Stil Formuepleje et spørgsmål

Her er du velkommen til at stille Formuepleje et spørgsmål om alt, hvad der vedrører vores afkast, fonde, omkostninger, investeringer, rådgivning med mere.

Du kan til højre se listen over nogle af de spørgsmål andre investorer har stillet til Formuepleje, og som gennem årene er blev bragt i Magasinet FORMUE

Her kan du stille dit spørgsmål:

 

 • Hvad er det mindste beløb, jeg kan investere for?

  Alle Formueplejes og Absalon Invest' fonde er børsnoterede og handles i stykstørrelser af 100 kroner. Det vil sige, at investor kan nøjes med at købe 1 styk investeringsbevis til den givne kurs. Købes der 1 styk Formuepleje Optimum til en kurs på 119 kroner (februar 2017), så skal investor betale 119 kroner plus emissionstillæg (0,3 procent), kurtage til banken og VP-omkostninger.

 • Hvordan sammenligner jeg bedst forskellige fonde?

  Nobelprisvinderen William Sharpe har grublet over det samme problem og opfandt derfor den såkaldte Sharpe Ratio, som han senere fik nobelprisen for.

  Sharpe Ratioen – eller bare Sharpe, som vi normalt kalder den – måler det historiske afkast i forhold til den historiske risiko. Kort fortalt beregnes nøgletallet ved at dividere afkastet med standardafvigelsen, hvor standardafvigelsen er en måling af udsvingene i kursen.

  Sharpe over fem år måles på månedlige værdier. For eksempel har Formuepleje Safe en femårig Sharpe på 1,49. Verdensaktieindekset har en tilsvarende Sharpe på 1,24 (september 2016). Safe har altså leveret mere afkast i forhold til den historiske risiko, når der måles over de seneste fem år. Det, du som investor kan bruge Sharpe til, er at vurdere, hvor meget afkast du får for den risiko, du vælger at tage i dine investeringer – hvis du vel at mærke er en langsigtet investor. Jo højere tal, desto større belønning.

  Bemærk, at Sharpe måler på historiske tal og derfor ikke er garanti for fremtidige præstationer. Under Fonde og afkast kan du se Sharpe for alle vores fonde på forskellige tidshorisonter. Hos morningstar.dk kan du finde Sharpe for alle danske og udenlandske investeringsfonde.

 • Hvorfor sender Formuepleje ikke breve?

  Efter PostNord har omlagt sin service, så breve er op til fem dage om at komme frem, har Formuepleje valgt at sende alle invitationer elektronisk, det vil sige enten i form af mail direkte fra kundernes rådgiver eller via generelle mailudsendelser til udvalgte kundegrupper.

   

  Derfor bør alle, som ønsker at modtage invitationer fra Formuepleje, tilmelde sig vores nyhedsbrev via vores hjemmeside, formuepleje.dk. Formuepleje anbefaler, at man inde på hjemmesiden under menupunktet Rådgivning klikker på Giv samtykke og få mere ud af Formuepleje her udfylder du vores samtykkeerklæring, som nemt underskrives med dit NemId. Så vil vi fremover kunne give alle investorer den mest optimale og hurtige service.

 • Kan jeg investere en gave på 40.000 kroner til mit barnebarn i Formueplejefonde?

  Ja. Hvis pengene står på en almindelig bankkonto i barnets navn, og der er tilknyttet et værdipapirdepot, kan der investeres i alle typer af værdipapirer. Det kan være en fordel at investere pengene i lagerbeskattede investeringsfonde, således at afkastet kommer i form af kapitalindkomst. Det betyder nemlig, at barnet kan benytte sit personfradrag, der i 2017 er på 33.800 kroner. På den måde bliver investering i Formueplejes lagerbeskattede investeringsfonde (som for eksempel Formuepleje Safe) skattefri, så længe det årlige afkast holder sig under frikortgrænsen.

   

  Investeres der derimod i aktier eller aktiebaserede investeringsfonde, der beskattes som aktieindkomst, vil afkastet i form af udbytter og eller realiseret afkast være aktieindkomst. Aktieindkomst, der ikke overstiger 51.700 kroner (2017) årligt, beskattes med 27 procent. Skatteværdien af børns personfradrag kan ikke udnyttes i denne indkomst. Aktieindkomst udover 51.700 kroner beskattes med 42 procent, dog med mulighed for udnyttelse af barnets personfradrag.

