Lagerbeskatningen - derfor er den ikke så ringe endda

Lagerbeskatningen er ofte et diskussionspunkt, når private investorer skal investere frie midler i Formueplejeselskaberne. Ja – der er ulemper, men der er også et par nuancer, der betyder, at det slet ikke er så ringe endda.

Landets skattelove dikterer, at investering i Formueplejesforeningerne er underlagt lagerbeskatning. Det er ikke noget problem ved investering af pensions- og selskabsmidler, men ved investering af privates frie midler er der ingen tvivl om, at der er en række ulemper. Formueplejes rådgivere møder ofte disse forhindringer i deres rådgivning, men der er faktisk flere nuancer omkring lager­beskatningen, der delvist afbøder nogle af dem.

Der er to centrale nuancer: For det første har Formueplejeselskaberne været i stand til at levere et afkast, der mere end rigeligt kompenserer for ulempen. For det andet bliver investor motiveret til at gennemføre nogle veltimede porteføljetilpasninger.

Hvad er lagerbeskatning?

Lagerbeskatning betyder, at man hvert år betaler skat af et urealiseret afkast på en investering. Ved lagerbeskatning er der i modsætning til realisationsbeskatning ikke er mulighed for at tjene på forrentningen af udskudt skat, hvorfor lagerbeskatning stiller større krav til investeringens afkast og rebalancering af porteføljen.

Lagerbeskatning kræver merafkast

Kort fortalt opstår ulempen ved lagerbeskatning ved, at der hvert år skal betales skat af et urealiseret afkast.

Ved realisationsbeskatning, som gælder almindelige aktier og de udbytteudloddende aktieafdelinger fra investeringsforeningerne, skal der først betales skat den dag, investeringen realiseres. Det vil sige, at man ved realisationsbeskatning udskyder sin skat og dermed tjener på forrentningen af den udskudte skat - jo højere afkastet, og jo længere tidshorisonten er, desto større er fordelen ved realisationsbeskatningen. Modsat gælder det, at jo højere afkastet er, og jo længere investeringen holdes, desto større ulempe har lagerbeskatningen i forhold til realisationsbeskatningen. Det betyder, at der er et større krav til afkastet fra en lagerbeskattet investering end fra en realisationsbeskattet.

Ved en investeringshorisont på ti år og en beskatning på 42 procent på henholdsvis aktie- og kapitalindkomst kan afkastkravet før skat til investeringer som lagerbeskattet i forhold til realisationsbeskattet beregnes til:

lagerbeskatning_1

Formuepleje har lavet beregninger, der viser, at hvis man sammenligner en investering i Formuepleje Safe fra primo 2003 med en tilsvarende investering i realisationsbeskattet investeringsforening med globale aktier, har Safe leveret 8,4 procent i årligt gennemsnitligt afkast efter skat inklusive rebalancering ved lagerbeskatning, mens gennemsnittet af aktieafdelinger med globale aktier fra investeringsforeningerne har leveret 3,7 procent i årligt gennemsnitligt afkast efter skat i samme periode ved realisationsbeskatning - beregnet ved en beskatning på 42 procent på både aktie- og kapitalindkomst.

Formuepleje Safe har dermed i denne modelberegning leveret 4,7 procentpoint mere i årligt gennemsnitligt afkast efter skat. Det skal understreges, at beregningerne bygger på lettere forsimplede forudsætninger, idet investering i Formueplejeselskaberne kun har været underlagt lagerbeskatning siden 2009 og marginal­beskatningen af positiv kapitalindkomst først er 42 procent fra 2014.

Det ændrer ikke afgørende ved konklusionen: Formuepleje Safe har leveret et afkast, der mere end rigeligt opvejer ulempen ved lagerbeskatningen. Og det er vel at mærke over en periode med stor uro på de finansielle markeder.

De skattemæssige konsekvenser ved at anvende lagerbeskattede produkter i frie midler kan være komplekse, da man skal tage hensyn til den progressive beskatning af kapitalindkomst og en potentiel asymmetrisk skat på tab og gevinster. Formuepleje anbefaler, at investor søger rådgivning med henblik på den optimale skattemæssige placering af aktier i Formueplejeselskaberne.

Lagerbeskatning giver rebalanceringsmuligheder

Den anden væsentlige nuance ved lagerbeskatning er den automatiske porteføljetilpasning, som de årlige betalinger af skatten medfører. Langt de fleste af vores langsigtede investorer har en køb- og behold-investeringsstrategi, der suppleres med en årlig rebalancering - som regel i tæt samarbejde med Formueplejes råd­givere. Gennemgangen af porteføljen har sigte på at fastholde den indbyrdes fordeling af de forskellige værdipapirer.

Eksempel

En simpel portefølje består af to værdipapirer med halvdelen i hver. Efter et år er det ene steget 10 procent og det andet 30 procent. Dermed er vægten skiftet indbyrdes fra 50/50 til 46/54. Hvis det værdipapir, der er steget mest, har en højere risiko, så har hele porteføljen fået en højere risiko. Hvis målet er at holde uændret risiko, skal porteføljen rebalanceres ved, at der sælges ud af det værdipapir, der er steget mest og opkøbes i det, der er steget mindst.

Virkeligheden viser, at det er de færreste investorer, der systematisk udfører denne rebalancering. Men lagerbeskatningen betyder faktisk, at denne rebalancering auto­matisk kommer på dagsordenen. Den åbner simpelthen for sunde tilpasninger, der tilmed - på langt sigt - vil være vel­timede, idet der sælges ud i gode år og købes ind i dårlige år.

Sund rebalancering

Teknikken er, at i de år, hvor investering i et Formueplejeselskab har givet positivt afkast, skal der betales skat. For at betale skatten sælger investor et passende antal aktier. Det reducerer selvfølgelig beholdningen, men læg mærke til, at det sker på et tidspunkt, hvor værdien af porteføljen er steget. Det vil sige, at en del af gevinsten realiseres.

Modsat er det i de år, hvor en investering i et Formueplejeselskab har givet underskud. Dér giver den negative kapitalindkomst et fradrag, som giver udslag i en mindre skattebetaling og dermed - alt andet lige - en tilbagebetaling af overskydende skat. Denne overskydende skat bør geninvesteres i Formueplejeselskaber - og det sker vel at mærke automatisk på et tidspunkt, hvor kursen er lavere, end den tidligere har været. Lagerbeskatningen medfører dermed en anledning til at få foretaget en sund rebalancering af porteføljen.

CASE: Formuepleje Safe
For at illustrere, hvor meget denne rebalancering kan betyde for ens investeringer, har vi lavet en simulering af en situation, hvor en investor købte lagerbeskattet Formuepleje Safe den 1.1.2003 til kurs 62.

lagerbeskatning_Safe 

Tabellen viser konsekvente årlige rebalancering, hvor der sælges aktier til at betale skatten i gode år, og for den udbetalte overskydende skat købes aktier i år med negativt afkast. Med rebalancering har afkastet efter skat været 8,4 procent. Hvis den tilsvarende investering havde været realisationsbeskattet, havde afkastet været 9,2 procent efter skat. Lagerbeskatningen har således i denne periode været til investors ugunst - afkastet er 0,8 procent lavere ved lagerbeskatning. Omvendt er det svært at finde afkast på 8,4 procent efter skat på et realisationsbeskattet produkt med samme risiko i tilsvarende periode.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>