Stil Formuepleje et spørgsmål

Her er du velkommen til at stille Formuepleje et spørgsmål om alt, hvad der vedrører vores afkast, fonde, omkostninger, investeringer, rådgivning med mere. Har du behov for konkret rådgivning eller har du spørgsmål til dine investeringer, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig bedst muligt videre.

Du kan til højre se listen over nogle af de spørgsmål, andre investorer har stillet til Formuepleje, og som gennem årene er blev bragt i Magasinet FORMUE

Her kan du stille dit spørgsmål:

 • Hvilke aktier investerer Formuepleje i?

  Den komplette obligations- og aktieportefølje er frit tilgængelig på vores hjemmeside. For at konkurrenter og andre investorer ikke skal kunne spejle vores portefølje, er der opsat en forsinkelse på beholdningsopgørelsen på løbende måned plus en måned. Du finder det under menupunktet: Fonde og Afkast, klik her på den fond ude til venstre, som du ønsker at se beholdningerne for, og klik derefter på Portefølje foroven i undermenuen under navnet på fonden. I bunden af siden ser du et afsnit, der hedder Komplette beholdninger.

  Her kan du se alle de værdipapirer, der ligger i fonden ordnet efter vægt ved at scrolle ned ude i højre side. Du er velkommen til at ringe til Formuepleje, hvis du har flere spørgsmål.

 • Hvad forstås ved begrebet "rentemotor"?

  Formuepleje har en rentemotor, som i sin rene form udgøres af Formuepleje Fokus, hvor vi låner penge og investerer dem i real- kreditobligationer og dermed høster en del af afkastet via forskellen på låne- og investeringsrenten.

 • Hvad er det mindste beløb, jeg kan investere for?

  Alle Formueplejes fonde er børsnoterede og handles i stykstørrelser af 100 kroner. Det vil sige, at investor kan nøjes med at købe 1 styk investeringsbevis til den givne kurs. Købes der eksempelvis 1 styk Formuepleje Optimum til en kurs på 123 kroner (opgjort pr. 21.01.19), så skal investor betale 123 kroner plus emissionstillæg (0,3 procent), kurtage til banken og VP-omkostninger.

 • Hvordan sammenligner jeg bedst forskellige fonde?

  Nobelprisvinderen William Sharpe har grublet over det samme problem og opfandt derfor den såkaldte Sharpe Ratio, som han senere fik nobelprisen for.

  Sharpe Ratioen – eller bare Sharpe, som vi normalt kalder den – måler det historiske afkast i forhold til den historiske risiko. Kort fortalt beregnes nøgletallet ved at dividere afkastet med standardafvigelsen, hvor standardafvigelsen er en måling af udsvingene i kursen.

  Sharpe over fem år måles på månedlige værdier. Det, du som investor kan bruge Sharpe til, er at vurdere, hvor meget afkast du får for den risiko, du vælger at tage i dine investeringer – hvis du vel at mærke er en langsigtet investor. Jo højere tal, desto større belønning.

  Bemærk, at Sharpe måler på historiske tal og derfor ikke er garanti for fremtidige præstationer. Under Fonde og afkast kan du på den enkelte fonds faktaark se Sharpe for alle vores fonde på forskellige tidshorisonter. Hos Morningstar kan du finde Sharpe for alle danske og udenlandske investeringsfonde.

 • Hvorfor sender Formuepleje ikke breve?

  Efter PostNord har omlagt sin service, så breve er op til fem dage om at komme frem, har Formuepleje valgt at sende alle invitationer elektronisk, det vil sige enten i form af mail direkte fra kundernes rådgiver eller via generelle mailudsendelser til udvalgte kundegrupper.

  Derfor bør alle, som ønsker at modtage invitationer fra Formuepleje, tilmelde sig vores nyhedsbrev via vores hjemmeside, formuepleje.dk. Formuepleje anbefaler, at man inde på hjemmesiden under menupunktet Rådgivning klikker på Giv samtykke og få mere ud af Formuepleje her udfylder du vores samtykkeerklæring, som nemt underskrives med dit NemId. Så vil vi fremover kunne give alle investorer den mest optimale og hurtige service.

 • Hvad er Formuepleje Premium?

  Formuepleje Premium er et særligt kundekoncept, der er målrettet investorer, som investerer mindst 3 millioner kroner gennem os. Premiumkunder får tilknyttet egen formuerådgiver, modtager kvartalsvise afkastrapporteringer, analyser af formue og investeringer samt mulighed for individuelle møder med vores eksperter inden for kapitalforvaltning.

