Invester i forening eller i godt selskab

Den økonomiske uro siden 2008 har skabt øget fokus på risiko. Derfor overlader mange investorer formuen til en kapitalforvalter. Men hvem skal man vælge? Investeringsforeningerne er det nemme valg for mange, men de overser muligheden for at vælge et investeringsselskab, som faktisk har langt bedre mulighed for at styre risikoen.

Formueplejeselskaberne har på både den korte og den lange bane været et attraktivt alternativ til investeringsforeningernes aktieafdelinger. Målt på både det absolutte og det risikojusterede afkast har investorerne i specielt Formuepleje Safe og Formuepleje Pareto opnået et markant merafkast.

Afkast over tid

Nedenstående tabel viser, hvad globale aktieafdelinger, det globale aktieindeks (målt ved MSCI World) og Formueplejeselskaberne har leveret af afkast (se note 1) på kort, mellem og lang sigt. For de fleste investorer er 10 år en lang investeringshorisont, hvor man forventeligt har fået et afkast af sine investeringer. De seneste 10 år har været præget af store udsving på de finansielle markeder med IT-boblen (2000-2003), Finanskrisen (2007-2009) og senest statsgældskrisen (2011) som de mest markante begivenheder.

Grundet de tre nævnte nedture har gennemsnittet af aktieafdelingerne fra investeringsforeningerne ikke forrentet investorernes kapital set over de seneste 10 år. 100 kroner investeret for 10 år siden har ikke givet afkast, hverken i aktieafdelingerne eller på det globale aktiemarked. Blandt Formueplejeselskaberne har selskabet Penta - som ligger med den højeste risikoprofil af formueplejeselskaberne - også mærket de store udsving på finansmarkederne. Formuepleje Penta ligger lidt under aktieafdelingerne med 92 kroner ud af en startinvestering på 100 kroner for 10 år siden.

De øvrige formueplejeselskaber har alle leveret et positivt afkast i perioden, men Formuepleje Safe og Formuepleje Pareto er klart de mest iøjnefaldende. 100 kroner investeret i et af de to selskaber er således blevet til 244-265 kroner, svarende til et årligt afkast på 9,3-10,2%. Ud af investeringsforeningernes globale aktieafdelinger er der kun to aktieafdelinger, som set over de sidste 10 år har leveret et højere afkast end Safe og Pareto.

I tabellen ovenover er Formueplejeselskabernes afkast rangeret og sammenlignet med investeringsforeningernes globale aktieafdelinger. På kort og mellemlangt sigt (et og tre år) ligger Formuepleje Safe og Formuepleje Pareto også i den absolutte top med en placering blandt de fem bedste afdelinger.

Set over de seneste 1 og 3 år er Formuepleje Safes afkast bedre end samtlige aktieafdelinger. Det seneste år, hvor mange aktieinvesteringer er faldet i værdi, har de fire Formueplejeselskaber alle leveret et positivt afkast på over 10%. I forhold til de globale aktieafdelinger og det globale aktiemarked, som i den samme periode er faldet med cirka 4%, er det en markant forskel.  

Risikojusteret afkast

Mange investorer har over de seneste år oplevet, at risiko er en væsentlig faktor, når man investerer. Jo større udsving der er i afkastene, jo højere risiko er der ved en investering. Standardafvigelsen er et mål for risiko, hvor en lav standardafvigelse betyder, at afkastene ligger tæt på det gennemsnitlige afkast, mens en høj standardafvigelse er et billede på, at afkastene afviger betydeligt fra gennemsnitsafkastet. 

Risikomæssigt ligger Formueplejeselskaberne på niveau med eller over aktieafdelingerne og det globale aktieindeks. Det er værd at være opmærksom på, at i den periode - de sidste 3 år - hvor risikoen er målt, har formueplejeselskaberne haft schweizerfranc som lånevaluta i en del af perioden (frem til medio 2010), ligesom de nye skatteregler fra 2009 betød en nedskrivning af egenkapitalen på op til 20%. Faktorer der begge giver udslag i en højere standardafvigelse.

Målt siden midten af 2010, hvor Formueplejeselskaberne fravalgte at anvende schweizerfranc i låneporteføljerne, er standardafvigelsen - altså risikoen - reduceret med 30 - 40% . Kombineres afkast og risiko kan en investor vurdere, om en investering giver et attraktivt afkast i forhold til den risiko, man påtager sig. Investors risikojusterede afkast udtrykkes ofte som Sharpe ratio (se note 2). Jo højere Sharpe ratio, jo bedre har investeringen været. De høje afkast på Formuepleje Safe og Formuepleje Pareto, kombineret med en risiko på samme niveau som det globale aktiemarked, betyder, at de risikojusterede afkast på de to selskaber, på både kort, mellem og lang sigt, fremstår særdeles attraktive i forhold til investeringsforeningernes aktieafdelinger. Formuepleje Epikur ligger på niveau med aktieafdelingerne, mens Formuepleje Pentas risikojusterede afkast ligger under.

Forskel på koncepterne

Valget mellem investeringsforeningernes aktieafdelinger og Formueplejeselskaberne bør dog også ske under hensyntagen til investorens individuelle præferencer, hvor forhold som investeringsprincip, risikostyring og skat tages i betragtning.

Investeringsforeninger og investeringsselskaber er underlagt forskellige lovgivninger og regler, hvorfor investorerne altid bør forholde sig til deres forskellige karakteristika. I nedenstående tabel har vi sammenlignet forvaltningen af formuen i en udbytteudloddende aktieafdeling under en investeringsforening med et af formueplejeselskaberne (de klassiske formueplejeselskaber, som anvender tangentporteføljeteorien).

Valget mellem investeringsforeningen og et af Formueplejeselskaberne er i stor udstrækning et spørgsmål om hvorledes og efter hvilke investeringsprincipper, man ønsker sin formue forvaltet. I Formueplejeselskaberne giver de fleksible investeringsrammer, herunder anvendelse af lånekapital samt anvendelse af finansielle instrumenter, mulighed for værdiskabelse gennem asset allokation og aktiv risikostyring. Investeringsforeningernes aktieafdelinger vil typisk følge et benchmark og kun i begrænset omfang have mulighed for risikoafdækning gennem finansielle instrumenter og omlægning til eksempelvis obligationer eller kontanter. Ved investering i en aktieafdeling under en investeringsforening er risikostyringen, som i Formueplejeselskaberne ligger hos forvalteren, dermed overladt til investoren selv.

Investeres der for frie midler, er det vigtigt at være opmærksom på, at Formueplejeselskaberne beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst, hvor udbytteudloddende aktieafdelinger beskattes efter realisationsprincippet som aktieindkomst. Beskatningen i selskaber og på pension er den samme, uanset om man vælger aktieafdelinger eller Formueplejeselskaberne, for i begge tilfælde sker beskatningen efter lagerprincippet.

Samlet set, og specielt ud fra afkastet i forhold til risikoen, så mener vi ubetinget, at Formueplejeselskaberne, primært Formuepleje Safe og Formuepleje Pareto, er meget attraktive alternativer til investeringsforeningernes aktieafdelinger.

Noter:
1) Afkast efter omkostninger
2) (Historisk afkast - risikofrie renter) / risiko (standardafvigelsen).
3) Realisationsbeskatning: Aktieindkomst.
4) Beskattes som kapitalindkomst

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>