Skal kapitalen på pension?

Rygterne om kapitalpensionens død er stærkt overdrevne. Faktisk er kapitalpensionen i forbindelse med den netop vedtagne skattereform blevet mere fordelagtig for såvel eksisterende ordninger som for fremtidige indskud på den nye ordning for kapitalpension.

Skattereformen medfører, at der fra 2013 ikke længere er fradrag for nye indskud på kapitalpension, men i den nye ordning kaldet aldersopsparing bliver udbetalingen til gengæld skattefri. Samtidig tilbydes en fremrykning af beskatningen i 2013 for eksisterende kapitalpensioner på 37,3 pct. og efterfølgende skattefrihed ved udbetaling. Det sker som et alternativ til de eksisterende regler, hvor kapitalpensionen beskattes med 40 pct. ved udbetaling.

Det betyder, at alle, der har en kapitalpension i 2013, vil stå overfor nogle valg:

  1. Skal man fremrykke beskatningen på sin eksisterende kapitalpension til 2013?
  2. Er der fornuft i fremover at indskyde 27.600 kr. årligt, som er det maksimale indskud under de nye regler for aldersopsparing?

Svaret på begge spørgsmål er ja - forklaringen kommer her.

Betal skatten i 2013

Der tilbydes en skatterabat på 2,7 pct. (40 minus 37,3), hvis man vælger at rykke beskatningen af sin eksisterende kapitalpension frem til 2013 fremfor at vente til udbetalingen af pensionen. Med udgangspunkt i en kapitalpension på en million kroner, som forventes udbetalt om ti år med et forventet afkast på 5 pct. efter skat om året, kan følgende regnestykke opstilles for det udbetalte beløb:

Kapitalpension
Betal skat i 2013
kr. 1.021.317
Kapitalpension
Betal skat ved udbetaling
kr. 977.337
Difference
kr. 43.980

Ved at fremrykke beskatningen til 2013 vil der i ovenstående eksempel være ca. 44.000 kroner mere til udbetaling om ti år end ved udbetaling med en afgift på 40 pct.

Det er uden betydning for den fremtidige værdi af kapitalpensionen, om skatten betales her og nu eller først ved udbetalingen af kapitalpensionen, hvis afgiften havde været den samme. En fremrykning af beskatning i 2013 til 40 pct. og efterfølgende skattefrihed vil give det samme resultat som den eksisterende ordning, hvor man betaler 40 pct. ved udbetaling. Fordelen ved fremrykning af beskatningen til 2013 skyldes alene skatterabatten på de 2,7 pct.

Har man en kapitalpension, som er placereret i en ordning med høj grundlagsrente, bør det undersøges, om en fremrykning af beskatningen til 2013 påvirker de eksisterende vilkår. Reduceres grundlagsrenten som følge af skift til ny kapitalpension, og forventes kapitalpensionen ikke hævet indenfor en kort tidshorisont, kan det være fordelagtigt at beholde den nuværende ordning og dermed lade beskatningen ske til 40 pct. ved udbetaling. Hvis man har en kapitalpension, hvor værdien i dag er lavere end det beløb, der er betalt PAL-skat (note 1) efter, så overføres dette skatteaktiv til den nye ordning. Ved at lade kapitalpensionen beskatte i 2013 fraskriver man sig retten til senere at omlægge sin kapitalpension til en ratepension eller livrente.

Udbetalinger af kapitalpensioner i 2013 sker også til 37,3 pct. Eventuelle udbetalinger af kapitalpensioner i 2012 anbefales udskudt til 2013.

Indskud på aldersopsparing

Det vil fortsat være muligt at indskyde på pension fremadrettet via aldersopsparing, men fra 2013 vil den maksimalt tilladte indbetaling være på 27.600 (note 2) kroner årligt. Indbetalingen vil ikke længere give et skattefradrag, men udbetaling vil være skattefri, og beskatning af afkastet vil fortsat ske til PAL-skatten på p.t. 15,3 pct. Den lave beskatning af afkastet på p.t. 15,3 pct. i den nye aldersopsparing gør, at det fortsat vil være attraktivt at spare op gennem denne ordning. I frie midler beskattes kapitalindkomst med mellem 32 pct. og 45,5 pct. og aktieindkomst med mellem 27 og 42 pct. indskydes der 27.600 kr. årligt på en aldersopsparing under den nye ordning, vil der - med et årligt forventet afkast på seks pct. før skat (aktier) - være en markant større kapital til rådighed om 10, 20 og 30 år i forhold til opsparing i frie
midler, se tabel nedenfor.

Hidtil har der typisk været en fradragsværdi på 37 pct. (note 3) og en afgift på 40 pct. ved udbetaling, hvilket isoleret set resulterer i et tab på tre pct. for investor. Man kunne betragte det som en slags betaling for adgangsbilletten til det billige skattemiljø i pensionsregi. Denne ekstra skat forsvinder med den nye ordning. Hvor man tidligere krævede en forholdsvis lang investeringshorisont på kapitalpensionen for at kompensere for de ekstra tre pct. beskatning, så er den nye aldersopsparingsordning fordelagtig uanset tidshorisonten. Dette er illustreret i nedenstående graf beregnet ved et forventet aktieafkast på otte pct.

Er den nye aldersopsparing så den mest fordelagtige opsparingsform?

I det omfang man kan udnytte skattefordelen med høj fradragsværdi og lavere beskatningsprocent ved udbetaling, så bør ratepensionen (note 4) vælges fremfor aldersopsparing. Dog er det vigtigt at tage hensyn til evt. modregning af fremtidige sociale ydelser. Har man gæld med en forholdsvis høj rente, så vil kun en accept af høj risiko på investeringerne i aldersopsparingen tale for denne opsparingsform fremfor gældsnedbringelse. Her er en god tommelfingerregel, at det forventede afkast i aldersopsparing som minimum skal matche lånerenten efter skat.

Investeres der med en lav risikoprofil og et dertil hørende forventet lavt afkast, så bør opsparing i frie midler prioriteres fremfor aldersopsparing. Det skyldes, at den lavere afkastbeskatning i så fald kun vil betyde et marginalt bedre samlet afkast, mens man ved opsparing i frie midler har kapitalen til fri disposition. Hvis man vil hæve den nye aldersopsparing før tid, så skal der betales en afgift på 20 pct.

Vindere og tabere
At der ikke længere er fradrag for indskud på kapitalpensionen fra 2013 betyder, at mulighederne for at regulere indkomstgrundlaget for tildeling af sociale ydelser ophører. Hermed ophæves asymmetrien, hvor man tidligere havde fradragsmulighed i indkomstgrundlaget for tildeling af sociale ydelser, men ikke modregning i disse ved udbetaling af kapitalpensionen.

For mange vil de nye regler for kapitalpension være en fordel både for eksisterende ordninger og for nye indskud. Individuelle forhold som f.eks. rentevilkår på nuværende ordninger, gæld med høje renter, risikovillighed, investeringshorisont osv. bør tages i betragtning, før man beslutter sig endeligt for at fremrykke beskatningen af kapitalpensionen og foretage indskud efter de nye regler for aldersopsparing.

Noter
1) PAL-skat er en forkortelse af pensions afkasts skat. PAL-skat afregnes årligt. Et år med underskud modregnes automatisk i fremtidige afkast før beregning af PAL-skatten.
2) Det svarer til den tidligere grænse på 46.000 kr. med fradragsværdi på 40 pct.
3) Fradragsværdien afhænger af, hvilken kommune man bor i.
4) Med max. årlig indbetalimg på 50.000 kr.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>