  Desuden bliver Premiumkunder løbende indbudt til særlige faglige og/eller underholdende arrangementer og har adgang til Formueplejes landsdækkende netværk af eksperter og rådgivere. Tilbuddene og konceptet udbygges løbende. Du er velkommen til at kontakte en rådgiver for yderligere oplysninger.

 • Skal danskere i udlandet betale PAL-skat?

  Du skal som udgangspunkt betale 15,3 procent i skat (PAL-skat) af det afkast, du får på din pensionsordning, men hvis du ikke er fuldt skattepligtig i Danmark eller bor i udlandet, kan du blive fritaget for at betale PAL-skat. Du skal selv sørge for at søge om fritagelse ved at udfylde blanketten Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkast (blanketnummer 07.058), som du kan finde på skat.dk.

 • Kan jeg spare op til børn og børnebørn i Formuepleje?

  Ja – det kan du. Det eneste, du skal have, er barnets sygesikringsbevis og accept fra barnets forældre. Der er mange måder hvorpå du har mulighed for at spare op til børn og børnebørn, og i Formuepleje står vi klar til at hjælpe dig med at finde den bedste løsning, så familiens yngste kan få den bedste start på livet. Få mere information om, hvordan du kommer i gang med at spare op til børn og børnebørn.

 • Hvad koster det at få lavet en formueanalyse?

  Det er gratis. Hvis den omfattende analyse skal give nogen mening for kunden, kræver vi dog normalt, at kunden har en investerbar formue på mindst 2 millioner kroner. Analysen vurderer den bestående porteføljes afkast- og risikoforhold og kommer med forslag til omlægninger, der optimerer det langsigtede risikojusterede afkast.

  I analysen indgår alle typer af investeringsprodukter og aktivklasser. I naturlig forlængelse af formueanalysen vælger mange kunder at indgå en porteføljeaftale, som inden for aftalte rammer giver Formuepleje fuldmagt til at investere, optimere og rapportere inden for kundens individuelle ønsker til afkast og risiko. Kunden beholder i alle tilfælde sine konti og depoter hos sin aktuelle bankforbindelse.

 • Hvad betyder "højt risikojusteret afkast" helt konkret?

  Formuepleje er fokuseret på at levere et højt og attraktivt risikojusteret afkast til sine investorer. Det betyder, at vi søger at optimere afkastet og minimere risikoen.

  Eksempel: Forestil dig, at du enten kan investere i en Portefølje 1, der giver et forventet afkast på 10 procent om året i gennemsnit eller i Portefølje 2, der kan levere et forventet afkast på 5 procent. Hvad vil du helst investere i? Ja, de fleste vil nok til at begynde med vælge Portefølje 1. Men det valg er truffet på et for simpelt grundlag, for du er nødt til at kigge på den sikkerhed (risiko), hvormed du kan opnå det forventede afkast.

  Lad os sige, at Portefølje 1 har en historisk standardafvigelse på 20 procent. Det betyder konkret, at afkastet med 68 procent sandsynlighed har svinget med et plus/minus 20 procent omkring det forventede afkast på 10 procent. Det vil sige, at investor efter et år kan forvente et opnået afkast på mellem -10 og 30 procent – med 68 procent sandsynlighed.

  Hvis nu Portefølje 2 har en standardafvigelse på 8 procent, vil afkastet forventeligt svinge mellem -3 og 13 procent.

  En hurtig høkermetode til at vælge, hvad der giver det bedst mulige risikojusterede afkast, er at dividere det forventede afkast med standardafvigelsen.

  Det giver 10/20 = 0,5 for Portefølje 1 og 5/8 = 0,625 for Portefølje 2. Du får altså mest afkast pr. risikoenhed ved Portefølje 2.

  Det er det, vi mener, når vi siger, at vi ønsker at levere et højt risikojusteret afkast. Vi vil gennem vores investeringsproces og fokuserede risikostyring presse mest muligt afkast ud af hver eneste risikoenhed.

  Opgaven, vi har påtaget os, lyder: Minimer udsvingene i afkastet (kurserne) mest muligt, og maksimer kursstigningerne mest muligt.

 • Hvor ofte fastsættes High Water Mark?

  High Water Mark (HMW) er betegnelsen for den kurs, som en fond med resultathonorar skal overstige, før der bliver beregnet resultathonorar. Følgende Formueplejefonde har resultathonorar: OptimumPareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur, LimiTTellus og Fokus. Alle fondene har 10 procent i resultathonorar undtagen Merkur, der har 15 procent.

