Potentiale i dansk realkredit

Seneste rentestigning øger afkastmulighederne Formueplejeselskaberne.

Den løbende rentegevinst ved at investere i danske realkreditobligationer er steget markant. Afkastpotentialet er dermed steget betydeligt, ligesom mer-renten ved danske realkreditobligationer tangerer det højeste niveau i 10 år. Vores stramme risikostyring har sikret, at den seneste tids rentestigninger kun har medført begrænsede kurstab, som med det nuværende højere renteniveau hurtigt vil tjenes ind.  

Hurtige rentestigninger verden over

De toneangivende renter er verden over steget de seneste måneder. Den 10-årige danske statsrente er således steget med ca. 1%-point.

Vi havde forventet, at renterne på 12 mdr.'s sigt ville stige til det aktuelle niveau, så rentestigningerne er kommet hurtigere end forventet. På grund af vores forventning om stigende renter tilpassede vi rentefølsomheden i alle vore porteføljer til et ekstraordinært lavt niveau allerede i august. Vi har desværre ikke helt kunnet undgå kurstab, men tabene har været halvt så store som ellers set i markedet.

Fokus på risikoen 

Eksempelvis har tabet på den underliggende obligationsbeholdning i Formuepleje Fokus været ca. 1,15%. Til sammenligning har tabet på en toneangivende 5% 2038 obligation været næsten 2,5%, mens en 4% 2041 har tabt 4,5% i samme periode. Obligationsbeholdningen i Fokus har takket være risikostyringen dermed klaret sig væsentligt bedre. Da Fokus anvender lånekapital i forholdet ca. 1:4 (1 del egenkapital til 4 dele lånekapital), er tabet for investor større: ca. 5 * 1,15 = 5,75%. Dette skal dog ses på baggrund af, at Formuepleje Fokus har skabt et afkast på ca. 28% siden start for 18 måneder siden. 

Afkastpotentialet er steget betydeligt

Vi vurderer, at renterne har nærmet sig et fair niveau for nu, og vi forventer ikke yderligere kraftige rentestigninger p.t. Den lave inflation og høje arbejdsløshed vil derudover holde renterne på lave niveauer i en længere periode.

I forhold til statsobligationer ser de danske realkreditobligationer særdeleds attraktive ud, bl.a. er mer-renten på realkreditobligationer steget kraftigt i den seneste periode.

Figur 2: Optionsjusteret mer-rente på realkreditobligationer i forhold til statsobligationer.

Ser man bort fra den helt ekstraordinære kriseperiode for danske obligationer  i efteråret 2008, er den aktuelle mer-rente på konverterbare realkreditobligationer på et højt niveau.

Samtidig mener vi ikke, at situationen fra efteråret 2008 kan gentage sig, da der nu er en implicit statsgaranti på danske realkreditobligationer - en mekanisme, hvor bl.a. danske pensionskasser har fået øget incitament til at købe danske realkreditobligationer, hvis mer-renten skulle stige yderligere.

En "win-win situation!" 

Lige nu ser vi et betydeligt potentiale for vores obligationsporteføljer. Skulle der ske det, at mer-renten bliver liggende på det nuværende høje niveau, er det positivt, da vores porteføljer derved kan oppebære et højt direkte renteafkast. Falder mer-renten omvendt, vil dette betyde pæne kursgevinster.

Risikoen for endnu højere mer-rente og kurstab er naturligvis tilstede, men den vurderes meget lille. Pr. 1. januar får danske investorer udbetalt ca. 75 mia. kr. fra udtræk og renter, og en del af disse penge vil højst sandsynligt blive geninvesteret i danske realkreditobligationer, hvilket kan være med til at indsnævre mer-renten.

En isoleret indsnævring af mer-renten med 0,2%-point (fra 0,7% til 0,5% i figuren, svarende til historisk gennemsnit) vil betyde, at afkastet i vores undeliggende porteføljer øges med ca. 4%.

I eksemplet med Formuepleje Fokus betyder dette et afkast på 15% p.a. efter låneomkostninger. Indsnævres mer-renten ikke, vil afkastet "kun" blive ca. 11%.

Tabel: Illustration af afkastfølsomhed i Formuepleje Fokus ved ændringer i mer-rente hhv. markedsrenter.*

12 måneders horisontafkast

 

Uændret mer-rente

"Normalt" OAS 
(-0,2% point)

Rentefald 1%-point

17%

19%

Rentefald 0,5%-point

15%

18%

Uændret rente

11%

15%

Rentestigning 0,5%-point

4%

8%

Rentestigning 1,0%-point

-6%

-1%

*) Bemærk at ændringer, set i forhold til markedsrentebevægelser, ikke tager højde for den taktiske renterisikostyring, som er en central del af Formueplejes styring af obligationsporteføljer.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>