Derfor skal vedtægterne ændres

Der indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger for Formueplejeselskaberne Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus den 12. juni 2013.

På de ekstraordinære generalforsamlinger søger bestyrelserne aktionærenes tilslutning til, at:

1) Vedtægterne i selskaberne præciseres kraftigt på risikostyringsområdet, så de imødekommer de krav, som det danske Finanstilsyn i dag ville stille til selskaberne, såfremt de var regulerede.   

2) Det enkelte selskab får mulighed for at foretage sine investeringer via en afdeling i hedgeforening eller i kapitalforening med præcis samme risikorammer, som selskabet har i dag.

Hvad skal det til for?

Ny lovgivning fra EU implementeres i dansk lov pr. 22. juli 2013. Det såkaldte "FAIF"-Direktiv  -  Direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde - kommer efter denne dato til at regulere forvaltningen af de ovennævnte Formueplejeselskaber. Det betyder, at Formueplejegruppen etablerer et administrationsselskab, som vil søge de fornødne godkendelser i det danske Finanstilsyn. Hvis ikke man gjorde dette, ville investeringskonceptet i Formueplejeselskaberne ikke kunne videreføres, som det kendes i dag via Formuepleje.

Er det nødvendigt at lave om?

Formueplejeselskaberne bliver omfattet af den nye lovgivning og vil efter den 22. juli 2013 få status som alternative investeringsfonde - såkaldte AIF'er. Det er dermed helt nyt, at investeringsselskaber på denne måde bliver påvirket af finansiel regulering. Selve investeringsstrategien i Formueplejeselskaberne vil ikke blive påvirket, men den nye lovgivning vil stille en række nye krav til, hvad man må rådgive, vejlede og markedsføre omkring et Formueplejeselskab.

Hvad, disse krav er for Formueplejeselskaberne, er endnu usikkert. Det vil sige, at det endnu ikke er fastlagt i lovgivningsarbejdet, hvad der må rådgives og markedsføres omkring. For eksempel er det usikkert, om Formueplejeselskaberne overhovedet må henvende sig til nye investorer. Tilsvarende er der også uafklarede punkter omkring placeringsregler i pensionsordninger og så videre. For at undgå usikkerhed er det nødvendigt at lave om.

Hedgeforening som helgardering

Hedgeforeninger i Danmark er i dag allerede reguleret af Finanstilsynet. Det er i den nuværende lovgivning allerede velbeskrevet, hvad man skal og må rådgive, vejlede og markedsføre omkring en hedgeforening. Tilsvarende er der i lovgivningen krav om, at det kun er såkaldte Investeringsforvaltningsselskaber, som må administrere hedgeforeninger. Disse er også under tilsyn fra Finanstilsynet.

På denne måde er opbygningen af det danske system med hedgeforeninger og investeringsforvaltningsselskaber sådan set fremtidssikret i forhold til den nye lovgivning.

Som Formueplejeselskaberne bliver hedgeforeningerne dog også omfattet og påvirket af det nye "FAIF"-direktiv, der træder i kraft den 22. juli 2013. Der vil ske en række ændringer af den eksisterende lovgivning omkring hedgeforeninger, som blandt andet også vil indbefatte, at man fremover kan blive til såkaldte kapitalforeninger.

Er man allerede i dag en hedgeforening i Danmark, vil der dertil være en række overgangsbestemmelser på vej mod den nye lovgivning. Hedgeforeninger kan således fortsætte deres virke uændret frem til den 1. marts 2014. Herefter kan man tilpasse sig den nye lovgivning.   

Overgangsbestemmelserne betyder, at der er sikkerhed for, hvad man må rådgive, vejlede og markedsføre omkring, ligesom der er sikkerhed for alt, hvad der i dag er velbeskrevet i lovgivningen med hensyn til hedgeforeninger. Fra lovgivernes side er der aktuelt ingen klarhed over overgangsbestemmelser for Formueplejeselskaberne. 

Fordele ved ændringerne

For at skabe størst mulig sikkerhed for aktionærerne er det vurderingen, at det er fordelagtigt, såfremt Formueplejeselskabernes aktionærer bliver omfattet af den allerede eksisterende lovgivning. Det betyder, at det er en fordel, at Formueplejeselskabernes aktionærer får mulighed for at investere i en afdeling i en hedgeforening med helt samme investeringsstrategi og risikorammer, som kendes fra de respektive Formueplejeselskaber.   

På den måde er der sikkerhed for, at konceptet kan videreføres uforandret, og at man som investor kan få den optimale vejledning. Udover sikkerhed omkring implementeringen af den kommende lovgivning vil investorerne kunne opnå et tættere (og dermed billigere) handelsspread end det, der kendes i dag.

Dertil vil man som investor fremover direkte kunne sammenligne investeringsafkast og performance med en lang række konkurrerende produkter.

De nye vedtægter

De nye vedtægter i selskaberne vil være langt mere detaljerede end de tidligere. Dette skyldes ønsket om, at vedtægterne skal kunne imødekomme de krav, som det danske Finanstilsyn i dag ville stille til selskaberne, såfremt de var regulerede. For selskaberne betyder det, at samtlige investeringsrammer, som i dag findes via de vedtægter, børsprospekter, bestyrelsesrisikorammer og fondsbørsmeddelelser, nu bliver synliggjorte i selskabernes vedtægter.

Dertil bliver der i vedtægterne defineret en række absolutte rammer. Hvor man tidligere i Formueplejeselskabernes vedtægter for eksempel anvendte begrebet "på investeringstidspunktet" som den maksimale grænse for, hvor meget der kunne investeres i aktier, indføres der nu tillige nogle absolutte grænser. Udover de gamle grænser for aktieudnyttelsesprocenter indføres der således de absolutte grænser, som aldrig må overskrides, uden at der tages affære. Vedtægterne bliver dermed langt mere eksplicitte end tidligere.

Et eksempel - Formuepleje Pareto - de væsentligste ændringer

I de nuværende vedtægter for Pareto står, at aktieporteføljen på købstidspunktet maksimalt må udgøre 70 procent af egenkapitalen. I de nye vedtægter ændres den maksimale aktieandel til 80 procent af egenkapitalen. Men nu er det en absolut grænse, som aldrig kan overskrides. Samtidig vil bestyrelsen - præcis som i dag - have mulighed for at bestemme særskilte risikorammer.

I Pareto har bestyrelsen således vedtaget, at aktieporteføljen i Pareto maksimalt må udgøre 60 procent på investeringstidspunktet. Dette vil fortsat gælde. 

Det samme gælder soliditeten, som i de nuværende vedtægter er fastsat til minimum 20 procent. Denne bestemmelse slettes i de nye vedtægter. Men det er fortsat bestyrelsens opgave at holde soliditeten på minimum 20 procent.

I de nuværende vedtægter er det blot kort beskrevet, at der kan investeres i aktier og obligationer. I de nye vedtægter vil der være en langt større præcisering af hvilke typer aktier og obligationer, der kan være tale om - herunder at det skal være likvide aktiver.

Alt i alt bliver vedtægterne dermed langt mere detaljerede og kravspecifikke i forhold til selskabernes investeringsstrategi. Strategien vil dog fra selskab til selskab være den samme, men skal den ændres fremover, og indebærer det en vedtægtsændring, skal investorerne naturligvis spørges til råds. 

Ordforklaring, nye vedtægter

Forvandlingsprocessen_for_selskaberne

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>