  HWM fastsættes hver måned efter indre værdi tre bankdage før månedsskiftet. Hvis indre værdi den dag er højere end den tidligere fastsatte HWM, opjusteres grænsen, og honoraret afregnes. Den seneste HWM fremgår af den enkelte fonds faktaark.

 • Hvad er investeringshorisonten for Formueplejes produkter?

  Fond

  Risiko

  Investeringshorisont

  Optimum Lav risiko Mindst 3 år og gerne længere
  Pareto Risiko under middel Mindst 3 år og gerne længere
  Safe Middel risiko Mindst 5 år og gerne længere
  Epikur Risiko over middel Mindst 5 år og gerne længere
  Penta Høj risiko Mindst 5 år og gerne længere
  Fokus Risiko under middel Mindst 3 år og gerne længere
  Merkur Middel risiko Mindst 5 år og gerne længere
  LimiTTellus Høj risiko Mindst 5 år og gerne længere
  Globale Aktier Høj risiko Mindst 5 år og gerne længere
  Forbrugsaktier Høj risiko Mindst 5 år og gerne længere
  Danske Aktier Høj risiko Mindst 5 år og gerne længere
  Global High Yield Middel risiko Mindst 3 år og gerne længere
  EM Virksomhedsobligationer Middel risiko Mindst 3 år og gerne længere
  Obligationer Lav risiko Mindst 3 år og gerne længere
  Rusland Høj risiko Mindst 3 år og gerne længere

  Ved at klikke på den enkelte fond, finder du mere information om fondens sammensætning, afkast, risiko samt investeringshorisonter. Forud for en eventuel investering anbefaler vi at kontakte en af Formueplejes formuerådgivere for at afstemme risikoprofil og afkastforventninger.

 • Hvorfor skal jeg give Formuepleje fuldmagt?

  Fuldmagt giver bedre rådgivning

  Hos Formuepleje lægger vi vægt på et tæt samarbejde med vores kunder. Derfor aftales forventninger til samarbejdet som noget af det første. Når vi har fået kendskab til din risikovillighed og ønsker om afkast, fastlægger vi en langsigtet strategi for, hvordan vi bedst muligt opnår dine investeringsmæssige mål. Du kan selvfølgelig selv vælge, om du ønsker aktiv forvaltning af hele eller dele af din formue, og det er op til dig, hvor meget du vil involveres i investeringsprocessen. Uanset hvad du vælger, vil din personlige formuerådgiver løbende overvåge, rapportere og pleje dine investeringer. Vi har to modeller:

  1. Formueplejeaftale:
  Har du ikke tid eller lyst til aktivt at deltage i forvaltningen af din formue, kan du med en Formueplejeaftale give fuldmagt til, at Formuepleje forvalter din formue efter aftalte investeringsrammer. Vi har indgående kendskab til de finansielle markeder og stor erfaring med at analysere markedernes bevægelser. Vi ved, hvor i verden og i hvilke aktivklasser dine midler bør placeres for at give det bedst mulige afkast indenfor de aftalte rammer. I en Formueplejeaftale kan indgå eksterne fonde, hvor Formuepleje udvælger de bedste formueforvaltere i verden som supplement til Formueplejes egne fonde. Derudover kan porteføljen også indeholde individuelle værdipapirer i aktier og obligationer.

  2. Investeringsrådgivning:
  Ønsker du selv at prøve kræfter med de finansielle markeder, kan du med en ikke diskretionær Formueplejeaftale bruge Formuepleje som din finansielle sparringspartner. Det eneste, det kræver, er, at du giver Formuepleje indsigt i dine værdipapirbeholdninger, så vi løbende kan vurdere og gennemgå risiko og afkastforventninger. Vi tager kontakt til dig, når vi vurderer, at en omlægning af dine investeringer vil være fordelagtig. Men i sidste ende er det dig, der tager investeringsbeslutningerne.

 • Hvorfor har Formuepleje ikke gratis handel?

  Det koster administrative ressourcer at ekspedere en handel, og da Formuepleje ikke kan handle med værdipapirer og heller ikke er depot- og kontoførende, samarbejder vi med Nordea. Formuepleje kan i stedet hjælpe med at formidle køb og salg af alle vores børsnoterede investeringsfonde mod et notagebyr på 600 kroner, der betales til Nordea Bank, som gennemfører handlen. Formuepleje tager ikke særskilt noget for at ekspedere handlen. Du betaler dermed ikke kurtage, men alene et fast notagebyr til Nordea ved handler via Formuepleje. I nogle tilfælde opkræver din bank yderligere gebyrer for at ekspedere ordren.

