Positiv afkast på obligationer – også ved stigende renter

Med rekordlave renteniveauer spørger mange investorer til, hvilken betydning det vil få for Formueplejeselskaberne, hvis renterne stiger? Rentestigninger lige nu vil kun have meget begrænset effekt. Det skyldes, at vi har positioneret obligationsbeholdningen til dette scenarie, og selv i tilfælde af en rentestigning på op til 1,5 procentpoint inden for 12 måneder, vil obligationsafkastet være positivt.

Siden sidste sommer er de danske markedsrenter faldet markant. I kølvandet på gældskrisen i Sydeuropa, har investorerne foretrukket lande som Danmark, der har sunde balancer i de offentlige budgetter.

Dette rentefald har medført markante kursstigninger på Formuepleje-selskabernes beholdning af danske realkreditobligationer. Det har været stærkt medvirkende til, at alle de Formueplejeselskaber, der investerer i obligationer, opnåede et rigtig godt afkast i 2011.

Når afkastet blev så flot, så skyldes det i høj grad, at obligationsbeholdningen sidste sommer - da rentefaldet for alvor tog fart - havde det der i fagsproget hedder en relativ høj rentefølsomhed. En høj rentefølsomhed giver nemlig store kursgevinster når renterne falder, men omvendt også større kurstab, når renterne stiger.

Set over det sidste år, så havde Formueplejeselskaberne en høj rentefølsomhed på det helt rigtige tidspunkt.
Nedenstående figur viser de månedlige ændringer i den 10-årige rente (røde søjler målt på venstre skala) sammenholdt de med månedlige tal for rentefølsomheden på obligationerne i Formueplejeselskaberne (den blå linje med prikker målt på højre skala).

Figur 1: Rentefølsomhed og renteændringer
De røde søjler viser, at der var store månedlige rentestigninger i slutningen af 2010 og i begyndelsen af 2011. I den periode blev rentefølsomheden øget og toppede i midten af april måned tæt på 5. Til gengæld var der store rentefald hen over sommeren og i begyndelsen af efteråret. I samme periode blev rentefølsomheden nedbragt til et meget lavt niveau på ca. 1 i slutningen af september måned, og rentefølsomheden er blevet holdt på et meget lavt niveau siden. Aktuelt er rentefølsomheden på ca. 0,5, hvilket betyder, at der kun vil være meget begrænsede kurstab på obligationer, hvis renterne stiger. Omvendt vil der også kun være begrænsede kursgevinster, hvis renterne falder.

Forventninger til renteudviklingen

Det helt store spørgsmål er naturligvis, hvad der fremover vil ske med renterne.

Vi vurderer, at markedsrenterne er kommet langt ned, og hvis der kommer lidt mere afklaring på gældskrisen i Euroland, vil renterne sandsynligvis stige en smule. Et blik på figur 2 viser, at de 10-årige danske renter er faldet med over 1%-point det seneste år.

Med eskalering af gældskrisen i løbet af 2011 er der nu udsigt til meget lav vækst og lav inflation i Euroland i de kommende år. Derfor er det svært at forestille sig, at renterne på kort sigt vil stige til samme niveau som for et år siden. Men en lille rentestigning virker derimod ikke usandsynlig.

Obligationsafkast det kommende år

En mindre rentestigning vil ikke have nogen nævneværdig effekt på Formueplejeselskaberne. Det skyldes i høj grad, at rentefølsomheden er nedbragt til et meget lavt niveau. Nedenstående figur viser afkastet på obligationsbeholdningen med en horisont på 12 måneder ved forskellige renteændringer.

Figur 3: Horisontafkast på 12 mdr. sigt

Den meget lave rentefølsomhed betyder omvendt, at hvis renterne falder markant fra det nuværende niveau, så vil der kun være begrænsede kursgevinster på obligationerne. Afkastet vil blive lavere, da en stor del af beholdningen af 5%-realkreditobligationer vil blive indfriet af låntager, hvilket vil medføre, at vores obligationer vil blive udtrukket til kurs 100. Disse obligationer ligger aktuelt i kurs 103-104 niveauet.

Næsten uanset om renterne bliver liggende på det nuværende niveau eller stiger med op til 0,75%-point i løbet af det kommende år, så vil afkastet på obligationerne være stort set identisk, nemlig på godt 2%. Det skyldes, at selvom renterne stiger, vil der kun være begrænsede kurstab på obligationerne, da rentefølsomheden er meget lav. Samtidig vil de løbende kuponrenter på obligationerne opveje disse kurstab, så det samlede afkast bliver positivt. Det skyldes også, at der er færre 5%-obligationer, der bliver udtrukket til kurs 100, når renterne stiger, da færre låntagere vil lægge deres lån om. Derved vil det samlede afkast på 5%-obligationerne blive højere, hvis der sker moderate rentestigninger.

Forventet obligationsafkast i Formuepleje Safe

I de selskaber, der benytter sig af lånefinansiering, skal der samtidig også tages højde for låneomkostninger og gearing. I et eksempel tager vi udgangspunkt i Formuepleje Safe, og ser på hvilken effekt renteændringer vil have på det samlede afkast.

Figur 4: Obligationsafkast Formuepleje Safe 12 mdr. horisont
Baseret på aktuel obligationsbeholdning i Formuepleje Safe, med gearing ca. 2,4. Forudsat lånerente på 1,0%, hvilket er højt sat, da der er udsigt til yderligere fald i de helt korte lånerenter, da både den danske og europæiske centralbank har meldt ud, at de vil låne yderligere penge til bankerne.

Selv når der er taget højde for lånerenter, så vil obligationsafkastet i Formuepleje Safe være positivt på 12 mdr. sigt ved uændret til svagt stigende renter. I de mest sandsynlige scenarier vil obligationsdelen bidrage med et afkast på 3,6-4,0%. Det er ikke et højt afkast, men i forhold til det aktuelle renteniveau er det et fornuftigt og ikke mindst et positivt afkast. Samtidig afspejler det, at rentefølsomheden er meget lav på nuværende tidspunkt, hvor renterne er historisk lave.

Hvis renterne stiger, vil rentefølsomheden sandsynligvis blive forøget igen, og i så fald vil der være udsigt til et højere direkte renteafkast på obligationerne. Så den meget lave risiko på obligationerne betyder, at det løbende afkast er lidt lavere i øjeblikket, til gengæld er obligationerne i høj grad beskyttet mod stigende renter.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>