   

  Du kan med fordel få en fuldmagt fra forældrene, så du kan styre investeringerne via din egen netbank.

 • Hvad er Formuepleje Premium?

  Formuepleje Premium er et særligt kundekoncept, der er målrettet investorer, som investerer mindst 5 millioner kroner gennem os. Premiumkunder får tilknyttet egen formuerådgiver, modtager kvartalsvise afkastrapporteringer, analyser af formue og investeringer samt mulighed for individuelle møder med vores eksperter inden for kapitalforvaltning.

   

  Desuden bliver Premiumkunder løbende indbudt til særlige faglige og/eller underholdende arrangementer og har adgang til Formueplejes landsdækkende netværk af eksperter og rådgivere. Tilbuddene og konceptet udbygges løbende. Du er velkommen til at kontakte en rådgiver for yderligere oplysninger.

 • Hvad betyder det, at Formuepleje og Absalon Invest ikke har tegningsprovision som mange andre investeringsforeninger ?

  Tegningsprovision er en meromkostning på typisk 0,5 til 1,5 procentpoint, som tillægges kursen, når du køber investeringsbeviser udbudt af hovedparten af de danske investeringsforeninger. Det sker automatisk, når du køber enten via din netbank eller via en investeringsrådgiver. Der er tale om et honorar til det pengeinstitut eller den børsmægler, som formidler salget af investeringsbeviserne.

   

  Formueplejekoncernen har meget bevidst fravalgt, at investorerne skal betale pengeinstitutter og børsmæglere for at sælge vores investeringsbeviser til vores investorer. Vi har valgt at have en helt transparent omkostningsstruktur, hvor du, når du køber et investeringsbevis, kun betaler den reelle og lovbestemte omkostning ved at indtræde i afdelingens investeringer (emissionssats) og ikke et ekstratillæg til den, der gennemfører salget til dig. Du kan under Fonde og afkast få det samlede overblik over samtlige omkostninger, herunder også emission- og indløsningssatser for alle vores {{Antalafd}} fonde.

 • Jeg vil gerne investere i obligationer, men synes ikke, de danske obligationer er særligt attraktive. Hvad kan I anbefale?

  Hvis du gerne vil supplere din langsigtede portefølje med renteafkast, er det oplagt at kigge nærmere på virksomhedsobligationer. Her er der forskellige typer, hvor potentialet lige nu er bedst inden for de såkaldte globale High Yield-obligationer – også kaldet højrenteobligationer. Disse obligationer er kendetegnet ved, at de har en vis kreditrisiko – altså risiko for tab – men ved at investere selektivt og omhyggeligt er det faktisk muligt for investor at opnå et ganske attraktivt forventet afkast uden alt for stor en risiko.

   

  Formueplejes afdeling Absalon Invest High Yield Obligationer investerer i globale virksomhedsobligationer og har et aktuelt (2017) forventet årligt afkast på cirka 10 procent efter omkostninger. Det forudsætter dog, at renten holder sig nogenlunde i ro og, at der ikke sker alt for store skvulp på de finansielle markeder.

   

  Netop derfor er den anbefalede investeringshorisont mindst tre år og gerne længere. Afdelingen udbetaler udbytte én gang om året og er velegnet til investering af både frie midler og pensionsmidler. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

 • Skal danskere i udlandet betale PAL-skat?

  Du skal som udgangspunkt betale 15,3 procent i skat (PAL-skat) af det afkast, du får på din pensionsordning, men hvis du ikke er fuldt skattepligtig i Danmark eller bor i udlandet, kan du blive fritaget for at betale PAL-skat. Du skal selv sørge for at søge om fritagelse ved at udfylde blanketten Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkast (blanketnummer 07.058), som du kan finde på skat.dk.

 • Kan jeg oprette en alderspension til mit barnebarn og investere i Formueplejefonde?

  Ja – det kan du. Det eneste, du skal have, er barnets sygesikringsbevis og accept fra barnets forældre. Du kan på vegne af barnet indsætte {{indskudalder}} kroner i år. Opret et værdipapirdepot til kontoen, idet der så kan investeres i individuelle værdipapirer – også Formueplejes foreninger. Lad os forestille os, at du kun én gang indbetaler {{indskudalder}} kroner og investerer alle pengene i Formuepleje Penta. Hvis vi nogenlunde konservativt forudsætter et gennemsnitlig årligt afkast efter skat (15,3 procent) på 8 procent, vil dit barnebarn have en formue i 2087-værdi på cirka 6,2 millioner kroner, når han/hun fylder 70.