 • Kan det lade sig gøre at ændre lagerbeskatningen på Formueplejes fonde?

  Formuepleje SafeOptimum, Pareto, Epikur, PentaFokus, Merkur og LimiTTellus akkumulerende kapital- og investeringsfonde, der ifølge gældende lov er lagerbeskattede. Lagerbeskatningen indebærer for investering af frie midler, at årets realiserede og urealiserede tab/gevinst beskattes som kapitalindkomst. Ved tab giver det fradrag, ved gevinst lægges det til kapitalindkomsten. Tab/gevinst opgøres normalt automatisk af Skat, men tjek altid efter, når årsopgørelsen kommer medio marts.

  Så længe fondene er akkumulerende, er de ifølge gældende lov lagerbeskattede.

 • Hvordan låner Formuepleje så billigt?

  De Formueplejefonde, som anvender fremmedkapital, låner i øjeblikket til en rente på omkring nul procent inklusive lånemarginal til bankerne. For at kunne opnå denne lave lånerente udnytter fondene, at obligationsporteføljen, som primært består af danske realkreditobligationer, pantsættes til banken som sikkerhed for lånet. Da de danske realkreditobligationer har topkreditrating, opnås attraktive lånerenter. Med en samlet låneportefølje på over 24 milliarder kroner giver det adgang til det professionelle lånemarked.

  Vi låner i euro eller danske kroner på vegne af fondene, og vi har mulighed for at benytte valutaterminsforretninger til at optimere renteforholdene. Renten på lånene er i praksis variabel, og lånene fornyes løbende.

 • Hvor har Formuepleje sit koncept om den optimale portefølje fra?

  I 1952 gennemførte økonomen Harry Markowitz et forskningsprojekt, hvor han med baggrund i historiske data ville finde ud af, hvilken blanding af investeringer, der kunne give det bedste forventede afkast i forhold til risikoen. Dette arbejde modtog han en Nobelpris for. En af hans konklusioner var, at hvis vi antager, at der kun findes to investeringsmuligheder - aktier og obligationer - kan den bedste fordeling beregnes matematisk og den optimale investering fastlægges. Siden blev teorien udbygget af William Sharpe og James Tobin. Alle tre økonomer fik Nobelprisen for deres bidrag til at skabe den optimale investering. Det vil sige sammensætningen, hvor vi får det højeste afkast i forhold til risikoen.

  Den optimale portefølje foreskriver cirka 25 procent aktier og cirka 75 procent obligationer, og at risikoen bør øges ved gearing og ikke ved at øge antallet af aktier. Dette er Formueplejes udgangspunkt og et investeringskoncept, som vi har arbejdet med siden 1988. Målet er at levere et højt risikojusteret afkast og på langt sigt at bevare og øge formuer.

 • Hvor meget kan Formuepleje rådgive om?

  I Formuepleje finder du et stærkt team af formue- og investeringsrådgivere. Vores rådgivere har flere års erfaring med rådgivning om investering - nogle har endda været i branchen i helt op til 30 år. De har alle et højt uddannelsesniveau og er ligeledes certificeret til rådgivning af både grønne, gule og røde investeringsprodukter – jævnfør Finanstilsynets regler herfor. Derfor har de alle et solidt fundament for at drøfte investeringer i andre produkter end de produkter, som Formuepleje forvalter.

  Formueplejes investeringskomité består af branchens mest erfarne investeringsdirektører. Komitéens erfaring går på tværs af alle aktivklasser – ikke blot globale aktier og danske realkreditobligationer, som ellers kendetegner Formueplejeforeningernes investeringer. Investeringskomitéens viden om afkastmuligheder og risikostyring formidles løbende til alle formuerådgivere. Alle, som investerer mere end 5 millioner kroner hos Formuepleje, tilbydes at blive tilknyttet en af vores investeringsrådgivere.

 • Hvorfor spærrer min bank for handel i netbanken?

  Nogle af Formueplejefondene er såkaldte kapitalforeninger. Det er Formuepleje Pareto, Safe, Epikur, Penta, Fokus og Merkur. Gældende lovgivning klassificerer disse fonde som et såkaldt ”rødt investeringsprodukt”, fordi kapitalforeninger skåret over en kam er såkaldte komplekse investeringsprodukter. Røde investeringsprodukter er af nogle pengeinstitutter spærret i deres netbank. Dette har Formuepleje ingen indflydelse på.

