Nationalbanken: "Danmark står overfor betydelige økonomiske udfordringer"

Nationalbankens nye prognose for dansk økonomi forudser, at det moderate opsving i dansk økonomi vil fortsætte de næste par år. I en kommentar til prognosen udtaler nationalbankdirektør Nils Bernstein:

"Danmark står over for betydelige økonomiske udfordringer. Vi har hidtil ført en meget ekspansiv finanspolitik, men den skal nu erstattes af stigninger i privatforbruget, erhvervsinvesteringerne og eksporten, hvis det økonomiske opsving skal blive selvbærende. I vor nye prog-nose regner vi med, at denne omstilling kan lykkes, bl.a. på baggrund af den gode økonomiske udvikling i Tyskland og Sverige, der under-støtter den danske eksport". Nils Bernstein understreger dog, at statsgældskrisen i Europa fortsat skaber stor usikkerhed om udviklin-gen i den internationale økonomi. "Usikkerheden om udviklingen er fortsat stor. Sandsynligheden for, at økonomien skuffer i forhold til forventningerne, er formentlig større end chancen for, at det går bedre", siger han.

Nationalbankdirektøren fortsætter: "På langt sigt består udfordrin-gerne for den økonomiske politik især i at sikre en holdbar udvikling i de offentlige finanser og at øge vækstpotentialet i dansk økonomi. Den økonomiske krise har medført en kraftig stigning i den offentlige gæld. Det forstærker det langsigtede finansieringsproblem, som sta-ten havde allerede inden krisen. Der vil derfor være behov for en kon-solidering af de offentlige finanser i en lang periode fremover".

Om det langsigtede vækstproblem siger Nils Bernstein endvidere: "Vi ved endnu for lidt om årsagerne til, at Danmark i en årrække har haft en meget svag udvikling i produktiviteten. Under alle omstændighe-der vil eventuelle tiltag som f.eks. investering i uddannelse, forskning og udvikling være længe om at slå fuldt igennem på produktiviteten. På kort og mellemlangt sigt vil mulighederne for at styrke væksten derfor i høj grad afhænge af, om vi kan opnå en tilfredsstillende ud-vikling i lønkonkurrenceevnen. Reformer, der øger udbuddet af ar-bejdskraft, vil ikke blot styrke de offentlige finanser, men vil også bidrage til en afdæmpet lønudvikling og derigennem øge kon-kurrenceevnen og beskæftigelsen."

Kvartalsoversigten 4. kvartal 2010 kan findes på www.nationalbanken.dk