Nye administrationsaftaler

Gældende fra den 1. marts 2012 har alle formueplejeselskaberne indgået nye administrationsaftaler med Formuepleje A/S.

Ikke siden 2005 er der blevet justeret på administrationsaftalernemellem formueplejeselskaberne og Formuepleje A/S. Ny lovgivning havde nødvendiggjort en række præciseringer, så aftalerne er tidssvarende og i den forbindelse er selskabernes bestyrelser og Formuepleje blevet enige om at ændre honorarstrukturen en smule.

Det faste honorar, som tidligere blev beregnet som 0,5 % af balancen med en rabat, der var afhængig af balancens størrelse, er nu ændret til at blive beregnet som 1,0 % af aktiebeholdningen og 0,35 % af resten af balancen, som primært består af obligationer.

Med de balancer, som der var ifølge halvårsregnskaberne pr. 31. december 2011, svarer de nye satser for de fleste af Formueplejeselskaberne til et samlet fast honorar på ca. 0,5 %.

Den nye honorarstruktur afspejler i højere grad den prissætning, der er i markedet på sammenlignelige investeringsprodukter.

I forhold til gennemsnittet af danske investeringsforeninger i henholdsvis globale aktier og danske realkreditobligationer, er honoraret ca. 20 % lavere.

Hertil kommer, at der i Formueplejeselskaberne ikke er andre omkostninger, så som løn til direktør og ansatte, ekstra spread-omkostninger ved handler med selskabets værdipapirer, højere marginal på lånerenten osv.

I de nye aftaler er der også ændret på resultathonoraret. Tidligere blev resultathonoraret beregnet som 10 % af investeringsresultatet - det vil sige resultatet før faste omkostninger og skat. Nu beregnes det af bundlinje resultatet - det vil sige resultatet efter alle omkostninger og skat.

I de år, hvor afkastet svarer til de femårige afkastforventninger, svarer dette til en reduktion på ca. 20 % af resultathonoraret.