Sådan rammer udligningsskatten på store pensioner

Skatteminister Troels Lund Poulsen har i dag fremsat lovforslag L213, der bla. indfører en midlertidig udligningsskat for store pensionsudbetalinger, der skal neutralisere den utilsigtede gevinst for den eksisterende pensionsopsparing, der er fradraget med højere marginalskatter. Af lovforslagets bemærkninger fremgår det bla.: 

Baggrunden for forslaget

Indskud på pensionsordninger med løbende og ratevise udbetalinger kan fuldt ud fradrages i den personlige indkomst. For personer, der betaler topskat, er værdien af fradraget 59 pct. (ekskl. arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat). Før 1998 var værdien af fradraget endnu højere. Personer med høje indkomster har således kunnet indskyde beløb med meget høj fradragsværdi.

Modstykket hertil er, at udbetalinger fra ordningerne indkomstbeskattes. Med reformen sættes marginalskatten markant ned og dermed også skatten på udbetalinger fra allerede opbygget pensionsformue. Det indebærer en utilsigtet gevinst for den eksisterende pensionsopsparing, der er fradraget med højere marginalskatter.

Parterne (V, K, DF,  red.) er enige om at indføre en midlertidig udligningsskat for personer med store pensionsudbetalinger med henblik på at neutralisere denne utilsigtede virkning. Med forslaget udmøntes den del af aftalen om Forårspakke 2.0, der handler om at indføre en udligningsskat på store pensionsudbetalinger. 

Tre eksempler

I de følgende tre eksempler illustreres, hvorledes de foreslåede regler om udligningsskatten for store pensionsudbetalinger opgøres. Endvidere vises den samlede ændring i skattebetalingen som følge af Forårspakke 2.0 for de tre familier. Dvs. en sammenligning af 2011-regler og 2009-regler. Alle skattesatser og beløbsgrænser i personbeskatningen er angivet i 2010-niveau. Personerne har ingen ligningsmæssige fradrag eller renteudgifter, og der ses i eksemplerne bort fra afgiftsstigninger m.v. og den kompenserende »grønne check«.

Eksempel 1 

(Alle tal er i 2010-niveau)

En ugift folkepensionist modtager årlige private pensionsudbetalinger på 600.000 kr. (inkl. ATP). Pensionisten modtager herudover folkepensionens grundbeløb på 65.376 kr., hvilket giver en samlet indkomst på 665.376 kr. 

Den foreslåede udligningsskat udgør 18.155 kr., beregnet som 6 pct. af pensionsindkomsten ud over et bundfradrag på 362.800 kr.

Bundskattenedsættelsen, ophævelsen af mellemskatten og forhøjelsen af topskattegrænsen medfører en årlig skattenedsættelse for pensionisten på 33.660 kr. Heraf udgør ophævelsen af mellemskatten 18.155 kr., svarende til den fulde mellemskat over mellemskattegrænsen, idet den ugifte folkepensionist ikke har opnået nogen besparelser ved ægtefælleoverførsel.

Med udligningsskatten får folkepensionisten således reduceret sin skattenedsættelse fra 33.660 kr. til 15.505 kr.

Eksempel 2

En gift folkepensionist (Æ1) har ud over folkepensionens grundbeløb på 65.376 kr. også 600.000 kr. i private pensioner, hvilket samlet udgør en personlig indkomst på 665.376 kr. årligt. Pensionistens ægtefælle (Æ2) har ingen indkomst. I dette ydertilfælde kan der overføres det maksimale forskelsbeløb på 121.000 kr.

Æ1 skal efter forslaget betale en udligningsskat på 10.895 kr. Der er herved medregnet overførsel af et uudnyttet bundfradrag fra Æ2 på 121.000 kr. Muligheden for overførsel af uudnyttet bundfradrag indebærer i dette ydertilfælde, at udligningsskatten bliver nedsat med 7.260 kr. (6 pct. af 121.000 kr.). Udligningsskatten på 10.895 kr. udgøres dermed af 18.155 kr. før overførsel (jf. eksempel 1) fratrukket 7.260 kr. som følge af overførsel af uudnyttet bundfradrag. 

