Den globale jagt på attraktive afkast

Aktier og obligationer. Det er grundlæggende det, som Formuepleje investerer aktionærernes penge i. Investeringerne fordeles i en optimumportefølje med cirka en fjerdedel i globale aktier og tre fjerdedele i danske realkreditobligationer. Denne optimale portefølje geares på forskellig vis i de forskellige selskaber og gearingen betyder, at der stilles høje krav til, at aktierne og obligationerne nemt kan omsættes.

Kikker på alt

Der er mange andre aktiver og aktivtyper end danske realkreditobligationer og globale aktier. Mange af dem er ikke særligt likvide som for eksempel obligationer udstedt af virksomheder i tredjeverdenslande. Andre er ekstremt eksotiske og svære at handle som for eksempel investering i burmesiske og afrikanske aktier eller nødlidende gæld.

"Men det betyder ikke, at det ikke er interessant at vide noget om disse typer af aktiver og have en klar holdning til deres prisfastsættelse," siger investeringsdirektør Leif Hasager.

Formuepleje er global investor med et bredt og åbent syn på investering. Derfor er vi prin­cipielt interesseret i samtlige typer af aktiver i vores jagt på attraktivt afkast til vores investorer. Selvom vi "kun" investerer i store globale aktier og danske realkreditobligationer, er deres prissætning og risikoegenskaber afhængige af forholdene til andre aktiver. Som man kan se på nedenstående figur har for eksempel kreditobligationer klaret sig næsten lige så godt som aktier, hvilket, Formuepleje mener, er et tegn på, at kreditobli­gationernes afkast er ved at være udtømt.

Afkast Emerging Markets

Kigger vi nærmere på kreditobligationer, er afkastet indtil videre blevet drevet af rentefald og forbedring af kreditkvaliteten.

"Formuepleje mener, at kreditobligationer generelt er prisfastsat højt, og at afkastpotentialet fremadrettet er begrænset. Når renten begynder at stige, vil det ramme disse obliga­tioner negativt," siger Leif Hasager.

Han hæfter sig ved, at aktier er steget mindst lige så meget, hvilket indikerer, at aktier generelt ikke er dyre, da aktiers risiko er højere end obligationers. Grafen viser også, at emerging markets-obligationer ikke har performet lige så kraftigt som kreditobligationer. Det indikerer, at da netop denne type obligationer er udstedt i lokale valutaer af lande i Latinamerika, Asien og Afrika, kan der fortsat være et attraktivt potentiale at hente.

Leif Hasager pointerer, at mange investorer føler, at når et aktiv er steget, vil det fortsætte med at stige. Dette kan ofte være tilfældet i en begrænset periode, men som hovedregel er et meget stort afkast snarere en indikation på, at der fremadrettet vil komme et mindre afkast. Dog skal der tages højde for aktivets initiale prissætning - også relativt til andre aktiver.

Aktier ikke for dyre

iden aktiemarkedet ramte bunden i marts 2009, har et indeks med globale aktier leveret et imponerende akkumuleret afkast på cirka 90 procent, hvilket svarer til cirka 17 procent i gennemsnit om året. Betyder det, at aktier nu er blevet for dyre? Det mener Formuepleje ikke. Dog har det aldrig været vigtigere at vælge de rigtige aktier.

"Hvis man vurderer aktier generelt som aktivklasse, så er det aktuelle gennemsnitlige P/E-niveau på cirka 17 ikke højt i historisk perspektiv, men prissætningen skal også ses i relation til alternativet - obligationer, og i den sammenhæng, er aktier bestemt ikke dyre," siger Leif Hasager.

Han understreger, at CPH Capital på vegne af Formuepleje gør sig umage for at udvælge de bedste enkeltaktier.

Lav rente sender aktier op

En anden relativ faktor, der indikerer, at aktier er attraktive, er den historisk lave rente, der især har sendt kurserne på statsobliga­tioner, der er udstedt af sikre lande som Danmark og Tyskland, i vejret. De historisk lave renter betyder, at investorer stort set ikke får noget afkast, og afkastet er endda negativt, når der korrigeres for skat og inflation. Det har ført til en søgen efter afkast og et lidt større mod blandt investorerne til at påtage sig en risiko.

"De seneste måneder har vi set, hvordan midler investeret i sikre obligationer i stigende grad flyder over i aktier," siger Leif Hasager.

Siden ECB i august meldte ud, at den ville holde hånden under de sydeuropæiske gældsøkonomier, har lysten til at tage risiko være større. De seneste opgørelser viser, at mindst 36 milliarder dollar har forladt investering i korte obligationer til fordel for aktier.

Omsætning efterlyses

Men afkast fra aktier bør ikke alene komme fra en markedsmæssig efterspørgsel båret af et uattraktivt alter­nativ - statsobliga­tioner - men også fra sund indtjening i virksomhederne. Krisen de seneste år har ført til, at irksomhederne i dag fremstår veltrimmede og effektiviserede med et godt indtjeningsniveau. Det har konkret ført til, at flere og flere selskaber udbetaler store udbytter og køber aktier tilbage. Den høje indtjening og manglende investeringslyst/-muligheder betyder, at virksom­hederne står klar i startblokken til at øge indtjeningen, når økonomierne begynder at vokse, forbruget stiger og den stigende efterspørgsel bliver omsat til øget omsætning. Virksomheder med ledig kapacitet vil opleve, at øget omsætning giver kontant afregning på bundlinjen. Denne udvikling har vi ikke set endnu, men hvis den ind­finder sig, vil aktierne stige markant.

Emerging Markets

En af de spændende aktivklasser, som Formuepleje kun indirekte er eksponeret over for, er Emerging Markets-aktier. Emerging Markets er fællesbetegnelsen for alle de lande i verden, som er under udvikling. Det er for eksempel Kina, Indien, Brasilien, Rusland samt hovedparten af landene i Afrika, Asien og Latinamerika. Det, der kendetegner disse lande, er, at de i modsætning til specielt Europa oplever høj vækst som følge af unge befolkninger, lavere lønninger og velstandsfremgang i specielt middelklassen. Samtidig er Emerging Markets-aktier lavere prisfastsat end globale aktier, men de har også en højere risiko som følge af de mere usikre rammebetingelser, landene er undergivet politisk og økonomisk.

Formuepleje har 14 procent af aktieporteføljen investeret direkte eller indirekte i Emerging Markets. Den indirekte eksponering sker gennem vestlige virksomheder med aktiviteter i disse lande. Det er for eksempel fastfoodkæder i vækst som McDonald's og Kentucky Fried Chicken. Det er Formueplejes klare forventning, at den mest interessante vækst fremadrettet vil ske i disse lande, og derfor vil det også være klogt at investere i disse lande på langt sigt.

Samlet vurdering

Når Formuepleje under et skal vurdere potentiale for de forskellige overordnede aktivtyper, er aktier og Emerging Markets-aktier de mest interessante.

Aktuelt betyder det, at aktieandelen udgør cirka 25 procent af optimum-porteføljen. Her vil visse aktier være eksponeret over for Emerging Markets. Obligationerne er altovervejende helt korte obligationer, hvor der tillige er investeret i finansielle kontrakter, der bringer kurs­følsomheden i nærheden af nul.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>