   

  Ved en gennemsnitlig årlig inflation på 2 procent svarer det til formue på cirka 1,7 millioner i 2015-kroner. Pengene udbetales skattefrit (med mindre skattereglerne ændres). Barnet vil dog undervejs kunne hæve sin alderspension til for eksempel en bil eller udbetaling på en lejlighed ved at betale en strafafgift på 20 procent. Det er dog ikke skattemæssigt anbefalelsesværdigt.

 • Hvad koster det at få lavet en formueanalyse?

  Det er gratis. Hvis den omfattende analyse skal give nogen mening for kunden, kræver vi dog normalt, at kunden har en investerbar formue på mindst 2 millioner kroner. Analysen vurderer den bestående porteføljes afkast- og risikoforhold og kommer med forslag til omlægninger, der optimerer det langsigtede risikojusterede afkast.

   

  I analysen indgår alle typer af investeringsprodukter og aktivklasser. I naturlig forlængelse af formueanalysen vælger mange kunder at indgå en porteføljeaftale, som inden for aftalte rammer giver Formuepleje fuldmagt til at investere, optimere og rapportere inden for kundens individuelle ønsker til afkast og risiko. Kunden beholder i alle tilfælde sine konti og depoter hos sin aktuelle bankforbindelse.

 • Hvorfor spærrer min bank for handel med Formueplejefonde?

  Formueplejes kapitalforeninger er alle kategoriseret som såkaldte røde investeringsprodukter, hvor der er skærpede krav til investors viden ved investering i disse. Visse pengeinstitutter tolker dette på en måde, så de har besluttet generelt helt at afskære deres kunder fra at handle selv. Kunden skal i stedet henvende sig til en certificeret investeringsrådgiver i pengeinstituttet.

   

  Alternativt kan du henvende dig til Formuepleje, der efter udført hensigtsmæssighedstest gerne udfører handler til en værdi over 100.000 kroner. Der er et gebyr på 250 kroner til Nordea for papirarbejdet plus eventuelle ekstra omkostninger opkrævet af dit eget pengeinstitut.

 • Hvad betyder "højt risikojusteret afkast" helt konkret?

  Formuepleje er fokuseret på at levere et højt og attraktivt risikojusteret afkast til sine investorer. Det betyder, at vi søger at optimere afkastet og minimere risikoen.

   

  Eksempel: Forestil dig, at du enten kan investere i en Portefølje 1, der giver et forventet afkast på 10 procent om året i gennemsnit eller i Portefølje 2, der kan levere et forventet afkast på 5 procent. Hvad vil du helst investere i? Ja, de fleste vil nok til at begynde med vælge Portefølje 1. Men det valg er truffet på et for simpelt grundlag, for du er nødt til at kigge på den sikkerhed (risiko), hvormed du kan opnå det forventede afkast.

   

  Lad os sige, at Portefølje 1 har en historisk standardafvigelse på 20 procent. Det betyder konkret, at afkastet med 68 procent sandsynlighed har svinget med et plus/minus 20 procent omkring det forventede afkast på 10 procent. Det vil sige, at investor efter et år kan forvente et opnået afkast på mellem -10 og 30 procent – med 68 procent sandsynlighed.

   

  Hvis nu Portefølje 2 har en standardafvigelse på 8 procent, vil afkastet forventeligt svinge mellem -3 og 13 procent.

   

  En hurtig høkermetode til at vælge, hvad der giver det bedst mulige risikojusterede afkast, er at dividere det forventede afkast med standardafvigelsen.

   

  Det giver 10/20 = 0,5 for Portefølje 1 og 5/8 = 0,625 for Portefølje 2. Du får altså mest afkast pr. risikoenhed ved Portefølje 2.

   

  Det er det, vi mener, når vi siger, at vi ønsker at levere et højt risikojusteret afkast. Vi vil gennem vores investeringsproces og fokuserede risikostyring presse mest muligt afkast ud af hver eneste risikoenhed.

   

  Opgaven, vi har påtaget os, lyder: Minimer udsvingene i afkastet (kurserne) mest muligt, og maksimer kursstigningerne mest muligt.

 • Hvor ofte fastsættes High Water Mark?