  Det betyder, at investor enten skal handle kapitalforeningsbeviserne manuelt gennem en medarbejder i sit pengeinstitut eller gennem Formuepleje, hvor vi er behjælpelige med at gennemføre handlen. Dette vil dog medføre et gebyr på 600 kroner til Nordea for papirarbejdet plus eventuelle ekstra omkostninger opkrævet af dit eget pengeinstitut. Såfremt du har spørgsmål til køb og salg af investeringsprodukter, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan finde den bedste løsning på din handel.

 • Hvor ofte beregnes indre værdi?

  Formueplejes regnskabsafdeling beregner som udgangspunkt aktuelle indre værdier på alle børsnoterede fonde mindst fire gange om dage. Den første værdi beregnes inden kl. 09:45 og sendes til Nasdaq Copenhagen og offentliggøres på vores hjemmeside. Hvis der sker pludselige større udsving på de finansielle markeder, beregnes der friske indre værdier, så både sælger og køber kan få den rigtig kurs.

 • Hvorfor har Formueplejes kapitalforeninger ingen stjerner hos Morningstar?

  Morningstar mener, at Formueplejes seks kapitalforeninger Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus er svære at sammenligne med andre tilsvarende fonde, hvilket betyder, at Morningstar ikke i øjeblikket rater den type af kapitalforeninger. Formuepleje er i dialog med Morningstar om dette, idet vi mener, at investorerne kunne have stor gavn af, at også kapitalforeninger blev opdelt efter investeringsområde og ratet.

 • Hvordan beregner Formuepleje ÅOP?

  ÅOP betyder Årlige Omkostninger i Procent og er et forsøg fra InvesteringsFondsBranchen (IFB) på at lave et omkostningsnøgletal på samme måde, som gælder for lån ydet via banker, realkreditselskaber med flere.

  ÅOP for investeringsforeninger er lidt anderledes og udviklet af IFB. Formuepleje følger disse standarder og anbefalinger, når det kommer til opgørelse af omkostningsnøgletal, herunder også ÅOP. Det siger sig selv, at når der, som for Formueplejeforeningerne, er et resultathonorar, der afhænger af det leverede afkast, så skaber det visse udfordringer, når der skal beregnes et ÅOP, der kan sammenlignes med ÅOP for investeringsforeninger, der ikke har resultathonorar. Derfor beregnes det ud fra det honorar, der er betalt i det seneste år. Det er ikke helt optimalt, men det er det bedst mulige.

  Grundlaget for ÅOP-beregningen er de løbende omkostninger plus det resultatbetingede honorar ifølge det seneste regnskab. Dertil lægges en syvendedel af emissionstillægget og indløsningsfradraget, idet det antages, at en investor beholder investeringen i syv år.

 • Kan Formuepleje give mig et samlet overblik over min formue og afdække min risiko hele vejen rundt?

  Det korte svar er ja. Formuepleje har et stærkt værktøj, som vi kalder Formueanalysen, hvor vi netop kan skabe et samlet overblik over hele din formue. Vi kan på et møde detaljeret gennemgå alle dine aktiviteter samt aktivklasser og afdække din risiko i forhold til din forventede indtjening på langt sigt. 

 • Hvordan forholder Formuepleje sig til bæredygtige investeringer?

  Formueplejekoncernen følger FN’s principper for ansvarlig investering, UN PRI. Det betyder i praksis, at vi undersøger sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i de selskaber, vi investerer i. Formueplejes globale aktieporteføljer er underlagt Norges Banks (Den Norske Oliefonds) eksklusionsliste. Denne liste indeholder en lang række virksomheder, som boykottes investeringsmæssigt på grund af for meget forurening eller våbenproduktion. Desuden indgår ESG-selskabsprofilen (ESG er en forkortelse for Environmental, Social and Governance) i den egentlige aktieanalyse med det formål at optimere ESG-aftrykket i aktieporteføljerne. Her tages der udgangspunkt i regelsættet: MSCI ESG.

  For investorer, der ønsker at investere i bæredygtige løsninger for en bedre verden, er Formueplejes fonde Better World Environmental Leaders og Better World Globale Opportunities oplagte muligheder at supplere sin portefølje med. Forud for en eventuel investering anbefaler vi at kontakte os, hvorefter vi vil hjælpe med tilrettelægge din investering efter din afkast- og risikoprofil.