Ægteparret opnår en skattenedsættelse på 14.120 kr. som følge af bundskattenedsættelsen, ophævelse af mellemskatten og forhøjelsen af topskattegrænsen. Der er dog i dette eksempel ikke nogen mellemskattelettelse, da Æ2's indkomst på 0 kr. indebærer, at Æ1 efter gældende regler har fået overført et fuldt uudnyttet bundfradrag fra Æ2 og har derfor ikke betalt mellemskat.

 Inkl. udligningsskatten får ægteparret en skattelettelse på 3.225 kr. som følge af de foreslåede regler.

Eksempel 3

En gift folkepensionist (Æ1) har ud over folkepensionens grundbeløb på 65.376 kr. også 600.000 kr. i private pensioner, hvilket samlet udgør en personlig indkomst på 665.376 kr. årligt. Ægtefællen (Æ2) er ligeledes folkepensionist og har ud over folkepensionens grundbeløb på 65.376 kr. private pensionsudbetalinger på 50.000 kr. og en arbejdsindkomst på 50.000 kr. I alt har Æ2 en personlig indkomst på 161.376 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag bidrager arbejdsindkomsten med 46.000 kr. til den personlige indkomst).

Æ1 skal efter forslaget betale en udligningsskat på 18.155 kr. svarende til 6 pct. af pensionsindkomsten ud over et bundfradrag på 362.800 kr. Der overføres ikke uudnyttet bundfradrag fra Æ2, idet dennes personlige indkomst på 161.376 kr. overstiger bundfradraget på 121.000 kr., hvorved forskelsbeløbet bliver negativt.

Æ2 skal efter forslaget ikke betale udligningsskat, idet vedkommendes pensionsindkomst på 115.376 kr. ikke overstiger bundgrænsen på 362.800 kr.

Æ1 får en skattenedsættelse på 21.580 kr. som følge af bundskattenedsættelsen, ophævelsen af mellemskatten og forhøjelsen af topskattegrænsen. Æ1 har kunnet udnytte et overført uudnyttet mellemskattebundfradrag fra Æ2 på 201.425 kr., således at mellemskattelettelsen ud af den samlede lettelse udgør ca. 6.070 kr. Æ2 får en skattelettelse på 1.040 kr. Ægteparrets samlede skattelettelse er dermed på 22.610 kr. før udligningsskat.

For ægteparret indebærer udligningsskatten for Æ1, at den samlede skattenedsættelse på 22.610 kr. reduceres med 18.155 kr. til 4.455 kr.

De fordelingsmæssige konsekvenser

I nedenstående tabel er vist de umiddelbare fordelingsvirkninger af udligningsskatten for de ca. 31.000 personer, som vurderes at blive omfattet af skatten i 2011.

For gruppen som helhed skønnes udligningsskatten i 2011 i gennemsnit at udgøre ca. 8.400 kr., hvilket vil reducere skattelettelsen som følge af Forårspakke 2.0 for gruppen fra gennemsnitligt ca. 23.600 kr. til ca. 15.200 kr.

Det fremgår bl.a., at ca. 16.500 personer eller ca. halvdelen af de omfattede personer i gennemsnit skønnes at komme til at betale ca. 2.200 kr., mens kun ca. 2.700 personer med meget store pensionsindkomster kommer til at betale mere end 20.000 kr. i udligningsskat.

Fordelingsmæssige konsekvenser af udligningsskatten, 2011-regler

   

Udligningsskat i intervallet, kr.

(2010-niveau) kr.

Alle

0-5.000

5-10.000

10-15.000

15-20.000

>20.000

Omfattede personer

31.000

16.500

7.000

2.900

1.800

2.700

Gennemsnitlig pensionsindkomst, kr.

510.000

405.000

489.000

576.000

659.000

1.023.000

Gennemsnitlig udligningsskat, kr.

-8.400

-2.200

-7.200

-12.300

-17.300

-39.000

Gns. skattelettelse som følge af Forårspakke 2.0, (uden udligningsskat)1, kr.

23.600

14.300

20.900

26.500

32.600

77.900

Gns. skattelettelse, Forårspakke 2.0 inkl. udligningsskat, kr.