  High Water Mark (HMW) er betegnelsen for den kurs, som en fond med resultathonorar skal overstige, før der bliver beregnet resultathonorar. Følgende Formueplejefonde har resultathonorar: Optimum. Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur, LimiTTellus og Fokus. Alle fondene har 10 procent i resultathonorar undtagen Merkur der har 15 procent.

   

  HWM fastsættes hvert kvartal efter indre værdi tre bankdage før kvartalsskiftet. Hvis indre værdi den dag er højere end den tidligere fastsatte HWM, opjusteres grænsen, og honoraret afregnes. Den seneste HWM fremgår af faktaarkene, der kan hentes her.

 • Hvad er investeringshorisonten for Fokus?

  Formuepleje Fokus investerer i danske realkreditobligationer og gearer porteføljen cirka fire gange. Fokus tjener sit afkast ved at låne billigt og placere pengene i obligationer med en højere rente. Desuden forvaltes porteføljen aktivt i forhold til den forventede renteudvikling. Strategien betyder, at Fokus forventes at levere 2-3 procent i afkast i 2017. Udgangspunktet for investering i Fokus er en investeringshorisont på tre år eller mere, da det med høj sandsynlighed vil sikre dig et positivt afkast. Fokus har givet et afkast på cirka 10 procent årligt i gennemsnit siden fonden blev lanceret i maj 2009. Historiske afkast er som bekendt ikke en garanti for fremtidige afkast. Derfor anbefaler vi at kontakte en af Formueplejes formuerådgivere for at afstemme risikoprofil og afkastforventninger.

 • Hvorfor skal jeg give Formuepleje fuldmagt?

  Fuldmagt giver bedre rådgivning
  Hos Formuepleje lægger vi vægt på et tæt samarbejde med vores kunder. Derfor aftales forventninger til samarbejdet som noget af det første. Når vi har fået kendskab til din risikovillighed og ønsker om afkast, fastlægger vi en langsigtet strategi for, hvordan vi bedst muligt opnår dine investeringsmæssige mål. Du kan selvfølgelig selv vælge, om du ønsker aktiv forvaltning af hele eller dele af din formue, og det er op til dig, hvor meget du vil involveres i investeringsprocessen. Uanset hvad du vælger, vil din personlige formuerådgiver løbende overvåge, rapportere og pleje dine investeringer. Vi har to modeller:

   

  Formueplejeaftale:
  Har du ikke tid eller lyst til aktivt at deltage i forvaltningen af din formue, kan du med en Formueplejeaftale give fuldmagt til, at Formuepleje forvalter din formue efter aftalte investeringsrammer. Vi har indgående kendskab til de finansielle markeder og stor erfaring med at analysere markedernes bevægelser. Vi ved, hvor i verden og i hvilke aktivklasser dine midler bør placeres for at give det bedst mulige afkast indenfor de aftalte rammer. I en Formueplejeaftale kan indgå eksterne fonde, hvor Formuepleje udvælger de bedste formueforvaltere i verden som supplement til Formueplejes egne fonde. Derudover kan porteføljen også indeholde individuelle værdipapirer i aktier og obligationer.

   

  Investeringsrådgivning:
  Ønsker du selv at prøve kræfter med de finansielle markeder, kan du med en ikke diskretionær Formueplejeaftale bruge Formuepleje som din finansielle sparringspartner. Det eneste, det kræver, er, at du giver Formuepleje indsigt i dine værdipapirbeholdninger, så vi løbende kan vurdere og gennemgå risiko og afkastforventninger. Vi tager kontakt til dig, når vi vurderer, at en omlægning af dine investeringer vil være fordelagtig. Men i sidste ende er det dig, der tager investeringsbeslutningerne.

 • Hvorfor har Formuepleje ikke gratis handel?

  Det koster administrative ressourser at ekspedere en handel, og da Formuepleje ikke kan handle med værdipapirer og heller ikke er depot- og kontoførende, samarbejder vi med Nordea. Formuepleje kan i stedet hjælpe med at formidle køb og salg af alle vores {{Antalafd}} børsnoterede investeringsfonde mod et notagebyr på 250 kroner, der betales til Nordea Bank, som gennemfører handlen. Formuepleje tager ikke særskilt noget for at ekspedere handlen. Du betaler dermed ikke kurtage, men alene et fast notagebyr til Nordea ved handler via Formuepleje. I nogle tilfælde opkræver din bank yderligere gebyrer for at ekspedere ordren.