 • Hvad er indløsnings- og emissionsomkostninger, og kan man undgå dem?

  Indløsnings- og emissionsomkostninger er lovbestemte og betyder, at når en ny investor ønsker at investere i en hvilken som helst given dansk investeringsfond, så skal den nye investor betale alle de omkostninger, der følger med, når de nye penge, der kommer ind i fonden, skal investeres i nye værdipapirer. Dermed kommer de gamle investorer ikke til at betale handelsomkostninger for de nye penge, der skal investeres. Det kaldes emissionsomkostninger.

  Det samme gælder, når en bestående investor vælger at sælge sine investeringsbeviser, så skal de omkostninger, som følger af, at fonden skal sælge ud af bestående værdipapirer, retfærdigvis pålægges sælger. Det sker i form af indløsningsomkostninger. Som hovedregel kan disse omkostninger ikke undgås, dog kan der opstå særlige markedsforhold, hvor en sælger og en køber direkte kan matche deres modsatrettede handler overfor hinanden via børsen. I sådanne tilfælde kan sælger være heldig at sælge til en højere kurs end indre værdi minus indløsningsfradraget, og køber kan købe til en lavere kurs end indre værdi plus emissionstillægget.

  Handler investor gennem Formuepleje, forsøger vi altid at matche købere og sælgere, hvis det er muligt.

 • Hvordan bestemmes udbyttet på de investeringsbeviser, hvor der udloddes udbytte?

  Uden at gå i detaljer med alle de skattemæssige regler, så er det overordnede princip, at investorerne i en investeringsfond skattemæssigt skal stilles lige i forhold til, hvis de selv havde investeret i en tilsvarende portefølje af værdipapirer. Beskatningen udspringer af Ligningslovens §16 C.

  Det betyder konkret, at realiserede kursgevinster/ tab, modtagne udbytter, renter og anden skattepligtig indkomst skal udloddes til beskatning hos investor mindst én gang om året. Investor skal her være opmærksom på, at afkast og udbytter ikke nødvendigvis følges ad, idet der i et år med lavt afkast sagtens kan være blevet realiseret gevinster på værdipapirer købt i tidligere år. Udbyttet kan derfor sagtens være højere/lavere end afkastet. Men over længere perioder udlignes forskellen.

 • Hvad er forskellen på Formuepleje Globale Aktier og LimiTTellus?

  Overordnet er der to forskelle: Omkostningerne og porteføljestyring. Formuepleje Globale Aktier er den ”rene” aktieportefølje, som vores rådgiver, Alliance Bernstein, beslutter positionerne i. Omkostningerne er anderledes, idet der ikke er resultathonorar. ÅOP er 1,95 procent.

  LimiTTellus er ligesom Formuepleje Globale Aktier investeret efter rådgivning fra Alliance Bernstein. Men i LimiTTellus har Formueplejes investeringskomité mulighed for at anvende finansielle instrumenter for enten at øge eller mindske aktieeksponeringen. Desuden kan investeringskomitéen til- eller fravælge enkelte aktier eller fonde. LimiTTellus har resultathonorar og ÅOP er 1,35 procent.

  Med andre ord, så får investor den rene globale aktieportefølje, sådan som Alliance Bernstein har sammensat den ved at investere i Formuepleje Globale Aktier. Mens investor i LimiTTellus køber en portefølje, der er sammensat af Alliance Bernstein og justeret efter investeringskomitéens aktuelle forventninger. De faste omkostninger er lavere i LimiTTellus, da der også er resultathonorar. Til slut skal det nævnes, at LimiTTellus er akkumulerende mens Globale Aktier er udbyttebetalende.

  Ønsker man i stedet Globale Aktier som en akkumuleret investering frem for en udbyttebetalende, kan man vælge Globale Aktier - Akkumulerende som et alternativ. Den har samme aktieportefølje som Globale Aktier.

 • Kan Formueplejes blandede fonde kombineres fordelagtigt?

  Ja det kan de godt. Det gode ved de fem fonde er, at de på nogle områder er ens og andre er meget forskellige.

  Her er et eksempel, der viser styrken i at kombinere fondene i en portefølje fremfor at investere i en enkelt af vores blandede fonde. Det antages, at investor ønsker en risiko, der svarer til Epikur. Epikur investerer i danske realkreditobligationer og globale aktier og er gearet cirka 3 gange. Hvis man i stedet køber halvt Safe (gearet cirka 2 gange) og halvt Penta (gearet cirka 4 gange), så giver den delte portefølje cirka samme gearing som Epikur, men sammen giver det et lidt bedre forventet afkast og en lidt lavere risiko. Det skyldes blandt andet, at Safe også investerer i globale virksomhedsobligationer.