15.200

12.100

13.700

14.200

15.300

38.900

1) 2011-regler i 2010-niveau. Kilde: Lovmodelberegninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af tabellen nedenfor fremgår, at stort set alle de personer, der med forslaget kommer til at betale udligningsskat, vil få en skattelettelse i forhold til de regler, der ville være gældende uden Forårspakke 2.0. Det fremgår også tydeligt af figuren nedenfor over marginalskatter på pensionsindkomst uden Forårspakke 2.0 og med Forårspakke 2.0 inkl. udligningsskatten på 6 pct. for en ugift skatteyder.

Nogle enkelte vil ikke få en umiddelbar skattelettelse. Det drejer sig om personer, der som følge af de øvrige dele af Forårspakke 2.0 får en større personlig indkomst, hvilket isoleret set reducerer gevinsten ved skattelettelserne i Forårspakke 2.0. Typisk er der tale om personer, der rammes af loftet på 100.000 kr. for fradrag ved indbetalinger på ratepensioner m.v. For denne gruppe er der alene tale om en midlertidig skærpelse, idet større fradrag for pensionsindskud ville være blevet modsvaret af beskatning på udbetalingstidspunktet. Loftet bevirker således samlet set en skattefremrykning for disse personer, men de betaler til gengæld kun typisk 52,2 pct. i skatter af grundlaget mod tidligere 59,7 pct. som følge af marginalskattenedsættelserne i Forårspakke 2.0. 

 

Fordelingsmæssige konsekvenser af udligningsskatten, 2011-regler

(2010-niveau) kr.

 

Udligningsskat i intervallet, kr.

Skattelettelse inkl. udligningsskat

Antal

Gennemsnitlig udligningsskat

Gns. skattelettelse som følge af Forårspakke 2.0, uden udligningsskat1)

Gns. skattelettelse, Forårspakke 2.0 inkl. udligningsskat

Mindre end 0

200

-26.100

12.300

-13.700

0-1.000

400

-17.800

18.500

700

1.000 - 2.500

300

-13.700

15.200

1.600

2.500 - 5.000

1.100

-12.900

16.700

3.800

5.000 - 10.000

10.600

-4.100

11.600

7.500

Større end 10.000

18.400

-10.100

31.400

21.300

Alle

31.000

-8.400

23.600

15.200

1) 2011-regler i 2010-niveau.Kilde: Lovmodelberegninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor er vist de økonomiske konsekvenser for en række forskellige familietyper.

Den samlede fremgang i rådighedsbeløbet for de udvalgte familietyper bliver på mellem ca. 6.500 kr. og 14.500 kr. efter betaling af udligningsskat.

Isoleret set mindsker udligningsskatten fremgangen i rådighedsbeløbet med mellem ca. 2.200 kr. og 14.200 kr.

Samlet betydning af Forårspakke 2.0 for udvalgte familietyper, ændring i rådighedsbeløb, 2011-regler

(2010-niveau) kr.

Skattelettelse1)

Udligningsskat

Samlet ændring

Enlig pensionist. Pension 400.000 kr.

12.400

-2.230

10.170

Enlig pensionist. Pension 500.000 kr.

21.260

-8.230

13.030

Enlig pensionist. Pension 600.000 kr.

28.760

-14.230

14.530

Pensionistpar. Pension 500.000 kr., ÆF: folkepension.

12.620

-4.890

7.730

Pensionistpar. Pension 500.000 kr., ÆF: folkepension og ATP

12.960

-6.250

6.710

Pensionistpar. Pension 500.000 kr., ÆF: lønindkomst 225.000 kr.

14.750

-8.230

6.520

Anm: Pensionsudbetalingerne er alle inkl. folkepension. Der er ikke indregnet effekten af afgiftsstigninger og den grønne check. Familietyperne har ingen kapitalindkomst eller ligningsmæssige fradrag. 1) 2011-regler i 2010-niveau.

 

 

Rådgivning

Har De spørgsmål omkring udligningsskatten, er De velkommen til at kontakte vores formuerådgivere. Kontakt os på telefon 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>