Spring til indhold

Obligationer

Her finder du en beskrivelse af, hvad obligationer er, og om afkast- og risikoniveauer for obligationer.

Hvad er en obligation?

En obligation er et gældsbrev, hvor du som gældsbrevsejer låner penge til den, der har udstedt obligationen. Som betaling for at låne penge af dig betaler udstederen dig rente. Derudover kan du også få betalt afdrag af lånet, alt afhængigt af hvilken type lån, der er tale om. Der findes generelt tre typer af obligationer: Statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer. Statsobligationer er udstedt af stater og er ofte en meget sikker investering. Dog er det klart, at lande med lavere kreditværdighed er mere usikre end lande med højere kreditværdighed. Realkreditobligationer er udstedt af realkreditinstitutter og er den type obligation, der ofte benyttes i forbindelse med et boligkøb. Eftersom der er en sikkerhed i boligens værdi, er realkreditobligationer ofte også meget sikre investeringer. Virksomhedsobligationer bliver udstedt af en virksomhed og bruges ofte i forbindelse med finansiering af store investeringer. Virksomhedsobligationer er generelt mere usikre end stats- og realkreditobligationer, da der er er risiko for konkurs. Der findes også konverterbare obligationer, som i modsætning til inkonverterbare obligationer giver udstederen mulighed for at indfri lånet til kurs 100, selvom kursen eventuelt lå højere på børsen. Der skelnes også mellem forskellige afviklingsformer, herunder annuitets-, serie- og stående obligationer. Annuitetsobligationer har konstant ydelse (ydelse = rente + afdrag), serieobligationer har konstante afdrag og stående obligationer er afdragsfri, så der betales derfor kun rente, indtil lånet indfries i sidste periode.

 

Afkast

Generelt kan afkastniveauet på obligationer beskrives som sikre og stabile, men lavere end ved for eksempel aktier. Det samlede afkast afhænger af hvilken rente, obligationen udbetaler, og hvordan kursen på obligationen udvikler sig. Hvis du har en obligation med fast rente, så kan du regne med et fast renteafkast, men hvis det er en obligation med variabel rente, så kan du ikke være sikker på, hvordan rentebetalingen udvikler sig. nederst til højre er vist, hvordan en betalingsrække kunne se ud for henholdsvis debitor (udsteder) og kreditor (gældsbrevsejer). Såfremt du sælger obligationen før udløb, afgør den nuværende kurs, om du tjener flere eller færre penge, end du nominelt har indskudt. Har du for eksempel udlånt 1 million i et lån, der lige nu står til kurs 90, så er markedsværdien 0.9*1 mio. = 900.000.

 

Prissætning

Obligationer prisfastsættes efter en kurs, hvor kursen er den pris, der skal betales pr. enhed. Kursen kan variere med, hvad renten, der udbetales på obligationen, er, og hvilken kreditrating udstederen af obligationen har. Generelt vil kursen stige, når renten falder, og kursen vil falde, når renten stiger. Det er også tilfældet, at obligationer med længere løbetid er mere kursfølsomme over for renteændringer.

 

Risiko

Generelt er risikoen på obligationer lav i forhold til risikoen på for eksempel aktier. Dog skal man som gældsbrevsejer stadig overveje følgende kilder til risiko: En obligation er værdiløs, hvis udstederen af obligationen går konkurs – han har altså flere forpligtelser end han har aktiver og kan dermed ikke betale. Konkursrisiko afspejles i, hvilken kreditværdighed (kreditrating) udstederen har. Jo bedre kreditrating, desto mindre konkursrisiko. Dog er afkastet lavere på de mindre risikable obligationer. Derudover er du som obligationsejer udsat for markedsrisiko i form af renteændringer. Kursen svinger som nævnt i afsnittet Prissætning med den givne rentesats, og derfor er du som obligationsejer afhængig af, hvilken rente der bliver sat af Nationalbanken. Derudover kan der også være valutarisiko, hvis du køber en obligation i en anden valuta. Valutarisiko er risikoen, der ligger i, at det relative bytteforhold mellem to valutaer kan ændre sig og dermed skade den værdi, obligationen har i din valuta. Sidst skal det nævnes, at nogle typer af obligationer kan være meget illikvide, og at de derfor kan være svære at både sælge og prissætte. Generelt er statsobligationer ofte meget likvide, men nogle typer af realkreditobligationer og virksomhedsobligationer kan være meget illikvide, og dermed opstår der risiko for dig som gældsbrevejer, da du ikke hurtigt kan omsætte din obligation, hvis det skulle blive nødvendigt.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op