  Selvom Formuepleje udbyder blandede porteføljer med aktiv styring i udvælgelsen af værdipapirerne, fordelingen mellem de forskellige typer aktivklasser, låneoptimering og risikostyring, så kan forskellige kombinationer af vores fonde gøre porteføljen endnu stærkere.

 • Kan renteudgifter modregnes i afkastet fra Formueplejes akkumulerende (lagerbeskattede) fonde?

  Ja – det kan de. Investering i investeringsfonde, der ikke udlodder udbytte, er akkumulerende, og når vi taler investering af frie midler i vores akkumulerende fonde som for eksempel Penta, så beskattes det årlige kursstigning/fald som kapitalindkomst. Det betyder, at hvis du har nettorenteudgifter og samtidig et positivt afkast af for eksempel dine Penta beviser, så modregnes Penta-afkastet i dine renteudgifter. Det betyder reelt, at hvis dine renteudgifter overstiger kursværdistigningen i Penta, så beskattes dit afkast i Penta med kun cirka 27 procent (for en gennemsnitkommune).

 • Hvor meget kan man tabe ved investering i Formuepleje?

  Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at du ikke kan tabe mere, end du har investeret. Du skal også være opmærksom på, at Formuepleje ikke er en bank. Det vil sige, at når du investerer i en af vores børsnoterede fonde, så køber du andele i selvstændige juridiske enheder. Formuepleje er en kapitalforvalter, der både administrerer og rådgiver om de investeringer, der sker gennem disse børsnoterede fonde. I Formuepleje Pareto, Safe, Epikur, Penta og Fokus har fondene optaget lån, der sammen med indskuddet fra investorerne er investeret i mange forskellige værdipapirer.

  Selvom der er lån i fondene, er din risiko begrænset til det, du har betalt for fondene – på samme måde som ved køb af aktier. Der er en ekstremt lille risiko for, at alle de forskellige værdipapirer i fondene på én gang bliver værdiløse. Både fondene og Formuepleje A/S er undergivet streng kontrol af interne procedure og eksterne revisorer samt ikke mindst Finanstilsynet. Seneste inspektion fra Finanstilsynet var uden anmærkninger.

 • Hvorfor beskattes noget udbytte som aktieindkomst og andet som kapitalindkomst?

  Udbytte fra investeringsbeviser er ikke bare udbytte. Får du udbytte fra en aktie, så er det altid aktieindkomst. Investeringsbeviser er anderledes, og udbyttet afhænger af, hvad der investeres i.

  Hvis investeringsforeningen investerer i obligationer, vil udbyttet være kapitalindkomst, hvilket vil sige, at det beskattes som renter. Hvis investeringsforeningen investerer i aktier, vil udbyttet være aktieindkomst og blive beskattet derefter. Det skyldes, at investeringer via en investeringsforening skattemæssigt skal kunne sidestilles med en tilsvarende investering direkte i enkelte værdipapirer. Dette er for at undgå, at investorerne skattemæssigt bliver forskelsbehandlet afhængigt af om investeringerne sker gennem en investeringsforening eller direkte i individuelle obligationer og aktier.

  Skat opsamler automatisk oplysningerne om, hvorvidt udbyttet er kapitalindkomst eller aktieindkomst. Du skal bare tjekke på din årsopgørelse, at det er korrekte beløb.

 • Nogle aktive forvaltere køber og sælger aktier i deres investeringsfonde meget ofte. Hvad gør Formuepleje?

  Som udgangspunkt ligger Formueplejes niveau for køb og salg af aktier i investeringsfonde i den lave ende og er en direkte følge af, at porteføljen har et langsigtet fokus på værdiskabende selskaber. Yderligere har Formuepleje ingen indtjening på transaktioner og valutahandel, så vi har ingen interesse i at købe og sælge, uden at der er en klar investeringsmæssig begrundelse.

  Når der købes en aktie, så fastsættes der et kursmål. Opnås dette niveau, kan det udløse salg eller en forhøjelse af kursmålet, hvis en opdateret selskabsanalyse berettiger dette. Den lave omsætningshastighed er ikke et mål i sig selv, men er en konsekvens af den omhyggelige udvælgelse, den brede og veldiversificerede portefølje med fokus på langsigtet værdiskabelse i hver enkelt virksomhed.

