Formuepleje på en ny og bedre måde

Ny lovgivning betyder, at det optimale miljø for vores porteføljeinvesteringer ikke længere er aktieselskaber. Fremover er den bedste løsning, at investeringer i de gearede Formueplejeselskaber sker i selvstændige afdelinger i en kommende kapitalforening, og at investeringer i ugearede Formueplejeselskaber bedst varetages gennem afdelinger i en investeringsforening.

For 25 år siden, da Formuepleje Safe blev startet, var det indlysende, at det skulle organiseres som et aktieselskab. Der fandtes dengang ikke nogen vejledning eller lovgivning på området, om hvordan det praktisk var bedst at organisere gearede investeringer, så derfor var den eneste vej frem at opfinde måden selv. Samtidig var det vigtigt fra starten at sikre gennemsigtighed og investorbeskyttelse. 

Da der heller ikke fandtes nogen egentlig lovgivning eller guidelines til, hvordan man definerede investorbeskyttelse, indførte vi løbende en række standarder og rammer, således at alle parter altid var helt sikre på, at investorerne havde den maksimale tryghed ved at investere gennem først Formuepleje Safe og senere gennem de øvrige Formueplejeselskaber.  

Standarderne og rammerne blev alle forankret i de investerings- og risikorammer, som aktionærer, bestyrelse og direktion havde defineret gennem vedtægter, prospekter og fondsbørsmeddelelser. 

Hvorfor er selskaber ikke længere optimale?

Investeringsområdet er i dag efterhånden et velreguleret område forstået på den måde, at lovgivningen efterhånden sætter samtlige væsentlige standarder for investorbeskyttelse og stiller rammer og krav til forvaltningen af alle såkaldte kollektive investeringsordninger. Tiden er derfor kommet til, at Formueplejeselskabernes aktionærer får høstet fordelene ved den nuværende og kommende lovgivning. 

Hvad betyder det for aktionærerne?

Fordelene, mener vi, er til at få øje på: 

1. Man kommer på forkant med den kommende lovgivning, som forventes at træde i kraft 22. juli 2013. Investeringerne og forvaltningen af investeringerne vil dermed hele tiden være tilrettet også kommende lovgivning - uden at der skal laves specialløsninger for Formueplejeselskaberne.

2. Man vil opnå et tættere (og dermed billigere) handelsspread end det, der kendes i dag. Det skyldes, at reguleringen af købs- og salgskurser bliver lovbestemt og dermed giver bedre mulighed for at afspejle de sande handelsomkostninger på ethvert tidspunkt.

3. Man vil fremover direkte kunne sammenligne investeringsafkastet og performance med en lang række konkurrerende produkter.

Hvad skal der ske?

Konkret betyder det, at bestyrelsen og direktionen i Formueplejeselskaberne anbefaler, at der arbejdes videre på en proces, hvor: 

1)
Alle aktionærer i Optimum og LimiTTellus (de ugearede selskaber) får ombyttet deres aktier til investeringsforeningsbeviser i afdelinger i den nyoprettede Investeringsforeningen Formuepleje. Afdelingerne vil bære samme navne - det vil sige Optimum og LimiTTellus ligesom investeringsstrategien, rammerne og omkostningsstrukturen vil være de velkendte fra selskaberne. 

2)
Alle aktionærer i Pareto, Safe, Epikur, Penta, Fokus og Merkur (selskaber med mulighed for gearing) får ombyttet deres aktier til investeringsbeviser i den nyoprettede Kapitalforeningen Formuepleje. Her vil der også blive oprettet afdelinger, som bærer de samme navne, og som viderefører investeringsstrategien, rammerne og omkosningsstrukturen fra selskaberne. 

To processer

Mens det virker forholdsvis ligetil at ombytte aktier i de ugearede selskaber til investeringsforeningsbeviser, skal der tages et ekstra skridt for så vidt angår flytningen fra de gearede selskaber over til kapitalforeningen. Det viser sig nemlig, at det er mest optimalt at bruge rammerne i den nuværende danske "Lov om investeringsforeninger mv.", inden visse dele af denne erstattes af den nye lovgivning, som træder i kraft 22. juli 2013. Dette skyldes, at man fra de danske myndigheders side arbejder på nogle attraktive overgangsordninger, såfremt man allerede er omfattet af den eksisterende lovgivning.

Konkret betyder det, at den optimale og hurtigste løsning for Formueplejes aktionærer er, at investorerne får ombyttet aktier i de gearede Formueplejeselskaber til investeringsbeviser i afdelinger i en til formålet nyoprettet Hedgeforeningen Fomuepleje. Investorer i Hedgeforeningen Formuepleje vil i løbet af andet halvår 2013 og senest pr. 1. marts 2014 derefter blive ført videre over som investorer i Kapitalforeningen Formuepleje.

Hedgeforeningen Formuepleje vil derfor blot være en midlertidig trædesten, der har det formål at gennemføre processen hurtigt, smidigt og med de bedst mulige vilkår for investorene. 

Hvad skal aktionærerne foretage sig?

Som investor i Formueplejeselskaberne skal man faktisk ikke foretage sig noget. Det er dog klart, at det er aktionærerne i selskaberne, som i sidste ende på generalforsamlinger skal bestemme, om de synes, det er en god idé at følge med over i det nye setup. 

Hele processen tager tid og kræver, at vi vender alle sten på vejen. Blandt andet er det vigtigt at sikre, at det er afklaret, at der ingen skattemæssige konsekvenser er, ligesom de relevante myndigheder - herunder Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen - er taget med på råd. 

Derfor vil processen indebære, at vi spørger aktionærerne om deres tilslutning til processen indtil flere gange undervejs, efterhånden som der er 100 procents klarhed over alle detaljer.  

Formuepleje er fortsat Formuepleje

Det er planen, at selve ombytningen kommer til at ske via Værdipapircentralen, således at den enkelte aktionær ikke får noget besvær i forbindelse med ombytningen. Med andre ord skal det gerne ske med så få bekymringer og så lidt papir som muligt.  

Da slutresultatet bliver, at man bliver investor i en investeringsforening og/eller i en kapitalforening, vil nogle måske få den tanke, at nu forsvinder det unikke ved investeringer hos Formuepleje. Bliver det nu blot som alle andre aktører i branchen med afdelinger i investeringsforeninger?

Svaret her er ligetil. Uanset om investeringerne foretages i selskabsregi eller foreningsregi, vil de samme værdier være gældende. Det betyder, at vi stadig vil søge at minimere de talrige interessekonflikter, som findes på de finansielle markeder.

Formuepleje vil fortsat ikke have indtjening fra handel med værdipapirer og andre transaktioner, og vi vil ikke modtage gebyrer og tegningsprovisioner uden at give dem videre til investorerne.

 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>