 • Kan det lade sig gøre at ændre lagerbeskatningen på for eksempel Safe?

  Formuepleje Safe er ligesom Formuepleje Optimum, Pareto, Epikur, PentaFokus, Merkur og LimiTTellus akkumulerende kapital- og investeringsfonde, der ifølge gældende lov er lagerbeskattede. Lagerbeskatningen indebærer for investering af frie midler, at årets realiserede og urealiserede tab/gevinst beskattes som kapitalindkomst. Ved tab giver det fradrag, ved gevinst lægges det til kapitalindkomsten. Tab/gevinst opgøres normalt automatisk af Skat, men tjek altid efter, når årsopgørelsen kommer medio marts.

   

  Så længe fondene er akkumulerende, er de ifølge gældende lov lagerbeskattede. 

 • Hvordan låner Formuepleje så billigt?

  De Formueplejefonde, som anvender fremmedkapital, låner i øjeblikket til en rente på omkring nul procent inklusive lånemarginal til bankerne. For at kunne opnå denne lave lånerente udnytter fondene, at obligationsporteføljen, som primært består af danske realkreditobligationer, pantsættes til banken som sikkerhed for lånet. Da de danske realkreditobligationer har topkreditrating, opnås attraktive lånerenter. Med en samlet låneportefølje på over 24 milliarder kroner giver det adgang til det professionelle lånemarked.

   

  Vi låner i euro eller danske kroner på vegne af fondene, og vi har mulighed for at benytte valutaterminsforretninger til at optimere renteforholdene. Renten på lånene er i praksis variabel, og lånene fornyes løbende.

 • Hvordan skal varedeklarationen forstås?

  Udvalgte fonde har såkaldte varedeklarationer, det vil sige fastsatte mål for afkast og risiko. Det gælder for Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Fokus, LimiTTellus og Merkur. Varedeklarationerne er beregnet med 90 procent sandsynlighed ud fra historiske data omkring afkast og kursudsving på henholdsvis globale aktier og danske obligationer sat i forhold til den eksponering, de respektive Formueplejefonde har i de to aktivklasser.

   

  Der er altså ikke tale om garantier, men kvalificerede estimater, som dække over langt de mest forekomne udsving på de finansielle markeder. Derved gøres det nemmere for investor at vælge den investering, som passer til investors risikovillighed og investeringshorisont. En væsentlig faktor, for at varedeklarationerne fremover bliver endnu mere retvisende, er at siden sommeren 2010 har Formueplejeselskaberne/fondene ikke måttet optage lån i andre valutaer end euro og danske kroner, hvilket generelt har nedbragt risikoen i de Formueplejefonde, som anvender lån.

 • Hvor har Formuepleje sit koncept om den optimale portefølje fra?

  I 1952 gennemførte økonomen Harry Markowitz et forskningsprojekt, hvor han med baggrund i historiske data ville finde ud af, hvilken blanding af investeringer, der kunne give det bedste forventede afkast i forhold til risikoen. Dette arbejde modtog han en Nobelpris for. En af hans konklusioner var, at hvis vi antager, at der kun findes to investeringsmuligheder - aktier og obligationer - kan den bedste fordeling beregnes matematisk og den optimale investering fastlægges. Siden blev teorien udbygget af William Sharpe og James Tobin. Alle tre økonomer fik Nobelprisen for deres bidrag til at skabe den optimale investering. Det vil sige sammensætningen, hvor vi får det højeste afkast i forhold til risikoen.

   

  Det optimale punkt hedder ”Minimum Value at Risk Portfolio” (MVP). Den foreskriver cirka 20 procent aktier og cirka 80 procent obligationer, og at risikoen bør øges ved gearing og ikke ved at øge antallet af aktier. Dette er Formueplejes udgangspunkt og et investeringskoncept, vi har arbejdet med de seneste {{safealder}} år. Målet er at levere et højt risikojusteret afkast og på langt sigt at bevare og øge formuer.

 • Hvor meget kan Formuepleje rådgive om?

  Alle formue- og investeringsrådgivere i Formuepleje har mellem 10 og 30 års erfaring med rådgivning om investering. De har alle et højt uddannelsesniveau og er ligeledes certificeret til rådgivning af både grønne, gule og røde investeringsprodukter – jævnfør Finanstilsynets regler herfor. Derfor har de alle et solidt fundament for at drøfte investeringer i andre produkter end de produkter, som Formuepleje forvalter.