 • Hvordan justeres omkostningerne, når en fond får nyt High Water Mark?

  Når en fond får forhøjet sit High Water Mark, betyder det omkostningsmæssigt, at de børsdage, hvor fonden slutter med en indre værdi over denne nye værdi, laves der en beregning, hvor omkostningerne til resultathonoraret på 10 procent af den del af afkastet, der ligger over den seneste High Water Mark, fratrækkes fonden. Med andre ord, så tages der hele tiden højde for de potentielle omkostninger til resultathonoraret frem til udgangen af kvartalet.

  Først ved kvartalsskiftet indtægtsfører Formuepleje resultathonoraret, hvis den indre værdi er højere end forrige gang – og et nyt High Water Mark registreres. Resultathonoraret betyder, at Formuepleje har samme interesse som investor i at opnå et attraktivt langsigtet afkast uden unødig risiko.

 • Jeg har nogle penge stående kontant til 0 procent. Dem vil jeg gerne investere forsigtigt over et par år. Hvad kan I anbefale?

  Formuepleje har et meget bredt udbud af investeringsfonde med både meget lav og høj risiko. Desuden er alle vores fonde børsnoterede, hvilket betyder, at de kan købes og sælges på alle børsdage med afregning to børsdage senere.

  Ønsker du lav risiko, og har du en investeringshorisont på mindst tre år, vil vi anbefale dig at kigge nærmere på Optimum og Obligationer. Optimum er uden gearing og investerer i en portefølje af cirka 30 procent globale aktier og 70 procent virksomhedsobligationer og realkreditobligationer. Det forventede afkast over 5 år er 25 procent. Obligationer investerer i cirka 80 procent danske realkreditobligationer og cirka 20 i globale virksomhedsobligationer og er et fornuftigt alternativ til at have pengene stående i banken til nulrente.

 • Hvor finder jeg detaljeret information om Formueplejes fonde?

  Her på hjemmesiden kan du finde relevante oplysninger om de børsnoterede fonde, som Formuepleje udbyder. Under fanebladet Fonde og Afkast finder du fondenes såkaldte faktaark, der giver et godt overblik over fondenes resultater, omkostninger og investeringsstil.

  Klikker du videre på Dokumenter, kan du se den lovpligtige investorinformation. Under prospekt og vedtægter kan du læse om de juridiske forhold og rammerne for fondene, og du kan se de seneste halv- og helårsregnskaber. Har du behov for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte vores sekretariat eller en af vores formuerådgivere.

 • Bør man sælge før eller efter udbytte?

  Har du dine investeringer i et selskab eller i en pensionsordning, har det ingen investerings- eller skattemæssig betydning. Men har du investeret for frie midler, skal du være opmærksom på, at du måske skal betale skat af din realiserede gevinst. Om du sælger før eller efter, udbyttet er udbetalt, har isoleret set ingen betydning – bortset fra, at kurtagen kan være en smule mindre, hvis du sælger efter udbyttet. Rent teknisk så falder den indre værdi af investeringsbeviset med værdien af udbytte før skat. Vi anbefaler dig at søge skatterådgivning, inden du omlægger din portefølje investeret i frie midler.

 • Hvad er Formueplejes anbefalinger i forhold til aktiesparekontoen?

  Fra og med 2019 blev det muligt at oprette en særlig aktiesparekonto, hvor man kan indbetale op til 50.000 kroner og investere i aktier og sandsynligvis også aktiebaserede investeringsbeviser. I 2020 hæves grænsen efter planen til 100.000 kroner.

  Eventuel gevinst/tab beskattes med en lagerskat på 17 procent.

  Det vil sige efter de samme principper, som vi kender fra pensionsordninger, hvor PAL-skatten på 15,3 procent også er en lagerskat, der betales medio januar af det foregående års værdistigning. Eventuelle tab kan fremføres til kommende år og modregnes i eventuelle fremtidige gevinster. Det er skattefrit at hæve fra kontoen. Formuepleje vil umiddelbart anbefale, at investeringer i frie midler flyttes over på en sådan konto, da beskatningen er lavere, end hvad der aktuelt gælder for både aktieindkomstskatten og skatten af kapitalindkomst. Dog er der tale om en potentielt relativt lille gevinst målt i kroner.

  Kontoen kan dog ikke umiddelbart anbefales til personer (børn), der via deres frikort skattefrit kan investere i kapitalindkomstbeskattede værdipapirer som for eksempel Safe eller LimiTTellus.