Bedre sammenhæng mellem indre værdier og børskurser

Med den nye selskabslovs endelige ikrafttræden er der udsigt til, at selskaberne løbende kan tilpasse udbud og efterspørgsel ved at købe og sælge egne aktier.

Der er i forsommeren 2009 vedtaget en ny selskabslov, som indeholder en lang række nye bestemmelser i forhold til den gamle aktieselskabslov. Et par af de nye bestemmelser er af stor interesse for Formueplejeselskaberne. 

Med baggrund i den gamle lovs bestemmelser, er der i alle Formueplejeselskabernes vedtægter en bestemmelse, som tillader, at selskabet køber op til 10% af sine egne aktier. Denne bemyndigelse er blevet fornyet på alle de årlige generalforsamlinger, da den ifølge den hidtil gældende lovgivning højst kan vedtages for 18 måneder af gangen. Det er dog i lovgivningen præciseret, at en sådan bemyndigelse kun må udnyttes, hvis der er tilstrækkelige frie reserver i selskabet - frie reserver forstået som den del af egenkapitalen, der overstiger aktiernes pålydende værdi.

Læs hele artiklen fra Magasinet FORMUE.