   

  Formueplejes investeringskomité består af branchens mest erfarne investeringsdirektører. Komitéens erfaring går på tværs af alle aktivklasser – ikke blot globale aktier og danske realkreditobligationer, som ellers kendetegner Formueplejeforeningernes investeringer. Investeringskomitéens viden om afkastmuligheder og risikostyring formidles løbende til alle formuerådgivere. Alle, som investerer mere end 5 millioner kroner hos Formuepleje, tilbydes at blive tilknyttet en af vores investeringsrådgivere.

 • Hvorfor handelsforbud i netbanken?

  Nogle af Formueplejefondene er såkaldte kapitalforeninger. Det er Formuepleje Pareto, Safe, Epikur, Penta, Fokus og Merkur. Gældende lovgivning klassificerer disse fonde som et såkaldt ”rødt investeringsprodukt”, fordi kapitalforeninger skåret over en kam er såkaldte komplekse investeringsprodukter. Røde investeringsprodukter er af nogle pengeinstitutter spærret i deres netbank. Dette har Formuepleje ingen indflydelse på.

   

  Det betyder, at investor enten skal handle kapitalforeningsbeviserne manuelt gennem en medarbejder i sit pengeinstitut eller gennem Formuepleje. Kontakt os gerne, hvis du vil investere gennem os.

 • Risikomålet – hvad betyder det?

  Formuepleje har som de eneste i Danmark valgt at lave en deklaration for vores forventninger til afkast og risiko. For Formuepleje Safe er risikomålet minus 15 procent over tre år med en sandsynlighed på 95 procent. Det betyder, at der er 5 procent (100-95) risiko for, at afkastet akkumuleret over tre år ender på -15 procent eller lavere. Tallet fortæller, hvor risikobetonet Safe er, og hvis du sammenligner med Epikur, der er gearet cirka én gang mere end Safe, er tallet -20 procent, mens det er -25 procent for Penta, der er gearet cirka dobbelt så meget som Safe.

 • Hvor ofte beregnes indre værdi?

  Formueplejes regnskabsafdeling beregner som udgangspunkt aktuelle indre værdier på alle {{Antalafd}} børsnoterede fonde mindst fire gange om dage. Den første værdi beregnes inden kl. 09:45 og sendes til Nasdaq Copenhagen og offentliggøres på vores hjemmeside. Hvis der sker pludselige større udsving på de finansielle markeder, beregnes der friske indre værdier, så både sælger og køber kan få den rigtig kurs.

 • Hvorfor har Formueplejes kapitalforeninger ingen stjerner hos Morningstar?

  Morningstar mener, at Formueplejes seks kapitalforeninger Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus er svære at sammenligne med andre tilsvarende fonde, hvilket betyder, at Morningstar ikke i øjeblikket rater den type af kapitalforeninger. Formuepleje er i dialog med Morningstar om dette, idet vi mener, at investorerne kunne have stor gavn af, at også kapitalforeninger blev opdelt efter investeringsområde og ratet.

 • Hvordan beregner Formuepleje ÅOP?

  ÅOP betyder Årlige Omkostninger i Procent og er et forsøg fra InvesteringsFondsBranchen (IFB) på at lave et omkostningsnøgletal på samme måde, som gælder for lån ydet via banker, realkreditselskaber med flere.

   

  ÅOP for investeringsforeninger er lidt anderledes og udviklet af IFB. Formuepleje følger disse standarder og anbefalinger, når det kommer til opgørelse af omkostningsnøgletal, herunder også ÅOP. Det siger sig selv, at når der, som for Formueplejeforeningerne, er et resultathonorar, der afhænger af det leverede afkast, så skaber det visse udfordringer, når der skal beregnes et ÅOP, der kan sammenlignes med ÅOP for investeringsforeninger, der ikke har resultathonorar. Derfor beregnes det ud fra det honorar, der er betalt i det seneste år. Det er ikke helt optimalt, men det er det bedst mulige.

   

  Grundlaget for ÅOP-beregningen er de løbende omkostninger plus det resultatbetingede honorar ifølge det seneste regnskab. Dertil lægges en syvendedel af emissionstillægget og indløsningsfradraget, idet det antages, at en investor beholder investeringen i syv år.