med Formueplejekoncernen om forvaltningen af afdelingen, og den skyldes, at Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab i perioder med resultathonorar ville kunne oparbejde et ganske betydeligt tilgodehavende hos foreningerne, såfremt det kun afregnes helårligt. Dermed kunne det blive problematisk for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab at overholde gældende "bekendtgørelse om store engagementer" for fondsmæglerselskaber.

Klar til sidste skridt

Da aktieselskaberne nu udelukkende ejer investeringsbeviser i foreninger, som nu ejer aktiverne, er næste og sidste skridt, at aktionærerne kommer til at eje investeringsbeviser direkte fremfor aktier. Som tidligere beskrevet gennem det seneste år har vi i Formueplejeselskaberne gennem hele processen været i tæt dialog med alle relevante myndigheder lige fra SKAT til Finanstilsynet for at sikre en ombytningsmodel, som giver så få bekymringer og så lidt papir som muligt for alle investorer. Modellen er så småt ved at være på plads, og bliver naturligvis forelagt aktionærerne til godkendelse med alle detaljer, når der senere indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger. I hovedtræk forventes det dog, at hver aktionær vil få "udloddet" investeringsbeviser fra den investeringsafdeling, som det pågældende Formueplejeselskab er investeret i. Det vil sige, at man som LimiTTellus-aktionær vil få "udloddet" investeringsforeningsbeviser, som modsvarer værdien af LimiTTellus-aktierne.

Selskaberne har indhentet bindende svar fra SKAT, hvorefter en sådan udlodning naturligvis ikke udløser skat hos investorerne, ligesom den hidtidige skattestatus for hvert selskab og for investorerne holdes uforandret. Vi vil også sikre, at alle modtager oplysninger til selvangivelsen og vejledning, såfremt behovet måtte opstå. Det forventes, at hele processen med denne udlodning bliver foretaget som en enkel VP-transaktion (via Værdipapircentralen), hvilket betyder, at man som aktionær blot vil opleve at få et enkelt brev, hvoraf det fremgår, at man nu har fået vekslet sine aktier til nye investeringsbeviser.

Alt bliver kalenderår

Som en sidste ting bør det nævnes, at foreningerne ikke vil have forskudt regnskabsår, som de fleste Formueplejeselskaber har det. Derimod vil alt følge kalenderåret, og de første årsregnskaber vil således dække perioden frem til udgangen af 2014. Vi vil naturligvis løbende informere investorerne om processens videre forløb og sikre, at alle relevante oplysninger og nyheder om forløbet er tilgængelige.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>